Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.24.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 22 MARCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
- 63/21 określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2021,
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta:
- 63/21 określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2021,


projekt uchwały nr 63/21 w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2021,

Wprowadzenia do tematu dokonała B. Bugajska Dyrektor WSS – projekt uchwały jest wykonaniem ustawy o rehabilitacji zawodowej. społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; miasto Szczecin co roku musi rozdzielić środki. Kwota przeznaczona na wszystkie zadania dla Szczecina wynosi 7.586.076zł. Są to zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków PFRON przeznaczonych na te zadania w roku 2021w oparciu o potrzeby zidentyfikowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Przewodniczący Komisji Łukasz Tyszler- ciszy się, że przeznaczamy część funduszu na zajęcia terapii zajęciowej, jeżeli z powodu COVID nie mogą sie odbywać, to ważne jest ich wsparcie, może poprzez zakup sprzętu.

Radna S. Biernat-  czy zakład aktywności zawodowej prowadzony przez B. Jaskierską otrzymuje fundusze w ramach z ww środków.  

B. Bugajska- zakład aktywności zawodowej  otrzymał kwotę w ramach konkursu.

Komisja w wyniku głosowania: za – 8 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.


Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 6, wstrzm.- 2  przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 15 lutego  br. bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji Łukasz Tyszler prosi o przygotowanie przez WSS informacji podsumowującej działania wydziału w zakresie akcji „ZIMA” z uwzględnieniem działań przeciw pandemicznych.

B. Bugajska- chciałaby uzupełnić ww. informację o działania miasta od początku marca 2020 br.

Przewodniczący Komisji Łukasz Tyszler – tak zapewne w tej informacji będzie ujęte zagadnienie DPS-ów.

B. Bugajska- chciałaby rozłożyć informację na dwa aspekty:  podsumowanie  Akcji Zima  z uwzględnieniem problemu wirusa covid. A w kolejnym etapie DPS-ów, w których sytuacja jest ruchoma. Nie wstrzymali odwiedzin  w DPS-ach, które odbywają się   w ogrodzie, jednak zagrożenie jest,  nie wszyscy są poszczepieni. Szczepienie w DPS- ach  na poziomie 70-90%.   


 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/03/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2021/04/26 10:36:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2021/04/26 10:36:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/23 12:24:16 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/16 13:28:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/16 13:22:21 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/16 13:12:18 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/16 12:57:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2021/03/16 12:40:18 nowa pozycja