Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.37.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Podsumowanie wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 31.08.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Podsumowanie wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


L. Rogaś – przedstawiła i omówiła prezentację stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu.

B. Baran – powiedział, że los uczniów powtarzających klasę i „tracących” 2 lata nauki, jest smutny i wynika z likwidacji gimnazjów.

P. Bartnik – zapytał, z jakich powiatów najczęściej przyjeżdżają do nas uczniowie? Czy jesteśmy przygotowani na ich większą liczbę po uruchomieniu kolei aglomeracyjnej? Zapytał też, jak wyglądał w tym roku nabór do Szkoły Ogrodniczej?

L. Rogaś – poinformowała, że uczniowie spoza Szczecina mogą być naszym sukcesem i wyzwaniem jednocześnie. Przypomniała, że przez kilka najbliższych lat będziemy mieli szkoły mocno wypełnione (podwójny rocznik i dwa roczniki po 1,5). Ad. Centrum Edukacji Ogrodniczej – powiedziała, że nabór był nieco lepszy, jak w roku poprzednim. Czekamy na ostateczną decyzję Ministerstwa, jesteśmy gotowi by przekazać placówkę.

M. Żylik – podkreślił, że w naszych szkołach uczy się 1129 uczniów spoza Szczecina. W przyszłości będzie ich z pewnością więcej. Trzeba myśleć przyszłościowo: zwiększać ilość miejsc w szkołach i internatach.

R. Łażewska – zauważyła, że w bieżącym roku szkolnym egzamin 8-klasisty jest przewidziany w późniejszy terminie, jak dotychczas. Zapytała, czy termin naboru także zostanie przesunięty? Poprosiła też o informacje nt. pandemii w szczecińskich placówkach oświatowych.

L. Rogaś – przypomniała, że terminy naboru wyznacza Ministerstwo Edukacji. Dyrektor ma nadzieję, że w tym roku szkolnym sytuacja się nie powtórzy i rekrutacja odbędzie się w terminie umożliwiającym wypoczynek wakacyjny i ew. nabór uzupełniający. Ad. sytuacja covidowa – Wydział codziennie otrzymuje informacje o incydentach, na szczęście niegroźnych. Nie są to osoby chore, z dodatnim wynikiem. Dziś mamy zamknięte przedszkole (chora jest nauczycielka). To pierwsza taka decyzja Sanepidu w Szczecinie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


U. Pańka – przekazała uwagi rodziców dzieci z SP-12 (Podjuchy). Wielu z nich chciałoby wozić dzieci do szkoły własnym samochodem, bez konieczności korzystania z komunikacji miejskiej. Niestety nadal trwa przebudowa Węzła Granitowa, a Miasto nie wykonało objazdu. Zapytała, czy można jakoś pomóc uczniom i rodzicom?

L. Rogaś – powiedziała, że do niej takie sygnały od rodziców z SP-12 nie trafiły.

T. Mądry – ZNP – zapytała: ile nauczycieli skorzystało z prawa do urlopu zdrowotnego? Ile przeszło na emeryturę?

L. Rogaś – powiedziała, że 79 osób jest aktualnie na urlopie zdrowotnym. Dane dot. emerytów przekaże po posiedzeniu.

T. Mądry – powiedziała, że ma wiedzę, iż w wielu szkołach nadal nie ma maseczek, przyłbic, środków ochrony osobistej, a jeśli są – to wydawane są w niewystarczającej ilości.

L. Rogaś – przypomniała, że nie ma przepisu, który mówi, że nauczyciel ma prowadzić lekcje w maseczce. Środki ochrony osobistej zostały przekazane do placówek, głownie do przedszkoli – gdzie nauczyciel ma bezpośredni kontakt z dzieckiem.

T. Mądry – zapytała, czy płyn do dezynfekcji był atestowany?

L. Rogaś- powiedziała, że to wytwórca/ sprzedawca musi dostarczyć atest. My tych płynów nie testujemy.

T. Mądry – zapytała o zajęcia wyrównawcze: podobno nie ma środków na ich przeprowadzenie?

L. Rogaś – wyjaśniła, że ograniczone zostały programy projakościowe. Zajęcia wyrównawcze zależą od dyrektora.

T. Mądry – zgłosiła, że dodatkowe obowiązki wynikające z pandemii (wcześniejsze przyjście do pracy, mierzenie temperatury, przejęcie oddziału itp.) wydłuża czas pracy pracowników obsługi i nauczycieli, często poza ramy wynikające z etatu.

L. Rogaś - poprosiła o oficjalne zgłoszenie tej sprawy i wskazanie konkretnej placówki.

U. Pańka – przypomniała, że etat nauczycielski to 40 godzin tygodniowo.

T. Mądry – zapytała o szczepienie przeciwko grypie: czy będą szczepieni nauczyciele?

L. Rogaś – poinformowała, że czyni starania, by tak się stało. Musi to się jednak odbyć w zgodzie z przepisami prawa. W dniu dzisiejszym otrzymała opinię prawną w tej sprawie, nie zdążyła jeszcze się z nią zapoznać.

T. Mądry – zapytała, czy wrócą zajęcia pozalekcyjne i projakościowe zajęcia międzyoddziałowe, jeśli pandemia nie będzie się rozprzestrzeniała?

L. Rogas – poinformowała, że poza indywidualnymi programami dla ucznia zdolnego oraz pomocą psychologiczno-pedagogiczną wstrzymane zostały godziny na programy projakościowe na pierwszy semestr. Ryzyko jest zbyt duże.

T. Mądry – zapytała, czy w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania pracownicy obsługi będą mieli płacone postojowe?

L. Rogaś – powiedziała, że zależeć to będzie od konkretnej sytuacji. Część z nich będzie mogło wykonywać pracę zdalnie (np. księgowa). Szkoła będzie musiała być zdezynfekowana i dokładnie wyczyszczona – będą to robić pracownicy obsługi. Za czas bez pracy otrzymają postojowe.

T. Mądry – zgłosiła przypadki zawieszenia premii w jednej ze szkół (pracownicy otrzymują wynagrodzenie mniejsze jak pensja minimalna) oraz braku zapłaty za nadgodziny w jednym z przedszkoli.

L. Rogaś – powiedziała, że sytuacja wydaje się niemożliwa. Poprosiła o przekazanie szczegółów na piśmie.

T. Mądry – zapytała, czy Rada Miasta może wystąpić o nagrody i dodatki doraźne w czasie pandemii?

L. Rogaś – wyjaśniła, że takie przepisy są aktami wyższego rzędu i wojewoda odrzuci taką uchwałę Rady Miasta.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/09/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/11/19 12:18:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/11/19 12:18:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/09/28 14:24:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/09/09 12:03:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/09/09 12:02:15 nowa pozycja