Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.28.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 22 STYCZNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Jan Posłuszny - Wiceprzewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie oświadczenia woli (materiały z depozytu).
4. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 28 stycznia br.
3/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
4/20 - zmiany przebiegu ulicy Cynkowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
5/20 - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
6/20 - zmieniająca uchwałę nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
7/20 - zmieniająca uchwałę Nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
8/20 - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 8 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 15 grudnia br.


Ad. pkt. 3.
Zaopiniowanie oświadczenia woli (materiały z depozytu).


Komisja w wyniku głosowania: za - 8 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie przekazanie materiałów drogowych  z depozytu dla 

-  ZUK  (pismo z 09.01.2020),

- Klubu Miłośników Odry Zachodniej "Marina" (pismo z dnia 09.01.2020) - załącznik nr 3 do protokołu.  


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 28 stycznia br.
3/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
4/20 - zmiany przebiegu ulicy Cynkowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin,
5/20 - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
6/20 - zmieniająca uchwałę nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,
7/20 - zmieniająca uchwałę Nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody,
8/20 - uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,


Projekt uchwały nr 3/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 3/20

S. Fritsch ZDiTM- dokonał wprowadzenia do tematu, w październiku 2019 weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usługi sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która zezwala na  obniżenie maksymalnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Radny Słowik- jak poprzednio kształtowały się stawki?

S. Fristch ZDiTM-  poprzednio 180 zł  w  odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, teraz 20 zł,  obiekty te zajmują  niewielki procent sieci drogowej.

Radny J. Posłuszny- apeluje aby informować mieszkańców o planowanych pracach remontowych infrastruktury drogowej; wtedy mieszkańcy mogą interweniować po zakończeniu robót.

S. Fritsch- od pięciu lata w ZDiTM  jest regułą, że pas ruchu drogowego  zajmuje wykonawca; obecnie na rynku zostały najlepsze firmy, starają się dopilnowywać inwestycji.

Radny Ł. Kadłubowski- jaki  jest potencjalny ubytek dochodu dla gminy z tytułu wejścia w życie tej uchwały?

S. Fritsch- na  chwilę obecną nie są w stanie wyliczyć symulacji, nie jest to porażająca kwota dla budżetu.

Radny M. Pawlicki-ustawa została podjęta 30.08.19,  weszła w życie w październiku 2019,  dlaczego mamy takie opóźnienie? czy będziemy mieć jakieś sankcje z tego tytułu?

S. Fritsch- nie zdążyła wejść pod obrady rady w grudniu bo sesja była wcześniej niż zazwyczaj. W okresie przejściowym nie będą wydawać decyzji, poczekają na wejście uchwały w życie, dochody dla budżetu nie zmienią się.  

Radna E. Łongiewska-Wijas- czy jest w obowiązujących przepisach jest przewidziany czas jaki ma gmina na wydanie decyzji  o zajęciu pasa drogowego?

S. Fritsch- gmina ma 30 dni.

Komisja w wyniku głosowania: za- 9 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Projekt 4/20 - zmiany przebiegu  ulicy Cynkowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin

Wprowadzenia do tematu dokonał p. S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM

Komisja w wyniku głosowania: za- 9 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Projekt uchwały nr 5/20 - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 5/20

Wprowadzenia do tematu dokonała R. Maniszewska  Kierownik WGK – zgodnie  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach  w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, muszą zostać określone górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Radna D. Jackowski-  zapytała czy gmina prowadzi statystykę ile nieruchomości na terenie m. Szczecina  jest niepodłączonych do sieci, w oparciu o ustawę ? Czy w przypadku skanalizowania gmina wzywa do przyłączenia właściciela do podłączenia, bowiem to w interesie gminy jest przyłączenie i pobieranie opłat. Czy mamy szacunki jak  dużo gmina traci dochodów z tyt. niepodłączenia  właścicieli szamb do sieci.

R. Maniszewska- ewidencja była prowadzona przez ZUK;  teraz jej zaniechano.

Radny M. Ussarz- jest to kolosalna  podwyżka; z czego wynika i  jakie  są jej przesłanki ekonomiczne?

R. Maniszewska- jest to założenie ekonomiczne oparte na 20% podwyżce, maksymalna  stawka wynosi 70 zł ale  można  ją różnicować.

Radny M. Ussarz- prosi na maila o symulację kosztów podwyżki stawek.

R. Maniszewska- przyjęli  średnie  założenia  - 20% podwyżki.

Radny M. Ussarz- wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały i odesłanie do wnioskodawcy   celem przedłożenia szczegółowej symulacji kryteriów kosztów przewidywanej podwyżki dla odbiorców nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za- 4; wstrzym. 3-;  przeciw -1 przyjęła wniosek

Radna D. Jackowski - wnosi o  sporządzenie wykazu nieruchomości na terenie m. Szczecina nieposiadających przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, a korzystających z bezodpływowych zbiorników. Jednocześnie komisja prosi o informację ile w ostatnich 5 latach wezwano nieruchomości do przyłączenia się do sieci. 

Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie) przyjęła wniosek

 

Projekt uchwały nr 6/20 - zmieniająca uchwałę nr XVII/478/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Wprowadzenia do tematu dokonałaA. Kieszkowska Dyrektor WOŚr

Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Projekt uchwały nr  7/20 - zmieniająca uchwałę Nr XLI/774/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 7/20

Wprowadzenia do tematu dokonałaA. Kieszkowska Dyrektor WOŚr

Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Projekt uchwały 8/20 w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody

Wprowadzenia do tematu dokonała A. Kieszkowska Dyrektor WOŚr

Radny L. Duklanowski- zapytał czy zaproponowana kwota na pielęgnację pomników przyrody nie jest zbyt mała? czy nie powinniśmy zwiększyć  środków na ten cel?

       A.Kieszkowska- wydział walczył o dodatkowe środki w momencie konstruowania   budżetu, ale ze względu na sytuację ekonomiczną budżetu nie było zgody na       zwiększenie środków.

Radna D. Jackowski- odniosła się do ekspertyzy dendrologicznej  dot. platanów rosnących na Jasnych Błoniach? Kto był autorem? Prosi o przesłanie jej na maila radnych. Ponadto zapytała o sposób  wyłaniania wykonawcy w zakresie wycinki drzew na terenie miasta.

        A.Kieszkowska – ekspertyzę dostarczy radnym na maila, natomiast  za wycinkę drzew odpowiedzialny jest  WGK

Radna D. Jackowski– odniosła się do problemu nieprawidłowego sposobu grabienia liści.

       A.Kieszkowska-przetargiem na grabienie liści zajmuje się również WGK.

Radna E. Łongiewska- Wijas– podkreśliła, iż środowiska aktywistów podniosły problem,  że miasto zbyt agresywnie przycina drzewa.

       A.Kieszkowska-  temat jest wyjaśniony w opracowanej ekspertyzie, której celem jest określenie stanu zdrowotnego drzew,  zgodnie z ustawą można przyciąć maksymalnie 30% .

D. Jackowski- dostaje sygnały od osób zaangażowanych w ochronę przyrody, że wszystkie drzewa tniemy tak samo a każde drzewo nie jest tak samo ukształtowane,  potem tracie statykę.

A. Kieszkowska- powołano nowy zespół roboczy, ogrodnik miejski będzie u niej w wydziale i standardy będą zmienione.

D. Jackowski- czy radni mogą być poinformowani o terminie  posiedzeń zespołu i brać w nim udział.

A. Kieszkowska- zobowiązała się do powyższego.

Radny J. Posłuszny- poruszył problem koszenia trawy przy drzewach, niestety wyłaniamy firmy nie mające doświadczenia często przycinają korzenie,  jak podetniemy pień drzewo obumiera. Temat bardzo ważny proponuje zajecie się tematem na jednym z kolejnych posiedzeń.

Radna E. Łongiewska- Wijas- prosi o zaproszenie na spotkanie zespołu ds. opracowania standardów i pielęgnacji zieleni na terenie m. Szczecina wszystkich radnych, jest zainteresowana tematem  a nie jest członkiem komisji.

         A.Kieszkowska- poinformujemy o ww. zespole z tygodniowym wyprzedzeniem radnych.

Komisja w wyniku głosowania: za- 9 (jednogłośnie) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Wiceprzewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jan Posłuszny
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/01/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/04/09 10:38:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/04/09 10:38:32 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/24 12:52:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/15 15:13:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/01/15 15:11:09 nowa pozycja