Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.8.15.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. INICJATYW SPOŁECZNYCH, SPORTU I MŁODZIEŻY
Z DNIA 6 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Patryk Jaskulski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Siedziby Rad Osiedli.
4. Wniosek RO Pogodno ws. zagospodarowania obszaru między ulicami Mickiewicza i Korfantego.
5. Małe dotacje.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Protokół nr 0012.8.14.2019 z dnia 10 października 2019 r. Głosowanie: za – 6, wstrzym. – 1.


Ad. pkt. 3.
Siedziby Rad Osiedli.


P. Jaskulski – Przewodniczący – wyjaśnił, że na poprzednim posiedzeniu Komisji Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Radni zasygnalizowali problemy związane z Radami Osiedli, dotyczące ich siedzib oraz Radnych, którzy nie złożyli ślubowania. Posiedzenie jest wyrazem podejmowanych przez Komisję działań w celu usprawnienia prac Rad Osiedli.

A. Ciszewska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej – dokonała wprowadzenia w sytuację siedzib Rad Osiedli. Wyjaśniła, że 30 Rad Osiedli posiada lokale samodzielne, 17 Rad Osiedli posiada lokale na parterze. Część Rad Osiedli ma swoje siedziby w placówkach oświatowych. W procesie poszukiwania siedziby dla Rad Osiedli jednym z najważniejszych kryteriów jest to, aby dany lokal znajdował się na terenie danego osiedla. Standard lokali jest różny, jednak wszystkie są ogrzewane, a na wyposażeniu znajdują się potrzebne do funkcjonowania sprzęty (np. biurka, krzesła, komputer, dostęp do Internetu). Zaznaczyła, że zgodnie z wnioskiem Komisji z dnia 18.09.2019 r. (znak sprawy: 0012.8.13.2019), Rady Osiedli zostały także doposażone w niszczarki. Niektóre Rady Osiedli zgłaszają uwagi co do swoich siedzib. Są one rozpatrywane, a działania podejmowane na bieżąco (np. doraźne naprawy). Większe remonty finansowane są z funduszu remontowego. Przykładowe remonty przeprowadzone w siedzibach Rad Osiedli: RO Zawadzkiego-Klonowica (2019), RO Pogodno (2018), RO Płonia Śmierdnica Jezieżyce (2018), RO Golęcino-Gocław (2018), RO Pomorzany (2017), RO Dąbie (2017), RO Podjuchy (2017), RO Nowe Miasto (2017), RO Skolwin (2017). Planowany jest także remont siedziby RO Żydowce-Klucz.

P. Jaskulski – zapytał o to, ile obecnie jest Rad Osiedli?

A. Ciszewska– odpowiedziała, że obecnie jest 36 Rad Osiedla. Trzydziesta siódma była RO Żelechowa, ale obecnie nie funkcjonuje (niemniej lokal jest nadal utrzymywany).

P. Słowik – zapytał o to, ile Rad Osiedla ma siedzibę poza swoim osiedlem?

A. Ciszewska – jest jedna taka Rada – Śródmieście-Północ.

B. Baran – zapytał o siedzibę RO Osów i RO Kijewo.

A. Ciszewska – siedzibą RO Osów jest wynajęta sala parafialna.

B. Baran – powiedział, że nie jest to wystarczająca siedziba.

A. Ciszewska – kilka lat temu od RO Osów wyszła inicjatywa budowy nowego budynku siedziby. Było to jednak kosztowne przedsięwzięcie, pojawiły się także głosy, że mieszkańcy nie chcieliby przeznaczać aż tak dużej sumy pieniędzy na ten cel. Radzie proponowano inne siedziby, jednak propozycje te były odrzucane. Powiedziała, że zdaje sobie sprawę z dysproporcji między siedzibami Rad Osiedli, jednak najważniejsze jest zapewnienie Radom możliwości działania. Jeśli chodzi o RO Kijewo to jej siedziba jest zlokalizowana w szkole, co jest korzystną sytuacją, ponieważ współpraca z jednostkami oświatowymi układa się zazwyczaj pomyślnie.

M. Myśliwiec – zaproponowała, aby Komisja wybrała się do siedziby RO Osów, aby zapoznać się z faktycznymi warunkami lokalowymi Rady. Zapytała o to, jaka jest powierzchnia alternatywnego lokalu, który proponuje WGK?

A. Ciszewska – odpowiedziała, że pomieszczenie ma ok. 32 m2. Jest to lokal po sklepie spożywczym, wynajmowany obecnie przez Klub Motocyklowy. Umowa z Klubem Motocyklowym przewiduje jednak możliwość podnajmu i „podzielenia się” lokalem.

P. Jaskulski – zapytał o to, czy istnieje pewien standard, według którego dobiera się siedziby Rad Osiedli? Zapytał także o to, kto faktycznie decyduje o siedzibie?

A. Szotkowska – Zastępca Prezydenta Miasta – ustalanie siedzib opiera się na współpracy (jeśli Miasto może przychylić się do propozycji Rad Osiedli to zawsze jest skłonne to zrobić).

M. Żylik – zapytał o siedzibę RO Bukowo? Wyjaśnił, że siedziba tej Rady znajduje się w bursie szkolnej, która ze względu na hałas nie stwarza warunków do spokojnej pracy dla Rady Osiedla. Zapytał, czy jest tam możliwość zrobienia osobnego wejścia?

A. Szotkowska – tego typu ingerencja zazwyczaj powoduje opór. Często problem jest z samym remontem, nie mówiąc już o przebudowie.

B. Baran – powiedział, że zlokalizowanie takiej siedziby w bursie szkolnej jest z gruntu złym pomysłem, ponieważ bursa ma charakter domu i po południu robi się tam duży ruch. Szkoły są o tyle lepsze, że tam przynajmniej po południu niewiele się dzieje.

M. Żylik – powiedział, że w siedzibie RO Bukowo problem zostanie rozwiązany, jeśli wybije się drzwi.

A. Ciszewska – zaznaczyła, że Miasto nic nie robi na przekór Radom Osiedla i bierze ich zdanie pod uwagę.

A. Szotkowska – przypomniała, że na 36 Rad Osiedla, 30 z nich posiada samodzielne siedziby, więc sytuacja jest pod tym względem dobra.

B. Baran – przywołał wcześniejszą propozycję i poparł pomysł zorganizowania wyjazdu do siedziby RO Osów.

P. Jaskulski – zaznaczył, że konieczne jest budowanie prestiżu Rad Osiedli, a to odbywa się także przez siedziby i ich lokalizację. Aby Rada dobrze funkcjonowała, potrzebuje zaplecza, w którym mogłaby spotykać się z mieszkańcami.

A. Szotkowska – Miasto stara się odpowiadać na potrzeby Rad Osiedli, o ile tylko są one artykułowane.

Marian Adamowicz – Przewodniczący RO Pogodno – podziękował za zaproszenie. Opowiedział o tym, jak wygląda praca w Radzie Osiedla. Podkreślił inicjatywy jakie podejmują Rady i to, że ich aktywność jest zazwyczaj większa, niż wydaje się z zewnątrz. Powiedział, że często zdarza się tak, że drobne remonty i naprawy odbywają się nawet bez wiedzy WGK, bo Rady załatwiają takie sprawy własnymi środkami.

M. Żylik – poinformował, że na osiedlu Bukowo nastąpiła zmiana przewodniczącego RO, ponieważ Prezydium podało się do dymisji.


Ad. pkt. 4.
Wniosek RO Pogodno ws. zagospodarowania obszaru między ulicami Mickiewicza i Korfantego.


M. Adamowicz – dokonał wprowadzenia i omówił wniosek. Przedstawił historię terenu między ulicami Korfantego i Mickiewicza oraz wieloletnie starania mieszkańców zmierzające do jego zagospodarowania. Powiedział, że przy niewielkim nakładzie Miasto i Osiedle może zyskać wartościowe miejsce do spędzania wolnego czasu. Zaproponował przywrócenie terenowi funkcji sportowo-rekreacyjnej i przeznaczenie na ten cel środków w wysokości ok. 700 tys. – 1 mln zł.

M. Biskupski – powiedział, że skoro szacunkowy koszt inwestycji to 700 tys. – 1 mln zł., to czy Rada Osiedla brała pod uwagę sfinansowanie jej z środków, które już zostały oddane do jej dyspozycji?

M. Adamowicz – odpowiedział, że przeznaczenie tych pieniędzy jest już zaplanowane na inne potrzeby i plany. Wsparcie w tym pomyśle pozwoli Osiedlu dalej się rozwijać.

M. Żylik – odwołując się do innych inwestycji powiedział, że projekt jest niedoszacowany.

A. Ciszewska – wyjaśniła, że grunt o którym mowa jest terenem ZBiLK-u. Przypomniała, że Miasto podejmowało już działania zmierzające do oczyszczenia tego terenu. Powiedziała, że Miasto rozmawiało także z Radą Osiedla, aby uruchomiła swój budżet na realizację tego projektu. Zgodziła się z przedmówcą, że projekt jest niedoszacowany i jego realizacja przekroczy 1 mln zł.

M. Żylik – zaproponował, aby wrócić do tej dyskusji, kiedy będzie przygotowany projekt i kosztorys.

P. Słowik – w imieniu Komisji docenił inicjatywę mieszkańców. Przypomniał, że jako Komisja Radni mogę zaopiniować wniosek, a realizacja go jest sprawą późniejszą.

Głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku Zarządu i Rady Osiedla Pogodno ws. zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego dla obszaru między ulicami Mickiewicza i Korfantego, wprowadzających zapis o rezerwacji tego terenu dla funkcji sportowo-rekreacyjnej. Wniosek dotyczył także wprowadzenia do Budżetu Miasta Szczecin zadania „Rewitalizacja obiektu sportowego przy ul. Korfantego” oraz zabezpieczenia na ten cel kwoty ok. 1 mln zł.

Za – 7, wstrzym. – 1.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
"Małe dotacje"


Wniosek Rady Osiedla Pomorzany, dotyczący przeznaczenia środków finansowych (zadania: spotkanie wigilijne dla osób samotnych oraz zabawa mikołajkowa dla dzieci)

P. Jaskulski - dokołał wprowadzenia i omówił wniosek.

Głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku:

Za – 7 (jednogłośnie).


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Patryk Jaskulski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2019/11/26 12:39:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2019/11/26 12:39:09 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/20 10:00:34 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/20 10:00:12 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/08 12:54:39 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/11/07 13:17:15 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/10/31 14:55:40 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2019/10/31 12:57:14 nowa pozycja