Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.6.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 18 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dn. 28 stycznia i 6 lutego 2019 r.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z dn. 28 stycznia i 6 lutego 2019 r.


Komisja w wyniku głosowania :

za- 4 (jednogłośnie) przyjęła protokół z  dnia 28 stycznia 2019 r. 

za- 4 (jednogłośnie) przyjęła protokół z dnia i 6 lutego 2019 r.


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic:

  • wniosek właścicieli działki drogowej o nadanie nazwy Kwiecista    – załącznik nr 3  do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje  pozytywnie wniosek.

Radny W. Dzikowski-  wnosi o zaopiniowanie pozytywnie wniosku o nadanie Kryształowa (kolejna propozycja właścicieli)

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 4 (jednogłośnie)   zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „ Kryształowa”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury , MKZ oraz RO celem wydania opinii w sprawie.  

  • wniosek  W. Wnuka  Geodety Miasta w sprawie wszczęcia procedury nadania nazwy dla  błędnie nazywanego fragmentu drogi  ulicą „Wędrowna”  – załącznik nr 4  do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miasta– przedłożona  informacja stanowi wstępną procedurę dot. uporządkowania nazewnictwa ulic.

Przewodniczący Komisji – zapytał o działkę 259/15 czy jest przedmiotem zmiany?

W. Wnuk Geodeta Miasta- jest to teren prywatny, nie jest w planie zagospodarowania przestrzennego  przewidziany pod drogę publiczną.

Radny W. Dzikowski-  były rozmowy z gmina Stare Czarnowo nt. budowy ścieżki rowerowej tzw. ”starym szlakiem kolejowym” czy nie zasadne jest wstrzymanie się z  jakąkolwiek decyzją w sprawie.

W. Wnuk- zaprezentował nowy przebieg ulicy, na razie jest to zainicjowanie tematu, nie ma jeszcze opinii RO Dąbie.

W związku z powyższym Komisja  przyjęła informacje do wiadomości nie zajmując stanowisko, czeka na opinie Rady Osiedla.  

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski  poinformował, iż  pojawiła się inicjatywa uchwałodawcza Koalicji Obywatelskiej (projekt uchwały nr 53/19)  w sprawie  nadania nazwy urzędowej parkowi w Szczecinie (park im. Teresy Hulboj)- zapoznał zebranych z uzasadnieniem

Komisja w wyniku głosowania : za 4 (jednogłośnie) – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski poinformował, iż  pojawiła się inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości ( projekt uchwały nr 54/19) w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Jana Olszewskiego)

Komisja w wyniku głosowania : za-2  , wstrzym.- 2   – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Komisja po zapoznaniu się z opinią Geodety Miasta w sprawie  w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w zakresie zmiany przebiegu ulicy Kameliowej i Bratkowej postanowiła  poinformować, iż wnioskodawców, iż  zostanie on  bez rozpatrzenia do czasu zakończenia procedury dotyczącej podziału nieruchomości stanowiącej działkę nr 3/3 z obrębu ewidencyjnego nr 3039.   


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny W. Dzikowski- prosi o zajęcie się tematem niebezpieczeństwa w ruchu drogowym  w rejonie Basenu Górniczego ( newralgiczny zakręt w prawo). Prosi o wizję lokalną.

Przewodniczący Komisji przyjął  ww. wniosek, poświęcimy jedno z posiedzeń bezpieczeństwu drogowemu - proponuje 4 marca br. komisję poświęconą tematyce "bezpieczeństwa drogowego".  
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/05/24 12:24:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/05/24 12:24:10 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/03/05 09:06:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/02/25 10:57:52 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/02/15 11:17:25 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/02/15 11:17:07 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/02/12 14:48:43 modyfikacja wartości
Marta Klimek 2019/02/12 14:44:22 nowa pozycja