Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.12.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 22 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Podsumowanie wizji lokalnej punktu gastronomicznego przy ul. Wyzwolenia (Szaszłykarnia)".
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Opiniowanie projektu uchwały:
- 146/19 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.
5. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 13/2019; 14/2019 - WZiON
6. Rozpatrzenie wykazu nieruchomości 2/DDG/ZBiLK/2019 - ZBiLK.
7. Informacja nt. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Rafy Koralowej" w Szczecinie.
8. Zapoznanie się z korespondencją.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Komisji zaproponował poszerzenie porzadku obrad o punkt :" Podsumowanie wizji lokalnej punktu gastronomicznego przy ul. Wyzwolenia (Szaszłykarnia)".

Komisja  przyjęła przez aklamację ww. propozycję.


Ad. pkt. 2.
Podsumowanie wizji lokalnej punktu gastronomicznego przy ul. Wyzwolenia (Szaszłykarnia)".


Komisja dokonała wizji  lokalnej punktu gastronomicznego przy ul. Wyzwolenia, gdzie zlokalizowany jest punkt sprzedaży  (Szaszłykarnia).

Przewodniczący Komisji W. Dzikowski nawiązał do wyjazdowego posiedzenia komisji w rejon szaszłykarni ul. Wyzwolenia,  zlokalizowanej  w pasie drogowym,  dotychczasowa  umowa-dzierżawy wygasła, nie ma możliwości ubiegania się  o kolejną dzierżawę, prosi o stanowisko radnych.

Radny J. Posłuszny- proponuje podjęcie stanowiska do Prezydenta m.Szczecina  -   sugerujące przesunięcie wskazanego obiektu dalej ( 10 metrów ) na działkę sąsiednią poza pasem drogowym. Ewentualna zmiana w planie jest trudnym procesem.

Z.Fiuk-Dymek BPPM – w tym obszarze mamy kilka planów , musi  sprawdzić jakie są zapisy dla tego terenu.

Przewodniczący Komisji W. Dzikowski – dziś wiemy, że budynek nie może stać w obecnej lokalizacji popiera,  wniosek   do Prezydenta o wskazanie miejsca dla usytuowania obiektu handlowego poza pasem drogowym.

Wnioskodawca-  znalezienie miejsca w sąsiedztwie będzie trudne z uwagi na  wymogi, że obiekt gastronomiczny  musi stać 30 metrów od okna a także spełniać  dodatkowe wymogi sanitarne.

Przewodniczący Komisji W. Dzikowski – wyjaśnił, iż  komisja nie odnosi się negatywnie do wniosku, chcą pomóc mu w prowadzeniu dalszej działalności,  uwzgledniając pozytywną kilkuletnią pracę.

Komisja w wyniku głosowania: za – 8 (jednogłośnie ) przyjęła wniosek o treści:

  „ Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa wnosi do Pana Prezydenta o znalezienie nowej lokalizacji, poza pasem drogowym w pobliskim sąsiedztwie dla obiektu handlowo- gastronomicznego (działka nr 13/19 obręb 1026 ) w Szczecinie przy al. Wyzwolenia (obiekt szaszłykarni)”


Ad. pkt. 3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 8 (jednogłośnie)  przyjęła protokól z posiedzenia komisji w dniu 8 maja br.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektu uchwały:
- 146/19 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie.


Projekt uchwały nr  146/19  w sprawie  podwyższenia kapitału zakładowego spółki „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

K. Nowak Prezes Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z o.o.- dokonał prezentacji (audiowizualnej) projektu uchwały.

Radny W. Dąbrowski- zastanawia się nad celowością kredytowania wspólnot mieszkaniowych z  funduszu, przecież one  mają szanse korzystać z pożyczek bankowych; czy nie warto kredytować przedsięwzięć związanych z  przedsiębiorczością.

Radny J. Posłuszny-  jest przeciwnego zdania, popiera tą inicjatywę.

Przewodniczący Komisji W. Dzikowski-  każda wspólnota ma prawo wyboru gdzie chce zaciągnąć kredyt.

E. Łongiewska- Wijas- zwiększenie kredytów wynika z popytu, jaki jest udział wspólnot w kredytach spółki?

K. Nowak- od roku 2011 udzielają wspólnotom pożyczek – łączna kota to 14,7 mlz. zł.; czasem odmawiają pożyczki ze względu na brak zaplecza finansowania, generalnie żadna wspólnota nie odeszła z kwitkiem z powodu braków finansowych spółki, tylko z powodów formalnych (10 % kredytów dla wspólnot).

Komisja w wyniku głosowania : za  8, wstrzym.- 1 zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 13/2019; 14/2019 - WZiON


Wykaz nieruchomości: 13 /2019 (WZiON-I.6840.271.2018.IŁ) - (zał. 4.1). Wprowadzenia dokonała przedstawicielka Referatu ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie)  pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 14 /2019 (WZiON-I.6840.20.2018.IŁ) - (zał. 4.1). Wprowadzenia dokonała przedstawicielka  Referatu ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny W. Dąbrowski-  jaka jest powierzchnia działki sąsiedniej 132/ 3?

Przedstawicielka  Referatu WZiONjest to samodzielna  działka  dojazdem, nie posiada w tej chwili infromacji o wielkości działki.  

Komisja w wyniku głosowania: za- 8 (jednogłośnie)  pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie wykazu nieruchomości 2/DDG/ZBiLK/2019 - ZBiLK.


Wprowadzenia dokonał J.Woźniak  Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży  -  zgodnie ze złożonym wykazem ( zał. 5 ).

Radny W. Dąbrowski- uważa, iż jest to zbyt  niska opłata za grunt; ponad 50 ha za 1500 zł ; podwyższmy stawkę o 1 grosz.

Radny J. Posłuszny- kto te stawki ustalił.

J.Woźniak  Kierownik Działu Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży-  jest to wyliczone zgodnie z  Zarządzeniem Prezydenta,  teren przeznaczony jest pod rekultywację.

Komisja w wyniku głosowania: za-  7, wstrzym.- 1 , przeciw- 1 zaopiniowała pozytywnie  ww. wykaz   


Ad. pkt. 7.
Informacja nt. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo - Rafy Koralowej" w Szczecinie.


W dalszej części porządku obrad głos zabrali  przedstawiciele mieszkańców ulic Urlopowa, Astronomiczna, Rafy Koralowej, Wschodu Słońca  -  dokonali wprowadzenia do tematu prezentując zagospodarowanie terenu (zgodnie z pismem załącznik nr 6 do protokołu).   

Przedstawicielka mieszkańców -  nie podważają potrzeby funkcjonowania usług w obszarze zabudowy jednorodzinnej, jednakże  planowane rozszerzenie zakresu usług , powiększenie obszaru zabudowy oraz gabarytów zabudowy niekorzystnie wpłynie za walory krajobrazowe oraz komfort życia.  Powstanie budynku o tak dużej kubaturze  i takiej dużej wysokości spowoduje problemy z zagospodarowaniem wody deszczowej, która będzie zalewać sąsiednie nieruchomości.

Przewodniczący Komisji W. Dzikowski-  mieszkańcy muszą złożyć wszystkie swoje uwagi w momencie wyłożenia planu.

Z. Fiuk-Dymek BPPM– inwestor przedstawił koncepcję i zapisy zostały wprowadzone do projektu planu, który został podjęty. Zmiany jakie nastąpiły: funkcja z usług została rozszerzona o oświatę, obiekty opieki zdrowotnej, biura, obiekty opieki opiekuńczo-wychowawczej typu żłobki i przedszkola, powierzchnia czynna biologicznie została zwiększona do 65%, pow. zabudowany pozostaje na poziomie 30% i nie została zwiększona, wysokość zabudowy została na poziomie 11 m. tak naprawdę to ten plan został rozszerzony tylko o funkcję usług.

 

Przewodniczący Komisji W. Dzikowski- na tą chwilę zmyka dyskusje, czekamy na decyzje w momencie wyłożenia planu, jeżeli wnioski mieszkańców nie zostaną uwzględnione, widzi w tym rolę komisji, aby im pomóc.  


Ad. pkt. 8.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

Zał.7.1 odpowiedź na wniosek nr 3 KBiM w sprawie postępowania konkursowego na terenie vis a vis budynku Lastadia Offis.

Wiceprzewodnicząca Komisji D. Jackowski- poprosiła, aby na jednym z najbliższych posiedzeń komisji zając się tym tematem.

Zał.7.2 informacja WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 z dnia 8.4.2019 r.

Zał.7.3 informacja WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 z dnia 15.4.2019 r.

Zał.7.4 informacja WUiAB nt. stacji bazowych z dnia 15.4.2019 r.

Zał.7.5 informacja WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wielorodzinnej z dnia 8.4.2019 r.

Zał.7.6 pismo mieszkańców w sprawie mieszkaniowej.

Zał.7.7 odpowiedź na pismo mieszkańców w sprawie mieszkaniowej.

Zał.7.8 pismo w sprawie organizacji ruchu na ul. Niemcewicza od sklepu Netto do ul. Dembowskiego.

Zał.7.9 wniosek Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego o zabezpieczenie środków na niezbędne prace remontowe budynku przy ul. Kolumba 86-89.

Zał.7.10 pismo WM Warszewo-Przylesie 1 – do wiadomości.


Ad. pkt. 9.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji W. Dzikowski- poinformował, iż na jednym z najbliższych posiedzeń komisji wprowadzi temat organizacji parkingu na ul. A. Struga (teren po byłym komisie samochodowym),  nitka wjazdowa do miasta. Niestety problemem jest struktura nieruchomości gruntowej: właściciel lasy komunalne, miasto Szczecin, ZWiK. Należy zmienić granice pasa drogowego.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/06/12 11:37:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/06/12 11:37:11 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/05/23 12:48:23 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/05/16 12:49:14 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/05/16 12:14:19 nowa pozycja