Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

PROTOKÓŁ NR 0012.4.1.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 13:15
Zakończenie posiedzenia - 13:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Michał Wilkocki (nieobecny) -  Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności załącznik nr 1.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Wybór Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Wybór Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Komisji.


Przewodniczący Rady Miasta Michał Wilkocki otworzył pierwsze posiedzenie Komisji ds. Edukacji w VIII kadencji Rady Miasta Szczecin. Poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego/ Przewodniczącej Komisji.

M. Żylik- zgłosił kandydaturę radnej Renaty Łażewskiej.

Radna R. Łażewska wyraziła zgodę.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw-0, wstrzym.-3 Komisja wybrała radną Renatę Łażewską na stanowisko Przewodniczącej Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji R. Łażewska zgłosiła kandydaturę radnego Bazylego Barana na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.

Radny Bazyli Baran wyraził zgodę.

W wyniku głosowania: za - 5, przeciw-0, wstrzym.-3 Komisja wybrała radnego Bazylego Barana na stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokół sporządziła  Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Michał Wilkocki (nieobecny)