Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.6.7.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Z DNIA 21 MAJA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Tyszler - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie proejktów uchwał w sprawie:
- NR 132/19 - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
- NR 134/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.


W wyniku głosowania (za -  8, przeciw - 0, wstrzymał się – 1) Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2019 r.


Ad. pkt. 3.
Zaopiniowanie proejktów uchwał w sprawie:
- NR 132/19 - odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie,
- NR 134/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie


projekt uchwały 132/19 w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach wchodzących w skład „Zespołu Żłobków Miejskich” w Szczecinie

Marcin Kowalski Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych przedstawił projekt uchwały.

Obecnie rodzice za pobyt i wyżywienie dziecka płacą maksymalnie 270 zł miesięcznie w systemie jednozmianowym i 300 zł w systemie dwuzmianowym, po zmianach płaciliby niecałe 100 zł więcej. Aktualnie obowiązujące stawki nie były regulowane od 10 lat.  W tym czasie wzrastało minimalne wynagrodzenie, rosły koszty związane z utrzymaniem placówek. WSS proponuje, by opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła 225 zł/miesięcznie, tj. 10% najniższego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku budżetowym. Do opłaty doliczony będzie rzeczywisty koszt wyżywienia dziecka w żłobku oraz ewentualne koszty związane z opłatą dodatkową za wydłużony czas opieki nad dzieckiem (ponad 10 godzin dziennie). Dzienną stawkę żywieniową określono na 6 zł (w systemie jednozmianowym) i 6,5 zł (w systemie dwuzmianowym). Przy pełnej frekwencji w żłobku (22 dni w miesiącu) koszt wyżywienia to 132 zł. Łącznie rodzic zapłaci więc 357 zł w systemie jednozmianowym lub 368 zł w systemie dwuzmianowym. Stawki, które proponujemy są niższe niż w innych gminach w województwie zachodniopomorskim – w Świnoujściu to niemal 600 zł, w Stargardzie 700 zł. Obecna stawka nie była zmieniana od 2009 r. Jest ona dużo niższa od realnego kosztu (bieżące utrzymanie - bez wydatków majątkowych, to ok. 1000 zł na jedno dziecko). Dużo zmieniło się w kosztach usług i kosztach pracy.

Leszek Duklanowski członek Komisji powiedział, że nie rozumie sytuacji w Stargardzie. Skoro 600 zł kosztuje prywatny żłobek, to w jaki sposób wyliczono opłatę w żłobku miejskim na 700 zł. Uważa, że trzeba równać do najlepszych, a nie do najgorszych.

Łukasz Tyszler Przewodniczący Komisji przyznał, że należy się wzorować na tych gminach, które znajdują instrumenty, aby opłaty nie były dotkliwe dla mieszkańców. Zauważył, że w projekcie uchwały utrzymane zostały zniżki w odpłatności na drugie i kolejne dziecko, realizowane w oparciu o program Szczecin Przyjazny Rodzinie

Agnieszka Kurzawa członek Komisji zapytała o kolejkę do żłobków i czy wszystkie zgłoszone dzieci się dostają.

Marcin Kowalski wyjaśnił że aktualnie jest  2489 zgłoszeń (dziecko można zgłosić jednocześnie do kilku placówek, już w momencie gdy ma nadany numer Pesel), szczecińskie żłobki dysponują łącznie 1145 miejscami. Po zakończeniu rekrutacji otrzymamy realny obraz, ile miejsc jeszcze potrzeba.

Łukasz Tyszler powiedział, że sytuację z deficytem miejsc w miejskich żłobkach miało częściowo rozwiązać wprowadzenie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy” (500 zł na wsparcie w zapewnieniu innej formy opieki - prywatnego żłobka lub zatrudnienie niani).

W wyniku głosowania (za – 6, przeciw – 3, wstrzymał się – 1) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

projekt uchwały 134/19  zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie 

Łukasz Tyszler zapytał dlaczego prokurator rejonowy zainteresował się uchwałą Rady Miasta.

Marcin Kowalski wyjaśnił, że prokurator analizuje prawo miejscowe i może wnosić skargi. Dokonał wprowadzenia do projektu uchwały, dodając, że nigdy nie skorzystano z kwestionowanego przepisu, aczkolwiek w Polsce takie przypadki miały miejsce

 W wyniku głosowania (za – 10, jednogłośnie) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Stefania Biernat - członek Komisji zwróciła się do Przewodniczącego Komisji z prośbą o ustalenie stałej godziny posiedzeń Komisji.

Łukasz Tyszler powiedział, że godzina była ustalona na 13.00, jednak doszło do kolizji ze zwołanym posiedzeniem innej komisji. Przyjmuje uwagę i postara się określić stałą porę posiedzeń.                            
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Niburska
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Tyszler
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/05/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/07/08 13:08:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/07/08 13:08:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Niburska 2019/05/30 08:28:45 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/05/15 12:50:01 modyfikacja wartości
Anna Myślińska 2019/05/14 10:06:18 nowa pozycja