Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.12.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 18 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wizja lokalna terenu pod budowę toru motocrossowego.
3. Małe dotacje - opiniowanie wniosków RO.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Wizja lokalna terenu pod budowę toru motocrossowego.


Radni przeprowadzili wizję lokalną terenu pod budowę toru motocrossowego na terenie RO Żydowce Klucz, za autostradą. Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski powiedział, że do Komisji wpłynęły pisma mieszkańców przeciwko budowie toru motocrossowego w Żydowcach – Kluczu (zał. 3, 4, 5). Dodał, że Komisja przyjechała, aby zobaczyć stan faktyczny.

Mieszkańcy osiedla niechęć do budowy toru argumentowali tym, że:

  • taki tor generuje hałas,
  • rozjeżdżana będzie puszcza, dukty leśne,
  • nieprawdziwe są wyliczenia odległości lokalizacji toru do najbliższych zabudowań mieszkalnych
  • dzielnica przestanie się rozwijać,
  • dojazd do toru odbywać się ma przez wąskie uliczki osiedlowe, to generuje niebezpieczeństwo, głownie dla najmłodszych mieszkańców osiedla,
  • ceny nieruchomości stracą na wartości przez sąsiedztwo z torem,
  • w promieniu 1200 m od toru zlokalizowane jest prawie całe osiedle,
  • dodatkową uciążliwością będzie obwodnica Gryfina.

Patryk Jaskulski zapytał jaka jest dokładna odległość od zabudowań.

Zofia Fiuk – Dymek Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta odpowiedziała, że ok. 800 m. Przedstawiła mapy proponowanej lokalizacji toru wraz z dojazdem od ul. Rymarskiej (zał.6 i 7).

Wiceprzewodniczący Komisji Przemysław Słowik zapytał czy nie przeszkadza mieszkańcom hałas generowany przez autostradę i drogę szybkiego ruchu. Dodał, że za nią zlokalizowane jest miejsce pod tor motocrossowy.

Radny Maciej Szyszko zapytał jaka jest opinia Rady Osiedla Żydowce – Klucz.

Agnieszka Pułka Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Żydowce – Klucz powiedziała, że kwestia budowy tory była wielokrotnie poruszana na posiedzeniach rady i zebraniach z mieszkańcami. Opinia RO jest negatywna ponieważ będzie to punkt generujący kolejny hałas, może mieć wpływ na sprzedaż działek budowlanych oraz zniechęcić potencjalnych nowych mieszkańców do osiedlenia się na osiedlu, a bez nowych mieszkańców dzielnica umrze. Głos rady od 10 lat jest negatywny. Dodała, że autostrada jest dobrem ogółu. Zaproponowała, aby skupić się nad odbudową klubu Wiskord.

Radny Marcin Biskupski zapytał o liczbę zebranych podpisów oraz czy teren ma być ogrodzony.

Agnieszka Pułka odpowiedziała, że jest podpisanych 1000 osób przeciw budowie toru.

Sebastian Janik Wiceprezes Klubu Motorowego powiedział, że podczas pikniku, który został zorganizowany w miejscu proponowanej budowy toru, podpisało się 330 osób za poparciem inicjatywy. Dodał, że część osób z tych na tak jest podpisana na liście przeciw. Stwierdził, że po pikniku niektórzy mogli zmienić zdanie. Dodał również, że planowane jest metalowe ogrodzenie. Przekazał pismo do komisji, które stanowi zał. 8.

Radna Edyta Łongiewska – Wijas zapytała czy były robione pomiary środowiskowe oraz czy ulica Kluczborska została zaakceptowana jako droga dojazdowa czy alternatywnie dojazd byłby przez puszczę.

Jarosław Woźniak Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych powiedział, że Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie wyraża zgody na skomunikowanie tego zadania inwestycyjnego poprzez istniejącą drogę, która jest równoległa do autostrady, z uwagi na to, że jest to droga techniczna. W związku z tym istnieje konieczność wybudowania drogi do obsługi inwestycji i BPPM taką koncepcję rozwiązało poprzez dojazd przez las, z tymże to się wiąże z wykupieniem tych gruntów od Nadleśnictwa Gryfino i odlesienie. Sytuacja jest następująca, że mamy grunty gminne, grunt Skarbu Państwa i grunt, który jest własnością osób fizycznych, gdzie wartość poprzez tego typu inwestycję może spaść. Kolejną wątpliwością jest fakt, że część terenu jest stanowiskiem archeologicznym i należałoby je odkrywać, które jest w gestii Pana Wojewody, tak samo jak w przypadku grzebowiska, który obejmuje część toru. I trzecia kwestia należałoby badań środowiskowych, gdyż nie wiemy jakie gatunki znajdują się na tym terenie, być może są to gatunki chronione. Dodał, że ok. roku czasu trwają badania środowiskowe. Jeśli Klub jest w posiadaniu dokumentu, który jest wygenerowany Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, która dopuszcza skomunikowanie terenu inwestycyjnego drogą techniczną to poprosi o taki dokument.

Lidia Kmiecińska z Nadleśnictwa Gryfino powiedziała, że to nie jest grunt Nadleśnictwa, zarządzają gruntem w sąsiedztwie z gminnym. Doinformowała zebranych w kwestii stref ochronnych. Powiedziała, że strefy ochronne to są miejsca, w granicach od miejsca gniazdowania – 500 m strefy, 200 m ochrony całorocznej, gdzie obowiązują zakazy wymienione w ustawie o ochronie przyrody, m.in. zakaz wnoszenia budowli, urządzeń, wycinki drzew i krzewów. Kolejne 300 m to strefa ochrony okresowej, gdzie można poza okresem ochronnym wykonywać wszelkie zabiegi, których nawet nie dopuszcza ustawa o ochronie przyrody. Dodała, że jak widzimy tu krążące bieliki to znaczy, że one gdzieś tu są, ale nie wiadomo czy one się gnieżdżą tu, bo mają gniazdo, czy są tu jedynie na rewirach łownych. Jeżeli chodzi zaś o samą budowę, to ona wszczynana jest procedurą. Jeżeli dojdzie do budowy ogrodzenia czy przemieszczenia mas ziemnych, jeżeli będzie to cokolwiek, co będzie podlegało pod rozstrzygnięcie organu, to organ zapewne zwróci się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która wyda na razie wstępną informację, w której zwróci uwagę, że są np. zbiorniki wodne, gdzie mogą być płazy (Kumak), więc może być ochrona. Wówczas GDOŚ rozstrzygnie czy jest to inwestycja potencjalnie wpływająca negatywnie na środowisko czy znacząco. Rozporządzenie Ministra Środowiska, mówi wyraźnie, które inwestycje potencjalnie oddziaływają, a które znacząco na środowisko. W zależności od tego rozstrzygnięcia nakazuje się sporządzenie raportu środowiskowego bądź oceny środowiskowej i dopiero na tym etapie bada się wpływ inwestycji na otoczenie. Dodała, że znajdujemy się na terenie Otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego, który ma swoje rozporządzenie dotyczące planu ochrony, czyli tego co wolno, a czego niewolno. Znajdujemy się też na granicy obszaru Natura 2000 siedliskowego, czyli podstawą ochrony na tym obszarze są siedliska, czyli drzewostan i runo. W siedliskowej strefie mamy do czynienia z ochroną siedlisk, czyli jakakolwiek ingerencja poprzez rozjeżdżanie ma decydujące znaczenie. Obszar Natura 2000 ma swój plan ochronny, który nie tyczy się akurat tego rodzaju inwestycji, w części dotyczącej samego siedliska. Jest tam ustęp mówiący o tym, co Rada Miasta czy Pan Prezydent powinien respektować w stosunku do wydawania decyzji w zakresie obszaru Natura 2000. To są wiążące informacje, które dopiero na etapie procedowania się rozstrzyga. Powiedziała też, że z jednej strony mamy hałas, który należy zmierzyć – poziom hałasów – jest i autostrada, droga szybkiego ruchu, z drugiej strony mamy oczka wodne, gdzie mogą znajdować się gatunki chronione, wszystkie płazy podlegają ochronie, więc tu należy raportować, ze szczególnym uwzględnieniem okresów lęgowych, szlaków przechodzenia. W zależności czy to będzie pozwolenie na budowę, czy to będzie zgłoszenie samego przedsięwzięcia, wówczas będą wymagane raporty czy oceny oddziaływania na środowisko.

Edyta Łongiewska – Wijas zapytała czy o takie badania występuje inwestor.

Dariusz Matejski Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska powiedział, że procedura oddziaływania na środowisko odbywa się przed procedowanie wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Wstępna ocena w oparciu o rozporządzenie wychodzi, że za potencjalnie może wpływać na środowisko, wówczas organ czyli mój wydział będzie oceniał czy wymaga to sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oczywiście w porozumieniu z organami typu RDOŚ, Sanepid i Wody Polskie. Dopiero w oparciu o to postępowanie byłaby decyzja czy będzie wymagany raport czy tylko karta informacyjna z przedsięwzięcia. Przed wydaniem pozwolenia na budowę musi być przeprowadzona ocena. Zależy to również od rodzaju badania obszaru przyrodniczego. Inwestor na początku sporządza kartę informacyjna, jeżeli my stwierdzamy, że potrzebny jest raport to zawieszamy postępowanie na czas wykonania raportu. Przeprowadzenie oceny zależy od sprawności inwestora, od jakości dostarczonych materiałów, od tego czy strony, które będą funkcjonowały w postępowaniu będą się odwoływać czy zgłaszać swoje uwagi, bo w przypadku sporządzenia raportu jest wymagany udział społeczeństwa, czyli w ciągu 30 dni społeczeństwo może się wypowiedzieć, zgłosić swoje uwagi, które organ prowadzący albo uwzględnia albo nie. Jednak na pewno siłą decyzji się później do nich odnosi.

Patryk Jaskulski stwierdził, że są głosy od Radnych, aby sprawdzić jak motory hałasują i jak je słychać w najbliższym sąsiedztwie. Wobec czego Komisja udała się najpierw na ul. Gradową, gdzie nieznacznie słychać było jeżdżące motory. Kolejnym miejscem była ul. Bielańska. W tym miejscu nie było słuchać jeżdżących motorów. Przewodniczący stwierdził, że na jednym z kolejnych posiedzeń stacjonarnych Komisja dokona podsumowania.


Ad. pkt. 3.
Małe dotacje - opiniowanie wniosków RO.


Komisja zaopiniowała niżej wymienione wnioski w ramach programu „Małe dotacje”:

Lp.

Rada Osiedla

Kwota z wniosku RO

Zadanie

Opinia Komisji

1

Śródmieście Zachód

6750

1. "Śródmieściak" - gazetka osiedlowa

POZYTYWNIE w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstzrym.-0 – gazetka po raz ostatni do czasu stworzenia nowego regulaminu

     

2. "Poznaj Swojego Sąsiada" - spotkania na podwórkach

 

     

3. Festyny osiedlowe

 

2

Pogodno

6750

1. Festyn dla mieszkańców

POZYTYWNIE w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstzrym.-0

     

2. Ogniskowe śpiewanie ballad i pieśni harcerskich

 

     

3. Śpiewanie pieśni patriotycznych

 

     

4. Marsz na orientację "Poznaj Pogodno"

 

3

Krzekowo-Bezrzecze

6750

1. Festyn z okazji otwarcia Skweru Misia Wojtka

POZYTYWNIE w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstzrym.-0

     

2. catering

 

     

3. organizacja festynu

 

     

4. zakup nagród dla dzieci

 

     

5. Integracyjna naprawa ogrodzenia boiska zwieńczona piknikiem osiedlowym.

 

4

Osów

3250

organizacja pikniku

POZYTYWNIE w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstzrym.-0

 

 

3500

zakup piłkochwytów z elementami montażowymi

NEGATYWNIE w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstrzym.-0

5

Skolwin

6750

1. Wakacyjne zajęcia z programowania robotów

POZYTYWNIE w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstzrym.-0

     

2. "Spotkajmy się przy choince" zapewnienie dostępu do energii elektrycznej

 

     

3. zakup materiałów - wykonanie i zakup ozdób świątecznych

 

     

4. zakup art. spożywczych - poczęstunek

 

6

Arkońskie Niemierzyn

 

zmiany wynikające z wynegocjowanych cen

POZYTYWNIE w wyniku głosowania: za-8; przeciw-0; wstzrym.-1

7

Wielgowo - Sławociesze Zdunowo

 

zmiany między paragrafami

POZYTYWNIE w wyniku głosowania: za-9; przeciw-0; wstzrym.-0


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2019/09/27 09:14:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2019/09/27 09:14:53 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/09/27 09:14:15 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/07/11 13:07:11 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/06/18 07:50:40 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/06/17 09:48:23 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/06/04 11:49:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/05/31 15:22:00 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/05/31 14:32:15 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/05/31 14:28:33 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/05/31 14:27:19 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/05/31 13:55:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/05/28 15:32:33 nowa pozycja