Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.12.16.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY I PROMOCJI
Z DNIA 14 GRUDNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 14:00
Zakończenie posiedzenia - 14:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Przemysław Słowik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 254/20 w spr. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


P. Słowik – poinformował, że w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta jest projekt uchwały w spr. pomnika św. Jadwigi Andegaweńskiej. Przypomniał, że Komisja opiniowała go na poprzednim posiedzeniu, w związku z tym nie ma tego tematu w dzisiejszym porządku obrad Komisji.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 20.07.20 przyjęto w głosowaniu:

Za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 3.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 16.11.20 przyjęto w głosowaniu:

Za – jednogłośnie


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 254/20 w spr. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina.


M. Dębowski – Miejski Konserwator Zabytków - Omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Przedstawił i omówił prezentację pt. „Dotacje dla zabytków Szczecina” stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

P. Słowik – zapytał o klatkę schodową w budynku przy ul. Piłsudskiego 7 – czy jest przewidziana kontynuacja renowacji?

M. Dębowski – poinformował, że kontynuacja jest przewidziana, wniosek na przyszły rok został złożony.

R. Stankiewicz – patrząc na skalę potrzeb i budżet Miejskiego Konserwatora Zabytków, po raz kolejny złożył wniosek o jego zwiększenie i zabezpieczenie kwoty co najmniej 10 mln zł na rewitalizację obiektów zabytkowych. Radny zaproponował też wytypowanie wartościowych kamienic, które ze względu na brak środków i niezamożność mieszkańców, nie zostaną zrewitalizowane. Zapytał, czy jesteśmy w stanie zapobiec ich degradacji?

M. Dębowski – powiedział, że patrząc na skalę potrzeb, kwota na rewitalizację zabytków jest dalece niewystarczająca. W przypadku zwiększenia budżetu na ten cel, jest w stanie „przerobić” go praktycznie w każdej ilości.  Przypomniał też, że kwota zapisana w budżecie, nie jest równoznaczna ze wszystkimi środkami przeznaczonymi na remont obiektów zabytkowych. Miasto remontuje zasoby komunalne, korzystając z innych źródeł. Poinformował także o tym, ze trwają analizy stanu zabytków w mieście, uwzględniające m.in. strukturę zarządczą. Powiedział, że chciałby aktywnie zarządzać tym zasobem, wskazując priorytety. Powyższy dokument chciałby przedstawić radnym w pierwszym kwartale 2021 roku.

P. Bartnik – poinformował, że Klub Platformy Obywatelskiej, po rozmowie z Prezydentem Miasta, uzyskał jego zapewnienie, że w 2021 roku środki na ten cel zostaną zwiększone. Przypomniał też, że remonty obiektów zabytkowych finansowane są z różnych źródeł.

U. Pańka – zapytała o Fundusz Inwestycji Lokalnych i o to, czy jakieś pieniądze zostały z niego przyznane na renowację szczecińskich zabytków?

M. Dębowski – powiedział, że wiele z tych obiektów ma swoich właścicieli/ zarządców. W wielu przypadkach jest to ZBiLK czy BIiRO. Nie ma wiedzy, ile wniosków zostało złożonych do tego funduszu. On sam złożył jeden wniosek do Ministra Kultury na pierwszy etap konserwacji dawnego Kasyna Oficerskiego.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że zgodnie z obietnica, radni mieli mieć duży wpływ na tworzenie tej uchwały. Radna spodziewała się, że będą mogli wnosić swoje uwagi i konsultować ten dokument. Zapytała o uspołecznienie komisji podejmujących decyzję o rozdzielaniu środków. Powiedziała, że par. 11 pkt. 2 projektu uchwały nie przystoi do obowiązujących standardów: brakuje tu przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji (Biuro Dokumentacji Zabytków, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Muzeum Narodowe, Wojewódzki Konserwator Zabytków) itp. Radna prosi o dokonanie odpowiedniej zmiany w dokumencie. Zapytała też o zapis dot. refundacji (w okresie aż 3 lat): czy Miasto nie robi w ten sposób prezentu komuś, kto już zabytek wyremontował? Czy nie powinniśmy pomagać tym, którzy dopiero chcą taki zabytek przywrócić do stanu świetności? Nawiązała też do zapisów par.12, pkt.5 ppkt.6 („komisja uwzględnia w szczególności: wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta na dotację”). Uznała, że powinien być to odrębny zapis – wysokość środków w budżecie nie może mieć wpływu na ocenę merytoryczną wniosku. Powiedziała też, że radni powinni otrzymywać szersze informacje: wysokość wnioskowanej kwoty, udział wkładu własnego, inne źródła zewnętrzne, uzasadnienie. Ten materiał powinien być uzupełniającym do projektu uchwały.

J. Balicka – w jej opinii uchwała jest b. dopracowana. Prezydent Krzystek na spotkaniu z klubem zadeklarował zwiększenie budżetu na konserwacje zabytków. Radna zapytała o bulwary szczecińskie: część z nich została wyremontowana, część (będąca własnością Polsteamu) na taki remont oczekuje. Czy Pan Konserwator ma pomysł na rewitalizację tej części?

M. Dębowski – zapewnił, że jest otwarty na wszelkie konsultacje i propozycje. Nie tylko w ramach obrad Komisji Kultury. Większość z zaproponowanych przepisów ma charakter porządkowy, stąd brak pytań do radnych. Podkreślił, że leży mu na sercu uspołecznienie ochrony zabytków. Poinformował, że zakończył właśnie konsultacje nt. Programu Opieki nad Zabytkami, a gremia które wymieniła radna, nie zechciały się wypowiedzieć w tej kwestii. Konserwator uważa, że utworzenie ciała społecznego, który opiniowałoby projekt uchwały czy dotacje, byłoby zasadne. Tylko, żeby o tym rozmawiać, trzeba mieć odzew z drugiej strony.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała: niech zaproszeniem będzie wpis w projekcie uchwały. Złożyła wniosek formalny o wprowadzenie uspołecznienia komisji poprzez stworzenie choć jednego miejsca dla przedstawiciela organizacji czy instytucji, która w celach statutowych ma ochronę dziedzictwa.

P. Bartnik – zapytał, w jaki sposób ma być wyłaniany ten jeden przedstawiciel?

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że wyboru może dokonać Konserwator. To jest kwestia urzędu, taka jest praktyka.

P. Bartnik – zauważył, że Konserwator zwrócił się z pytaniem do organizacji i instytucji i nie wyraziły one zainteresowania.

E. Łongiewska – Wijas – zauważyła, że jest różnica pomiędzy opiniowaniem projektu uchwały, a uczestniczeniem w podziale środków.

U. Pańka – uznała, że propozycja jest interesująca. Jednak jutro jest sesja Rady Miasta. Radna jest za omawianą propozycją, jednak nie w tej chwili.

E. Łongiewska – Wijas – doprecyzowała swój wniosek i zaproponowała dodanie do par. 11 pkt. 2 słów: „oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji mających w celach statutowych działania na rzecz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego”.

U. Pańka – przypomniała, że tych organizacji i instytucji jest bardzo dużo. Zapytała, na jakich zasadach maja być wybierani ich przedstawiciele?

E. Łongiewska – Wijas – zgodziła się, że można ten zapis doprecyzować, wymieniając je numerycznie. Radna w swoim wniosku nie chciała iść tak daleko, pozostawiając dowolność Miastu.

P. Słowik – przypomniał, że nie było zainteresowania ze strony osób, do których Konserwator skierował zaproszenie do współpracy. Ten zapis byłby, jego zdaniem, martwy. Powinien być przemyślany i wypracowany. Przede wszystkim powinna być potrzeba takiej współpracy.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że stowarzyszenia nie chciały konsultować projektu uchwały. Jej wniosek dotyczy współpracy przy podziale środków.

M. Dębowski – powiedział, że jego intencją była transparentność procesu. Nie chciał jednocześnie doprowadzić do jego dysfunkcji. Zauważył, że czas jest tu też ważnym czynnikiem: to są roboty budowlane. Zaproponował modyfikację tego zapisu w przyszłości, jeśli wytworzy się tu jakaś aktywność. Zadeklarował chęć współpracy w tym temacie.

P. Słowik – poddał pod głosowanie wniosek formalny radnej E. Łongiewskiej – Wijas.

W głosowaniu: za – 1, przeciw – 9, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała ww. wniosek negatywnie.

M. Dębowski – kontynuując wyjaśnienia powiedział, że 3 letni okres refundacji wynika z przepisów uchwały o ochronie zabytków. Rada Gminy nie może modyfikować zapisów uchwały. Nie jest to jednak zachęta do robienia „prezentów” osobom, które zabytki już wyremontowały. Można wyznaczyć pewną część budżetu na ten cel.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o efekt konsultacji społecznych tej uchwały.

M. Dębowski – sprostował, że konsultował Program Opieki nad Zabytkami. Tam również uwzględniono zasady współpracy między Konserwatorem a stroną społeczną w tym obszarze. Uwagi na ten temat się nie pojawiły.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 254/20.

W głosowaniu: za – 12, przeciw – 0, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


M. Dębowski – nawiązując do pytania radnej Balickiej dot. rewitalizacji szczecińskich bulwarów przypomniał, że obszar ten nie jest objęty ochroną konserwatorską.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o projekt uchwały w spr. pomnika św. Jadwigi Andegaweńskiej: czy na wniosek Komisji Kultury, przegłosowany na ostatnim posiedzeniu, otrzymaliśmy jakąś odpowiedź?

K. Kamińska – Biuro Rady Miasta – wyjaśniła, że opinia Komisji została wpisana do ścieżki do projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta. Komisja oczywiście może w tej chwili złożyć wniosek o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Przemysław Słowik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/12/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/02/05 13:36:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/02/05 13:36:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/12/07 13:09:48 nowa pozycja