Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.29.2020
Z POSIEDZENIA WYJAZDOWEGO 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 18 LUTEGO 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Euroregion Pomerania - wizja lokalna.
4. Strategia Rozwoju Euroregionu Pomerania.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 14.01.20 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 21.11.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Euroregion Pomerania - wizja lokalna.


A.Warska – p.o. Kierownika Zespołu ds. Naboru i Promocji FMP – przedstawiła prezentację „Fundusz Małych Projektów. Program Współpracy Interreg VA” – załącznik nr 3 do protokołu.

J. Leśniewska – Z-ca Kierownika Zespołu ds. Wdrażania Projektów FMP – omówiła zasady kwalifikowalności kosztów oraz weryfikacji dokumentacji projektowej. Przedstawiła przykłady projektów, oraz przykładową ścieżkę rozliczania projektu.

J. Kowalczyk – Kierownik Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Szczecinie – przedstawiła prezentację „Jednostka Centralna Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” – załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. pkt. 4.
Strategia Rozwoju Euroregionu Pomerania.


P. Bartnik – omówił dokumenty dotyczące Strategii Euroregionu Pomerania. Podkreślił, że po raz pierwszy są one spójne dla wszystkich członków Euroregionu. Po 25 latach działalności wprowadzone zostaną zmiany wynikające ze współczesnych wymagań: jeden polsko-niemiecki zarząd, jeden dyrektor, jedno biuro (być może z filią).


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/02/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/05/05 13:10:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/05/05 13:10:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/02/11 12:36:25 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/02/11 12:26:15 nowa pozycja