Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.20.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 16 LISTOPADA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 21 września br.
3. Opinia komisji w sprawie;
- projektu uchwały dot. przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 21 września br.


Komisja w wyniku głosowania: za - 7 (jednogłośnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 21 września br. bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Opinia komisji w sprawie;
- projektu uchwały dot. przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


M.  Waszak Dyrektor WMiRSPN– dokoła wprowadzenia do tematu , program mieszkaniowy gminy miasto Szczecin został opracowany na mocy nowej ustawy z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przedstawiony program zakłada powstanie :  programu „Dom dla dziecka” – dwa lokale rocznie; program „Dom na start” ( samodzielne lokale mieszkalne dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej oraz samodzielne lokale dla osób niepełnosprawnych ruchowo, głuchoniemych lub niewidomych – nie mniej niż 8 mieszkań) , program „ Dom dla rodziny” – liczba lokali nie mnie niż dwa w roku;  program „Dom dla seniora” – przydział mieszkań wg. potrzeb wskazanych przez gminę.

S. Rogulska Zastępca Dyrektora WGKiOŚ - przedstawiła informację nt. przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych w roku bieżącym na bazie nowych zasady przyznawania lokali mieszkalnych w gminie w wyniku przyjętej przez Radę Miasta nowelizacji uchwały.

B. Bugajska Dyrektor  WSS – te programy są bardzo ważne w dziedzinie pomocy społecznej, ale nie są rzeczą nowa, są kontynuacją programów w których  liderem był STBS i stąd czerpią wzorce.

Radna A. Kurzawa- nawiązała do interpelacji klubowej PIS-u- ile mieszkań zostało wygospodarowanych dla samotnych matek z dziećmi w Szczecinie w ciągu ostatnich dwóch lat? Klub wnosił  również o zabezpieczenie 100 lokali mieszkalnych dla kobiet z dziećmi, które potrzebują takiej pomocy. Program dom na start ile przekazujemy rocznie mieszkań?

G. Szotkowska Prezes STBS- liczba mieszkań dla wychowanków pieczy zastępczej przekazywanych przez spółkę rocznie od 4-5 rocznie, w tym roku 5. Dodała, iż wielu wychowanków pieczy zastępczej korzysta również z drogi przydziału mieszkań  komunalnych/socjalnych z miasta, otrzymując je , bowiem spełniają kryteria.

L. Sobczyk Dyrektor ZBiLK-u- udzielili ze swej strony informacji w zakresie mieszkań dla samotnych matek; niestety nie prowadzą takiej ewidencji, jednak każda samotna matka starając się o przydział mieszkania komunalnego otrzymuje dodatkową liczbę punktów z tytułu ilości posiadanych dzieci. Kiedyś były program dla samotnych matek, ale nie sprawdziły się bowiem zawsze za osobą samotną stał mimo to partner.  Jednakze są otwarci na propozycje.

Radna S. Biernat– zapytała o program dom dla startu, słyszała ,że są to przydzielania mieszkania trzypokojowe ile osób mieszka w takim mieszkaniu.

D. Szotkowska- mieszkań chronionych w zasobach STBS jest dość dużo; zamieszkuje je ok. 4-5 osób starszych, jeżeli mieszkanie jest  trzypokojowe ( uważa, iż są to lepsze warunki niż w DPS).  Dom dla startu, to małe mieszkania ze względu na ponoszone opłaty przez najemców.

Radny L. Duklanowski-zapytał o dom samotnej matki w Karwowie czy jest współpraca miasta Szczecina z tym domem.  

B. Bugajska- niezależnie od programu współpracują z Karwowem;  szczeciński MOPR często kieruje tam samotne matki ( jest to sytuacja interwencyjna). Każda samotna matka jest objęta indywidualnym mechanizmem wsparcia.

L.Sobczyk- w punkcji przydzielanej przez ZBiLK samotna matka  otrzymuje za udział w programie pomocowym aż 7 punktów (jest to ilość bardzo duża, często wystarczająca do przydziału mieszkania).

G. Szotkowska- samotne matki otrzymują mieszkania na okres przejściowy.

Przewodniczący Komisji Ł. Tyszler zaproponował posiedzenia komisji poświecone tematowi samotnych matek ( omówienie zagadnienia na wielu polach,  ich wsparcia przez szczecińskie jednostki, możliwość  skorzystania z programów itd.).

Komisja w wyniku głosowania: za – 7  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. przyjęcia programów mieszkaniowych Gminy Miasto Szczecin w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja delegowała do składu kapituły Konkursowej honorowego tytułu  „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych „ Przewodniczącego Komisji Łukasza Tyszlera ” – załącznik nr 4 do protokołu.

Radna S. Biernat– zapytała o sytuację w DPS- ie w związku z pandemią.

B. Bugajska- są monitorowani i raportowani 24 godziny na dobę, sytuacja pod kontrolą, testujemy pracowników. Są pojedyncze przypadki wśród kadry. Nie pracują pełnym składem, pensjonariusze po powrocie ze szpitala np. dializowani są w pokojach tzw. przejściowych. Brak im izolatorium dla osób starszych (zależnych nie samodzielnych) oraz dzieci w pieczy zastępczej- poprosili Wojewodę o pomoc w tym zakresie.

Radna A. Kurzawa-  zapytała o zakres szczepień przeciw grypie dla osób starszych- jak wygląda realizacja  programu?

B. Bugajska- założono zaszczepienie 6 tysięcy osób;  ok. 1.2 czeka na wyszczepienie. W skali miasta brakuje  szczepionek.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/10/26, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/12/15 12:13:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/12/15 12:13:26 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/11/24 09:44:02 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/10/26 13:46:04 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/10/26 13:39:44 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/10/26 13:36:52 nowa pozycja