Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.20.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 38/2019; 38a/2019; 39/2019; 40/2019; 41/2019; 42/2019; 43/2019; 44/2019; 45/2019; 46/2019; 47/2019; 51/2019 - WZiON
4. Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 5/2019; 6/2019; 7/2019 - WMiRSPN.
5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego dzierżawy terenu przy ul. Zapadłej - ZBiLK.
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na gminnym obiekcie sportowym - MOSRiR.
7. Rozpatrzenie wniosku dot. uwag do przystąpienia do zmiany mpzp "Drzetowo - Jana Chryzostoma Paska".
8. Zapoznanie się z informacją w sprawie złożonych wniosków o zmianę mpzp "Pogodno - Wschód".
9. Rozpatrzenie wniosku o zmianę mpzp "Pogodno - Wschód" (dot. ul. Waryńskiego 6).
10. Zapoznanie się z korespondencją.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Dominika Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji zaproponowała, aby punkt poświęcony krótkotrwałym najmom lokali mieszkalnych przełożyć na początek posiedzenia.

Komisja przez aklamację przyjęła wniosek.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt został przeniesiony na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Krótkotrwałe najmy lokali mieszkalnych


Christoph Zieliński przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej Ranigisa 5-7 dokonał wprowadzenia zgodnie z pismem (zał.3). Powiedział, że chcą, aby zapanował ład prawny. Dodał, że mieszkańcy są zmęczeni uciążliwością najmów krótkotrwałych.

Adwokat Przemysław Gac dodał, że nie ma w polskim prawie definicji najmu krótkotrwałego. Na WM Ranigisa 5-7 najem ten jest bardzo dobrze zorganizowany. Budynki mają 75 lokali mieszkalnych, kilkanaście z nich jest objętych wynajmem krótkoterminowym. Mieszkania te rozmieszczone sa po całym budynku. Organizacją wynajmu zajmują się dwie profesjonalne firmy. Przy Ranigisa 1-3 znajduje się recepcja oraz miejsce do spożywania posiłków. Po częściach wspólnych porusza się ekipa sprzątająca z wózkami hotelowymi, na parkingu podziemnym spotyka się samochody dostarczające wymianę pościeli. Te firmy na swoich stronach internetowych posługują się regulaminami hotelowymi. Wszystkie te czynniki wpływają uciążliwie na mieszkańców. Wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskami o zmianę użytkowania tych lokali. Dodał, że przedstawiciele WM mieli okazję uczestniczyć w oględzinach mieszkań pod wynajem. Lokale te wyglądają jak typowe mieszkania pod najem – bez elementów dekoracyjnych, np. wazonów, książek, na łóżku są pięknie ułożone ręczniki z logo firmy. Stwierdził, że w odczuciu mieszkańców WM prowadzona jest ukryta działalność hotelarska.

Dominika Jackowski powiedziała, że ochrona pożarowa podzielona jest na pięć grup. Budynki mieszkalne to ZL4. W obrębie tych mieszkań przy ul. Ranigisa zauważyć można, że występuje inna funkcja ZL5, jak dla mieszkania zbiorowego. Są tu niezgodności pod kątem prawnym oraz wydaje się, iż niewłaściwy jest sposób użytkowania budynku.

Andrzej Loch Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował zebranych, że trwają postępowania administracyjne w tych sprawach i nie wie na chwilę obecną jak one się skończą. Dodał, że nie wie co radni mieliby w tej sprawie zrobić. Prowadzone są dalsze postępowania.

Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja nie będzie wchodzić w kompetencje PINB-u. Ustalenie gdzie jest niezgodność z prawem nie leży w kompetencjach komisji ani Rady Miasta. Poprosił PINB o informację w tej sprawie po zakończonych postępowaniach.

Dominika Jackowski dopowiedziała, że kolejne wizje lokalne są niezbędne oraz że należy czekać na zakończenie postępowania.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 38/2019; 38a/2019; 39/2019; 40/2019; 41/2019; 42/2019; 43/2019; 44/2019; 45/2019; 46/2019; 47/2019; 51/2019 - WZiON


Wykaz nieruchomości: 38/2019 (WZiON-I.6840.155.2019.WL, UNP: 42402/WZiON/-XIII/19) - (zał. 4). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 38A/2019 (WZiON-I.6823.23.2018.DMB, UNP: 20001/WZiON/-XIV/18) - (zał. 5). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 39/2019 (WZiON-I.6840.77.2019.RS, UNP: 26387/WZiON/-XIV/19) - (zał. 6). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 40/2019 (WZiON-I.6840.216.2018.RS, UNP: 58191/WZiON/-XIV/18) - (zał. 7). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 41/2019 (WZiON-I.6841.7.2019.RS, UNP: 24385/WZiON/-XIV/19) - (zał. 8). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 42/2019 (WZiON-I.6840.124.2019.IŁ, UNP: 32833/WZiON/-XIV/19) - (zał. 9). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 43/2019 (WZiON-I.6840.44.2019.IŁ, UNP: 13245/WZiON/-XIV/19) - (zał. 10). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 44/2019 (WZiON-I.6841.27.2018.RS, UNP: 81548/WZiON/-XIV/18) - (zał. 11). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Dominika Jackowski zapytała, czy nie zachodzi sytuacja taka, że właściciele działek granicznych byliby zainteresowany nabyciem w użytkowanie wieczyste wspomnianej działki.

Maria Latkowska odpowiedziała, że zabudowa usytuowana na działce nr 3/32 przekroczyła granicę działki zajmując grunt gminny. Celem zbycia jest uregulowanie stanu prawnego nieruchomości powiększanej. Zgodnie z decyzja podziałową wydzielone działki mogą zostać dołączone do sąsiedniej nieruchomości położonej przy ul. Szczawiowej 53B. Nie mogą być zbyte na inny cel.

Radna Jolanta Balicka zapytała czy ten klient jest rzetelnym, uczciwym przedsiębiorcą.

Jarosław Woźniak Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-3; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 45/2019 (WZiON-I.6841.10.2019.RS, UNP: 2943/WZiON/-XIV/19) - (zał. 12). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 46/2019 (WZiON-I.6841.21.2019.RS, UNP: 13235/WZiON/-XIV/19) - (zał. 13). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 47/2019 (WZiON-I.6841.3.2019.MM, UNP: 695/WZiON/-XIII/19) - (zał. 14). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 51/2019 (WZiON-I.6823.55.2019.DMB, UNP: 46292/WZiON/-XIV/19) - (zał. 15). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazów lokali użytkowych: 5/2019; 6/2019; 7/2019 - WMiRSPN.


Wykaz lokali użytkowych nr 5/2019 (WMiRSPN-IV.7125.203.2019.MOI) – zał.16. Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz lokali użytkowych nr 6/2019 (WMiRSPN-IV.7125.204.2019.MOI) – zał.17. Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Radna Grażyna Zielińska stwierdziła, że czynsz jest niski. Czy w umowie będzie zapis nt. przestrzegania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Małgorzata Waszak odpowiedziała, że takich szczegółowych zapisów nie wpisują w umowę, gdyż te kwestie regulują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli chodzi o kwestie związane z nadzorem konserwatora zabytków to są zapisy, które regulują tę kwestię. Dodała, że ten budynek nie figuruje w rejestrze zabytków.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz lokali użytkowych nr 7/2019 (WMiRSPN-IV.7125.364.2019.IC) – zał.18. Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-9, przeciw-1, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie wniosku dotyczącego dzierżawy terenu przy ul. Zapadłej - ZBiLK.


Wprowadzenia dokonał Jarosław Woźniak zgodnie ze złożonym wnioskiem (ZBiLK.DDG.4142.117.2019.AF) – zał. 19.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.


Ad. pkt. 7.
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na gminnym obiekcie sportowym - MOSRiR.


Wprowadzenia dokonał Marek Gąsior Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji zgodnie ze złożonym wnioskiem (znak: ZA-MG-7144-12/2019) – zał. 20.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.


Ad. pkt. 8.
Rozpatrzenie wniosku dot. uwag do przystąpienia do zmiany mpzp "Drzetowo - Jana Chryzostoma Paska".


Władysław Dzikowski Przewodniczący Komisji przypomniał, że do komisji wpłynął wniosek radnego Bazylego Barana (zał. 21) o przystąpienie do zmiany mpzp „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska” w zmianę przeznaczenia terenu z zieleni parkowej na drogę publiczną.

Anna Sokołowska Kierownik Zespołu Urbanistycznego Śródmieście – Zachód w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta odpowiedziała, że aktualny plan daje możliwość budowy drogi publicznej na wskazanym terenie. Wobec tego ww. wniosek jest bezzasadny.


Ad. pkt. 9.
Zapoznanie się z informacją w sprawie złożonych wniosków o zmianę mpzp "Pogodno - Wschód".


Wprowadzenia dokonała Anna Sokołowska. Pismo i prezentacja stanowią zał. 22. Szczegółowo omówiła każdy z wniosków, który wpłynął do BPPM.

Władysław Dzikowski w związku z tym, że tych wniosków do zmiany tego mpzp jest sporo, zaproponował, aby odnieść się do każdego wniosku osobno i wyrazić swą wolę w drodze głosowania.

 • wniosek nr 1 i 2 dot. ul. Waryńskiego 6. Anna Sokołowska powiedziała, że wniosek dotyczy zmiany mpzp i dopuszczenia budynku na usługi a nie tylko na przedszkole. Grażyna Zielińska stwierdziła, że właściciel nieruchomości prowadzi działalność niezgodną z mpzp. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek. Komisja w wyniku głosowania: za-7, przeciw-0, wstrzym.-3; pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.;
 • wniosek nr 3 ul. Traugutta 118. Anna Sokołowska powiedziała, że wniosek osoby prywatnej dotyczy zmiany planu i umożliwienie budowy garażu na zapleczu działki, zwiększenia powierzchni zabudowy z 30% do 45%, zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej z 60% na 45%, zmianę linii zabudowy, dopuszczenie powiększenia istniejących lukarn na dachu budynku mieszkalnego. Grażyna Zielińska zauważyła, że mpzp dla Pogodna powstawał bardzo długo, prace były bardzo skrupulatne. Chodziło o to, aby zachować to co jest do zachowania, aby nie powstawały „potworki” architektoniczne. Dominika Jackowski dodała, że Pogodno jest przykładem planowania i architektury. Stwierdziła, że radni nie powinni zgadzać się na zmiany architektoniczne. Pogodno jest perełką architektoniczną, o którą trzeba dbać. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek. Komisja w wyniku głosowania: za-0, przeciw-10, wstrzym.-0; negatywnie zaopiniowała wniosek;
 • wniosek nr 4 i 5 ul. Lindego 20. Anna Sokołowska powiedziała, że wniosek dotyczy umożliwienia docieplenia budynku z zewnątrz. Zauważyła, że istnieją już technologie, które umożliwiają docieplenie budynku od wewnątrz. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek. Komisja w wyniku głosowania: za-0, przeciw-7, wstrzym.-3; negatywnie zaopiniowała wniosek;
 • wniosek nr 6 ul. Stojałowskiego 10. Anna Sokołowska powiedziała, że wniosek dotyczy umożliwienia prowadzenia przedszkola w parterze budynku z wykorzystaniem ogrodu. Zgodnie z planem i obowiązującymi przepisami przedszkole może być zlokalizowane, ale jego powierzchnia nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej budynku. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek. Komisja w wyniku głosowania: za-2, przeciw-1 (Grażyna Zielińska), wstrzym.-6; pozytywnie zaopiniowała wniosek;
 • wniosek nr 7 likwidacja napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV. Anna Sokołowska powiedziała, że wniosek osoby prywatnej dotyczy likwidacji napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia 110 kV biegnącej wzdłuż torów kolejowych Turzyn – Pogodno – Łękno i przełożenie jej poza obszar zabudowy jednorodzinnej. Komisja odstąpiła od zaopiniowania wniosku, gdyż wniosek jest bezzasadny;
 • wniosek nr 8 ul. Sienkiewicza 12 i 12a - Komisja odstąpiła od zaopiniowania wniosku, gdyż wniosek jest bezzasadny. Anna Sokołowska powiedziała, że wniosek jest bezzasadny, gdyż został zrealizowany niezgodnie z planem.;
 • wniosek nr 9 ul. Bojki 20. Anna Sokołowska powiedziała, że wniosek dotyczy przesunięcia linii zabudowy dla garaży na zapleczu działki i umożliwienie budowy garażu w granicy działki. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek. Komisja w wyniku głosowania: za-0, przeciw-10, wstrzym.-0; negatywnie zaopiniowała wniosek.;
 • wniosek nr 10 boisko w rejonie ulic Mickiewicza, Sienkiewicza, Korfantego. Anna Sokołowska powiedziała, że jest to wniosek Rady Osiedla Pogodno dotyczy wszczęcia planu na istniejącym boisku i wprowadzenie terenu zieleni publicznej o funkcji rekreacyjnej z elementami sportu z dużą ilością zieleni. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek. Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.;
 • wniosek nr 11 ul. Traugutta 127. Anna Sokołowska powiedziała, że wniosek dotyczy zmiany powierzchni zabudowy z 30% na 40%, w celu umożliwienia intensywniejszej zabudowy, podobnie jak na działkach sąsiednich. Komisja odstąpiła od zaopiniowania wniosku.


Ad. pkt. 10.
Rozpatrzenie wniosku o zmianę mpzp "Pogodno - Wschód" (dot. ul. Waryńskiego 6).


Wniosek stanowi zał. 23. Niniejszy punkt został rozpatrzony w punkcie 9 porządku obrad. W głosowaniu Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.


Ad. pkt. 11.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

 • Zał. 24 informacją WUiAB nt. stacji bazowych z dnia 24.9.2019 r.
 • Zał. 25 wnioskiem o wyjazdowe posiedzenie KBiM dot. WM Wieniawskiego 22a. Grażyna Zielińska wsparła wniosek WM. Wyjaśnień udzieliła Wiesława Rabińska Dyrektor Wydziału Urbanistyki  i Administracji Budowlanej. Powiedziała, że wszczęto postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę obejmującą przebudowę i rozbudowę budynku biurowego o salę konferencyjną przy ul. Wieniawskiego 23. Jest to wniosek Izby Lekarskiej. Wniosek jest zgodny z planem. Problem polega na tym, że po sąsiedzku Wspólnota Mieszkaniowa ma ustanowioną służebność przejazdu i przechodu. Dodała, że ówczesnym właścicielem budynku, w którym aktualnie mieści się siedziba Izby Lekarskiej była osoba, która również wybudowała budynek mieszkalny. Te dwa budynki znajdowały się na jednej działce. Właściciel po wybudowaniu budynków dopiero dokonał podziału działki. Wobec powyższego Komisja w wyniku glosowania: za-7; przeciw-0; wstrzym.-2 odstępuje od angażowania się w prowadzone postepowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę, gdyż nie znalazła uchybień proceduralnych. Wniosek o przeprowadzenie wyjazdowego posiedzenia Komisji nie uzyskał aprobaty i nie zostanie wykonany.
 • Zał. 26 wnioskiem o zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych - do wiadomości.
 • Zał. 27 wnioskiem o zmianę mpzp Gumieńce-Cmentarz-Bronowicka 2- do wiadomości.


Ad. pkt. 12.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/11/06 13:43:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/11/06 13:43:38 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/10/31 09:28:17 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/10/02 14:02:24 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/10/02 11:55:58 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/10/02 10:17:39 nowa pozycja