Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.45.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 23 LISTOPADA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 234/20 w spr. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Lewobrzeże,
- Nr 235/20 w spr. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże,
- Nr 239/20 w spr. ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,
- Nr 240/20 w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o.,
- Nr 210/20 (z autopoprawką) zmieniający uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
- Nr 244/20 w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 234/20 w spr. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Lewobrzeże,
- Nr 235/20 w spr. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże,
- Nr 239/20 w spr. ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,
- Nr 240/20 w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o.,
- Nr 210/20 (z autopoprawką) zmieniający uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,
- Nr 244/20 w spr. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Projekt uchwały 234/20 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Lewobrzeże,

Wprowadzenia do tematu dokonał P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ -  w swej wypowiedzi podkreślił, iż brak jest na dzień dzisiejszy opinii wymaganych ustawowo: RDOŚ i Wód Polskich;  dokumenty zostały wysłane, czekamy na opinię.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- czy z punktu wiedzenia formalnego możemy głosować projekt uchwały bez ww. opinii?

P. Adamczyk- jesteśmy w kontakcie z tymi instytucjami, dziś mamy otrzymać ww. opinie, w związku z tym uchwały mogą trafić na sesje, jak ich nie będzie to zdejmiemy projekty z porządku obrad sesji.

Radny M. Pawlicki- czy zasadne jest głosowanie w tej chwili na komisji bez ww. opinii, nie znamy ich, mogą być z uwagami a nawet negatywne.

P. Adamczyk- są w kontakcie z Wodami Polskimi i RDOŚ-em;  wszelkie ich uwagi zostały uwzględnione.

M. Przepiera Zastepca Prezydenta- jeżeli nie będzie opinii, bądź negatywne to je zdejmiemy. Rozumiejąc uwagi radnych nie ma potrzeby dziś głosować, ale chcemy aby na komijsi były przepracowane.

Przewodniczaca Komisji J. Balicka – reasumując, poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

Komisja w wyniku głosowania : za- 4, wstrzym.- 5  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

Projekt uchwały  235/20  w sprawie  wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szczecin Prawobrzeże,

Komisja w wyniku głosowania : za- 4, wstrzym.- 4  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

Projekt uchwały  239/20 w sprawie  ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz poboru i wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tym obszarze,

Wprowadzenia do tematu dokonał P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ.

Komisja w wyniku głosowania : za- 6, przeciw- 3 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały  

Projekt uchwały 240/20 w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki New Cogen Sp. z o.o.,

M. Przepiera Zastępca Prezydenta -  dokonał  wprowadzenia do tematu, wokół uchwały pojawiło  się wiele emocji;  spółka będzie z siedzibą w Szczecinie; nie ukrywamy,  że za podmiotem stoi kapitał niemiecki. Z tym podmiotem współpracujemy przez wiele lat w SEC-u ( z udziałem gminy m. Szczecin 33,3). Proponują przystąpienie do podmiotu, który będzie inwestował dalej w Szczecinie. Jest to transakcja handlowa; przystępujemy poprzez kupienie udziałów za gotówkę w kwocie 6 mln. zł. Kończąc, nie jest to działanie wymierzone w Polską Grupę Energetyczną i ich pracowników.

W dalszej części głos zabrał  M. Majkut SEC- uzupełnił wypowiedź przedmówcy,  ta inwestycja, którą chcą zrealizować na prawobrzeżu ma za zadanie zredukować ilość spalonego  węgla na prawobrzeżu, wynika to z zaostrzających się przepisów, które wejdą w życie od roku 2023 (aby ciepłownia Dąbska mogła zredukować ilość spalonego węgla , muszą dostawić innego dawcę ciepła). Proces inwestycyjny rozpocznie się po rozstrzygnięciu przetargu (już rozpoczętego). Jest to małe źródło w porównaniu do tego dostarczanego  przez PGE.

Radny L. Duklanowski- dodanie nazwy polskiej do spółki nie zmienia faktu o podziale udziałów; REMONDIS Szczecin, który ma w nazwie „Szczecin” jest zaledwie z 1 %  kapitałem miasta; zaś zyski  płyną do Niemiec. Zmiana energii na gaz jest bardziej korzystna nie ulega to wątpliwości, jednak po raz kolejny mamy kapitał zagraniczny niemiecki. Przeciesz możemy sami poprowadzić tą inwestycję.

Radny M. Pawlicki- w uzasadnieniu mówimy o procesie; szkoda, że nie ma przedstawicieli spółki na posiedzeniu komisji. W jaki sposób gmina miasta Szczecin sprawuje  kontrole zarządzą i  nadzorczą spółki? Jest to spora kwota, którą możemy przeznaczyć na inny cel. Prosi o dodatkowe dokumenty np. studium wykonalności, ocenę projektu; analizę SWOT.

Radny Ł. Kadłubowski- materiał przygotowany przez UM jest niewystarczający, kierunek jest słuszny. Chce poznać dokumenty wskazane przez radnego M. Pawlickiego  plus porozumienie pomiędzy GMS a EPS Polska Holding Sp. z o.o. Czy dostaniemy dokumenty przed podjęciem decyzji?

Radny R. Lewandowski- ciepła w Szczecinie  mamy dosyć, miasto nie powinno wchodzić w układy finansowe; jest sprzeczność interesów z jednej strony pozyskanie zysku oraz ustalanie cen dla mieszkańców.

Radny M. Biskupski-w imieniu mieszkańców prawobrzeża podziękował za realizacje inwestycji, dzięki której  będzie  mniejsze zanieczyszczenia powietrza, odchodzenia od węgla dla gazu. SEC należy do spółki niemieckiej.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka– mieszkańcy osiedla Majowego i Kijewa są zadowoleni z  wprowadzenia ekologicznego rozwiązania w zakresie pozyskania ciepła.

M. Przepiera-szanuje poglądy radnego L. Duklanowski; prywatyzacje REMONDIS-u zastaliśmy i nie mamy na to wpływu. Paradoksalnie tu mamy odwrotną sytuację: jest New Cogen  w tej propozycji  z kapitałem niemieckim, może być w 1/3 publiczny czyli miejski. Decyzje w zakresie kreowania polityki  pozostawia RM. Jeśli nie wejdziemy do spółki mamy oto i taki stan: nie jesteśmy w spółce i mamy 6 mln. zł.; ale i nie nabywamy majątku. Spółka prawa handlowego musi dążyć do zysku ale jest pytanie na co go przeznaczy. Posiada wszelkie dokumenty, zaprasza do gabinetu są bardzo obszerne; dziś spółka nie ma rady nadzorczej; SEC jest z kapitałem niemieckim i coż się dzieje, są Polscy pracownicy mieszkańcy Szczecina. Nie jest to żaden atak na  PGE. 

B. Śmiecińska Dyrektor BNW– w odpowiedzi na ww. pytania przekaże informację na temat opłacalności ekonomicznej inwestycji w podwyższenie kapitału zakładowego Spółki New Cogen Sp. z o.o.” oraz „ Porozumienie pomiędzy GMS a EPS Polska Holding Sp. z o.o. dot. zasad współpracy w ramach Spółki New Cogen Sp. z o.o.”

Ł. Dejer BNW- analizowali dokumenty finansowe przedstawione przez spółkę New Cogen – przy analizie cyklu życia instalacji na 15  lat, stopa zwrotu daje nam 14 mln. zł. na plusie. Uwzględniając kwestie inflacyjne daje nam to pozytywne wartości; oprócz zysku spółki to jeszcze będą odpisywane  koszty amortyzacyjne.

Przewodniczaca Komisji J. Balicka  – reasumując, poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

Komisja w wyniku głosowania : za- 5, przeciw- 3  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

 

Projekt uchwały nr 210/20 - zmieniający uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,

Wprowadzenia do tematu dokonał P. Adamczyk Dyrektor WGK (uszczuplenie budżetu  szacują na poziomie ok. 7 mln .zł.)

Radny Ł. Kadłubowski- co z zaświadczeniami, klub KO wnosił o zmianę.

P.Adamczyk- par.1. ust. 2 mówi o mechanizmie, który jest korektą  do istniejącego stanu; zmienia się wzór legitymacji szkolnej i stąd kwestie zaświadczeń.  Jak wyrabiamy kartę potrzebujemy zaświadczenia wydanego przez szkołę odnośnie poświadczenia miejsca zamieszkania ( wykonujemy to tylko raz jak wyrabiamy kartę). Odejście na wersje oline – chcą podjąć prace,  ale nie zapisywali tego w uchwale.

Radny P. Słowik- nie rozwiązuje to sytuacji, co roku będziemy wysyłać uczniów do weryfikacji. Szukajmy rozwiązań, które są optymalne ( scan zdjęcia).

P. Adamczyk- powtórzył, iż sa gotowi do podjęcia prac.

Radna D. Jackowski- nie ze wszystkimi gminy mamy podpisane porozumienia, prosi o ich wskazanie.

P. Adamczyk-  porozumień jest kilka; każda gmina  za każdego ucznia płaci 40 zł .

Przewodnicząca Komisji J. Balicka  – reasumując, podała pod głosowanie projekt uchwały. Prosi o odpowiedź dla radnej D. Jackowski na piśmie przed sesją.

Komisja w wyniku głosowania : za- 8   , przeciw- 1   zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 

Projekt uchwały nr  244/20 w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty,  ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

D. Brzozowska Dyrektor WPiOL – omówiła projekt uchwały w zakresie merytorycznym jej wydziału.

P. Adamczyk- dokonał  prezentacji projektu uchwały

Komisja w wyniku głosowania: za- 6 , przeciw- 2  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/11/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/01/13 09:24:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/01/13 09:24:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/11/27 09:18:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/11/23 12:32:14 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/11/18 12:45:06 nowa pozycja