Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.38.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 22 LIPCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektu uchwały 138 - Zmiany do budżetu Miasta Szczecina na 2020 r. w obszarze Gospodarka Komunalna oraz Transport i Komunikacja 2. Opiniowanie projektu uchwały 139 - Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecina w obszarze Gospodarka Komunalna oraz Transport i Komunikacja 3. Opiniowanie projektu uchwały 140 - Zmiany w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lara 2020-2024 w obszarze Gospodarka Komunalna oraz Transport i Komunikacja.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektu uchwały 138 - Zmiany do budżetu Miasta Szczecina na 2020 r. w obszarze Gospodarka Komunalna oraz Transport i Komunikacja 2. Opiniowanie projektu uchwały 139 - Zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecina w obszarze Gospodarka Komunalna oraz Transport i Komunikacja 3. Opiniowanie projektu uchwały 140 - Zmiany w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lara 2020-2024 w obszarze Gospodarka Komunalna oraz Transport i Komunikacja.


Projekt uchwały nr  138/20 w sprawie  zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2020 rok

Projekt uchwały w zakresie zmian w dochodach bieżących WGK omówił P. Adamaczyk Dyrektor WGK.

Nastepnie głos zabrała A. Kieszkowska- która omówiła zmiany w dochodach bieżących WOŚr.(wydatki bieżące bez mian).

Nastepnie głso zabrał Zastępca Prezydenta m.Szczecina M. Przepiera- który przedstawił zmiany w omawianym rojekcie uchwały w zakresie wydatków majątkowych.

Przewodnicząca Komisji J.Balicka – zapytała o parking przy ul.Ceglanej- czego dot. zaproponowana zmiana?

M. Przepiera- jest to zmiana tzw. ”kosztorysowa”. Dodał, iż radanym zostanie  przedłożona  autopoprawka w związku z przetargiem na autobusy elektryczne oraz kolejna dot. modernizacji ul. Serbskiej i Schroniska dla Zwierząt ( w najbliższy piątek otwarcie ofert).

Radny Ł. Kadłubowski- zapytał o doniesienia medialne, z których wynika, iż miasto ma otrzmać 90 mln. zł. wsparcia od Wojewody; czy zachowany jest teremin oddania ul.Hożej (30.09.br);  ul.Kolonistów – kiedy rozpoczęcie inwestycji?

M. Przepiera- obecnie jest procedowana w Senacie ustawa dot. pomocy antykryzysowej dla samorządów. Jest tam tzw. subwencja inwestycyjna, gdzie Szczecin ma największy wskaźnik subwencji inwestycyjnych ok. 93,5 mlz.zł.; realizacja inwestycji przy ul.Hożej nie jest w żaden sposób zagrożona, w sprawie realizacji ul. Kolonistów było spotaknie z Przewodnicząym RO, ZUKiem i  MOSIR-em, ustalono, iż MOSiR będzie realizować projekt wraz z kosztorysem (relizacja 2021-2022).

Komisja w wyniku głosowania: za 7, przeciw- 3 pozytywnie zaopiniowła projekt uchwały

Projekt uchwały nr  139/20 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,

Komisja w wyniku głosowania: za 7, przeciw- 2, wstrzym.- 1 pozytywnie zaopiniowła projekt uchwały

Projekt uchwały nr   140/20 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024,

Komisja w wyniku głosowania: za 8, przeciw- 1, wstrzym.- 2 pozytywnie zaopiniowła projekt uchwały


 


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodnicząca Komisji J.Balicka  poinformowała zebranych o piśmie skierowanym  do komisji w sprawie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy al.Wojska Polskiego 86 w Szczecinie - załącznik nr 3 .

Komisja przyjęła je do wiadomości nie zajmując stanowiska, temat będzie rozpatrzony na KBPiM w dniu dzisiejszym.

Radny R. Lewandowski- zapytał o zabezpieczenie zabytkowego Krzyża na Krzekowie, jest tam prowadzona inwestycja.

M. Przepiera- zna problem będzie zabezpieczony.

Radny Ł. Kadłubowski- poinformował, iż dr.H. Frejno wycofała z RM petycję Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina w sprawie wycinki drzew (temat komisji dnia 15.07.br) - załącznik nr 4 do protokołu.Wg. informacji jakie posiada petycja jest skierowana do Przeydenta m.Szczecina
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/07/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/09/16 11:24:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/09/16 11:24:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/24 14:22:30 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/20 07:11:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/17 08:27:08 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/17 07:09:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/17 07:08:01 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/17 07:03:27 nowa pozycja