Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.3.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 7 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Nazewnictwo ulic.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.


Komisja przyjęła w wyniku głosowania protokoły z poprzednich posiedzeń:

1. z dnia 28.11.2018 -  za - 5 ( jednogłośnie)

2. z dnia 18.12.2018 -  za - 5 ( jednogłośnie)


Ad. pkt. 3.
Nazewnictwo ulic.


Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic:

  • wniosek właścicieli działki drogowej o przedłużenie  nazwy Wysokogórska  – załącznik nr 3  do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje negatywnie  wniosek, na tym terenie zachodzi potrzeba nadania nowej  nazwy ulicy.

Przedstawiciel firmy „REBUD” Spółka z o.o. (właściciel działki drogowej) – proponuje nadanie nowej nazwy Granatów (pasmo górskie).

Radni nie przychyli się do tej propozycji.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski- proponuje nadanie nazwy ulicy poprzez upamiętnienie szczecińskiego alpinisty, celem wskazania osoby zwrócił się do radnego P. Bartnika.

Radny J. Posłuszny– przychyla się do tego wniosku, proponuje dodatkowo  wystąpienie do Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w sprawie wskazania osoby godnej upamiętnienia.

Komisja przychyliła się do ww. propozycji, wniosek na razie pozostawiony bez rozpatrzenia.    

  • wniosek firmy MACON w sprawie nadania nazwy ulicy Gwiazdy Polarnej  – załącznik nr 4  do protokołu.

 

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje pozytywnie wniosek, na tym terenie zachodzi potrzeba uporządkowania nazw. Przedstawił komisji propozycjedotyczącą  uchylenia dla części ulicy  nazwy Chłodna– komplet dokumentów stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za: 4 (jednogłośnie)  zaopiniowała pozytywnie wniosek i   podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy ulicy „Gwiazdy Polarnej” z propozycją Geodety Miasta dotyczącą  uchylenia dla części ulicy  nazwy Chłodna. 

  • wniosek firmy BAU TECHNIC ( właściciela działki drogowej) w sprawie nadania nazwy ulicy (przedłużenia istniejącej nazwy) Mierzyńska lub Heronima Dekutowskiego  – załącznik nr 6  do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miasta– opiniuje negatywnie  wniosek o przedłużenie nazwyMierzyńska,  pozytywnie nadanie nowej nazwy majora H. Dekutowskiego ( jednak bez pseudonimu „Zapora”, zgodnie z przyjętą nomenklaturą nazewnictwa na terenie miasta”).

Radny J. Posłuszny- prosi o przybliżenie przez gremium historyczne postaci majora H. Dekutowskiego.

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski zobowiązał się w imieniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności RM do wystąpienia do IPN celem  przedstawienia noty biograficznej postaci majora, która byłaby pomocna w podjęciu decyzji jego uhonorowania radnym Rady Miasta Szczecin.   

Po otrzymaniu powyższego komisja powróci do tematu.

  • wniosek  mieszkańca miasta w sprawie nadania nazwy ulicy „im. Aleksandra Czołowskiego „  – załącznik nr 7  do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miasta– wskazany teren nie jest działką drogową w planie zagospodarowania przestrzennego jest oznaczony jako teren po zabudowę.  

Radny J. Posłuszny– w związku z powyższym proponuje zaopiniować negatywnie wniosek.

Komisja  w wyniku głosowania : za – 4 (jednogłośnie) przyjęła ww. wniosek  

  • wniosek  mieszkańca miasta w sprawie nadania nazwy ulicy Krupówki  – załącznik nr  8  do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miasta– wskazany wniosek obejmuje tylko część terenu, który powinien być objęty nazwą, w pozostałych przypadkach nie mamy zgody właścicieli terenu, działki niewydzielone.  

Komisja postanowiła nie rozpatrywać wniosku – poprosić nadzór Wojewody o opinie odnośnie takich przypadków.

Ponadto  Przewodniczący Komisji – negatywnie odnosi się do zaproponowanej nazwy, proponuje (analogiczne) wystąpienie do radnego P. Bartnika i  Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w sprawie wskazania osoby godnej upamiętnienia dla realizacji wniosku.  

Komisja przychyliła się do ww. propozycji.

Komisja  w odpowiedzi na pismo w sprawie  nadania nazwy ulicy dla działki 14/15 obręb Dąbie 4806,  poinformowała wnioskodawcę, iż  po konsultacji z Geodetą Miasta  pozostaje bez rozpatrzenia do czasu wydzielenia  drogi  w obrębie działki 14/4 – załącznik nr 9.  

Komisja po zasięgnięciu opinii IPN  nie podjęła decyzji o wpisaniu propozycji nadania nazwy ulicy, placu, skweru do Banku Nazw Ulic – wniosek  (P-26  z dnia 5 września 2018) komisji Kultury poprzedniej kadencji (załącznik nr 10 do protokołu).

Następnie głos zabrał M. Adamowicz Przewodniczący RO POGODNO – wypowiedział się w  sprawie nadania nazwy  skweru im. Bohaterów Kampanii Wrześniowej,  na terenie skweru posadowionego na terenie parku przy ul. Kutrzeby. RO podjęła Uchwałę w tej sprawie.

W. Wnuk Geodeta Miasta- sprawa lokalizacji była przekazana do nich mailem, jednak wskazany teren nie jest wydzielonym skwerem, proponuje nadać nazwę całemu parkowi a nie wydzielonemu skwerowi, wtedy kiedy park nie posiada nazwy.

Przewodniczący Komisji poinformował Przewodniczącego RO, iż wniosek był rozpatrywany nie spełniał wymogów formalnych o czym wnioskodawca był informowany-  nowe pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 a.

M. Adamowicz- w związku z opinia Geodety Miasta poinformuje wnioskodawcę i Radę Osiedla, że winien zostać zmodyfikowany .


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Komisja przyjęła do wiadomości pismo ( skargę )  w sprawie SM (nr 1069 rejestr BRM). Radni poprosili o odpwiedź Prezydenta w tej sprawie - komplet dokumentów stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Radna S. Biernat- prosi o zajęcie się sprawą  opinii Straży  Pożarnej i innych służb nt. przeprowadzonej kontroli w Escape Room.

Przewodniczący Komisji- powrócimy do tematu po zakończeniu kontroli.

Radny W. Dzikowski- prosi o zajęcie się tematem niebezpieczeństwa w ruchu drogowym  w rejonie Basenu Górniczego ( newralgiczny zakręt w prawo). Prosi o wizję lokalną.

Przewodniczący Komisji przyjął  ww. wniosek, poświęcimy jedno z posiedzeń bezpieczeństwu drogowemu. 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/19, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/01/29 13:06:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/01/29 13:06:23 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/11 12:46:17 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/01/08 14:59:19 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/19 15:02:46 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2018/12/19 14:51:24 nowa pozycja