Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.13.2019
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 5 LIPCA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:15
Zakończenie posiedzenia - 13:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Pomorzany.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Pomorzany.


Przewodnicząca Komisji Urszula Pańka poprosiła dyrektora Biura Rady Miasta o omówienie przygotowanego projektu uchwały (zał. 3 do protokołu).

Rafał Miszczuk Dyrektor Biura Rady Miasta powiedział, że zaproponowany projekt uchwały ustala ponowne wybory do Rady Osiedla Pomorzany na dzień 22 września br. tak, aby wszystkie czynności wynikające z kalendarza wyborczego dla kandydatów przypadały na okres powakacyjny.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla Pomorzany.

Komisja w wyniku głosowania: za-4, przeciw-0, wstrzym.-0; podjęła inicjatywę uchwałodawczą dla ww. projektu uchwały.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Rafał Miszczuk poinformował, że zgłaszają się do Biura Rady Miasta przewodniczący rad osiedli, w których pojedyncze osoby, które uzyskały mandat, nie pojawiają się na posiedzeniach rad. W związku z tym w dalszym ciągu są radnymi elektami, ponieważ nie złożyli ślubowania. Zaproponował, że w imieniu Komisji Biuro przygotuje kolejne zaproszenie do tych osób tak, aby określili się czy będą pracować czy też należy im mandat wygasić.

Radny Łukasz Tyszler zapytał jaka jest interpretacja prawna w tym zakresie. Skoro rada osiedla ma trzy miesiące na wybór zarządu i jeśli w tym terminie nie zostanie on wybrany taką radę rozwiązuje się. Czy analogicznie można zrobić w przypadku radnych elektów, którzy zdobyli mandat, a nie złożyli ślubowania.

Hanna Durka Radca Prawny powiedziała, że należałoby w tej kwestii zmienić zapisy statutów rad osiedli. Dodała, że z ustawy o samorządzie gminnym wprost nie wynika żaden przepis, który mówi w jakim najpóźniejszym terminie radny elekt ma złożyć ślubowanie. Wydaje się, że należy oczekiwać jedynie oświadczenia od takiej osoby.

Komisja przez aklamację przyjęła pomysł wystąpienia do radnych elektów celem zaprzysiężenia.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/07/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/09/09 09:07:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/09/09 09:07:49 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/07/05 14:24:10 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/07/05 13:47:36 nowa pozycja