Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.29.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 8 KWIETNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 58/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 43/100 części w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 28 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału,
- 59/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 4/32 części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w Szczecinie przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli lokalu,
- 60/20 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,
- 61/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 14b,
- 62/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ułańskiej 12a, stanowiącej działkę numer 30/2 z obrębu ewidencyjnego numer 3095.
4. Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 2/2020; 3/2020 - WZiON.
5. Rozpatrzenie wykazu lokalu użytkowego: 5/2020 - WMiRSPN.
6. Rozpatrzenie wniosku o najem pomieszczeń biurowych dla Kancelarii Prawnej - BNW
7. Zapoznanie się z korespondencją.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zaproponował poszerzenie porządku obrad o informację na temat przyjętych programów, udzielanych różnych form wsparcia dla mieszkańców miasta Szczecin.

Komisja przez aklamację poszerzyła porządek obrad o ww. punkt – jako informację w sprawach różnych i wolnych wnioskach.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 19 lutego 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-14; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 58/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 43/100 części w lokalu mieszkalnym nr 3 położonym w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 28 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela lokalu oraz określenia wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży udziału,

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 58/20.

- 59/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału w wysokości 4/32 części w lokalu mieszkalnym nr 1 położonym w Szczecinie przy ul. Henryka Wieniawskiego 1 w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli lokalu,

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Maciej Ussarz zapytał ile m2 wynosi udział 4/32.

Małgorzata Waszak odpowiedziała, że lokal wynosi 146 m2, a udział w całym lokalu nie ma przypisanych metrów.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 59/20.

- 60/20 - wyrażenia zgody na udzielnie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-2; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 60/20.

- 61/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 14b,

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-13, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 61/20.

- 62/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Ułańskiej 12a, stanowiącej działkę numer 30/2 z obrębu ewidencyjnego numer 3095

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-14, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 62/20.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 2/2020; 3/2020 - WZiON.


Wykaz nieruchomości: 2/2020(WZiON-I.6840.232.2016.IŁ, UNP: 55998/WZiON/-XIV/16) - (zał. 3). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowskidopytał czy nastąpiła samowola budowlana, czy wiatrołap został dobudowany do budynku bez żadnych zgód.

Maria Latkowska odpowiedziała, że tak to chyba należy rozumieć. Być może jakiś czas temu zrobił nieświadomie, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Faktem jest, że zabudowa istnieje oraz, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonał legalizacji tej zabudowy. W tej chwili pozostaje kwestia uregulowania stanu prawnego gruntów.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-3 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 3/2020(WZiON-I.6840.164.2019.RS, UNP: 46697/WZiON/-XIV/19) - (zał. 4). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Mirosław Żylik zapytał o widoczną zabudowę na zdjęciach.

Maria Latkowska odpowiedziała, że jest to zabudowa niezgodna a mpzp, przeznaczona do rozbiórki.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Komisja w wyniku głosowania: za-13, przeciw-0, wstrzym.-1 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazu lokalu użytkowego: 5/2020 - WMiRSPN.


Wykaz lokali użytkowych: 5/2020(znak: WMiRSPN-IV.7125.379.2019.IC) – (zał.5). Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wykazem.

Witold Dąbrowskizwrócił uwagę, że miasto nadużywa przyjętej uchwały. Spodziewał się, że w pierwszej kolejności miasto będzie wyprzedawać niewielkie piwnice, lokale, gdzieś na uboczu tak, aby pozbyć się kłopotu i aby wpływy do budżetu zostały zachowane. Natomiast to kolejny przykład sprzedaży lokalu w bardzo dobrym punkcie, lokalu, który de facto przynosi dobre dochody z wynajmu. W związku z tym złożył wniosek o negatywne zaopiniowanie wyrazu.

Małgorzata Waszak odpowiedziała, że przedstawiony wykaz odpowiada warunkom określonym w uchwale.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz lokali użytkowych.

Komisja w wyniku głosowania: za-8, przeciw-1, wstrzym.-4 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie wniosku o najem pomieszczeń biurowych dla Kancelarii Prawnej - BNW


Wprowadzenia dokonała Beata Śmiecińska Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego zgodnie ze złożonym wnioskiem (BNW-S.271.2.2020.AG – zał.6). Podała, że są to trzy pomieszczenia, na 3 piętrze gmachu Urzędu. Opłata zryczałtowana w wysokości ok. 1300 zł/ miesiąc, wliczając obejmującej koszty ochrony mienia koszty konserwacji budynku koszty konserwacji naprawy dźwigu i platform oraz kosztów wywozu nieczystości. Powiedziała również, że Biuro Nadzoru Właścicielskiego zajmuje się wyborem kancelarii na świadczenia obsługi prawnej natomiast umowa na najem pomieszczeń zawierana jest przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.

Radny Łukasz Kadłubowski zapytał jaki jest metraż pomieszczeń biurowych i ile wynosi stawka za m2. Zapytał również czy inne podmioty, które świadczą usługi dla urzędu mają taką samą stawkę.

Beata Śmiecińska odpowiedziała, że są to 234 m2, stawka jest zgodna z zasadami, a umowy zawiera MJOG.

Wiceprzewodnicząca Komisji Dominika Jackowski stwierdziła, że stawka jest bardzo mocno zaniżona. Zauważyła, że najniższa stawka 30zł/m2 dałaby kwotę 4 tys. zł. Zapytała o zapisy umowy. Czy jest zapis mówiący o preferencyjnych, lepszych usługach świadczonych przez kancelarię. Zapytała również czy pozostali oferenci zostali poinformowani, że będą mieli możliwość wynajęcia pomieszczeń biurowych na preferencyjnych warunkach.

Beata Śmiecińska odpowiedziała, że miastu zależy, aby obsługa prawna prowadzona była na miejscu. Kancelaria przeznacza 5 pracowników do obsługi 12 wydziałów. Dodała, że tylko jedna oferta wpłynęła na obsługę prawną miasta.

Radna Grażyna Zielińska zapytała jakie są roczne koszty dla tej kancelarii.

Beata Śmiecińska odpowiedziała, że jest to ryczałt w wysokości 37 tys. brutto

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-5, przeciw-3, wstrzym.-5 pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.


Ad. pkt. 7.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach:

  • Zał. 7 pismem Przewodniczącej RM przekazujące pismo mieszkanki do Prezydenta Miasta Szczecin – do wiadomości
  • Zał. 8 informacją WUiAB nt. wpływających wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wielorodzinnej – ul. Chmielewskiego 17
  • Zał. 9 ustaleniami lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszących


Ad. pkt. 8.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Małgorzata Waszak przedstawiła informację na temat przyjętych programów i udzielanych form wsparcia dla mieszkańców miasta. Powiedziała, że od 31 marca obowiązuje ustawa o szczególnych rozwiązaniach w związku z zapobieganiem zagrożenia spowodowanym wirusem COVID – 19. Ustawa ta daje delegacje organom stanowiącym do określenia zasad udzielania ulg. Niezależnie od zapisów tej ustawy w gminie funkcjonuje uchwała z 2017 r. dzięki, której Prezydent takie działania może podjąć. Uchwała ta pozwala na udzielenie wsparcia w postaci rozłożenia należności na raty, umorzeniu w całości lub w części. Ustawa daje kompetencję Prezydentowi do udzielania ulg należności cywilno-prawnych, czyli z tytułu najmu, dzierżawy oraz użytkowania nieruchomości stanowiących własność miasta. Wnioski składane są już przez mieszkańców u zarządców nieruchomości (ZBiLK, STBS i TBS Prawobrzeże). Zgodnie z uchwałą i procedurami udzielania ulg konieczne są niezbędne dokumenty: zaświadczenia, oświadczenia. Uchwała mówi również o tym, że nieuzupełnienie wniosku o wszystkie zaświadczenia niezbędne do podjęcia decyzji o przyznaniu ulgi, wniosek taki zostaje rozpatrzony negatywnie. Wprowadzono zasadę, żeby wnioski były składane, a ich ewentualne uzupełnienie nastąpi po ustaniu sytuacji, w której się znajdujemy. Wnioski składane są drogą mailową, a także w wersji papierowej. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji, informacja zostaje przekazana wnioskodawcy. To pozwoli na udzielenie wsparcia, a wnioskodawca w odpowiednim momencie uzupełni dokumenty. Dodała, że w przypadku przedsiębiorców mamy do czynienia z pomocą publiczną. Ustawowo umożliwiono udzielania takiej pomocy, z dedykowanym wnioskiem dla spółek, które straciły płynność w wyniku sytuacji spowodowanej pandemią. Tu również można składać wnioski drogą mailową jak i w sposób tradycyjny. Monitorujemy liczbę tych wniosków, która z dnia na dzień rośnie. Na dzień 7 kwietnia liczba wniosków o zastosowanie ulgi w stosunku do lokali mieszkalnych i użytkowych to 231, natomiast wniosków o przyznanie ulgi dotyczących lokali komunalnych zarówno mieszkalnych i użytkowych to 150.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski podziękował dyrektor za przedstawienie informacji. Poprosił o przedstawianie sprawozdania w podobnej formie na każdym, kolejnym posiedzeniu Komisji.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/04/03, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/05/21 08:06:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/05/21 08:06:23 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/22 12:40:01 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/07 12:31:36 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/04/03 12:51:30 nowa pozycja