Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.9.6.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 15 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Jan Posłuszny - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie dokumentów związanych z procedurą absolutoryjną.
4. Rozpatrzenie korespondencji Komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół nr 0012.9.5.2019 z dn. 27 sierpnia 2019 r.

Za - 4, Przeciw - 0, Wstrzym. - 1


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie dokumentów związanych z procedurą absolutoryjną.


Przewodniczący Jan Posłuszny - przypomniał procedury związane z procedurą absolutoryjną. Radnym zostały przekazane następujące dokumenty:

- sprawozdanie z wykonania budżetu,

- sprawozdanie finansowe,

- sprawozdanie z ustawowego badania sprawozdanie finansowego biegłego rewidenta,

- informacja o stanie mienia komunalnego,

- opinia RIO.

Poprosił o omówienie wykonania budżetu za 2019 r.

Stanisław Lipiński - Skarbnik Miasta - przedstawił prezentację syntetyzującą Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu.

Radny Łukasz Tyszler - zapytał o to, czy subwencja oświatowa pokrywa koszty płac dla pracowników oświaty?

Stanisław Lipiński - Skarbnik Miasta - odpowiedział, że subwencja nie pokrywa nawet płac dla samych nauczycieli.

Radna Maria Magdalena Herczyńska - zapytała, czy Miasto Szczecin musi dopłacać do najbliższych wyborów?

Iwona Bobrek - Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - odpowiedziała, że do tej pory Miasto nie dopłacało do wyborów i w tym roku także nic nie wskazuje na to, aby miało być inaczej.

Stanisław Lipiński - Skarbnik Miasta - kontynuował przedstawianie prezentacji. Poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przypomniał o wysokim ratingu Szczecina (najwyższy jaki jest możliwy) wydaną niedawno przez agencję ratingową Fitch. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że mogą wystąpić problemy w związku z koronawirusem, ale wcześniejszy dobry stan finansów Miasta umożliwił wydanie takiego ratingu przez agencję.

Dorota Pudło-Żylińska - Dyrektor Wydziału Księgowości - omówiła Sprawozdanie finansowe Miasta oraz Sprawozdanie z ustawowego badania sprawozdanie finansowego biegłego rewidenta. Biegły potwierdził rzetelność prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich zgodność z obowiązującym prawem (Ustawą o rachunkowości). Przypomniała, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej dostępne są dokumenty na temat finansów i majątku Miasta. Omówiła Informację o stanie mienia komunalnego. Poinformowała, że na koniec roku 2019 wartość majątku miasta wyniosła 39 441 816 735 zł.

Przewodniczący Jan Posłuszny - dokonał podsumowania przedstawionych dokumentów, po wyczerpaniu głosów w dyskusji przeszedł do głosowania.

Głosowanie nad stanowiskiem ws. udzielenia Prezydentowi Miasta Szczecin absolutorium za rok 2019

Za - 5, przeciw - 1, wstrzym. - 0

W wyniku głosowania Komisja przyjęła ww. stanowisko.

Głosowanie nad wnioskiem ws. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin

Za - 5, przeciw - 1, wstrzym. - 0

W wyniku głosowania Komisja przyjęła ww. wniosek.

Komplet dokumentów stanowi załącznik do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie korespondencji Komisji.


Radni zapoznali się z korespondencją, która wpłynęła do Komisji Rewizyjnej.

Korespondencja stanowiąca załączniki do protokołu:

1. Wniosek ws. stwierdzenia nieważności uchwał organów RO Zdroje z dn. 31.07.2019 r. oraz opinia prawna w przedmiotowej sprawie.

2. Pismo WGK przekazujące opinię prawą ws. działań RO Pomorzany oraz RO Drzetowo-Grabowo z dn. 3.09.2019 r.

3. Pismo ws. potencjalnych nadużyć w RO Pomorzany z dn. 27.08.2019 r.

4. Wniosek ws. stwierdzenia nieważności uchwały RO Pomorzany z dn. 26.11.2019 r.

5. Pisma ws. utrudnionego kontaktu z RO Gumieńce oraz braku transparentności z dn. 4.10.2019 r. oraz 2.12.2019 r.

6. Pismo ws. podejrzenia naruszenia statutu RO Śródmieście-Północ z dn. 28.01.2020 r.

7. Pismo ws. utrudnionego kontaktu i dostępności RO Osów z dn. 19.02.2020 r.

8. Wniosek ws. unieważnienia uchwał RO Pomorzany z dn. 3.03.2020 r.

9. Pismo RO Kijewo ws. uregulowania składu osobowego RO z dn. 4.06.2020 r.

Radny Mariusz Bagiński - zapytał o procedurę związaną z uzupełnianiem składu Rady Osiedla.

Joanna Martyniuk - Radczyni Prawna - wyjaśniła, że Komisją właściwą do zajmowania się składami RO jest Miejska Komisja Wyborcza. Jeśli dany członek RO złoży rezygnację, to zgodnie ze statutem RO (podobnie jak w przypadku Rady Miasta), na wolne miejsce wchodzi kolejna osoba. Jeśli jednak osoba nieaktywna nie złożyła formalnej rezygnacji, to jest to sytuacja patowa.

Radny Mariusz Bagiński - zaproponował przekazanie sprawy do Miejskiej Komisji Wyborczej.

Radny Dariusz Matecki - zapytał o to, ile w sumie spraw wpłynęło do Komisji Rewizyjnej od sierpnia ubiegłego roku?

Przewodniczący Jan Posłuszny - odpowiedział, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja zapoznaje się ze wszystkimi pismami, jakie wpłynęły od tamtego czasu do Komisji (w sumie jest więc 9 spraw). Zapewnił o gotowości do reagowania na problemy mieszkańców.

Joanna Martyniuk - Radczyni Prawna - przypomniała, że rolą Komisji Rewizyjnej jest nadzór, który może być prowadzony w formie: stanowiska, zlecenia kontroli lub przekazania sprawy do merytorycznego wydziału.

Przewodniczący Jan Posłuszny - zaproponował przyjęcie ww. korespondencji do wiadomości Komisji, aby dać szansę na polubowne załatwienie spraw w Radach Osiedli.

Radny Mariusz Bagiński - powiedział, że jego zdaniem najlepiej byłoby zaprosić poszczególnych przedstawicieli RO i wyjaśnić sprawę podczas posiedzenia Komisji.

Joanna Martyniuk - Radczyni Prawna - przypomniała, że większość spraw stanowią problemy personalne w RO. Należałoby się zastanowić, czy Komisja Rewizyjna powinna w takie sprawy ingerować. Ponadto zaznaczyła, że w kwestii stwierdzenia nieważności uchwał RO takie kompetencje posiada Rada Miasta w terminie 30 dni.

Radna Maria Magdalena Herczyńska - powiedziała, że konflikty personalne to nie są sprawy dla Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Jan Posłuszny - powiedział, że przeanalizuje jeszcze raz pisma, a dziś Komisja przyjmuje do wiadomości przedmiotową korespondencję.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Jan Posłuszny
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/06/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/08/17 11:50:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/08/17 11:50:09 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/22 11:50:51 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/22 11:50:33 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/06/24 16:43:52 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/06/05 12:58:05 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/06/04 14:10:45 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/06/04 14:04:13 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/06/03 15:11:16 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/06/03 13:27:24 nowa pozycja