Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.34.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 20 MAJA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 26 maja br.
94/20 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 r.
95/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
98/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania,
99/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu.


4. Informacja Wydziału Ochrony Środowiska na temat prowadzonych na terenie Miasta Szczecina prac zapobiegawczych ociepleniu klimatu.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania: za - 8 jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 22  kwietnia br. bez uwag.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie uchwał na sesję Rady Miasta dnia 26 maja br.
94/20 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 r.
95/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.
98/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania,
99/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu.projekt uchwały  94/20 - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Szczecin porozumienia międzygminnego z Gminą Goleniów na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2020 r.
projekt uchwały 

projekt uchwały omówiła A. Kieszkowska- Dyrektor WOŚr

Komisja w wyniku głosowania: za – 8 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały  95/20  zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Szczecin, opracowanego w ramach realizacji projektu pn. „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Prezentacji uchwały dokonała A. Kieszkowska- Dyrektor Woś

Komisja w wyniku głosowania: za – 8 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 

projekt uchwały 98/20 - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecina oraz sposobu ich pobierania,

projekt uchwały omówił P. Adamczyk Dyrektor WGK

Radny Ł. Kadłubowski - zapytał kiedy będzie obowiązywać uchwała?

P. Adamczyk Dyrektor WGK – uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,   myślą, że od 1 lipca br.

 

Komisja w wyniku głosowania: za– 8, wstrzym.- 2 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

 

projekt uchwały 99/20 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z płatnego parkingu niestrzeżonego położonego w rejonie Placu Orła Białego w Szczecinie oraz wysokości opłat za parkowanie pojazdów na tym parkingu.

projekt uchwały omówiłP. Adamczyk Dyrektor WGK

Komisja w wyniku głosowania: za– 8, przeciw- 2 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały


Ad. pkt. 4.
Informacja Wydziału Ochrony Środowiska na temat prowadzonych na terenie Miasta Szczecina prac zapobiegawczych ociepleniu klimatu.


Prezentacji dokonała A. Kieszkowska- Dyrektor Woś – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W trakcie dyskusji radni pytali

Radna D. Jackowski– poruszyła problem korelacji prezentacji  z zapisami miejscowego prawa. Plany miejscowe na wszystkich obszarach nakazują mieszkańcom Szczecina przyłączanie się do sieci kanalizacji deszczowej, nie ma takiej sytuacji, że mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą odprowadzać wodę deszczową zebraną z dachu na swoją posesję. Taki nakaz pojawia się również w  studium zagospodarowania przestrzennego miasta , jeżeli nie będziemy wykorzystywać tej wody chociażby do podlewania ogrodów spotkamy się ze zjawiskiem suszy. Warto wystąpić do BPPM, aby stało się to zasadą obowiązującą w mieście, że możemy wykorzystywać na własnej posesji wody opadowe. Zwróciła uwagę, iż mamy więcej zbiorników wodnych: min.  jeziorko Słoneczne, które wysycha, ale zbierają się wody opadowe na ul. Derdowskiego może je wykorzystać? Kolejnym zbiornikiem jest staw Jaśminowy, w okolicy mamy wiele budynków, które mogłyby przy niewielkim zaangażowaniu odprowadzać wodę zgromadzona na dachu. Prosi o szersze spojrzenie na retencję. W Szczecinie wg. zapisów planu brak jest możliwości projektowania a w konsekwencji budowania budynków z płaskim dachem, na których można zakładać dachy tzw. Zielone, co znacznie obniżają temperaturę. Jest to kolejny apel do BPPM na inne spojrzenie nowoczesnego projektowania. Jako komisja powinniśmy rozmawiać z ich przedstawicielami.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka - zaproponowała wspólne posiedzenie komisji GKiOŚ oraz KBiPP Rady Miasta ( bo w jej obszarze jest współpraca z BPPM)  w aspekcie wniosków zgłoszonych przez radną D. Jackowski. 

A. Kieszkowska- jest opracowywane studium zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym mają znaleźć się ww. wnioski dot.  min. retencjonowania a także zielonych dachów.

Radny P. Słowik-  wnosi o przedstawienie informacji nt. działań Gminy Miasto Szczecin
w zakresie  wykorzystania wody wypuszczanej z publicznych basenów oraz prac umożliwiających funkcjonowanie ogrodów deszczowych w przestrzeni miejskiej. 

A. Kieszkowska- temat w funkcjonowania ogrodów deszczowych w przestrzeni miejskiej jest w koordynacji ZUK-u. Jeżeli chodzi o inne zbiorniki to wymienione w prezentacji były przykładem, jeziorko Słoneczne jest w administrowaniu Wód Polskich, nie jesteśmy administratorem.

Radna D. Jackowski- Wody Polskie chcą współpracować z miastem w zakresie poprawy jego stanu, prosi wydział aby zaaranżować spotkanie z p. M. Duklanowskim szefem Wód Polskich.

A. Kieszkowska- zorganizują takie spotkanie.

Radny P. Słowik- w odniesieniu to płaskich dachów zaproponował wprowadzenie fotowoltaniki jako obowiązującej instalacji albo zielonego dachu. Porosi o informacje nt. ogrodów deszczowych. Co to znaczy, że łąki kwietnie są bardzo drogie?
Prosi o przedstawienie informacji nt. działań Gminy Miasto Szczecin
w zakresie  wykorzystania wody wypuszczanej z publicznych basenów
Programy nt. małej retencji – czy miasto planuje dofinansowanie?

A. Kieszkowska- ogrody deszczowe to zadanie ZUK, który przekazał jej informację, że w ramach posiadanych środków jest cały czas realizowany, w ramach SBP jej wydział będzie realizował dwa zadania w zakresie łąk kwietnych: park Kasprowicza (wycena na 300 tys. zł. na samo złożenie ok. 4 tysiące metrów); łąka Kany.

P. Adamczyk- na sesji będzie przedstawiony wniosek o zmianę budżetu na realizację zadania łąki kwietnej na ul.26-Kwietenia: koszt  25 zł brutto za metr 2. W sprawie wody wypuszczanej z publicznych basenów nie udzieli odpowiedzi, bowiem merytorycznie nie zajmuje się tym tematem jego wydział.

Przewodnicząca Komisji  J. Balicka- zwróci się w imieniu komisji o przedstawienie informacji nt. działań Gminy Miasto Szczecin w zakresie  wykorzystania wody wypuszczanej z publicznych basenów oraz prac umożliwiających funkcjonowanie ogrodów deszczowych w przestrzeni miejskiej – załącznik nr 4 do protokołu. 

Radny M.Ussarz- zapytał o zbiorniki retencyjne, ile jest na terenie m. Szczecina podłączonych do sieci? Rok temu interpelował w tej sprawie, bowiem na terenie miasta jest wiele sieci ogólnospławnych niewydolnych. Cieszy się, że po jego interwencji poprawiony został stan ul. Wilczej , nie ma już „wodospadu”. Ma informacje medialne, że  ZWiK planuje tam budowę sieci ogólnospławnej czemu nie retencyjną? Pytanie czy ZWiK planuje zbiorniki retencyjne.

 

P. Adamczyk- założenie jakie przyjmują  projektanci zakłada średnią ilość opadów, w związku z tym tak są projektowane sieci. Anomalie pogodowe mogą sprawić, że instalacje nie mogą tej wody przyjąć, jednak nie w każdym przypadku uda się zastąpić kanalizację ogólnospławną kanalizacją deszczową; dyskusja sprowadza się do szukania alternatywnych rozwiązań.

M. Ussarz- wypowiedź Dyrektora Adamczyka nie wyczerpuje jego pytań.

Przewodniczący Komisji J. Balicka-prosi radnego o sformułowanie pytań na piśmie.

Radny R. Lewandowski- nawiązał do małej retencji wody, jako właściciele domów jednorodzinnych ponieśli koszty odprowadzenia wody deszczowej. Odwrócenie sytuacji czyli możliwość pozyskiwania  wody deszczowej wiąże się znowu z poniesieniem kosztów. Kiedy zostanie opracowany program dla mieszkańców Szczecina wspomagający pozyskanie wody deszczowej?

A. Kieszkowska- tworzą ramy takiego programu w wydziale (bazując na doświadczeniach innych miast). Jak oszacują koszty przedstawia radzie. Przypomniała o istniejącym programie MEWA dla mieszkańców.

Radna G. Zielińska- poruszyła problem nagrzewania miast,  jakie WOŚr wspólnie z WUAiB oraz BPPM podjął działania w tym temacie (wycinanie drzew? W nawiązaniu do wypowiedzi radnego R. Lewandowskiego program musi powstać, pracujemy nad budżetem.

A. Kieszkowska – do końca roku musi powstać program;  w zakresie  wycinki  drzew są bardzo ograniczeni zapisami planów miejscowych, spotykają się z merytorycznymi wydziałami dyskutując nt. stanu drzewostanu, jednak jeżeli żadne przepisy nie zabraniają wycinki jako wydział są bezsilni.

Radna G. Zielińska- czy jest opinia dendrologa przy wycince drzew?

A. Kieszkowska- rocznie wydają tysiące decyzji o wycince drzew, nie w każdym postępowaniu  w sprawie wycinki drzew są w stanie posiłkować się  opinią dendrologa.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – na komisji BiPP zasygnalizuje temat współpracy z BPPM. W sprawie wykorzystania dofinansowania zewnętrznego przygotuje pismo do Marszałka Województwa z zapytaniem czy jeszcze w tej perspektywie finansowej do 2023 roku jest możliwość dofinansowania na małą retencję, przy założeniu, że  wnioskodawcą może być gmina a beneficjentem ostatecznym mieszkaniec. Dodała, iż miasto realizuje z RPO program ZEFIREK.

Radny J. Posłuszny-poruszył problem doboru odmian nasadzeń i doboru gleb przy zakładaniu łąk.

Radna G. Zielińska- czy są plany wydziału dot. powstawania ogrodów ptasich i pszczelich?

A. Kieszkowska- mamy świadomość,  aby patrzeć na całość ekosystemu, konkretnych planów jednak nie ma w zakresie powstawania ogrodów.


 


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny P. Słowik- zapytał o dalasze funkcjonowanie sysytemu obsługującego rower miejski ? Czy jest zagrożenie dla obsługi roweru miejskiego.  

Radny P. Adamczyk- jest wniosek o udpadłość firmy, chcą zrobić swój sysytem.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- zwraca sie do niej jako rdanej  wielu przedsiębiorców zgłaszających uwagi i wnioski o możliwość przywrócenia /zorganizowania ogródków gastronomicznych  przed lokalami. Jak długo będą czekać na pozwolenie i jakie jest satnowisko miasta w tej sprawie?

Radny P. Adamczyk- jest przygotowywany projekt uchwły na najbliższą sesję Rady Miasta; jest koncepcja wyłączenia jednego pasa ruchu na al. Jana Pawła na bazie wniosków kierowanych do miasta; będą pomagać w trybie przyspieszonym.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/05/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/06/24 08:59:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/06/24 08:59:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/24 08:58:59 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/26 13:42:45 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/26 13:41:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/26 13:10:33 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/22 09:34:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/21 09:01:49 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/19 07:07:08 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/18 08:11:06 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/18 08:09:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/12 12:03:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/05/12 12:01:42 nowa pozycja