Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.43.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 21 KWIETNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (17.03.2021).
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 77/21 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie gospodarki mieszkaniowej),
- 89/21 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
- 90/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie,
- 91/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater – kościół 2” w Szczecinie,
- 92/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie.
4. Opiniowanie wykazów:
- 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21 - WZiON,
- 4/21, 5/21, 6/21, 7/21 - WMiRSPN,
- 1/21 - ZBiLK.
5. Rozpatrzenie bieżącej korespondencji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (17.03.2021).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.42.2021 z dn. 17.03.2021 r.

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
- 77/21 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie gospodarki mieszkaniowej),
- 89/21 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,
- 90/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie,
- 91/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater – kościół 2” w Szczecinie,
- 92/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie.


- 77/21 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie gospodarki mieszkaniowej) - z autopoprawką

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Łukasz Kadłubowski - odnosząc się do zapisu o przeznaczeniu 150 tys. zł na samochód osobowy do wykonywania obowiązków służbowych wyraził opinię, że jest to duża kwota. Poprosił o przybliżenie specyfikacji samochodu.

Małgorzata Waszak – Dyrektor WMiRSPN - wyjaśniła, ze jest to samochód klasy B-C, kombi z silnikiem benzynowym.

Radny Przemysław Słowik - zauważył, że przy zakładanej kwocie można juz wziąć pod uwagę samochód elektryczny.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 77/21 ws. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2021 rok (w zakresie gospodarki mieszkaniowej)

Za – 7, przeciw – 1, wstrzym. – 4.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 89/21 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Jan Posłuszny - poinformował, że działka graniczy z rowem, w którym przy intensywnych deszczach wzbiera woda. Miasto powinno odkupić teren od właściciela i przeznaczyć go pod teren zielony.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 89/21 ws. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Za – 10, przeciw – 1, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 90/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 90/21 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Południowa – rz. Bukowa 3” w Szczecinie

Za – 12, przeciw – 0, wstrzym. – 0.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 91/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater – kościół 2” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 91/21 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – E. Plater – kościół 2” w Szczecinie

Za – 11, przeciw – 0, wstrzym. – 0.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

 

- 92/21 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie

Wprowadzenia dokonała Zofia Fiuk-Dymek – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 92/21 ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie wykazów:
- 7/21, 8/21, 9/21, 10/21, 11/21, 12/21, 13/21, 14/21 - WZiON,
- 4/21, 5/21, 6/21, 7/21 - WMiRSPN,
- 1/21 - ZBiLK.


- Wykaz nieruchomości: 7/21 (znak: WZiON-I.6840.1.2021.RS, UNP: 30/WZiON/-XIV/21) - załącznik nr 3 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 7/21:

Za - 12, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości:  8/21 (znak: WZiON-I.6840.210.2020.RS, UNP: 65473/WZiON/-XIV/20) - załącznik nr 4 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Andrzej Kamrowski - Przewodniczący RO Gumieńce - poinformował o pozytywnej opinii RO Gumieńce.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 8/21:

Za - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 9/21 (znak: WZiON-I.6840.211.2020.RS, UNP: 66284/WZiON/-XIV/20) - załącznik nr 5 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski - zapytał, czy sprzedaż działki nie zamknie dostępu do drogi publicznej właścicielom innych działek?

Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - poinformował, że każda z działek ma dostęp do ulicy od drugiej strony, zatam nie odcinamy nikomu dostępu do drogi publicznej.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 9/21:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 10/21 (znak: WZiON-I.6840.214.2016.SS, UNP: 52114/4//WZiON/-XIV/16), - załącznik nr 6 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski - odnosząc się do działki 214 zapytał, dlaczego przewidziany jest przetarg zamiast sprzedaży działki na poprawę warunków zagospodarowania?

Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zwrócił uwagę, że działka ta może poprawić warunki zagospodarowania obu przyległym działkom, więc w tej sytuacji Miasto zobligowane jest to przeprowadzenie przetargu ustnego ograniczonego.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 10/21:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 11/21 (znak: WZiON-I.6840.211.2016.SS, UNP: 47199/12/WZiON/-XIV/16) - załącznik nr 7 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 11/21:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 12/21 (znak: WZiON-I.6840.175.2020.RS, UNP: 56778/WZiON/-XIV/20) - załącznik nr 8 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski - zapytał czyją własnością jest działka, na której zlokalizowana jest trafostacja?

Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - odpowiedział, że działka D.W.1028.E jest własnością Miasta.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 12/21:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 13/21 (znak: WZiON-I.6840.179.2020.SS, UNP: 56750/4/WZiON/-XIV/20) - załącznik nr 9 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 13/21:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 14/21 (znak: WZiON-I.6840.149.2020.IŁ, UNP: 49122/WZiON/-XIV/20), - załącznik nr 10 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski - poruszył kwestię dojazdu do działki 123/3. Dopóki była to działka miejska, ten kawałek drogi był uzasadniony. Zauważył, że sensowne byłoby sprzedanie także tego kawałka drogi na poprawę warunków zagospodarowania.

Dariusz Adamowski - Kierownik Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON - poinformował, że zgodnie z mpzp jest to teren drogi wewnętrznej, ponadto właściciel 14E dojeżdża nią do swojej nieruchomości.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 14/21:

Za - 12 przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 4/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.490.2019.IC) - załącznik nr 11 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 4/2021:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 5/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.85.2020.IC) - załącznik nr 12 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski - wyraził dezaprobatę dla polityki czynszowej prowadzonej przez Szczecin, skoro lokal w tak dobrej lokalizacji nie przynosi Miastu dochodu.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 5/2021:

Za - 10, przeciw - 1, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 6/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.44.2020.IC) - załącznik nr 13 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 6/2021:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 7/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.417.2013.IC) - załącznik nr 14 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 7/2021:

Za - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

- Wykaz nieruchomości: 1/2021/ZBiLK (znak: ZBiLK.DDG.4142.409.2021.KC) - załącznik nr 15 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Andrzej Kamrowski - Przewodniczący RO Gumieńce - poinformował, że RO zajęła się sprawą i zarekomendowała dzierżawę na okres 3 lat. W tym czasie Miasto mogłoby uchwalić mpzp dla tego terenu. Gdyby dzierżawa została skrócona do 3 lat, opinia RO byłaby najprawdopodobniej pozytywna.

Radna Dominika Jackowski - wyjaśniła, że RO Gumieńce zaopiniowała negatywnie wniosek. W uzasadnieniu do stanowiska RO odniosła się do niewywiązywania się z zapisów umowy przez dzierżawcę. RO zaproponowała dzierżawcy złożenie wniosku do ZBiLK-u o 3-letnią dzierżawę. Radna przedstawiła zapisy umowy zawartej w 2006 r., z której dzierżawca się nie wywiązuje. Złożyła wniosek formalny o zmianę zapisu okresu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na zapis: "na okres 3 lat".

Jarosław Woźniak - Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży ZBiLK - przypomniał, że wnioskodawca wnioskował o okres 15 lat. Poinformował, że w świetle przepisów prawa w przypadku odesłania wykazu do ZBiLK-u będzie on musiał zawrzeć umowę na czas nieoznaczony. Poinformował, że konieczne jest tutaj stanowisko Komisji i określenie, czy skłania się ona ku 3-letniej umowie dzierżawy, czy 5-letniej.

Radna Dominika Jackowski - wyraziła opinię, że w ciągu 3 lat mpzp dla tego terenu jest możliwy do uchwalenia.

Przewodniczący Władysław Dzikowski - poprosił o niewywieranie presji na BPPM, ponieważ najlepiej ono wie, ile czasu potrzebuje na przygotowanie mpzp. Wyraził opinię, że niewywiązanie się przez kilkanaście lat z zapisów umowy jest podstawą do jej rozwiązania. Propozycja Komisji przedłużenia dzierżawy o 3 lata wynika jedynie z trudnej sytuacji pandemicznej każdego przedsiębiorcy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wsiosek formalny Radnej Dominiki Jackowski o zmianę zapisu okresu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na zapis: "na okres 3 lat".

Głosowanie nad wnioskiem formalnym:

Za - 11, przeciw - 0, wstrzym. - 0.

Wniosek formalny został przyjęty.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 1/2021/ZBiLK z uwzględnieniem wniosku formalnego o zmianę zapisu okresu wydzierżawienia nieruchomości gruntowej na zapis: "na okres 3 lat".

Za - 10, przeciw - 0, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie z uwzględnieniem wniosku formalnego.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie bieżącej korespondencji.


Komisja przyjęła do wiadomości:

- korespondencję ws. ustaleń mpzp "Żelechowa-Park Brodowski 2" w Szczecinie dla terenu w rejonie ulic: Pochyłej i Szczepowej - załącznik nr 16 do protokołu,

- pismo Komisji ds. Budżetu i Rozwoju ws. uwag do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin" - załącznik nr 17 do protokołu.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/04/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/05/20 11:12:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/05/20 11:12:39 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/04/21 12:57:04 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/04/15 14:03:32 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/04/15 12:51:47 nowa pozycja