Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.20.2019
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Pomorzany - posiedzenie wyjazdowe.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków Pomorzany - posiedzenie wyjazdowe.


Ryszard Wójcik Dyrektor ZWiK- 31.12.2009r.  zakończono   realizację kontraktu "Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Pomorzany wraz z gospodarką osadową"  28.02.2011r.  złożono  Raportu Końcowego do NFOŚiGW. Głównym celem było uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina. Dostosowanie do restrykcyjnych wymogów Unii Europejskiej pozwoliło nam w znaczącym stopniu podwyższyć obowiązujące standardy, co z kolei przyczyniło się bezpośrednio do poprawy jakości życia szczecinian

 Mirosława Dominowska Technolog oczyszczalni ścieków Pomorzany– dokonała prezentacji adiowiuzualnej (materiał w formie pisemnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu)-Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany oczyszcza ścieki z lewobrzeżnej części Szczecina. W zlewni oczyszczalni przeważa w starszej części miasta kanalizacja ogólnospławna, na obrzeżach rozdzielcza. Na oczyszczalnię ścieki dopływają czterema systemami tłocznymi, z pięciu przepompowni ścieków – Grabów, Dolny Brzeg, Górny Brzeg, Białowieska i Szczawiowa, oraz dodatkowo z punktu zlewnego ścieków dowożonych, zlokalizowanego przy granicy oczyszczalni, dalszy przepływ ścieków przez oczyszczalnię aż do wylotu do rzeki Odry odbywa się grawitacyjnie. Szczecin lewobrzeżny czekał długo na budowę oczyszczalni ścieków, ale patrząc na uzyskane efekty było warto, świadczy o tym również uzyskana nagroda I stopnia w kategorii obiektów inżynieryjnych i prestiżowy tytuł „Budowa Roku 2010”. Wysoka efektywność pracy oczyszczalni oraz parametry ścieków oczyszczonych miały bezpośrednie przełożenie na pozytywne rozpatrzenie przez Komisję Helsińską HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku) w dniu 15.06.2012 wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (złożonego za pośrednictwem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) o wykreślenie Szczecina z niechlubnej “czarnej listy” największych trucicieli Morza Bałtyckiego.

 

Radny Ł. Kadłubowski- zapytał czy są planowane budowy zbiorników retencyjnych na terenie m. Szczecina.

 

M. Domianowska ZWiK-  nie zna takiego projektu.

 

Radny M.Usarz - zapytał ile % spalmy rocznie powstałego osadu?

 

M. Domianowska ZWiK- ok. 95% , reszta jest wywożona zgodnie z zawartymi umowami.

 

W dalszej części porządku obrad radni udali na zwiedzanie Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgloszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/09/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/10/16 10:36:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/10/16 10:36:47 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/10/03 12:59:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/17 09:10:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/13 10:01:51 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/13 09:57:12 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/13 09:53:23 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/09/13 09:48:17 nowa pozycja