Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.13.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 8 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Wniosek Rady Osiedla Bukowo – Klęskowo dot. modernizacji ulicy Świętochowskiego wraz z wykonaniem oświetlenia
4. Propozycje zmiany funkcji terenu zielonego przy Teatrze Kana.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.
- opinia dot. oświadczenia woli (materiały z depozytu)


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczaca Komisji J.Balicka zaproponowała w  "Sprawach różnych i wolnych wnioskach" , aby głos zabrali obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele mieszkańców dzielnicy Żydowce- Klucz w sprawie motocrossu.

Komisja przyjęłą przez aklamację ww.propozycję. 


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 10, wstrzym.- 1 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 10 kwietnia br.


Ad. pkt. 3.
Wniosek Rady Osiedla Bukowo – Klęskowo dot. modernizacji ulicy Świętochowskiego wraz z wykonaniem oświetlenia


Wprowadzenia do tematu dokonała R. Kuźbik  Przewodniczący RO Bukowe- Klęskowo – mając na względzie poprawę bezpieczeństwa  pieszych a w szczególności dzieci i młodzież idąca do szkoły, RO podjęła uchwałę o skierowaniu wniosku w sprawie zgłoszenia do realizacji w ramach budżetu miasta modernizacji ul. Świętochowskiego wraz z oświetleniem (komplet dokumentów stanowi załącznik nr 3 do protokołu).  Rada Osiedla zwracała się do ZDiTM z prośbą o  wycenę  realizacji inwestycji . Koszty zdecydowanie przewyższają możliwości finansowe RO. Ponadto zwrócił uwagę, iż Miasto podjęło decyzję o rozwoju przestrzennym tej dzielnicy sprzedając działki w rejonie „Kijewka”, co spowoduje  napływ nowych mieszkańców, którzy również będą borykać się z brakiem infrastruktury.     

W dalszej części głos zabrali przedstawiciele mieszkańców,  którzy przedstawili swoje  stanowisko w sprawie, czują się niebezpiecznie, jest tam ciemno praktycznie nie ma żadnej drogi,  zwracali się do miasta o wykonanie modernizacji drogi.  Użytkownicy Puszczy Bukowej parkują w tym rejonie, nie ma pobocza ani chodników, boją się wypadku śmiertelnego. Z drogi uczęszczają  dzieci / uczniowie ze  Sp nr 74 i Sp nr 59, nie ma komunikacji miejskiej, dzieci i młodzież  chodzą pieszo.

Rada Osiedla M. Myśliwiec-  zapytała przedstawicieli RO czy rozważali  w ramach posiadanych środków wykonanie dokumentacji ?

R. Kuźbik- środki  RO nie zabezpieczają realizacji inwestycji, zwracali się do ZDiTM o wycenę inwestycji: I-szy odcinek modernizacji drogi to ok. 2 mlz. zl. Kolejny w stronę Puszczy Bukowej - 5 mln. zł.

Radna M. Myśliwiec- tu mówimy o dwóch  sprawach:  oświetlenie i  remont; gdyby RO zrobiła projekty oświetlenia wtedy można wystąpić z gotowym dokumentem do budżetu miasta.  

S. Fitsch Zastępca Dyrektora ZDiTM- stan techniczny jest katastroficzny , ona praktycznie  nie istnieje,  nie posiada ani pobocza ani utwardzonej drogi – kwoty to szacunki. Dokumentacja projektowa wykazuje całkowity koszt.  Szacunki są  przedłożone na  pytanie RO.

M. Przepiera- ul. Świętochowskiego wymaga kompleksowej przebudowy uwzględniającej m.in. nie tylko oświetlenia ulicznego ale także budowę kanalizacji deszczowej, pełnej konstrukcji jezdni oraz chodnika. Ze względu na zakres robót jest to temat inwestycyjny wymagający zabezpieczenia określonych środków finansowych zarówno na dokumentację, jak i wykonawstwo. Kolejne lata budżetowe określą czy i w jakim zakresie wnioskowane zadanie będzie możliwe do realizacji. Początkiem procesu inwestycyjnego  jest dokumentacja projektowa.  Jeśli jest taka  potrzeba, RO może w formie Uchwały  podjąć decyzję i  przeznaczyć środki  na realizację  dokumentacji.   Może pójść tą drogą? W takim przypadku UM   zleci merytorycznemu  wydziałowi  jej opracowanie – proces taki trwa ok. 1 roku.  Wtedy jest szansa na umieszczenie w budżecie miasta realizacji inwestycji  na  koniec 2020.

M. Biskupski Wiceprzewodniczący RM-  zna ten problem bardzo dobrze, 4 lutego br.  wystąpił z interpelacją dotyczącą planów montażu oświetlenia ulicy Świętochowskiego, niestety otrzymał odpowiedż, że nie ma zadania w budżecie  Popiera  pomysł aby RO włączyła się w realizację inwestycji  jednakże wnosi o dokonanie  komisji wyjazdowej. Zapytał  przedstawicieli BPP czy Miasto  Szczecin planuje w kolejnych latach sprzedaż działek.

BBP -  na całym obszarze jest obowiązujący plan,  musi wyjaśnić z Prezydentem jakie są dalsze plany.

Radna D. Jackowski-  podjęcie  decyzji przez RO skraca maksymalnie proces inwestycji,  RO Gumieńce wpisała w swój budżet realizację dokumentacji, modernizując aż 12 ulic.

Przewodnicząca Komisji  J. Balicka – zwróciła się do   RO, aby  rozważyła podjęcie decyzji  w celu  przeznaczenie   funduszy na projekt dokumentacji realizacji inwestycji. Realizując wniosek radnego Biskupskiego zaproponowała wizytę komisji na ul. Świętochowskiego.  

R. Kuźbik RO–  dziękuję za sugestie,  przedstawi propozycje nowej RO, która ukonstytuuje się w dnu dzisiejszym. Jednakże modernizacja ulicy Świętochowskiego jest dużą inwestycją , niewątpliwe potrzebną dla poprawy warunków zamieszkania mieszkańcom. Decyzje musi podjąć Rada kolegialnie.   


Ad. pkt. 4.
Propozycje zmiany funkcji terenu zielonego przy Teatrze Kana.


Dariusz Mikuła Dyrektor Teatru Kana dokonał krótkiego wprowadzenia. Latem w sąsiedztwie budynku Teatru Kana funkcjonuje tzw. Łąka Kany, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna i usługowa. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom kulturalnym a także ograniczeniu  hałasu przeszkadzającego mieszkańcom wyszli z projektem zagospodarowania przestrzeni.

Szymon Olbrychowski KANA - od wielu lat współpracujący z Kaną powiedział, że istotna jest działalność artystyczna ale równie ważny jest określony wygląd. Od dwóch lat na „Łące” funkcjonuje działalność gospodarcza, dzięki temu wydarzenia kulturalne są nieodpłatne. Wiele osób ceni sobie to miejsce. Wydarzenia plenerowe zawsze generują hałasy, bezpośredni sąsiedzi nie mają jednak pretensji, jesteśmy z nimi w dialogu. Zaprojektowali zagospodarowanie terenu. Ta zmiana, czyli ogrodzenie Łąki, pozwoli na realizację kilku celów:

  1. minimalizację hałasu, który powoduje niezgodę,
  2. teren zyska wizualnie,
  3. nowe funkcje społeczne dla mieszkańców osiedla

dokonał prezentacji koncepcji zagospodarowania Łąki Kany (załącznik nr 4 do protokołu).

Z. Fiuk- Dymek  BPPP- jest to forma tymczasowa, opiniują ja pozytywnie, Stare Miasto prosi  się o formy kulturalne.  Problem są  reklamy istniejące w tej przestrzeni. 

M. Zychowicz Przewodniczący RO Stare– wydali  pozytywną  opinię  jest to miejsce reprezentacyjne, warto byłoby teren przekazać dla teatru, może należy ogłosić konkurs.

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM- nie dysponuje tym terenem.

Radna D. Jackowski- zapytała czy w przedłożonej koncesji jest zagospodarowana ściana szczytowa budynku?

Szymon Olbrychowski KANA- obecnie jest poza koncepcją, wspólnota mieszkaniowa czerpie zyski, zapewne na tą samą kwotę udostępniłaby ścianę, problem są bilbordy, które niekiedy posiadają agresywna reklamę.

Radna D. Jackowski- przy tej koncepcji trzeba go usnąć, bo wygląda groteskowo. Jak wygląda  sytuacja prawna z reklamami?

S. Fritsch Zastępca Dyrektora ZDiTM - teren nie jest w pasie ruchu drogowego, nie jest w jurysdykcji ZDiTM; w sprawie górnej reklamy przyjrzy się jej historii.

M. Przepiera- problemem jest ekwiwalent dla wspólnoty za ścianę ale do rozwiązania, reklama duża  zgadza się z ZDiTM aby jej się przyjrzeć, jest to teren miasta. Jest to kwestia dochodu, jednakże  wizualizacje reklamy są agresywne.

Radny J. Posłuszny-pomysł tymczasowy im się podoba jednakże instalacje muszą być bezpieczne.

D. Mikuła Dyrektor Teatru Kana  – instalacje są bezpieczne.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- przedstawiona propozycja wizualizacji nie jest estetyczna, zapytała  czy przestrzeń będzie otwarta dla mieszkańców; czy będzie teren zabudowany  deskami i blachą falistą?

D. Mikuła Dyrektor Teatru Kana– jest to cały czas koncepcja, najpierw zwrócili się do RO z prośba o akceptację, muszą mieć na uwadze mieszkańców, koncepcja jest do wypełnienia, teren chcą wygrodzić przed samochodami  ale nie przed mieszkańcami. Nie będziemy używać żadnej blachy jako materiału. 

M. Przepiera  – koncepcja zagospodarowania będzie  uzgodniona z Architektem Miasta.

Radny M. Pawlicki- czy są inne możliwości zagospodarowania terenu, ta nie zachwyciła go, z projektu wynika, iż kurtyna będzie oświetlona?

D. Mikuła Dyrektor Teatru Kana - kurtyna będzie oświetlona,  sama forma przestrzenna jest w trakcie uzgodnień,  finansowanie zewnętrzne  wymusi formę zagospodarowania.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- w budżecie było przeznaczone na ten cel  840 tys.zl.  współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, czy nadal urząd partycypuje wspólnie z miastem w tym zadaniu.

Dariusz Mikuła Dyrektor Teatru Kana  – wyjaśnił, iż Wydział Kultury UM zna nowa koncepcje zagospodarowania Łąki Kany, wyraził pozytywną decyzję. W sprawie finansowania chcą skorzystać z dofinansowania w ramach inicjatyw lokalnych. Wątpi aby Urząd Marszałkowski przeznaczył  dotację celowa na ten cel.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.
- opinia dot. oświadczenia woli (materiały z depozytu)


Komisja  w wyniku głosowania: za - 11  zaopiniowała pozytywnie przekazanie materiałów z depozytu dla Okręgowego Polskiego  Związku Wędkarskiego  ze Szczecina  pismo z dnia 12-04-2019  - załącznik nr 5

W dalszej części porządku obrad głos zabrała przedstawicielka mieszkańców dzielnicy Klucz. Zaprezentowała pismo mieszkańców (załącznik nr 6 do protokołu).

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- temat jest przedmiotem zainteresowania  Komisji Inicjatyw Społecznych,  Sportu i Młodzieży oraz Budownictwa i Mieszkalnictwa, ze swej strony  zaprosiła członków KGKiOŚ do udziału w posiedzeniu komisji.

Mieszkanka  - mieszkańcy wyrażają swój zdecydowany sprzeciw,  przedsięwzięcie będzie uciążliwe dla środowiska, hałaśliwe i zanieczyszczające obszar, który będzie zajmować. Rozbudowa infrastruktury spowoduje, że  stanie się nieatrakcyjne dla obecnych, jeśli mówimy o zwierzętach warto również wspomnieć, iż hałas generowany przez motocross byłby czynnikiem drażniącym oraz płoszącym dzikie zwierzęta. 

Radna D. Jackowski- dzięki ekranom mieszkańcy są na granicy poziomu hałasu, który powoduje autostrada, kolejne źródło hałasu może ten poziom przekroczyć.

Radny M. Szyszko- na komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży  zapoznał się z wizualizacją projektu, obecnie trwają negocjacje z mieszkańcami, kwestia uzgodnienia stanowiska z RO jest najważniejsza. Z projektu, który był przedmiotem obrad komisji wynika, iż do pierwszej zabudowy jest 500 metrów. Jako radny  czeka na stanowisko RO.

Radny M. Pawlicki- zapytał o skalę protestów?

Przedstawiciel mieszkańców – borykają się z wieloma problemami, mieli  wysypisko teraz Motocross, czy to jakaś kara dla nich. Prawie wszyscy  mieszkańcy okolicznych domów są przeciw, tylko oddalone siedliska nie zajmują stanowiska, bo to ich nie dotyczy .

Radna D. Jackowski- teren jest bez planu zagsopodarownaia przestrzennego,  wszystkie warunki zainstalowania obiektu są  w oparciu o warunki zabudowy, miasto winno być konsekwentne.Uważa, iż lokalizacja jest niedopuszczalna.

Komisja przyjęła również do wiadomości nie zajmując stanowiska pismo:

  • Izby Admnistracj Skarbowej  w sprawie zamontowania na Bulwarze Gdyńskim tablicy informującej oraz umieszczenia większej ilości pojemników na odpady  (pismo skierowane do WGKiOŚ ) - załącznik nr 7 do protokołu,
  • WUiAB nt. informcji stacji bazowych ( pismo z dnia 8.04.2019 ) - załącznik nr 8 do protokołu.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/05/30 08:58:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/05/30 08:58:53 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/30 08:58:14 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/29 09:41:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/16 10:31:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/25 14:43:28 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/25 14:39:56 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/25 14:36:40 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/25 14:33:13 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/04/25 14:28:27 nowa pozycja