Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.10.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 24 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. Małe Dotacje 2019- zatwierdzenie środków finansowych dla Rad Osiedli.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia


W wyniku głosowania (za -  9, przeciw – 0, wstrzymał się – 1) Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2019 r.

W wyniku głosowania (za -  10, jednogłośnie) Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 15 maja 2019 r.


Ad. pkt. 3.
Małe Dotacje 2019- zatwierdzenie środków finansowych dla Rad Osiedli.


Aleksandra Ciszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  wytłumaczyła, dlaczego radni otrzymali wykaz zadań, o sfinansowanie których w ramach „małych dotacji” wnioskują Rady osiedli, dopiero wczoraj po południu. Z uwagi na to, że rady się konstytuowały, 1/3 wniosków wpłynęła wczoraj. Łącznie złożono 28 wniosków. Są one poprawne, nie były obarczone błędami, drobne uchybienia dotyczą wymogów formalnych  (brak podpisu itp.). Poinformowała, że do rad, które nie złożyły wniosków, WGK wystąpi o uzupełnienie. Następnie omówiła złożone wnioski, zgodnie z materiałem stanowiącym Załącznik nr 3 do protokołu.

Patryk JaskulskiPrzewodniczący Komisjipowiedział, że rady osiedli miały obawy, ze ich pula środków z „małej dotacji” przepadnie, jeżeli wniosek nie zostanie złożony w terminie.

Aleksandra Ciszewska poinformowała, że termin miał charakter instrukcyjny, środki z „małych dotacji” nie przepadają. Zasugerowała, żeby dla rad, które nie zdążyły złożyć wniosków, określić nowe terminy:

  • do 15 czerwca- jeżeli chcą uruchomić środki na aktywności w okresie wakacyjnym,
  • do 15 września – jeżeli w terminie późniejszym.

Terminy takie umożliwią zaakceptowanie zadania przez komisję i jego sfinansowane. Przypomniała, że w ubiegłym roku Komisja spotykała się we wrześniu, aby zweryfikować wykonanie i dokonać ewentualnych przesunięć.

Patryk Jaskulski poinformował, że planuje takie posiedzenie w br., żeby rozdysponować niewykorzystane środki.

Bazyli Baran członek Komisji powiedział, że słyszał ze strony rad osiedli narzekania na współpracę z WGK. W ich odczuciu wyznaczono zbyt krótki termin na składanie wniosków, przypadający praktycznie w trakcie konstytuowania rad. Uniemożliwiło to przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.  Wnioski w tej sprawie, które przedstawiciele rad osiedli pisali do urzędu, pozostawały bez odpowiedzi.

Marcin Biskupski członek Komisjizauważył, że decyzja o przyjmowaniu wniosków od nowowybranych rad, zapadła na posiedzeniu Komisji. Jeżeli chodzi o terminy, to jest pełna elastyczność ze strony WGK.

Patryk Jaskulski dodał, że Komisja świadomie podjęła decyzję, aby  zmieścić się w terminie pomiędzy ukonstytuowaniem rad a okresem wakacyjnym. Urzędnicy natomiast stoją frontem do rad osiedli, przyjmując wnioski po terminie.

Beata Wąsowska inspektor WGKpoinformowała, że rady osiedli otrzymały e-mail z informacją, ze można złożyć wniosek w późniejszym terminie.

Maria Myśliwiec członek Komisjipowiedziała, że rady osiedli miały czas na przygotowanie pomysłów, potem należało je tylko sformalizować.

Aleksandra Ciszewska zwróciła uwagę, że RO Śródmieście - Północ większość środków  (3.740 zł)  wykorzysta na wydanie biuletynów informacyjnych. Należałoby się zastanowić, czy nie wprowadzić w przyszłości ogranicznika kwotowego na działania promocyjno – reklamowe finansowane  „małej dotacji”.

Patryk Jaskulski zaproponował, żeby poprosić o  zmianę zadania, jeżeli wcześniej było wskazane, że dotacja przeznaczona jest na działania integracyjne.

Aleksandra Ciszewska uważa, że teraz nie można zakwestionować tego zadania, ale ograniczenie wydatków na działania promocyjne z „małej dotacji” należy uwzględnić przy tworzeniu wytycznych na przyszły rok.

Przemysław Słowik Wiceprzewodniczący Komisji zapytał, czy nie można ich ograniczyć od razu.

Aleksandra Ciszewska wyjaśniła, że Komisja może o tym zdecydować, ale rady osiedli nie były uprzedzone o ograniczeniu. Gdyby miały wcześniej sygnał, mogłyby się zastanowić nad innym montażem planu finansowego.

Patryk Jaskulski zaproponował, żeby teraz dopuścić to zadanie, a zasady zmienić na przyszłość.

Aleksandra Ciszewska dodała, że WGK zakwestionował jeden wniosek - RO Słoneczne wnioskuje o wynajem autokaru na wycieczkę. Działanie to zostanie wycofane, a rada osiedla zaproponuje inne.

Edyta Łongiewska - Wijas członek Komisji zwróciła się z pytaniem do Małgorzaty Zychowcz-Prus Przewodniczącej RO Stare Miasto z pytaniem o zgłoszone zadanie pod nazwą „organizacja warsztatów artystycznych dla mieszkańców” w Pałacu Pod Globusem. Plac Orła Białego ma wyznaczony harmonogram prototypowania. Czy zamierzają Państwo połączyć te działania?

Małgorzata  Zychowicz- Prus Przewodnicząca RO Stare Miasto wyjaśniła, że wniosek został opracowany pod tym kątem. RO Stare Miasto jest po spotkaniu z  zespołem roboczym, zajmującym się prototypowaniem. Celem zadania jest przyciągnięcie mieszkańców na plac i włączenie w życie kulturalne.

Patryk Jaskulski poddał pod głosowanie en bloc 28 wniosków złożonych przez RO.

Maciej Szyszko członek Komisji zapytał, czy radni będący członkami rad osiedli muszą się wyłączyć z głosowania.

Przemysław Słowik uważa, że powinni się wstrzymać od głosu.

W wyniku głosowania (za -5, przeciw – 0, wstrzymał się – 5) złożone wnioski zostały przyjęte przez Komisję.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Patryk Jaskulski przypomniał sprawę motocrossu, trzeba przeprowadzić dialog między zwolennikami a przeciwnikami lokalizacji toru. Poinformował Komisję, że zgłosili się do niego przedstawiciele inicjatyw Pogoń Plastik i Nowy Szczecin, działający na rzecz powstania w Szczecinie „butelkomatów”. Są w  kontakcie z ich producentami. Jest nawet propozycja od jednego z nich, aby był to prezent. Trzeba się też zastanowić w jakiej formie wynagradzać mieszkańców za zwrot butelek, np. bilety komunikacji miejskiej, bilety do kina.

Marcin Biskupski powiedział że ma informacje, że „butelkomaty” nie mogą być postawione na bulwarach, nie dopuszcza tego obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego

Edyta Łongiewska - Wijas  jest przeciwniczką finansowania przez samorządy funkcjonowania tego typu urządzeń. Uważa, że rolą samorządu jest stworzenie odpowiednich płaszczyzn współpracy pomiędzy producentami opakowań a sprzedawcami napoju. Potrzeba systemowych rozwiązań w skali kraju, wprowadzenia na poziomie ogólnopolskim systemu recyclingu. To zadanie dla ministerstwa właściwego  ds. ochrony środowiska.

Patryk Jaskulski uważa, że zadaniem samorządu jest reagowanie na problemy i wyprzedzanie legislacji.

Bazyli Baran zaproponował, żeby Komisja zajęła się sprawą uhonorowania szczecińskich Filipinek nazwą skweru przy Teatrze Polskim, Kilka lat temu powstał projekt upamiętnienia zespołu Filipinki poprzez nadanie nazwy skwerowi przy Teatrze Polskim. Po rewitalizacji miała na nim powstać kawiarnia oraz neon dedykowany zespołowi. Sprawę zablokowała RO Drzetowo-Grabowo, twierdząc, że jest w mieście ul. Filipinek i nadanie tej samej nazwy skwerowi będzie wprowadzać mieszkańców w błąd. Nowa rada osiedla jest skłonna zaakceptować tę nazwę.

Marek Kolbowicz członek Komisji zauważył, że wkrótce ma rozpocząć się przebudowa Teatru Polskiego.  Należałoby zadbać o to, aby projekt skweru był spójny z projektem Teatru.

Bazyli Baran chciałby, żeby Komisja zajęła się analizą warunków lokalowych rad osiedli. RO Osów wynajmuje pomieszczenia od parafii.

Aleksandra Ciszewska powiedziała, że RO Osów nie chce przyjąć lokalu przy ul. Miodowej, który oferowało Miasto. Ze strony RO padł pomysł budowy nowej siedziby (koszt ok. 1 mln zł).

Przemysław Słowik zauważył, że RO Śródmieście Północ ma siedzibę poza terenem osiedla.

Aleksandra Ciszewska wyjaśniła, że zasób lokalowy to nie jest kompetencja WGK. Należałoby zaprosić ZBiLK, TBS i STBS. Dodała, że dodatkowe problemy stwarza to, że niektóre rady nie chcą dzielić siedziby ze stowarzyszeniami.

Patryk Jaskulski zapowiedział zwołanie posiedzenia w tej sprawie.

Jerzy Długołęcki Przewodniczący RO Pomorzany przypomniał, że rada nie została ukonstytuowana, ponieważ wpłynął protest wyborczy. Jeżeli zostanie przyjęty przez Radę Miasta, wybory będą musiały zostać powtórzone.  Zgodnie z obowiązującym statutem do tego czasu obowiązki wykonuje dotychczasowy zarząd. Podjął on uchwałę o organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka i Matki i na ten cel chcą przeznaczyć środki z „małej dotacji”. Zamówiono już na ten cel dmuchane zamki.  

Aleksandra Ciszewska wyjaśniła, że formalnie rady osiedla nie ma, nie ma więc możliwości zaciągania zobowiązań. Zamówienia dokonano bez akceptacji WGK i bez uwzględnienia w planie rzeczowo – finansowym. Ma opinię kancelarii prawnej, zgodnie z którą nie ma możliwości tego sfinansować zamówienia, stanowiłoby to naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Patryk Jaskulski poinformował, że do Komisji wpłynęła skarga na radnego Przemysława Słowika.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Niburska
Główny Specjalista BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/08/21 15:03:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/08/21 15:03:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/06/04 12:24:03 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/05/31 11:34:06 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/05/07 08:54:55 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/05/07 08:54:38 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/05/07 08:52:10 nowa pozycja