Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.16.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 22 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 09:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń 14 maja i 08 czerwca br
3. Ponowne rozpatrzenie skargi na bezczynność PINB w zakresie udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie zmiany lokalizacji położenia kontenerów na odpady przy ul. Ku Słońcu
5. Ponowne rozpatrzenie petycji Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina w sprawie rezygnacji z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów łącznie z pl. Zgody, w ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów w związku z planowanymi inwestycjami w przestrzeni publicznej oraz zmianami komunikacyjnymi
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzeń 14 maja br.


Protokół z ww. posiedzenia Komisji został przyjęty w wyniku głosowania /4-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Ponowne rozpatrzenie skargi na bezczynność PINB w zakresie udzielenia odpowiedzi na pismo w sprawie zmiany lokalizacji położenia kontenerów na odpady przy ul. Ku Słońcu


P. Joanna Martyniuk-Placha (Radca Prawny BRM)  - po ostatnim posiedzeniu Komisji w tej sprawie zwróciliśmy się do PINB z wnioskiem o doprecyzowanie nadesłanych wcześniej wyjaśnień do skargi z zapytaniem, czy w tej sprawie było wszczęte postepowanie administracyjne. Rada Miasta nie ma kompetencji do tego, aby rozpatrzyć skargę w przypadku, kiedy skarga dot. postepowania prowadzonego w trybie KPA a opartego o przepisy prawa budowlanego. Z pierwszych wyjaśnień nie do końca było wprost wykazane, że to postepowanie zostało przeprowadzone. W drugich wyjaśnianiach także tego zabrakło, ale Inspektor wyraźnie wskazał, że były dokonane oględziny oraz został sporządzony protokół. Te dwa elementy świadczą o tym, że jakieś postepowanie administracyjne zostało wszczęte, a  tym samym przeprowadzono czynności dowodowe. W tym, więc zakresie właściwym będzie przekazanie tej skargi do WINB celem weryfikacji prawidłowości przeprowadzonego postepowania.  W tym zakresie, jako RM nie mamy uprawnienia do rozpatrzenia tej skargi.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - poddał pod glosowanie wniosek o odesłanie do Przewodniczącej Rady Miasta przedmiotowej skargi celem jego przekazania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego pod kątem weryfikacji prawidłowości przeprowadzonego postepowania. 

Komisja w wyniku glosowania /3-za,1-wstrz./ przyjęła ww. wniosek.


Ad. pkt. 5.
Ponowne rozpatrzenie petycji Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina w sprawie rezygnacji z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów łącznie z pl. Zgody, w ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów w związku z planowanymi inwestycjami w przestrzeni publicznej oraz zmianami komunikacyjnymi


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – od wnioskodawcy petycji dostaliśmy prezentację uszczegóławiającą kwestie wycinki drzew. Poprosił o opinie prawną w kwestii możliwości podjęcia stanowiska przy negatywnym zaopiniowaniu petycji,  popierającego na przyszłość kierunek działań  zaprzestania wycinki drzew przy prowadzonych inwestycjach i zawarcie go w uzasadnieniu do uchwały. Z informacji, jakie posiada wynika, że Prezydent Miasta  nie przewiduje zmiany w zakresie rezygnacji z planowanej inwestycji lub jej przeprojektowania.

P. J. Martyniuk-Placha (Radca Prawny) - niezależnie od tego, w jaki sposób Komisja rozstrzygnie petycję, na podstawie § 10 Regulaminu RM może podjąć stanowisko, wniosek lub dezyderat. W tym zakresie najwłaściwszy będzie wniosek skierowany do Prezydenta Miasta, aby na przyszłość przy podejmowaniu decyzji o wycince drzew wziął pod rozwagę takie, a nie inne okoliczności. Takie akty Komisja zawsze może podjąć niezależnie od podjęcia decyzji w zakresie samej petycji.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - przypomniał, że ten temat był już przedmiotem szerokiej debaty na ostatnim posiedzeniu. Chciałby, aby wniosek był przepracowany wspólnie z wnioskodawcami petycji i głosowany na kolejnym posiedzeniu. Zaproponował, aby na dzisiejszym posiedzeniu podjąć głosowanie samej petycji.  

Radny M. Żylik - popiera opracowanie wniosku w temacie i głosowanie na kolejnym posiedzeniu Komisji.

P. H. Freino (wnioskodawca petycji) - rozumie, że stanowisko Komisji będzie takie, że popiera kierunek zmian na przyszłość przy podobnych inwestycjach, ale nie w tym przypadku, ponieważ Prezydent Miasta nie przewiduje zmian w projekcie tej konkretnej inwestycji. Nie rozumie takiego postępowania Rady Miasta, która jest organem kontrolnym Prezydenta Miasta. Na nic nie jest za późno, tym bardziej, że inwestycja będzie wykonywana w przyszłym roku, więc jest czas na przeprojektowanie i wycofanie decyzji o wycince tych drzew. Często na etapie realizacji inwestycji dokonuje się korekt i przeprojektowania, więc nie rozumie, dlaczego nie można przemyśleć tej inwestycji i dokonać zmian. Czy głosy mieszkańców już się nie liczą, tylko zdanie Prezydenta i Architekta Miasta. Wycinka tych drzew odbędzie się z wielką szkodą dla Miasta.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - o ile jesteśmy przekonani, że część drzew uda się uratować, to mamy też świadomość, że części niestety nie uda się zachować, Petycja dotyczy wszystkich drzew, a Komisja rozpatruje petycję jako całość. Dlatego biorąc pod uwagę treść petycji musimy podjąć stanowisko o przyjęciu petycji w całości lub zaopiniowaniu jej negatywnie, ale zależy nam także, aby zrealizować inwestycję  z zachowaniem jak największej ilości drzew i krzewów.

Radny. M. Chabior - jest to kolejny przykład na to, że konsultacje społeczne w sprawie miejskich projektów są fikcją. Nie dano żadnych szans mieszkańcom wypowiedzenia się w tej sprawie.  

Radny M. Żylik - będziemy głosować nad petycją w takiej treści, jaką dostaliśmy.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - podsumowując, w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu wypracujemy stanowisko pod kątem przeprowadzenia na przyszłość szerokiej analizy wycinki istniejącego drzewostanu przy wszystkich miejskich inwestycjach. Dzisiaj będziemy głosować wyłącznie nad przedstawioną petycją, która jest bardzo wąska i bardzo ograniczająca racjonalizację procesów.  Poddał pod głosowanie wniosek o  uznaniu  petycji za bezzasadną.  

Komisja w wyniku głosowania / 2-za, 2-przeciw, 1-wstrz. + rozstrzygający głos za Przewodniczącego Komisji/ uznała petycję za nieuzasadnioną.

treść opinii prawnej do głosowania

 

 

 

 


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/06/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/09/16 13:44:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/09/16 13:44:19 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/06/24 13:35:33 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2020/06/10 11:15:34 nowa pozycja