Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.3.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 11 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komsji
3. Prace nad budżetem Miasta na rok 2019- omówienie sfery : "Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego"
- Inicjatywy lokalne
- Rady Osiedlowe
- Budżet Obywatelski
(godzina 8.30- 9.30)
4. Omówienie projektu budżetu na rok 2019 w dziale- Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja. Promocja Miasta poprzez sport
(godzina 9.30- 10.15)
5. Podjęcie Stanowiska Komisji w sprawie zwiększenia budżetu na przebudowę Stadionu Miejskiego przy ul. Twardowskiego(godz.10.15)
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komsji


Komisja w wyniku głosowania przyjęła protokół z dnia 11 grudnia 2018r. (za-8)


Ad. pkt. 3.
Prace nad budżetem Miasta na rok 2019- omówienie sfery : "Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego"
- Inicjatywy lokalne
- Rady Osiedlowe
- Budżet Obywatelski
(godzina 8.30- 9.30)


Prace nad budżetem Miasta na rok 2019- omówienie sfery : "Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego"- Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski zrócił się do dysponentów środków o przedstawwienie  pozycji budżetowych z działu-  Inicjatywy lokalne, Rady Osiedlowe, Budżet Obywatelski.

Jako pierwsza głos zabrała p. dyr. Magdalena Błaszczyk- Biuro Dialogu Obywatelskiego.

Inicjatywy Lokalne- są  to środki w tzw. rezerwie celowej, na rok 2019 przewdziane jest w zapisach budżetowych 500 tys złotych. (400 tysięcy-wydatki majątkowe, 100 tysięcy-majatkowe).

Radny M. Szyszko zaproponował, aby maxymalnie uprościć  wnioski dot. Inicjatywy Lokalnej, tak, aby środki finansowe (500 tys zł) były w całości wykorzystane. Zwrócił uwagę  na dość skomplikowaną procedurę składania wniosków.

Dyrektor M.  Błaszczyk stwierdziła,że Biuro postara się uprościć tą proceurę.

Radny Przemysław Słowik zadał pytanie czy procudura ta odbywa się w trybie ciągłym? Uzyskał twierdzącą odpowiedź.

Przewodniczący Komisji P. Jaskulski stwierdził, że Komisja kIS,SiM  zajmie się tematem Inicjatyw Lokalnych na jednym z najbliższych posiedzeń.

Dyr. Błaszczyk  stwierdziła, że środki na   Budżet Obywatelski na rok 2019  w kwocie 11.115.00 zapisane są  rezerwie budżetowej.

Następnie głos zabrał Rafał  Miszczuk- Dyrektor Biura Rady Miasta.

Środki zapisane w tym dziale, to 100 tysięcy złotych przeznaczonych na Wybory do Rad Osiedli, które odbęda się w kwietniu.Jest to kwota wystarczająca na to zadanie.

Przewodniczący P. Jaskulski zwrócił się kolejno do zastępcy dyr. WGKIOŚ p. Ciszewskiej.

A.Ciszewska  oświadczyła, że środki budżetowe na współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli to kwota 7.030.000.zł.

Poza tym obsługa Rad Osiedlowych-  działalność  statutowa RO- to kwota 909.300 zł.

Radny Przemysław  Słowik – 37 Rad Osiedli i kwota tak niewielka. (ok. 190 tysięcy na każdą Radę).

Radny M. Szyszko poruszył sprawę zwiększenia pieniędzy na inwestycje dla Rad Osiedli

Dyr. Paweł Adamczyk- WGKIOŚ- kwota ta będzie sukcesywnie podnoszona, w marcu kończą pracę nad nowym projektem budżetu, w marcu zostanie wprowadzona większa kwota, przy zachowaniu klucza- ma być to realne z planem i projektem danej rady Osiedla na konkretne zadanie.

Głos zabrał również p. Szymon Detko- Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Jako MRM chcieliby, aby w Szczecinie powstał budżet na wzór SBO. Młodzieżowy Budżet Obywatelski  byłby zapisany w budżecie Miasta, proponują aby każda ze szkół otrzymała do dyspozycji 30 tys zł. Składane wnioski będą  weryfikowane przez specjalny Zespół, wygrywa zwycięski wniosek. Zadania głownie infrastrukturalne na terenie szkół. Kwota potrzebna na to zadanie: 32 szkoły x30 tys. zł= 960 tysięcy złotych.

Przewodniczący P. Jaskulski stwierdził, że kwota ta nie jest mała, na jednym z kolejnych posiedzeń komisji trzeba się spotkać i porozmawiać na ten temat.


Ad. pkt. 4.
Omówienie projektu budżetu na rok 2019 w dziale- Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja. Promocja Miasta poprzez sport
(godzina 9.30- 10.15)


.

Przewodniczący Komisji zwrócił  się do Dyrektora K. Kupisa- Wydział Sportu o przedstawienie projektu  budżetu w dziale: „Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja”. Opis wydatków majątkowych  i bieżących.

Dyr. K. Kupis przedstawił zadania oraz budżet przedstawiony w projekcie budżetu na ok. 2019r. Przedstawił radnym prezentację multimedialną, stanowi ona zał. nr 6  do protokołu. Główne pozycje budżetowe:

Promocja miasta poprzez sport- 5702000,00

Rozwój turystyki- Żegluga Szczecińska- 1872969,00

Morski Szczecin- Żegluga Szczecińska- 400 tysięcy

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców- 200 tysięcy

Program przygotowań  olimpijskich i paraolimpijskich- 1 mln zł

Upowszechnianie kultury  fizycznej i sportu- 19 428000,00 zł

W Wydziale Sportu – 28.908.209,00 zł na rok 2019.

Przewodniczący Patryk Jaskulski zapytał o dofinansowanie klubów sportowych

K. Kupis- jest to pozycja „ Program wsparcia sportu profesjonalnego- piłka nożna.- 5425,00 zł”

P. Jaskulski pyta również o pieniądze, które miały być zabezpieczone w budżecie dla Klubu Stocznia  Szczecin, gdzie teraz się znajdują?

K. Kupis- znajdują się one w puli konkursowej.

Komisja dyskutowała nad kwestią  dofinansowania klubów (promocja miasta poprzez sport). Radny Szyszko poruszył kwestie dotyczące klubów siatkarskich i koszykarskich w aspekcie dofinansowania klubu  Pogoń. Pieniądze  powinny być dedykowane na rozwój młodzieży, na Akademię danego sportu. Trzeba myśleć o kształtowaniu fundamentów sportu. Podał Przykład Wilków Morskich. Chciałby stawiać wymagania klubom sportowym.

Prezes Mroczek- Klub Pogoń- jest wdzięczny radnemu Szyszce za tę  wypowiedź, on również stawia na młodych, pieniądze dedykuje wyłącznie na Akademię.

Następnie dyr. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska omówił zadania Wydziału, znajdujące się w budżecie „Kultura fizyczna, Turystyka i Rekreacja”. Główne zadania to:

- Budowa przystani jachtowej, szlak żeglarski- 12.186.000

- miejskie strefy rekreacyjne- 982.000

- Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe Zdroje- 10.700 000

- Eksploatacja kąpielisk i teatru Letniego- 3 991,678

- utrzymanie infrastruktury wodnej – 1 200 000

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy jest możliwe wcześniejsze otwarcie  kąpieliska Arkonka , czy nie można tego zrobić już w maju? Pogoda się zmienia, w maju były duże upały, a kąpielisk w mieście brak.

P. Adamczyk wyjaśnił że nie mogą tego zrobić wcześniej niż 01.06.br. Wynika to z zapisów ustawowych.

Radny P. Słowik zadał pytanie - gdyby Miasto wcześniej mogło  otworzyć Arkonkę, jakie pieniądze byłyby potrzebne  w budżecie na funkcjonowanie obiektu?

Dyr. Adamczyk poinformował, że taką wstępną  kalkulację  może przygotować  komisji, ale po wcześniejszych uzgodnieniach z WOPRem.

 

Następnie  zadania budżetowe omówiła jako dysponent środków- dyr. Biura Strategii pani  Kamila Bogusławska. Jest to zapisane w zadaniach „Rozwój gospodarczy”:

- Bukovasport- 4,500.000 (do zadania będzie złożona autopoprawka- SBO)

-Mare Dambiensis – 13.500.000

- utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim- 550.000

- zagospodarowanie terenu wokół stadionu KS Arkonia- 45.501.00 ( SBO)

Po omówieniu projektu budżetu w działach:

„Rozwój społeczeństwa obywatelskiego”

 oraz „Kultura fizyczna, Turystyka i Rekreacja” -  Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie w/w omówionego projektu budżetu na rok 2019:

Głosowanie-( za-8- jednogłośnie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ad. pkt. 5.
Podjęcie Stanowiska Komisji w sprawie zwiększenia budżetu na przebudowę Stadionu Miejskiego przy ul. Twardowskiego(godz.10.15)


Przewodniczący Komisji dokonał wprowadzenia do tematu, przypomniał, że w budżecie na przebudowę Stadionu Miejskiego zapisano 284 miliony zł. Dziś  już wiadomo, że jest to kwota niewystarczająca i trzeba podjąć decyzję- co dalej. Przypomniał również, że decyzja o przebudowie stadionu zapadła w roku 2006. Budowa stadionu może znacznie poszerzyć ofertę sportową w mieście. Zwrócił się do Prezesa Klubu Pogoń o wypowiedź, jaki wpływ będzie miała dla Miasta budowa stadionu i stworzenie Akademii- Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży.

Prezes Jarosław Mroczek- uzasadnił potrzebę rozbudowy stadionu, dobrze by się stało, gdyby można było nie zmieniać radykalnie projektu, który jest naprawdę dobry. W chwili obecnej buduje się bardzo ciężko, wszystko podrożało, brak jest podwykonawców, trzeba było się zdecydować  na cięcie wydatków, ale niestety koszty budowy się mocno podniosły. Centrum Sportu dla Dzieci i Młodzieży- to b.ważny aspekt całego przedsięwzięcia, Amo oświetlenie  płyty boiska istotnie wydłuży czas korzystania z obiektu przez dzieci i młodzież. Prezes poruszył sprawę finansowania- koszty na Centrum Sportowe to ok.230 mln,(po odjęciu dotacji)  co podzielone na 22 tysiące krzesełek na widowni- daje ok.  10 tysięcy złotych za 1 krzesło i jest to standard cenowy obowiązujący w chwili obecnej na świecie. Tak się buduje.

Głos zabrał z-ca Prezydenta Miasta Michał Przepiera- przedstawił zaproszonych przez siebie pracowników związanych z inwestycją „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową  Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”. Prezentację multimedialna dot. samych przetargów na tę inwestycję, przedstawiła komisji Pani Agnieszka Belina-Prezes Spółki Inwestycje Miejskie  ds. Stadionu. Prezentacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przypomniała, że w pierwszym przetargu wyłoniono 3 oferty,zdecydowano o zoptymalizowaniu zakresu inwestycji (eliminacja niektórych prac, jak np. parking podziemny). Drugi przetarg 17.12.2018-otwarcie ofert – wpłynęła1 oferta od firmy DORACO na cena umowna  364 399 950zl. W chwili obecnej komisja przetargowa analizuje dokumentację. Ponieważ wykonawca związany jest ofertą do dnia 17 marca 2019 podjęcie decyzji musi nastąpić najpóźniej do tej daty i podpisać umowę z wykonawcą.

Szczegóły dot. analizy finansowej i porównawczej oraz wady i zalety wydłużenia procesu realizacji zadania, opisane są w załączniku nr 4. Do protokołu.

Radny Bazyli Baran zapytał o ramy czasowe tej  inwestycji. Ile potrwa budowa i kiedy jej zakończenie.

Prezydent M. Przepiera- rozumie, że mowa jest  o sytuacji, gdy ruszają z budową zgodnie z planem i harmonogramem.

p.Prezes  A. Belina-IMS- termin realizacji umowy to 36 miesięcy na wszystko. Ale do 12 miesięcy  będzie trwało opracowanie dokumentacji, od dnia podpisania umowy liczymy  36 miesięcy.

Radny M. Biskupski zadał  pytanie, ile dzieci docelowo będzie mogło skorzystać z obiektu? Czy wiadomo?

Prezydent Michał Przepiera- znaleźli otwartą  formułę na dofinansowanie zadania, ok. 30 mln złotych, jest podpisana umowa i w projekcie znajdzie się 386 dzieci (na dzień dzisiejszy).

J. Mroczek- KS Pogoń- nawet  dla 14 zespołów tj.386 zawodników  może korzystać  z obiektu, gdy powstanie nowe Centrum- to liczba ta wzrośnie do 1500 dzieci.

Radny P. Słowik zapytał, jak będzie wyglądać kwestia odbywania meczy i rozgrywek na stadionie podczas remontu? Czy to że odbywać się tam będą mecze nie opóźni realizacji inwestycji

M. Przepiera- to wykonawca ma zabezpieczyć teren pod wydarzenie sportowe. Tak jest skonstruowana umowa. Wykonawca ma również zabezpieczyć  obiekt na szkolenia. Wiadomym jest, że nie będzie realizacji 5 boisk naraz.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy oprócz meczy będą się odbywać  na stadionie imprezy kulturalne? Pyta również, kto będzie zarządzał obiektem.

Prezydent M. Przepiera- zaznaczył, że Stadion jest miejski. Ponieważ grac tam będzie Klub Pogoń to zarządzać obiektem będzie Klub. Odnośnie  innych wydarzeń niesportowych- pewne możliwości będą, zaznacza , że dziś zarządza tym MOSRIR ale głównym użytkownikiem jest Klub Pogoń.

Radny Marek Kolbowicz zadał pytanie, czy obiekt będzie w pełni wyposażony? Czy pojawią się dodatkowe koszta w związku z wyposażeniem, jakie?

Prezydent M. Przepiera- odnośnie wyposażenia, każdy kto wchodzi na obiekt ma swoje pomysły, oddadzą standard podstawowy.

Radny Szyszko zapytał, czy spółka IMS rozwiąże się po zakończeniu inwestycji?

Prezydent M. Przepiera odpowiedział, że to nie jest Spółka celowa, po budowie się rozwiąże. Jeżeli się spisze, to z pewnością będzie to wartość  dodana, którą będzie można jeszcze wykorzystać. To będzie w przyszłości decyzja rady czy rozwiązać tę spółkę- czy ja utrzymać.

Przewodniczący Komisji zadał pytanie, czy można jakoś zabezpieczyć murawę boiska przed ewentualnym zniszczeniem (np. podczas imprez masowych).

Odp. Jarosław Mroczek- takich specjalnych zabezpieczeń nie ma, ale w takich sytuacjach koszt biletu pokrywać  będzie potem ewentualne szkody.

 Następnie  Przewodniczący Komisji Patryk Jaskulski zapoznał zebranych treścią  projektu Stanowiska Komisji ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży i poddał pod głosowanie Komisji:

Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży zwraca się do Pana Prezydenta z wnioskiem o zabezpieczenie w Budżecie miasta Szczecin na rok 2019 kwoty umożliwiającej przystąpienie do realizacji zamówienia publicznego pt. „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”. 

 

Głosowanie: za-8- jednogłośnie, pozytywnie.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Myślińska
Główny Specjalista BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Myślińska, dnia: 2019/02/20 12:06:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Myślińska 2019/02/20 12:06:06 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/01/11 11:47:37 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/01/02 09:44:23 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/24 11:51:13 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2018/12/24 11:49:23 nowa pozycja