Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.10.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 6 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Łażewska - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Terminy i zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


P. Bartnik – zapytał o strajk nauczycieli i o to, w jaki sposób będą organizowane egzaminy.

U. Pańka – zapytała o zabezpieczenie opieki dla przedszkolaków w czasie strajku.

I. Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – poinformowała, ze Miasto czeka na wyniki referendów strajkowych w szkołach. W poniedziałek odbędzie się narada z dyrektorami, na której poruszane będą też kwestie opieki nad przedszkolakami.

J. Balicka – przypomniała, że przedszkola, które oficjalnie są zamknięte, dają możliwość ubiegania się rodziców o świadczenie/ zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem. Prosi o formalne załatwienie tej sprawy w taki sposób, by rodzice mogli skorzystać z tego świadczenia.

M. Rożek – Wydział Oświaty- poinformowała, że przepisy prawa nie pozwalają dyrektorowi zamknąć przedszkola. Z zasiłku korzystali też w poprzednim strajku ci rodzice, którzy dostali informację, że przedszkole nie może przyjąć ich dziecka, bo jedyny nauczyciel/ dyrektor ma pod opieką 25 dzieci i placówka nie może więcej ich przyjąć.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 13.02.19 przyjęto w głosowaniu: za - 8, przeciw – 0, wstrzym.-1.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 20.02.19 przyjęto w głosowaniu: za - 7, przeciw – 0, wstrzym.-2.


Ad. pkt. 3.
Terminy i zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


M. Rożek – przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

U. Pańka – przypomniała o dyskusji nt. wprowadzenia kryterium obowiązkowych szczepień. Zaproponowała, by wyznaczyć jedno przedszkole dla dzieci bez szczepień. „Wolność jest. Jeśli rodzic chce niech nie szczepi. Ale nie można narażać innych dzieci na ryzyko choroby. Podobne uchwały zostały podjęte w innych miastach i tam wojewodowie ich nie podważyli”.

M. Rożek – powiedziała, że Wydział dysponuje opinią prawną, z której wynika, że Gmina Miasto Szczecin ma obowiązek zapewnić miejsce dla wszystkich dzieci w Szczecinie. Nie mamy podstawy by wprowadzić ograniczenie dla dzieci nieszczepionych.

U. Pańka – poprosiła o dalsze drążenie tej sprawy. Nie zgodziła się z taką interpretacją. „Przepisy się zmieniają, interpretacje także. W innych miastach takie przepisy zostały wprowadzone i tam wojewodowie tego nie podważyli”.

B. Baran – powiedział, że możemy, nie eliminując tych dzieci z systemu, przyznać dodatkowe punkty dzieciom zaszczepionym.

M. Rożek – poinformowała, że rozmawiała w ten sposób z prawnikami. Sprawa nie jest przesądzona. Jeśli zapadnie taka decyzja, uchwała w tej sprawie powinna zostać przyjęta w styczniu 2020 roku.

S. Biernat – zapytała, czy dziecko 2,5-roczne może zostać przyjęte do przedszkola?

M. Rożek – powiedziała, że tak. Ustawa na to pozwala w wyjątkowych przypadkach.

B. Baran – podkreślił, że rodzice, którzy nie szczepią dzieci, stwarzają zagrożenie dla innych. Musimy pochylić się nad tym tematem.

J. Balicka – zapytała, czy wiemy, że w Polsce zostały skierowane pozwy do sądu przez rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte do przedszkola z powodu braku obowiązkowych szczepień?

M Rożek – powiedziała, że nie zna takich przypadków.

M. Żylik – zapytał, co z dziećmi niezameldowanymi?

M. Rożek – poinformowała, że Wydział prowadzi analizę dzieci zameldowanych. Jednak mamy obowiązek przyjąć wszystkie dzieci zamieszkałe na terenie gminy. Miejsc powinno wystarczyć dla wszystkich.

P. Bartnik – zapytał o obcokrajowców, którzy mieszkają w Szczecinie z całymi rodzinami. Czy oni też idą do naszych przedszkoli?

M. Rożek – powiedziała, że tak. Praktycznie co tydzień ma pytanie o miejsce w przedszkolu dla takiego dziecka.

P. Bartnik – uznał, że warto się pochylić nad programem budowy 2 – 3 przedszkoli, w newralgicznych miejscach Miasta. Dobrze by było, gdyby inspirowano się przedszkolem w Locknitz, gdzie Komisja Edukacji odbyła wizje lokalną w poprzedniej kadencji.

U. Pańka – przypomniała powtarzane wielokrotnie wnioski Komisji Edukacji, by na nowych osiedlach mieszkaniowych tak ustalać warunki przetargu, aby deweloper zobowiązany był budować najpierw żłobek i przedszkole, a potem – mieszkania.

Złożyła wniosek, by Prezydent wskazał lokalizację przedszkola dla mieszkańców Osiedla nowa Cukrownia oraz nowopowstającego osiedla przy ul. Cukrowej.

Ww. wniosek przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


R. Łażewska – przypomniała, że na skrzynki milowe radnych wysłana została odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spr. przejęcia Centrum Edukacji Ogrodniczej (załącznik nr 4 do protokołu).

U. Pańka – zauważyła, ze w piśmie nie ma określenia „darowizna celowa” w części dot. przekazania nieruchomości do Skarbu Państwa. Kwestia interpretacji tego przejęcia jest dyskusyjna. Radna jest zaniepokojona co będzie, jeśli Ministerstwo np. zlikwiduje tą szkołę. Czy nieruchomość wróci do Miasta?

I. Potrykus – zapewniła, że przepisy prawa zabezpieczają tu interes Miasta.

S. Biernat – powiedziała, że zarówno zapisy samej umowy jak i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprawiają, że nie może być inaczej.

U. Pańka – zapytała, czy kierunek weterynaryjny nadal może być tam prowadzony?

I. Potrykus – powiedziała, że tak. Klasyfikacja na to pozwala.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Renata Łażewska
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/03/28 11:10:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/03/28 11:10:24 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/02/27 12:43:04 nowa pozycja