Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.10.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 20 MARCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Jan Posłuszny - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta (26 marca br.)
- 59/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,

- 85/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,


4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 9 (jednogłośnie)  przyjęła  protokół z posiedzenia komisji w dniu 13 marca br. bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miasta (26 marca br.)
- 59/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,

- 85/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,Projekt uchwały nr 59/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Projekt uchwały omówił P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ –  Rada Miasta poprzedniej kadencji przyjęła stosowną uchwałę, ale została ona zakwestionowana przez wojewodę zachodniopomorskiego. Była to ostatnia sesja w kadencji i w ustawowym terminie miasto nie odwołało się od decyzji wojewody. Obecnie przedkładana jest nowa wersja, jednakże Rada  Powiatowa ds. Osób Niepełnosprawnych wskazywała na  obawy co do dowolności interpretacji zapisów uchwały, zdaniem tego gremium obowiązkiem kierowcy winna być pomoc osobie niepełnosprawnej. Idąc naprzeciw oczekiwaniom przygotują autopoprawkę na sesję, która będzie regulować ten problem.

Dyskusja:

Radny L. Duklanowski- jeśli w dniu dzisiejszym  nie ma autopoprawki, proponuje nie głosować na dzisiejszym posiedzeniu, decyzję  pozostawić  na sesji. 

P. Adamczyk- zgadza się, na sesji wniosą autopoprawkę.

W. Sołtysiak  Prezes SPA Dąbie- nie rozumie decyzji Wojewody.  Uchwała przyjęta przez Radę Miasta była zgodna z zapisami Polskiej Normy ISO 71933 z grudnia 2001 r. oraz Regulaminem nr 107, określonym przez działającą przy ONZ komisję, który stanowi podstawę do homologacji autobusów.

Radna D. Jackowski-posługiwanie się normą europejską jest standardem.

Wiceprzewodnicząca RM G. Zielińska - zamiast podawać  wymiary wózka dla osoby niepełnosprawnej  powołajmy się na normę unijną. 

P. Adamczyk- zacytował zapis uchwały w temacie gabarytów, kierowca podejmując decyzje o wpuszczenia pasażera na wózku ponosi odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo a także innych pasażerów. Nie patrzmy  przez  pryzmat jednej osoby na zapisy uchwały a na ogół osób niepełnosprawnych

Wiceprzewodniczący Komisji J. Posłuszny– wnosi  o odstąpienie od  opiniowania projektu uchwały na komisji,   decyzję pozostawić na sesji w momencie zapoznania się z autopoprawką.

Komisja w wyniku głosowania: za -10 jednogłośnie przyjęła ww.wniosek.

Projekt uchwały  85/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Wprowadzenia do tematu dokonała P. Adamczyk- proponowany projekt uchwały jest  efektem rozszerzenia systemu segregacji odpadów,  dochodzi nowy element - odpady biodegradowalne. Będą wrzucane do brązowych pojemników, które są wykorzystywane na odpady zielone (trawa, liście, spady itp.). Właściciele domów jednorodzinnych, którzy do tej pory nie korzystali z usługi odbioru odpadów zielonych będą musieli na własny koszt zakupić taki brązowy pojemnik (cena ok. 100 zł i więcej). Segregowanie odpadów biodegradowalnych (podobnie jak i zielonych) jest dobrowolne. Kto jednak z niego nie skorzysta będzie płacił za wywóz śmieci, tak jakby ich nie segregował, czyli drożej. Podwyżki są nieuniknione bo system odbioru odpadów zrobił się deficytowy. W zabudowie wielorodzinnej (np. bloki spółdzielcze) miesięczna opłata za wywóz posegregowanych śmieci ma wynosić 5 zł za każdy zużyty metr sześcienny wody (obecnie - 4 zł za metr sześcienny).

Radny M. Ussarz- mówi się mieszkańcom, że ta podwyżka to tylko złotówka. Ale ta złotówka to podwyżka radykalna, bo stanowi 25 proc. dotychczasowej ceny. Jeśli ktoś nie chce segregować odpadów, to zapłaci jeszcze więcej, bo 10 zamiast 5 zł.

Radny L. Duklanowski- w blokach ci, którzy segregują, będą karani wyższą stawką tylko dlatego, że segregacji nie chce się prowadzić sąsiadom. Mamy wiele takich sygnałów! Czy teraz nie będzie wzmożonych kontroli przez firmy wywożące odpady.

P. Adamczyk- ceny za wywóz odpadów w Szczecinie nie wzrosły od 2013 r.; w tym czasie zmieniły się przepisy, wzrosły koszty, a firmy gromadzące odpady muszą dodatkowo płacić kaucję za ich przechowywanie. Za odzysk surowców - m.in. tworzyw sztucznych - nie można już oczekiwać przychodów, bo jeszcze trzeba do tego dopłacać. A ceny zaproponowane przez miasto, niemal na pewno nie pokryją kwot, jakich na najbliższy rok zażyczą sobie firmy zajmujące się odbiorem odpadów.

Radna D. Jackowski- jak procentowo przedstawia się  struktura  odbioru odpadów (segregowanych i mieszanych).

. Adamczyk- w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej ok. 90 % odbiorców deklaruje selektywną zbiórkę odpadów. W praktyce ok. 100 nieruchomości ma  stwierdzone  nieprawidłowości, doza tolerancji byłą wyższa w bieżącym roku .

Radni D. Jackowski- karanie we wspólnotach tych którzy segregują jest zjawiskiem niepokojącym, w Poznaniu jest system czopowania worków w zabudowie wielorodzinnej, czy planuje również taki mechanizm.    

P. Adamczyk- problem odpowiedzialności zbiorowej cały czas istnieje, są tolerancyjni.

Radny W. Dąbrowski-  czemu taka duża skala podwyżek, czy jest kalkulacja ekonomiczna czy tez tylko złożenie. Mamy 20 mln. zł. deficytu z tyt. gospodarowania odpadami, czy podwyżka nie jest załatwieniem problemu. Inflacja jest na znacznie niższym poziomie a my mamy do czynienia z 20-32 % wzrostem opłat. Ponadto obawia się, iż firmy odbierające odpady będą  nadużywały swoich kompetencji i zgłaszały notorycznie brak segregacji (takie sytuacje są już mu zgłaszane jako  powszechna praktyka firm wywozwych).

Radny M. Ussarz- zwrócił się do Dyrektora WGKiOŚ z wnioskiem o przygotowanie informacji w formie pisemnej (dostarczonej na maila przed sesją ) a zawierającej rozbicie planowanych kosztów pokrycia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta w roku bieżącym. ( szacunek 74.500 zł.).

P. Adamczyk-przygotuje taką prezentację, dodał, iż podwyżek nie było od sześciu lat. Jeszcze niedawno wpływy z opłat za odpady w Szczecinie były większe niż wartość całego systemu obsługi odpadów. Dlatego mogliśmy nawet w pewnym momencie obniżyć koszty. Od kilku lat musimy dopłacać z budżetu miasta. Poza tym w 2020 roku w każdej gminie co najmniej połowa odpadów musi być segregowana. Podejrzewa, że za rok temat opłat wróci, tym bardziej, że wkrótce poznamy oferty firm odbierających odpady, które pokażą, za ile będą świadczyć usługi na sezon 2019/2020.  Z każdym rokiem wzrasta ogólna ilość odpadów oraz koszty związane z ich odbiorem i przetwarzaniem. Jeszcze pięć lat temu za odbiór jednej tony zapłacić trzeba było 449 zł, natomiast w 2018 r. już 587 zł.

Komisja w wyniku głosowania ; za – 7 , przeciw- 3 , wstrzym.- 0  zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

 

 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja postanowiła przekazać  pismo  w sprawie ochrony przyrody celem załatwienia  do Zastępcy Prezydenta  wg. kompetencji - załącznik nr 3 do protokołu ( nr w rejestrze 317).

Komisja przyjęła do wiadomości pismo  w sprawie Potoku Osówka - załącznik nr 4 do protokołu ( nr w rejestrze 336).  
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jan Posłuszny
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/03/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/04/10 11:18:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/04/10 11:18:17 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/28 15:02:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/19 09:10:12 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/14 09:06:20 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/14 08:33:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/14 08:30:43 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/14 08:28:22 nowa pozycja