Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.9.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 11 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 73/19 w spr. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
4. Opiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom (Familijna, Śliczna, Dekutowskiego, Aroniowa, Kryształowa).
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 04.03.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 73/19 w spr. przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.


M. Dąbrowski – Miejski Konserwator Zabytków – przedstawił i omówił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. Poinformował, że kolejny projekt uchwały w sprawie dotacji (kolejna transza środków) będzie przygotowany na następną sesję Rady Miasta. Poinformował, że aktualnie w Gminnej Ewidencji Zabytków jest ponad 3800 pozycji, na których restaurację od lat przyznawane są niezmienione środki. Do rozważenia jest podjęcie decyzji o zwiększeniu tej puli.

J. Balicka – nawiązując do dotacji dla Akademii Sztuki przypomniała, że dotacje z Miasta na ten cel były już w dwóch transzach. Jedna z ich miała dofinansować dokumentację, na podstawie której Akademia Sztuki mogła się starać o środki z innych  funduszy. Miała być to ostatnia dotacja. Radna zapytała, czy tylko Miasto Szczecin dotuje remont tego budynku? Poprosiła o przygotowanie podsumowania: wysokość wszystkich dotacji dla Akademii Sztuki w ostatnich 5 latach, z naciskiem na Pałac pod Globusem i pałac przy al. Niepodległości. Radna poprosiła też o informację nt. montażu finansowego aktualnego etapu konserwacji. Zapytała, czy są jakieś inne źródła jego finansowania? Czy były aplikacje o inne środki i czy zostały przyznane? W jakiej wysokości? Radna chce mieć wiedzę, czy Gmina Miasto Szczecin jest głównym finansującym konserwację Akademii Sztuki.

E. Łongiewska - Wijas– poprosiła o powyższą informację obejmującą okres od powstania Akademii Sztuki.

M. Dąbrowski – podkreślił, że przygotowując projekt uchwały kierował się terminami i procedurą. Łączna kwota planowanych prac to ponad 600 tys. zł. Zgodnie z wyjaśnieniami Pani Kanclerz odrębnie są przygotowane aplikacje do środków zewnętrznych na kompleksowy remont budynku. Nasza dotacja jest przeznaczana na kolejny etap prac przy wystroju Wielkiej Sali. Generalnie dotacja celowa może wynieść do wysokości 50% kosztów inwestycji, w przypadku prac szczególnie skomplikowanych – do 100% kosztów kwalifikowanych. Nawiązał do pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (załącznik nr 4) w spr. przyznanej dotacji celowej. Wyjaśnił procedurę, z której wynika obowiązek wzajemnego informowania się o przyznanej dotacji.

U. Pańka – powiedziała, że priorytetem powinny być zabytki, które są naszą własnością. „Jako radni odpowiadamy za te nieruchomości. Tak powinny być ustawione priorytety. Przy ul. Tama Pomorzańska, przy wodociągach stoi piękna nieruchomość, która wymaga pilnej interwencji. Mamy Olejarnię, o którą powinniśmy zadbać. To nasz obowiązek”.

M. Dąbrowski – zgodził się ze zdaniem jw. Powiedział, że zapoznaje się ze skalą dysfunkcji i  widzi dużo problemów. Temat jest do dyskusji z radnymi. Poinformował, że rozpoczął prace nad tworzeniem wytycznych/ założeń do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Zachęcił do współpracy przy jego tworzeniu. Na przyszły rok trzeba się zastanowić i pewne rzeczy zmienić.

B. Baran – przypomniał, że Pałac Ziemstwa Pomorskiego kilka lat stał pusty i nie było chętnych do jego zakupu. Dzięki dużemu zaangażowaniu Ministra Brudzińskiego doszło do tej transakcji. Pomysł wówczas był taki, że zostanie przygotowany projekt pac konserwatorskich, kosztorys i harmonogram. Radny chciałby mieć wgląd do tych dokumentów. Akademia Sztuki miała sprzedać budynki, z których nie będzie korzystać, by sfinansować remont budynku przy al. Niepodległości. Radny uważa jednak, że powinniśmy dotować tę inwestycję, to wizytówka Miasta.

M. Dąbrowski – zaproponował, by na posiedzenie komisji zaprosić przedstawicieli Akademii Sztuki. Powiedział, że on nie ma pola manewru: wniosek spełnia wymogi formalne, jest to kontynuacja prac. Już wcześniej podjęto decyzję o dofinansowaniu tego remontu.

R. Stankiewicz – przypomniał o kamienicach będących w zasobach ZBiLK. Wiele z nich ma piękne elewacje, które powinny być poddane renowacji. Ten zasób Miasta powinien być poddany renowacji, gł. w centrum. Radni powinni dysponować konkretną listą takich budynków.

M. Dąbrowski – zgodził się z uwagami jw. „Opieka nad zabytkami wymaga koordynacji i wiedzy przede wszystkim. Dlatego oczekuję współpracy z radnymi”.

E. Łongiewska – Wijas - zapytała, czy ten projekt uchwały może być opiniowany na kolejnej sesji Rady Miasta, w kwietniu?

M. Dąbrowski – powiedział, że podpisanie umowy z końcem kwietnia może uniemożliwić przetarg i podpisanie umowy przez Akademię Sztuki. Pani Kanclerz prosiła o termin marcowy.

J. Balicka – zapytała, jaki jest udział Miasta w tym zadaniu? Czy są jakieś inne źródła jego finansowania? Czy są przewidziane środki np. na remont naszego budynku, w którym mieści się Szczecińska Agencja Artystyczna?

M. Dąbrowski – poinformował, że w tym wniosku ok. 150 tys. zł stanowi wkład własny Akademii Sztuki. Nie ma wiedzy nt. innych źródeł finansowania.

E. Łongiewska – Wijas – zaproponowała, by wstrzymać się od opiniowania projektu uchwały, oczekując, że niezbędne informacje zostaną przekazane radnym do dnia sesji. Dyskusja przeniosłaby się na sesję Rady Miasta. Poprosiła też, by tego typu uchwały były przygotowane na każdego beneficjenta odrębnie.

J. Balicka – uważa, że komisja może dziś głosować projekt uchwały. Opinia komisji nie jest wiążąca.

Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 73/19.

W głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

M. Adamowicz – Przewodniczący Rady Osiedla Pogodno – podziękował za zwrócenie uwagi na perełki architektoniczne będące w zasobie ZBiLK. Powiedział, że na Pogodnie jest wiele takich obiektów. Wyraził nadzieję, że i one doczekają się wsparcia finansowego ze strony Miasta.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie wniosków o nadanie nazw ulicom (Familijna, Śliczna, Dekutowskiego, Aroniowa, Kryształowa).


E. Łongiewska – Wijas – przybliżyła radnym pisma Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności w sprawie wydania opinii nt. proponowanych nazw ulic (załącznik nr 5 i 6 do protokołu).

W wyniku dyskusji Komisja postanowiła:

1/ Zaopiniować pozytywnie propozycję nazwy „ul. Familijna”; głosowanie: za – jednomyślnie.

2/ Zaopiniować pozytywnie propozycję nazwy „ul. Śliczna”; głosowanie: za – jednomyślnie.

3/ Zaopiniować pozytywnie propozycję nazwy „ul. Aroniowa”; głosowanie: za – 9, przeciw – 1,wstrzym. – 0.

4/ Następnie Przewodnicząca Komisji poddała pod dyskusję wniosek o nadanie imienia „ ul. majora Hieronima Dekutowskiego”. Powiedziała, że w tym miejscu mamy ulice nadane nazwiskami generałów odznaczonych najwyższymi odznaczeniami militarnymi. Wydaje się, że w tym kontekście major nie jest dobrym wyborem. Dodatkowo jego związki ze Szczecinem są bardzo odległe.

D. Jackowski – przypomniała, że Rada Osiedla pozytywnie zaopiniowała także drugą propozycję nazwy dla tego odcinka ulicy tj. „Mierzyńska”. To byłoby przedłużenie już istniejącej nazwy. Powiedziała, że potocznie funkcjonuje już nazwa „Mierzyńska” dla tego odcinka.

D. Matecki – nie zgodził się z powyższymi argumentami. Przytoczył fragmenty życiorysu majora Dekutowskiego. Wskazał na jego zasługi oraz nadane ordery i odznaczenia. Podkreślił, że to Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności ma wiodącą rolę w procedurze nadawania nazw ulicom w mieście.

U. Pańka – złożyła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przeprowadzenie głosowania.

W głosowaniu: za – 5, przeciw – 5, 0 wstrzym Komisja negatywnie (głosem Przewodniczącej) zaopiniowała propozycję nadania imienia majora Hieronima Dekutowskiego.

U. Pańka – złożyła wniosek formalny o zaopiniowanie propozycji „Mierzyńska” dla tego odcinka drogi. Poprosiła o przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie.

M. Szyszko – zauważył, że w tej sytuacji pojawią się dwa projekty uchwał dotyczące tej samej ulicy. To sprawia, że głosowanie staje się b. trudne. Nie chciałby takiej sytuacji na sesji. Po raz kolejny Rada osiedla wprowadza dwuznaczność w dyskusji opiniując pozytywnie obie propozycje nazwy. Radny chciałby, żeby mieszkańcy osiedla jednoznacznie wypowiadali się w tych sprawach. „Skoro są wątpliwości, może oddajmy inicjatywę w tej sprawie Komisji Bezpieczeństwa”.

D. Matecki – przypomniał, że Prezydent, mówiąc o Żołnierzach Wyklętych powiedział, że nie mają oni żadnego upamiętnienia. „Może powinniśmy wystąpić z wnioskiem o stworzenie takiego miejsca w Szczecinie. Może powinniśmy zainicjować debatę w tej sprawie”.

U. Pańka – wycofała swój wniosek o głosownie nazwy „ul. Mierzyńska”.

D. Matecki – złożył wniosek formalny o głosowanie nad nadaniem nazwy „ul. Mierzyńska”.

W głosowaniu: za – 1, przeciw – 4, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała ww. wniosek negatywnie.

4/ Następnie w głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie nazwy „ul. Kryształowa”.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/04/02 12:24:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/04/02 12:24:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/20 09:44:01 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/07 14:03:13 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/03/05 12:14:03 nowa pozycja