Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.15.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 22 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Łażewska - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
-137/19 - przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie,
-138/19 - przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie,
-139/19 - przekształcenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie”,
-140/19 - likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie,
-141/19 - dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
-142/19 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie",
-143/19 - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach naboru konkursowego RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 15.05.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
-137/19 - przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie,
-138/19 - przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie,
-139/19 - przekształcenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie”,
-140/19 - likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie,
-141/19 - dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
-142/19 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie",
-143/19 - zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach naboru konkursowego RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18.


Projekt uchwały Nr 137/19 w spr. przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie,

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty - omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Uwag nie zgłoszono.

W  głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 138/19 w spr. przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

S. Biernat – zapytała, co będzie w tym miejscu?

L. Rogaś – powiedziała, że parter byłby idealną przestrzenią dla MOS Nr 2. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

P. Bartnik – przypomniał, że dyrektor tej placówki (MOS Nr 2) ma cała stertę podań o przyjęcie do szkoły. Ma zdecydowanie za mało miejsc. Brakuje ich zwłaszcza dla dziewcząt. Dyrektor proponuje, by budynek w którym jest teraz szkoła zawodowa, zamienić na internat dziewczęcy. Za to szkoła nr 52 mogłaby być miejscem dla szkoły zawodowej. Wadą tego rozwiązania są toalety – trudno dostępne dla dzieci specjalnej troski.

B. Baran – powiedział, że do przemyślenia jest przyjęcie uczniów/ absolwentów czterech innych MOS-ów z terenu województwa.

L. Rogaś – powiedziała, że ten kierunek jest dobry. Poszerzenie oferty branżowej to słuszny kierunek. Jednak konieczna jest spójna koncepcja.

P. Bartnik – uznał, że trzeba spotkać się z dyrektorem MPS Nr 2, usiąść i z nim porozmawiać. Zapytał też, co będzie z piętrem tego budynku?

L. Rogaś – poinformowała, że rozważane jest przekazanie części budynku MOPR-owi. „Musimy poczynić ustalenia z dyrektorem szkoły”.

Radni zaproponowali, by zorganizować wyjazdowe posiedzenie Komisji w MOS Nr 2 i SPS Nr 52.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 139/19 w spr. przekształcenia placówki wychowania pozaszkolnego pod nazwą „Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie”,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem

Uwag nie zgłoszono.

W  głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 140/19 w spr. likwidacji Szkoły Policealnej Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej nr 11, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem

Uwag nie zgłoszono

W  głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie

Projekt uchwały Nr 141/19 w spr. dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem

Uwag nie zgłoszono.

W  głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 142/19 w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy  Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie",

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Uwag nie zgłoszono.

W  głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 143/19 w spr. zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania Gminy Miasto Szczecin – Szkoły Podstawowej Nr 51 w Szczecinie na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII EDUKACJA, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ramach naboru konkursowego RPZP.08.01.00-IP.02-32-K39/18.

L. Rogaś – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

Uwag nie zgłoszono.

W  głosowaniu: za – jednomyślnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


B. Baran – zapytał o szkołę „Na Zakolu” i problem z utworzeniem tam jednej klasy.

L. Rogaś – wyjaśniła, że tam jest 7 klas czwartych. Przy czym najwięcej to 22 osoby w klasie, jedna klasa jest 16-osobowa, dwie 18-osobowe. Tak mało liczne klasy spowodują zlikwidowanie najmniej licznej klasy i umieszczenie tych dzieci w pozostałych oddziałach. W ten sposób powstaną klasy 23-osobowe i jedna – 24 osobowa.

P. Bartnik – „Przeniesiecie dzieci po kilka osób do jednej klasy. Jaki będzie klucz”?

L. Rogaś – poinformowała, że dyrektor szkoły podjęła taką decyzję, by dzieci do nowych klas trafiały w grupach koleżeńskich.

M. Kolbowicz – przypomniał, że za chwilę ściągamy tablice z budynków gimnazjów. Zapytał o sztandary i puchary: gdzie to się znajdzie?

L. Rogaś – wyjaśniła, że zazwyczaj zostają one w szkole, która pozostaje w tym miejscu.

M. Kolbowicz – zaproponował, by wykorzystać te tablice i wkomponować je w mural dedykowany wszystkim gimnazjom.  Przypomniał, że murale pojawiają się w Szczecinie od jakiegoś czasu i zaczynają funkcjonować w Internecie.

U. Pańka – powiedziała, że z podobnym pomysłem zwracała się do Prezydenta już wcześniej. Jest za tym, by zrealizować propozycję radnego Kolbowicza. Można też rozważyć zapisanie tego w wersji elektronicznej i zachować ten fragment naszej historii i historii edukacji.

T. Mądry – Prezes ZNP O/ Szczecin – przypomniała, że szczecińscy nauczyciele strajkowaliśmy, dużo osiągnęli ale i dużo stracili. W gminie zostały duże pieniądze niewypłacone nauczycielom z powodu strajku. Zaproponowała, by środki te przekazać nauczycielom. Przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie (załącznik nr 3 dom protokołu).

M. Kolbowicz – zapytał, co z tymi, którzy nie strajkowali?

T. Mądry – „Nie chcemy dzielić nauczycieli. Prosimy o przyspieszenie wypłat dla każdego nauczyciela o 3 miesiące. 400 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego, 280 dla stażysty”.

U. Pańka – zapewniła, że rozumie intencję projektu tej uchwały. Zapytała, czy rząd zabezpieczy środki na te wynagrodzenie? Czy Gmina Miasto Szczecin od września faktycznie dostanie zwiększoną subwencję? Zapytała, jakie środki zyskaliśmy za okres strajku? Ile z tych pieniędzy wróci do nauczycieli w formie zapłaty za dodatkowe zajęcia? Czy prawdą jest, że ta realizacja może odbywać się tylko do końca czerwca?  Jeśli faktycznie są te pieniądze, radna uważa że to bardzo dobry pomysł.

B. Baran – przypomniał, że Prezydent zapewnił, że środki za okres strajkowy zostały szkołom przekazane.

U. Pańka – powiedziała, że to nieprawda.

L. Rogaś – poinformowała, że ministerstwo szuka sposobu na wyrównanie subwencji, ponieważ w środku roku tego zrobić nie można. Kolejne podwyżki i faktyczne wydatki na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, to co otrzymywaliśmy w zwiększonej subwencji, pokrywało wydatki w 70%. Za każdym razem 30% do podwyżki dokładał samorząd. Pieniądze, które nie zostały wydane w wyniku strajku to kwota ok. 7 mln zł w skali Miasta. Szkoły te pieniądze mają w budżetach, w planach budżetowych. Nie trzeba im niczego dokładać.  Podwyżki 9,6% pod września będzie nas kosztować ok 4. mln zł. Pieniądze z niewypłaconych wynagrodzeń zostają w planach budżetowych szkół. Żeby je wykorzystać trzeba pamiętać o dużych odejściach na emeryturę, o tym że wchodzimy w podwójny rocznik (wzrost zatrudnienia w szkołach ponadpodstawowych i drastyczny spadek w podstawówkach). Dlatego założenie było takie, by jak najwięcej tych środków wykorzystać do końca roku szkolnego. Padła propozycja, by nauczyciele zorganizowali zajęcia dodatkowe. Wiadomo, że w 100% nie zdążą tego wykonać. Reakcje były przeróżne. To pierwsza tura próby rekompensaty. Potem jest szansa, by zwiększyć liczbę organizowanych półkolonii. Tu też zainteresowanie było różne. Jeżeli nadal pozostaną środki z tych 7 mln, cała kwota zostanie dołożona do miejskich programów projakościowych. „To mają być też zajęcia i dla dzieci. Nie chcemy rozgraniczać, że tylko strajkujący nauczyciele mogą to odpracować. Musimy dać szansę uczniom na nadrobienie materiału”.

B. Baran – zapytał, czy można to zrekompensować np. dodatkami motywacyjnymi?

L. Rogaś – powiedziała, że blokuje nas tu uchwała Rady Miasta. Określa kwoty, terminy i za co takie dodatki są przyznawane nauczycielom.

M. Żylik – powiedział, że sugestie dyrektorów są takie, by pieniądze wróciły do wszystkich szkół, a nie do tych, które mają więcej tych godzin projakościowych. Są szkoły, gdzie dzieci słabszych jest więcej. Teraz jest okazja zwiększyć te godziny np. na zajęcia wyrównawcze z matematyki.

L. Rogaś – wyjaśniła, że to wszystko wynika z prawa. Jeśli uczeń ma opinię, nauczyciel napisze program, to musimy te pieniądze dać. Nauki matematyczno - przyrodnicze są dla nas priorytetem. Program jest oceniany przez ODN. Jeśli chodzi o miejskie programy jakościowe, jest procedura dla ucznia zdolnego, a ci z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są w skróconej procedurze. Dyrektor nie jest pewna, czy przydział powinien być proporcjonalny do liczby uczniów czy nauczycieli strajkujących. Jakiś klucz trzeba przyjąć.

M. Kolbowicz – zauważył, że aby odzyskać środki trzeba stworzyć program projakościowy. Nie każdy nauczyciel ma takie możliwości. Nauczyciele wf każdą sobotę poświęcają na wyjazdy i zawody. Za żadną z tych godzin im nie zapłacono. Prowadzą kółka i SKS-y. Radny zapytał, czy w tym momencie można wyrównać nauczycielowi tą stawkę w tych godzinach?  Za moment rusza strajk włoski.

L. Rogaś – poinformowała, że wśród tych godzin do wykorzystania teraz najwięcej jest zgłoszonych przez wf-istów. Poradzili sobie znakomicie. To jest tylko w gestii nauczyciela, który coś fajnego dla dzieciaków wymyśli.

P. Bartnik – nawiązując do projektu uchwały  powiedział, że jest za tym, by zapłacić nauczycielom. Dokument jest jednak kilka wad: brak w nim np. podpisu radcy prawnego.

T. Mądry – zapytała, ile projektów zostało zgłoszonych przez nauczycieli do 10 maja? Poprosiła o odpowiedź na piśmie. Zapytała też, ile lekcji nie odbyło się w czasie strajku? Powiedziała, że nie możemy z góry powiedzieć, co zrobi wojewoda. Nie można zakładać, że nie przyjmie takiej uchwały. P. prezes uważa, że warto spróbować. Ad. podpis prawnika – zauważyła, że Miasto dysponuje prawnikami. Projekt uchwały ma charakter poglądowy.  „Mam wrażenie, że chcecie państwo zaoszczędzić”.

L. Rogaś – „Proszę powiedzieć, na jakiej podstawie Pani tak sądzi. Prezydent jasno powiedział, że wszystkie pieniądze zostaną zarezerwowane właśnie na programy projakościowe i zajęcia dodatkowe.”

 

P. Bartnik – zaproponował, by komisja skierowała to do radcy prawnego BRM z pytaniem, czy taki projekt uchwały może być wdrożony. Przeanalizować go musi także Wydział Oświaty.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Renata Łażewska
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/06/12 15:18:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/06/12 15:18:45 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/05/15 11:03:39 nowa pozycja