Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.22.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 6 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Zasady wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych - ciąg dalszy.
4. Rozpatrzenie wykazu lokali użytkowych: 13/2019 - WMiRSPN.
5. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 48/2019; 49/2019; 50/2019; 52/2019; 53/2019; 54/2019 - WZiON
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie kontynuacji dzierżawy nieruchomości przy ul. Tadeusza Wendy w Szczecinie - WGK.
7. Zapoznanie się z korespondencją.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji poinformował, iż na wniosek Pani Prezydent Szotkowskiej proponuje, aby pkt 6 rozpatrzyć jako 3 oraz zaproponował, aby porządek obrad poszerzyć o punkt rozpatrzenie wykazu nieruchomości 9/DDG/ZBiLK/2019, jako punkt 7.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-1, wstrzym.-1; zmieniła porządek obrad.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 4 września 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-8; przeciw-0; wstrzym.-1.

Protokół z posiedzenia w dniu 9 października 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-8; przeciw-0; wstrzym.-1.

Protokół z posiedzenia w dniu 16 października 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-8; przeciw-0; wstrzym.-1.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wniosku w sprawie kontynuacji dzierżawy nieruchomości przy ul. Tadeusza Wendy w Szczecinie - WGK.


Wprowadzenia dokonała Aleksandra Ciszewska Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej zgodnie ze złożonym wnioskiem (WGK-IX.7021.11.2019.MB z dnia 03.11.2019 r. – zał. 3). W związku z przedłużającymi się procesami rewitalizacji zmieniono termin realizacji do końca 2021 r. (WGK-IX.7021.11.2019.MB z dnia 05.11.2019 r. – zał. 4).

Radny Witold Dąbrowski zwrócił uwagę, aby w przyszłości do takich wniosków dołączać mapy.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.


Ad. pkt. 4.
Zasady wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych - ciąg dalszy.


Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji przypomniał, że temat ten pojawia się na posiedzeniu komisji kolejny raz. Do przedstawionego materiału wpłynęły wnioski, do których ustosunkuje się Pani Prezydent Anna Szotkowska. O zabranie głosu poprosili również przedstawiciele środowisk artystycznych (pismo stanowi zał. 5).

Paweł Lewandowski wykładowca Akademii Sztuki powiedział, że reprezentuje stanowisko artystów ze Szczecina. Zauważył, że w tym projekcie brakuje zapisów, które ujęte są w uchwale z 2012 r., czyli gwarancji, że artyści będą mogli ubiegać się o najem pracowni artystycznych na preferencyjnych warunkach. Dodał, że brak pracowni negatywnie wpłynie na wizerunek miasta. Poprosił, aby zwrócić na tę część szczególną uwagę.

Władysław Dzikowski odpowiedział, że różne grupy zawodowe zgłaszały się do komisji, nikogo nie faworyzowaliśmy i nie zamierzamy tego robić. Stwierdził, że zasady były dobre, jednak ze względu na zmianę przepisów należy je zmienić. Generalnie koncentracja w tym dokumencie jest na lokalach mieszkalnych.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta dlaczego tych regulacji nie ma, ponieważ wynika to z obowiązujących przepisów. Miasto dodatkowo wprowadza swoje uregulowania prawne. Zasady wynajmu pracowni artystycznych wymagają odrębnej regulacji odrębną uchwałą.

Radna Edyta Łongiewska – Wijas zauważyła, że w tej materii będzie luka prawna. Uważa, że zasadnym byłoby równoległe procedowanie nad dokumentem mówiącym o pracowniach. Dodała, że młodzi ludzie są zainteresowani pracą nad tym dokumentem. Zaproponowała, aby  w skład zespołu weszli przedstawiciele środowiska artystycznego.

Władysław Dzikowski zapytał jak to wygląda do tej pory.

Anna Szotkowska odpowiedziała, że Wydział Kultury opracowuje zasady.

Edyta Łongiewska – Wijas powiedziała, że wpływają do niej informacje od mieszkańców, że nie jest utrzymywana ciągłość za zamieszkiwanie w trakcie studiów. Poprosiła, aby cały okres studiów wliczać w przebywanie na terenie miasta.

Sylwia Rogulska Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych powiedziała, że ta uwaga zostaje uznana. Teraz tak już jest, że punkty są przyznawane za cały okres studiów. Dodała, że wszystko zależy od sytuacji, jednak nie przypomina sobie, aby student został odrzucony.

Anna Szotkowska omówiła materiał roboczy zasad wynajmowania lokali (zał. 6). Powiedziała, że wpłynęły uwagi od radnej Grażyny Zielińskiej. Część uwag została uwzględniona. Uwagi nieuwzględnione zostały gdyż były niezgodne z przepisami prawa. Wpłynęły również uwagi od radnego Witolda Dąbrowskiego, które w części pokrywają się z tymi złożonymi przez Panią Zielińską. Części nie możemy uznać. Jest jeden punkt sporny, a mianowicie punkty przyznawane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Dodała, że minimalna ilość punktów za które można otrzymać mieszkanie to 18. Komisja liczy 12 osób. Pierwsza wersja: członek komisji ma 2 punkty, może zdarzyć się tak, że wnioskodawca otrzyma mieszkanie za same punkty z komisji(max. 24). Druga wersja: członek komisji ma 0,5 punktu. Wg Pani Prezydent właściwsza byłaby punktacja 0,5 punktu/ osobę. Każdy z członków dysponowałby 6 punktami.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. materiał roboczy zasad wynajmowania lokali z uwagami.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. materiał. Radny Witold Dąbrowski nie brał udziału w głosowaniu.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazu lokali użytkowych: 13/2019 - WMiRSPN.


Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości zgodnie ze złożonym wykazem (znak:WMiRSPN-IV.7125.191.2014.IC – zał. 7).

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 48/2019; 49/2019; 50/2019; 52/2019; 53/2019; 54/2019 - WZiON


Wykaz nieruchomości: 48/2019 (WZiON-I.6840.65.2019.MKa, UNP: 22357/WZiON/-XIII/19) - (zał. 8). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski zapytał czy w okolicach ul. Rymarskiej i Kluczborskiej jest jeszcze dużo gminnych działek na sprzedaż.

Maria Latkowska odpowiedziała, że stosunkowo niewiele.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 49/2019 (WZiON-I.6840.69.2015.MKa, UNP: 74410/WZiON/-XIII/15) - (zał. 9). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 50/2019 (WZiON-I.6840.35.2019.MKa, UNP: 14045/WZiON/-XIII/19) - (zał. 10). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 52/2019 (WZiON-I.6840.171.2019.IŁ, UNP: 50337/WZiON/-XIV/19) - (zał. 11). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski zapytał czy uzgodniono i wyjaśniono nr działek do sprzedaży z Geodetą Miasta. Obawia się, że możemy sprzedać drogę, a jak ktoś będzie chciał zagospodarować swój teren to innym mieszkańcom odetnie dojazd do posesji.

Maria Latkowska odpowiedziała, że z planu wynika, iż fragment tej działki jest jako działka mieszkaniowa.

Dominika Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji stwierdziła, że na zdjęciu widać, że droga jest urządzona. Zapytała czy sprzedaż tego fragmentu nie wymusi budowy nowej drogi przez Gminę Miasto Szczecin.

Witold Dąbrowski złożył wniosek formalny o odstąpienie od opiniowania wykazu nieruchomości 52/2019 do czasu wyjaśnienia sprawy podziału geodezyjnego części drogowej działki ulicy Anny Marii (obręb 2049 nr 24/22).

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-13, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.

Wykaz nieruchomości: 53/2019 (WZiON-I.6840.79.2019.RS, UNP: 23943/WZiON/-XIV/19) - (zał. 12). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowski zapytał dlaczego te działki przy ul. Brodzińskiego wyznaczone są tak, że staje tam budynek w drugiej linii.

Maria Latkowska wyjaśniła, że w latach 70-tych były wytyczne ówczesnych władz, że działki nie mogły być za duże. Przez to istnieje wiele sztucznie wyznaczonych działek.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 54/2019 (WZiON-I.6840.110.2017.WL, UNP: 32794/WZiON/-XIII/17) - (zał. 13). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Radna Jolanta Balicka zapytała czy umowa zostanie przedłużona, czy stowarzyszenie dostanie finansowanie.

Sylwia Rogulska odpowiedziała, że stowarzyszenie opuściło teren.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 7.
Rozpatrzenie wykazu nieruchomości 9/DDG/ZBiLK/2019 – ZBiLK.


wykazu nieruchomości 9/DDG/ZBiLK/2019 (znak: ZBiLK.DDG.4142.240.2019.MW) – zał. 14. Wprowadzenia dokonał Jarosław Woźniak Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i GarażyZarządu Budynków i Lokali Komunalnychzgodnie ze złożonym wykazem.

Władysław Dzikowski powiedział, że prosił protestujących wnioskodawców o złożenie jakiegokolwiek wniosku do prezydenta miasta o zmianę planu. Dodał, że od sierpnia nic się nie wydarzyło w tym temacie. Dziś protestujących też nie ma na komisji. Uznał, że temat, którym się zajmowali w przeszłości, jest nieaktualny lub nie chcą się nim dalej zajmować.

Radny Przemysław Słowik zauważył, że osoby, które zajmowały się sprawą dwa miesiące temu, nie wiedziały, że dzisiaj ta sprawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu komisji. Zauważył że 1/3 mieszkańców osiedla wyraziła sprzeciw przeciwko budowie kościoła. Zapytał o wycenę dzierżawy, chce znać wartości o jakich mowa. Dodał również, iż z mapki wynika, że przez działkę biegnie droga dojazdowa do jakiegoś innego terenu. Zapytał jak będzie rozwiązany dostęp do działek, które utracą dojazd.

Radny Marcin Biskupski dodał, że miasto, zamiast oddawać działkę pod kolejny kościół, mogłoby ten teren zagospodarować zupełnie inaczej i jeszcze na tym zyskać. Zauważył, że czeka nas trudny okres budżetowy. Być może warto byłoby pomyśleć o zmianie planu zagospodarowania pod mieszkalnictwo. Przypomniał, że w pobliżu są cztery kościoły: jeden w Kijewie, drugi buduje się obok, są też dwa kościoły na os. Bukowym. Stwierdził, że osiągniemy tu absolutny rekord Polski, gdy będziemy mieć na przestrzeni dwóch kilometrów pięć kościołów.

Dominika Jackowski zwróciła uwagę, że radni nie mieli czasu na zapoznanie się z materiałami i nie wiedzą, jaka jest wartość rynkowa tej działki. Zapytała gdzie jest operat szacunkowy.

Jarosław Woźniak odpowiedział na pytania. Powiedział, że wartości nieruchomości są rynkowe. Ponadto nie ma operatu szacunkowego, gdyż w przypadku negatywnej opinii komisji, miasto nie będzie ponosić kosztów wyceny. W obowiązującym zarządzeniu Prezydenta Miasta dot. ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin jest stosowna regulacja. Dodał, że to zarządzenie wkrótce się zmieni.

Marcin Biskupski złożył wniosek, aby po przygotowaniu projektu umowy z dzierżawcą zapoznać komisję z warunkami umowy dzierżawy.

Edyta Łongiewska – Wijas poprosiła, aby przed podpisaniem umowy z zarządcą Instytucji kultury „Krzemień” również zapoznać komisję z warunkami umowy i aby ten punkt był w porządku obrad.

Ww. wnioski zostały przyjęte przez aklamację.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-4 (Dominika Jackowski, Marcin Biskupski, Łukasz Kadłubowski, Przemysław Słowik), wstrzym.-1 (Edyta Łongiewska – Wijas); pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 8.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

  • Zał.15 uwagami mieszkańców do projektu mpzp Warszewo – Rafy Koralowej – przyjęła do wiadomości.
  • Zał.16 informacją WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wielorodzinnej – ul. Szybowcowa. Dominika Jackowski zapytała na jakim etapie jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zauważyła, że za dwa miesiące zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy. Angelika Szerniewicz – Kwas Generalny Projektant w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta odpowiedziała, że projekt jest na etapie koncepcji i uzgodnień. W marcu zostanie przedstawiony. Dominika Jackowski dodała, że jak zostanie wykonana analiza to komisja pragnie się z nią zapoznać.


Ad. pkt. 9.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Władysław Dzikowski powiedział, że w 2002 r. przy ul. Drwali wybudowano boisko z placem zabaw. Rada Osiedla Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo zmaga się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej o wyremontowanie tego placu zabaw. WGK stoi na stanowisku, że w 2004 r. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisano inną funkcję niż rekreacja i sport. Dodał, że RO nie zamierza zrezygnować z tej funkcji.

Wiesława Rabińska Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury odpowiedziała, że nawet jeśli zapisy w planie dotyczą innych funkcji a nie zamierza się ich wykorzystać, można do czasu zapotrzebowania terenu pod te funkcje wykorzystywać teren jak dotychczas. Dodała, że przyjrzy się zapisom i poinformuje przewodniczącego.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/11/20 13:23:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/11/20 13:23:34 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/11/07 10:03:44 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/10/30 12:25:39 nowa pozycja