Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.7.2019
ZE WSPÓLNEGO POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
I KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 12 LUTEGO 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Renata Łażewska - Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Centrum Usług Wspólnych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 30.01.2019 r. przyjęto w głosowaniu jednogłośnie: za - 5.


Ad. pkt. 3.
Centrum Usług Wspólnych.


P. Bartnik - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Rozwoju poinformował, że zaprosił dyrektorów szkół, bo jak ma być rozmowa o czymś, co decydować ma w przyszłości o funkcjonowaniu szkół, to dobrze by było, aby dać im szansę na zadanie pytań odnośnie Centrum Usług Wspólnych.
Uważa, że jest to jedno z pierwszych spotkań w tej sprawie i będą one kontynuowane.

S. Lipiński - Skarbnik Miasta przedstawił wstępną koncepcję utworzenia Centrum Usług Wspólnych dla 149 jednostek oświatowych. Jest to dopiero rozpoczęcie całego procesu dzięki, któremu ma powstać CUW. Miasto chce wypracować taki model Centrum, który zaakceptują wszystkie strony.
Miasto chce utworzyć CUW dla oświaty gdyż jest to konieczność wynikająca z upływu czasu i nowych przepisów.
W Unii Metropolii Polskich na dwanaście dużych miast tylko Rzeszów i Szczecin nie ma Centrum Usług Wspólnych, a w Poznaniu rozpoczynają prace na CUW oświatowym, bo mają już dla opieki społecznej. W mniejszych miejscowościach też już Mają Centra Usług Wspólnych. Takim przełomem były ustawowe upoważnienia, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku, które pozwalają uwolnić dyrektorów szkół z poważnego zakresu odpowiedzialności, które na nich ciąży.
Utworzenie CUW pozwala bardzo mocno ograniczyć ryzyko związane z księgowością, podatkami, sprawozdawczością, która ciąży do tej pory na głównych księgowych. CUW pozwoli dyrektorom jednostek zająć się przede wszystkim merytoryczną pracą czyli całym procesem edukacyjnym i administracyjnym w szkole.
Miasto nie chce ograniczyć roli dyrektorom szkół i udowodnią to podczas prac, które będą przez najbliższe miesiące prowadzone z udziałem przede wszystkim dyrektorów.
Modele centrów usług wspólnych nie do końca są jednakowe we wszystkich miastach. Nie ma dokładnego projektu gdyż zostanie on dopiero wspólnie wypracowany.
Nie wszystko podoba się w centrach usług wspólnych w innych miastach, a Szczecin może wykorzystać te najlepsze rozwiązania.
W dotychczasowym układzie są trudności z opanowaniem sfery finansowo-księgowej w 149 jednostkach oświatowych.
Odbyły się już dwa spotkania w sprawie CUW. Pierwsze z dyrektorami szkół, a drugie z głównymi księgowymi.
Jednym z argumentów jest to, że systemy finansowe w szczecińskich szkołach nie są zunifikowane. Centralizacja tego sprawia ogromne problemy, a trzeba wprowadzić nowy system informatyczny.

D. Pudło-Żylińska - Dyrektor Wydziału Księgowości przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.
Poinformowała, że plany są takie aby w czerwcu Rada Miasta podjęła uchwałę, a 1 stycznia 2020 r. ruszyłoby Centrum Usług Wspólnych.

P. Bartnik - Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Rozwoju zaproponował aby głos zabrali zaproszeni dyrektorzy szkół.

Sławomir Osiński - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 w Szczecinie przedstawił prezentację stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu.

M. Żylik - zapytał Dyrektora SP 47 czy jest za czy przeciw Centrum Usług Wspólnych?

S. Osiński - odpowiedział, że w takim kształcie jak w tej chwili funkcjonują w Polsce jest zdecydowanie mocno przeciw.

Anna Twardochleb - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie stwierdziła, że oświata jest bardzo skomplikowana i nie można jej traktować jako jedno. Specjalne Ośrodki Szkolno Wychowawcze, to jest ta dziedzina oświaty, która jest niezwykle skomplikowana ponieważ mają one szkoły każdego rodzaju od maleńkich dzieci aż po matury, mają egzaminy, internaty, całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę. Wiąże się to z tym, że księgowość jest niezwykle skomplikowana i w ośrodku są takie księgowe, które sobie przez wiele lat potrafiły radzić z wprowadzanymi zmianami. Jeżeli księgowe przygotowują listy płac, to każdy nauczyciel ma poszatkowaną wypłatę na czterech lub pięciu listach, bo on uczy w szkole podstawowej, ma czasami zajęcia w oddziale przedszkolnym, gimnazjum, liceum i zawodówce. Teraz jeżeli tą całą procedurę związaną z listą płac mieliby przekazać do CUW-u, to byłoby to bardzo trudne. Pani Dyrektor podzwoniła po ośrodkach we wszystkich dużych miastach i nie znalazła ani jednej placówki, która jest zadowolona z Centrum Usług Wspólnych. Żeby CUW mógł działać to ktoś musi przygotować dokumenty i robią to dyrektorzy, którzy stają się księgowymi. W Poznaniu dyrektorzy się zbuntowali i księgowe zostały w placówkach. Stwierdziła, że księgowa może popełnić błąd w placówce, ale w CUW-ie też można się pomylić. Opinia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie jest negatywna.

Beata Miętus - Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie stwierdziła, że księgowe sobie radzą bo konsultują się z księgowymi z Wydziału Oświaty. Już teraz dyrektorzy mają ogrom pracy i wprowadzenie CUW w tej chwili będzie bardzo trudnym zadaniem. Uważa, że ma za mało informacji wykonawczych.
Odniosła się do Dziennika Elektronicznego, który aby dobrze działał szkoła musiała wykonać swoje nakładki.
Zastanawia się czy nie warto byłoby wprowadzić do szkół jednolitego programu dla księgowych w szkołach i na początek prowadzić jedną politykę rachunkowości we wszystkich placówkach oświatowych w mieście Szczecinie.

U. Pańka - zapytała czy Centrum Usług Wspólnych będzie powstawało etapami? Zdaniem radnej na początku mogłyby do niego przystąpić te jednostki, które chcą.

L. Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty poinformowała, że odbyło się spotkanie z Dyrektorami gdzie poprosiła o zgłaszanie uwag i wątpliwości. Stwierdziła, że jeżeli CUW powstanie przy sugestiach dyrektorów, to będzie im pomagał.

U. Pańka - zapytała czy po wspomnianym spotkaniu było dużo uwag?

L. Rogaś - Dyrektor Wydziału Oświaty odpowiedziała, że nie było konkretnych uwag, ale były sugestie na co należy zwrócić uwagę.

M. Żylik - uważa, że jeżeli pojawi się CUW, to dyrektorzy będą spokojniejsi.

E. Łongiewska-Wijas - przypomniała historię powstawania Centrów Usług Wspólnych. Zauważyła, że w artykułach naukowych odnośnie CUW wszyscy podkreślają, obok korzyści informacyjnych, korzyści finansowe. Radna zapytała o oszczędności po utworzeniu CUW-u w Szczecinie?

S. Lipiński - Skarbnik Miasta stwierdził, że nad Centrum Usług Wspólnych myślą od 2016 r., bo wtedy została zmieniona ustawa i wtedy zobaczyli, że jest pewien sens zdjęcia odpowiedzialności. To jest wielka zmiana i jest w sektorze publicznym. Po doświadczeniach w innych gminach wiedzą jak ciężka i trudna jest ta zmiana, ile jest ryzyk. Nigdzie nie przechodziło to płynnie. Bez dyrektorów szkół i "wspólnego mianownika" tego się nie zrobi. Poinformował, że tworząc CUW najlepiej wprowadzić do niego wszystko od razu, a nie etapami. Ujednolicenie systemów informatycznych i polityk księgowych jest koniecznością.
Odnosząc się do wypowiedzi radnej Łongiewskiej-Wijas Skarbnik Miasta stwierdził, że po otwarciu CUW zaczną się pojawiać oszczędności, ale nie można ich postawić jako cel.

E. Łongiewska-Wijas - zapytała czy jeżeli CUW będzie już funkcjonował, to będzie tam tylko pion finansowo-księgowy czy również kadry, płace i zamówienia.

S. Lipiński - Skarbnik Miasta stwierdził, że w zamyśle jest aby tych modułów było więcej. Powinno to być robione etapowo, ale pierwsza będzie księgowość.

Maria Doroszko - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty Nie Będących Nauczycielami - zastanawia się czy nie ma takiej obawy, że nie będzie księgowych wykwalifikowanych w kierunku oświatowym.

D. Pudło-Żylińska - Dyrektor Wydziału Księgowości stwierdziła, że rozmowy z każdym pracownikiem w jakim obszarze chciałby pracować, czy jest zainteresowany, jakim zakresem, czy w dochodach, czy w wydatkach, czy w płacach, to są szczegóły, które dopiero szczegółowe analizy w formie ankietowej czy w formie rozmów będą w stanie określić.
Odbyło sie już spotkanie ze służbami finansowo-księgowymi, na którym została zaprezentowana koncepcja Centrum Usług Wspólnych i teraz każdy musi się oswoić z tą informacją i każdy musi ją przemyśleć.
Jeżeli powstanie CUW, to nawet jeżeli dawna księgowa zostanie w szkole, to nie będzie mogła pełnić funkcji głównej księgowej, bo takiej już nie będzie, ale może być zastępcą kierownika administracyjnego czy intendentką. To są bardzo indywidualne sprawy i każda z nich będzie rozpatrywana osobno.

Maria Doroszko - OZZPONBN - zapytała czy jest zamysł aby przed utworzeniem Centrum Usług Wspólnych usystematyzować systemy płacowe?

D. Pudło-Żylińska - Dyrektor Wydziału Księgowości stwierdziła, że czy będzie CUW czy nie i tak Miasto będzie dążyło do standaryzacji finansów w jednostkach oświatowych.

E. Łongiewska-Wijas - zapytała jakim modelem będzie szczeciński CUW, czy to będzie:
1. komercyjny dostawca usług,
2. partnerstwo publiczno-prawne,
3. wewnętrzne centrum kompetencji, gdzie samorząd tworzy wewnętrzną jednostkę organizacyjną wyspecjalizowaną w zakresie realizacji pewnych zadań świadczącą usługi na rzecz jednostek należących do samorządu,
4. samorządowy dostawca usług wspólnych, gdzie model 3 jest powiększony o świadczenie usług na rzecz podmiotów zewnętrznych przy czym za podmioty zewnętrzne można uznać chociażby instytucje kultury, które mają osobowość prawną?

D. Pudło-Żylińska - Dyrektor Wydziału Księgowości odpowiedziała, że ustawodawca narzuca model 3 i 4. Założenie jest takie, że jest wewnętrzny dostawca samorządowy, który świadczy usługi na rzecz innych jednostek organizacyjnych. Model 4 jest rozszerzony o suwerenną decyzję kierowników jednostek podmiotów posiadających osobowość prawną.

P. Bartnik - stwierdził, że oszczędność, to zwalnianie ludzi. Szkoła to nie jest koncern. Szkoła jest jednostką samorządu, a obowiązkiem samorządu jest prowadzenie szkoły. Ma w tej szkole dobrze uczyć i opiekować się dziećmi oraz dobrze zarządzać finansami miasta w sposób przejrzysty. Przenoszenie pomysłów z koncernów na szkołę, to jest zły kierunek działania. Nie da się przenieść biznesu do jednostek edukacyjnych. Szkoła nie jest jednostką do zarabiania pieniędzy. Jest do tego żeby wychowywać dzieci.
Zapytał dlaczego trzeba to zrobić w tym roku? Jego zdaniem nie stoi na przeszkodzie aby to zrobić w przyszłym roku.

K. Soska - Zastępca Prezydenta Miasta uważa, że szkoła może, a nawet powinna korzystać z biznesu. Natomiast szkoła musi pozostać szkołą, bo pierwszoplanowym zadaniem jest edukacja. Na tym należy się skoncentrować, a to jak jest zorganizowana księgowość to jest trzeciorzędna sprawa.
Jesteśmy w XXI wieku, a mentalnie jesteśmy w połowie XX wieku. Trzeba dokonać przełomu. Należy się skupić na tym, teraz jest na to czas. Nie trzeba tego zrobić w tym roku, ale nie można tego przeciągać w nieskończoność, bo już w tej chwili księgowe zastanawiają się czy zostać w pracy czy odejść. Nie można utrzymywać stanu niestabilności przez dwa lata. W ocenie Zastępcy Prezydenta jest wystarczający czas aby jesienią podjąć uchwałę o utworzeniu CUW, bo to jest pół roku na dopracowanie szczegółów. CUW miałby zacząć działać od 1 stycznia 2020r. Dyrektorzy powinni zastanowić się jak zabezpieczyć swoje żywotne interesy w relacji do CUW. Uważa, że to będzie dobre dla dyrektorów i dla miasta, a jeżeli przyjdą oszczędności, to będzie to efekt towarzyszący, a nie cel. Miasto długofalowo będzie działało racjonalniej i będzie racjonalnie wydawało pieniądze. Przede wszystkim będzie wyższa jakość obsługi księgowej całego systemu oświatowego.

P. Bartnik - uważa, że niestabilność wprowadził Urząd Miasta organizując w pierwszej kolejności spotkanie z dyrektorami szkół nie informując radnych. Zauważył również, że nikt nie mówi nie, potrzeba tylko więcej czasu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.
 


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała

Edyta Sowińska
Główny Specjalista BRM
 
Przewodniczący
Komisji ds. Budżetu i Rozwoju 
 
Paweł Bartnik 
 
Przewodnicząca
Komisji ds. Edukacji 
 
Renata Łażewska 
 
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/02/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/03/28 11:26:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/03/28 11:26:45 modyfikacja wartości
Edyta Sowińska 2019/02/15 13:03:47 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/02/04 10:25:06 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/02/04 10:16:29 nowa pozycja