Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.17.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 18 CZERWCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie wykonania budżetu Miasta za rok 2018 - dochody i wydatki bieżące.
4. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 167/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- 168/19 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041.
5. Przyjęcie projektu chwały w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2020 rok.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół  z posiedzenia Komisji w dniu 11.06.19 przyjęto w głosowaniu -  za: jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Omówienie wykonania budżetu Miasta za rok 2018 - dochody i wydatki bieżące.


I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta - omówiła wykonanie budżetu bieżącego Miasta za rok 2018.   

J. Balicka – zapytała, czy w sytuacji, gdy dochody z 500+ wzrosną, to zostaną zwiększone środki na dodatkowe zatrudnienie w administracji?

I. Bobrek – powiedziała, że powinno tak być. Dochód przeznaczany na obsługę wzrośnie. Jednak kwota na to przeznaczona może nie wystarczyć na obsługę tego zadania.

Ł. Kadłubowski – zapytał o podatek PIT i o jego dynamikę w 2019 roku.

I. Bobrek – powiedziała, że na razie walczymy o wykonanie planu. W roku 2018 nastąpił największy przyrost: 12,3  %. W planie na ten rok założyliśmy 7% wzrostu. W 2019 r. po 2 miesiącach dynamika miała 3,8%, po 3 miesiącach 3,2 %. W kwietniu się poprawiło. Za maj było 6,3%. Na razie nie martwimy się za bardzo.

S. Lipiński – Skarbnik Miasta – przypomniał, że od 4. kwartału br. spodziewamy się zmian (zwolnienia z PIT), które skutkować będą niższymi wpływami z tego tytułu.

Na tym dyskusję na temat wykonania budżetu Miasta za 2018 rok zakończono. Komisja przyjęła do wiadomości informacje przekazane na posiedzeniu dot. budżetu majątkowego i bieżącego.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 167/19 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok,
- 168/19 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041.


Projekt uchwały Nr  167/19 (z autopoprawką) w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2019 rok

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej - omówił zmiany w budżecie Wydziału.

R. Stankiewicz – ad zagospodarowanie lotniska Szczecin Dąbie zapytał, czego dotyczy ta kwota?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że kwota związana jest z postępowaniem przetargowym, w którym złożona oferta (modernizacja hangaru) wymaga zwiększenia środków na ten cel.   Jesteśmy przed ogłoszeniem przetargu dot. odwodnienia tego terenu.  Na koniec zaplanowano asfaltowanie ul. Przestrzennej. Działania są uzgodnione z Aeroklubem.

Następnie M. Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła zmiany w budżecie Wydziału.

B. Kowalewska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – omówiła zmiany w budżecie Wydziału.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o strukturę wydatków dla Willi Lentza.

B. Kowalewska – wyjaśniła, że 600 tys. zł jest przeznaczone na wyposażenie, reszta to roboty dodatkowe. Wykonawca nie zgłaszał trudności z dokończeniem zadania w terminie.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że na razie nie znamy przedmiotu działalności Willi Lentza. Zapytała, czy już wiadomo coś więcej?

M. Przepiera – powiedział, że WIM nie decyduje o przeznaczeniu budynku. Jest ono jednak ograniczone jego charakterem. My oddamy obiekt do dyspozycji Wydziału Kultury i to on, w porozumieniu w z właściwą komisją, powinien o tym dyskutować.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, czy rozważane jest nadanie obiektowi statusu instytucji kultury?

M. Przepiera – powiedział, że nie ma wiedzy na ten temat.

R. Stankiewicz – skoro sprawa jest otwarta, przypomniał swoją propozycję utworzenia w tym miejscu instytucji kultury „Szczeciński West End” czy muzeum Miasta Szczecina.

A. Hofman – Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych – omówiła zmiany w budżecie Biura.

A. Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – omówiła zmiany w budżecie Wydziału.

Wobec braku pytań do omówionego dokumentu Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 167/19 z autopoprawką.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała go pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 168/19 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na lata od 2020 do 2041

K. Stępień – Prezes Zarządu Fabryka Wody Sp. z o.o. - omówił projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem. Przypomniał, że pod koniec ub. roku Spółka weszła w postępowania na wybór wykonawcy zadania. Trwało to b. długo, wpłynęło aż 5 ofert na jego realizację. Kwoty, jakie się pojawiły, to minimum 350 mln zł. Nasze szacunki wskazywały na kwotę ok. 312 mln zł.. Ten stan rzeczy nie pozawala nam na realizację tej inwestycji. Dodatkowo struktura finansowania tej inwestycji to kredyt na 20 lat. Stąd konieczne jest zapewnienie tych środków dla Spółki. Rozwiązaniem jest podniesienie kapitału zakładowego, sukcesywne przez 20 lat.  Oferta na finansowanie tej inwestycji, jedyna jaka wpłynęła, to ok. 130 mln zł (koszty kredytu), stąd kwoty zapisane w uchwale. „Takie są fakty. Dzisiejsza decyzja to wybór, czy tą inwestycję realizować czy nie”.

R. Stankiewicz – zapytał, skąd tak wielkie różnice w cenach oferentów? Czy najtańsza oferta będzie też najlepszą?

K. Stępień – przypomniał, że Spółka nie może na dzień dzisiejszy wybrać najlepszej oferty. Z punktu widzenia formalnego oferta z najniższą ceną spełnia wszystkie warunki. Nie mamy podstaw do wykluczenia tego oferenta, czy odrzucenia jego oferty.

M. Przepiera – podkreślił, że Komisja Przetargowa ocenia ofertę wg. określonych kryteriów.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że wypowiedź że inwestycja jest potrzebna, brzmi jak dogmat. Radna chciałaby usłyszeć argumenty, które przekonają ją do realizacji tej inwestycji. 

M. Przepiera – powiedział, że jak we wszystkim są plusy i minusy. Zwłaszcza przy skali tej inwestycji. Oczywiście powinno się toczyć takie dyskusje, jakiś czas temu. Czy nas na to stać, jaką to powinno mieć formę. Dziś jesteśmy już jednak w połowie drogi. Prezes mówiąc o konieczności realizacji tej inwestycji, miał z pewnością na myśli badania, jakie wykonano wśród mieszkańców Szczecina.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że mieszkańcy wszystkich dzielnic upominają się o baseny – jako alternatywę dla Fabryki Wody.

M. Przepiera – powiedział, że musimy wiedzieć jedno: przy tej inwestycji wyłożyliśmy kawę na ławę. Jeżeli chcemy mieć ten obiekt, to trzeba zaciągnąć kredyt na wiele lat.

I. Bobrek – przypomniała, że podchodziliśmy do tej inwestycji na 3 możliwe sposoby. Zadanie chcieliśmy realizować już ponad 10 lat temu. Teraz jesteśmy w modelu, który zakładał powołanie spółki i wyłożenie środków publicznych.  Jeżeli w mieście ma powstać tego typu obiekt, to musi być on z prawdziwego zdarzenia a co za tym idzie – logicznym jest, że będzie generował duże koszty. Przy pracach urbanistycznych (obiekt jest unikalny) brali udział analitycy finansowi, którzy oceniali każdy element projektu.  Dzisiaj mamy dostępną analizę, ile osób i na jakich warunkach będą korzystać z tego obiektu. Dziś mówimy o trzeciej korekcie WPF, która pozwoli na obsługę kredytu. Kluczem jest tu pomoc publiczna. Spełniamy wszystkie kryteria, by móc tą inwestycję poprowadzić. Robimy to z dużą starannością i ostrożnością wyceny. Na pewno będziemy starać się o racjonalizację kosztów i takie prowadzenia działalności, by część komercyjna nie wymagała dofinansowania z Miasta. Jesteśmy w momencie, kiedy trzeba podjąć trudną decyzję, czy chcemy taki obiekt realizować.

R. Stankiewicz – powiedział, że nie ma wątpliwości, że obiekt powinien powstać jak najszybciej. Ma jednak wątpliwości: obiekt powinien generować większe przychody. Działoby się tak, gdyby miał większy akwen zewnętrzny. W dni takie jak dziś mieszkańcy nie wybiorą basenu zadaszonego. Tam jest b. dużo terenu, który można wykorzystać na ten cel.

K. Stępień – poinformował, że jest zaplanowany akwen zewnętrzny o pow. 700 m2.

R. Szyszko – powiedział, że mamy konkretną propozycję na stole. Inwestycję przygotowywaną przez wiele lat. Kwota z przetargu wskazuje, że została ona przygotowana b. poważnie. Oferent jest znany i cieszy się renomą. Obiekt kierowany jest do dużej grupy mieszkańców. Sam obiekt ma walory dobrej architektury. Wzorem poznańskich Term Maltańskich będzie pełnił funkcję metropolitalną. Radny liczy, że oferta złożona przez konsorcjum banków będzie lepsza, jak pierwotna wycena.

P. Bartnik – powiedział, że spór jaki jest, nie dotyczy tego czy budować tą inwestycję. Mieszkańcy Miasta zapytani o najbardziej oczekiwaną inwestycję wskazali w ankiecie Fabrykę Wody. Nikt ich jednak nie spytał o cenę tej inwestycji. Dziś naszym problemem jest  to, że cena za nią jest b. wysoka.  Musimy rozstrzygnąć, czy chcemy zrealizować tą inwestycję: będzie ona symbolem także i naszej pracy, także i jako polityków tego Miasta. Jeśli mamy ją realizować, to powinniśmy to zrobić na najwyższym poziomie. To się oczywiście odbędzie kosztem innych inwestycji. Musimy mieść tego świadomość. Jednak innej drogi nie mamy.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała, jaką kwotą będziemy dysponowali na inne inwestycje, gdybyśmy zrezygnowali z budowy Fabryki Wody?

M. Przepiera – powiedział, że byłoby to ok. 35 mln zł.

E. Łongiewska - Wijas –zapytała, ile kosztuje budowa basenu osiedlowego?

M. Przepiera – poinformował, że w tej chwili jest to ok. 20 mln zł – taka jest kwota za basen na ul. Jodłowej.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o  koszty funkcjonowania Fabryki Wody.

K. Stępień – wyjaśnił, że szacunki, oparte na wskaźnikach GUS, mówią o kwotach rzędu 5 – 5,5 mln zł. To są oczywiście jedynie założenia. Nikt nie jest w stanie przewidzieć np. cen prądu za 30 lat.

P. Bartnik – poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 168/19

W głosowaniu: za – 4, przeciw - 0, wstrzym. – 3 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Przyjęcie projektu chwały w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecina na 2020 rok.


Komisja odstąpiła od realizacji ww. punktu porządku obrad.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/06/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/07/04 08:53:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/07/04 08:53:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/12 15:48:24 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/12 15:30:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/12 12:56:15 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/06/12 11:30:09 nowa pozycja