Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.9.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 1 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 5 (jednogłośnie) przyjęłą protokół z  posiedzenia komisji w dniu 18 marca br. 


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic:

  • wniosek właścicieli działki drogowej Vast Bouw o  zmianę Uchwały Nr XII/274/11  z dnia 24.10.2011 (nadanie nowej nazwy Narcyzowa- ulice o nadanej nazwie Bratkowa, Kameliowa zostają bez zmian) – załącznik nr 3  do protokołu.

M. Łukasiewicz Biuro Geodety Miasta  –  opiniuje  pozytywnie wniosek.

Radny W. Dzikowski-  wnosi o przedstawienie opinii  WUAiB w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący Komisji  W. Dąbrowski – wyjaśnił, iż była opinia do ww. wniosku w poprzedniej kadencji RM, wydział nie wnosił sprzeciwu.  

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 5 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „Narcyzowa” wraz ze  zmianą Uchwały Nr XII/274/11  z dnia 24.10.2011. Komisja wystąpi do Komisji Kultury, MKZ celem wydania opinii w sprawie.  

  • wniosek mieszkańca miasta  o nadanie  nazwy Jałowcowa – załącznik nr 4  do protokołu.

M. Łukasiewicz Biuro Geodety Miasta – opiniuje  pozytywnie wniosek, jest to teren miejski i tylko tam nadajemy nazwę, w przypadku wydzielenia terenu możemy poszerzyć nazwę, zwróciła uwagę na błąd pisarski w numerze działki, wnioskodawca podał  działkę 99/6– winna być 79/6.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 5 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „Jałowcowa”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.  

  • wniosek o nadanie nazwy Wysokogórska – załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący Komisji  W. Dąbrowski – przypomniał, iż wniosek  był rozpatrywany na jednym z poprzednich posiedzeń komisji, była sugestia radnych aby wystąpić do lokalnych sportowych środowisk, celem  wytypowania postaci godnej uhonorowania nazwą ulicy na tym terenie, związanej ze środowiskiem wysokogórskim. Po konsultacji z radnym P. Bartnikiem wnosi o nadanie nazwy Marii Rewaj-  ­ Prezes Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego, pracownik  katedry Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej. W ciągu całego czasu przynależności do Klubu Wysokogórskiego bardzo czynnie angażowała się w działalność organizacyjną Szczecińskiego Koła. W dniu 19 lipca 1969 r. wraz z partnerką  weszła w północną ścianę masywu Ajui z zamiarem dokonania przejścia nowej drogi. Zginęły podczas "zjazdu" w trakcie niefortunnie wybranej drogi zejściowej.

M. Łukasiewicz Biuro Geodety Miasta -opiniuje  pozytywnie wniosek.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 5 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „Marii Rewaj”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.  

  • wniosek o nadanie nazwy rondo dr. Aleksandra Czołowskiego - zgodnie z wnioskiem mieszkańca miasta – załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Komisji  W. Dąbrowski – przypomniał, iż wniosek  był rozpatrywany na jednym z poprzednich posiedzeń komisji, wnioskodawca przedłożył nową  sugestię lokalizacji.

Mieszkaniec Miasta omówi uzasadnienie wniosku przytaczając postać doktora A. Czołowskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Osów wyraziła poparcie do ww. wniosku.

Radna M. Myśliwiec-  zwróciła uwagę, iż jest to malutkie rondo tzw. ”pinezka”. Wyraziła obawę, czy mieszkańcy Osiedla Osów wiedzą o planach nadania nazwy.

Radny W. Dzikowski- popiera  idę uhonorowania postaci, czy jest to jednak miejsce godne  dla wnioskodawcy?

Wnioskodawca– będzie usatysfakcjonowany nadaniem imienia jego dziadka w tym miejscu.

M. Łukasiewicz Biuro Geodety Miasta -opiniuje  pozytywnie wniosek, jednakże trudno będzie wykonać opis geodezyjny nie ma tego ronda na mapach.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za:4, wstrzym.- 1 zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „rondo dr. Aleksandra Czołowskiego” Komisja wystąpi do Komisji Kultury oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.  

  • wniosek mieszkańca miasta  o nadanie  nazwy Krupówki – załącznik nr 7  do protokołu.

Przewodniczący Komisji  W. Dąbrowski – przypomniał, iż wniosek  był rozpatrywany na jednym z poprzednich posiedzeń komisji, była sugestia radnych aby wystąpić do lokalnych sportowych środowisk, celem  wytypowania postaci godnej uhonorowania nazwą ulicy na tym terenie, związanej ze środowiskiem wysokogórskim.Szczeciński Klub Wysokogórski nie odpowiedział na ww. wniosek, w  związku z tym proponuje nadanie nazwy Juhasa lub Gazdy.

M. Łukasiewicz Biuro Geodety Miasta – opiniuje  pozytywnie wniosek, jest to teren miejski, jednakże nie umie w tej chwili udzielić informacji czy na terenie miasta nie ma ww. nazw ulic.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 5 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „Juhasa ( jeżeli taka nazwa istnieje to Gazdy).  Komisja wystąpi do Komisji Kultury oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.  

  • wniosek Rady Osiedla Pogodno o nadanie  nazwy „Międzyosiedlowy park im. T. Kutrzeby” – załącznik nr 8  do protokołu.

M. Łukasiewicz Biuro Geodety Miasta – opiniuje  pozytywnie wniosek, wnosi o skrócenie nazwy bez członu „ międzyosiedlowy” w nomenklaturze nazewnictwa stosowanej na terenie m. Szczecina nie stosujemy takich wyrażeń.

W związku z powyższym Komisja przychyliła się do sugestii BGM  w wyniku głosowania: za: 4 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy  „park im. gen. Tadeusza Kutrzeby”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury oraz MKZ celem wydania opinii w sprawie.  

Komisja postanowiła przesłać pismo w sprawie zlikwidowania stanu naruszenia prawa na Osiedlu Arkońskie- Niemierzyn  do BGM  z prośbą o wyjaśnienie sprawy, udzielenie odpowiedzi zainteresowanemu a w odpisie komisji ( nr w rejestrze BRM  164) – załącznik nr 9 do protokołu.

Komisja przyjęła do wiadomości pismo mieszkańca w sprawie zmiany nazwy ulicy A. Walentynowicz – załącznik nr 10 do protokołu.

Komisja skierowała pismo  w sprawie nazwania  alejek spacerowych w parku Kasprowicza do opinii Radcy Prawnego ( nr w rejestrze BRM 1149) – załącznik nr 11 do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/05/10 09:17:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/05/10 09:17:34 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/03 12:58:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/25 10:42:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/25 10:28:32 nowa pozycja