Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.34.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 23 CZERWCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Analiza wykonania budżetu Miasta za 2019 rok - dochody i wydatki majątkowe.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Analiza wykonania budżetu Miasta za 2019 rok - dochody i wydatki majątkowe.


Wprowadzenia do tematu dokonał  S. Lipiński  Skarbnik Miasta - przedstawił prezentację syntetyzującą Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.  Poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dla wykonania budżetu miasta. Przypomniał o wysokim ratingu Szczecina (najwyższy jaki jest możliwy) wydany niedawno przez agencję ratingową Fitch.  Podkreślił, iż musimy zdawać sobie sprawę z tego, że mogą wystąpić problemy w związku z pandemią i wydatkami miasta na ten cel, ale wcześniejszy dobry stan finansów Miasta umożliwił wydanie takiego ratingu.

I. Bobrek  Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – przedstawiła w formie adiowizualnej prezentację syntetyzującą Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.

P. Bartnik Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby dyskusje rozpocząć w ten sposób, aby dysponenci  omówili  wykonanie swoich strategicznych  zadań. Zapytał o subwencje oświatową czy jest wystarczająca?

S. Lipiński- niestety nie  pokrywa pensji nauczycieli,  są zaplanowane podwyżki uposażenia nauczycieli i na to również nie ma pokrycia.

Radny Ł. Kadłubowski- zapytał  o wykonanie budżetu w zakresie wydatków na komunikację  miejską

P. Adamczyk  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – omówił zadania realizowane przez WGK w zakresie transport i komunikacja. Wyjaśnił, iż niewykonanie wynika  z rozliczeń z firmami przewozowymi.

Radna E. Łongiewska- Wijas- w swej wypowiedzi podkreśliła fakt wprowadzania częstych zmian do wersji  budżetu uchwalonego na początku roku a kończącego rok 2019. Zapytała o zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości, a także  o  zmiany budżetu  wynikające z przeznaczenia funduszy  na  pomoc przedsiębiorcom.

S. Lipiński- zmiany w budżecie są korygowane na bieżąco  Miasto to materia składowych wielu przychodów:  dotacji, zmian ustawowych, przetargów to wszystko wpływa na płynność budżetu.

M.  Przepiera- omówił wydatki majątkowe  w działach inwestycyjnych.

I. Bobrek WZFM– struktura wpływów podatku od nieruchomości jest utrzymana na poziomie 88 procent ; są opóźnienia wypływające z przyczyn procedur NSA.; ściągalność jest na poziomie 99,9%.

p. A. Hofman  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych - omówiła zadania majątkowe zrealizowane przez BIiRO.

p. P. Bartnik Przewodniczący Komisji – zapytał o stan realizacji: boiska dla SP 47; remont SP 54 ; hala TME.

J. Stala Dyrektor BiRO –w sprawie SP 47 rozpoczęli działania projektowe, szukają rozwiązań połączenia z ul. Jagiellońską; T ME – zadanie prowadzi WIM jest w trakcie realizacji, koniec roku zakończenie; SP 54 są na  etapie ekspertyzy, po wykonawcy który zszedł z budowy, w wakacje chcą uporządkować teren.

 M. Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówiła zadania realizowane przez WMiRSPN.

Radny R. Lewandowski – zapytał dlaczego mamy niewykonanie budżetu na poziomie 17% w zakresie zadania „przygotowanie nieruchomości pod inwestycje”.

M. Waszak- zadanie to dotyczy rozbiórki budynków komunalnych  w którym zawierają  się koszty odszkodowań. Z zakresu zajęcia terenów pod drogi publiczne. część zadań nie została zrealizowana z powodu unieważnienia przetargu, zaniżonych cen lub odmów lokatorów. 

P. Adamczyk  Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – omówił zadania realizowane przez WGK.

L. Rogaś  Dyrektor WOS- omówiła wykonanie  budżetu oświaty.

K. Bogusławska Dyrektor WZP- zaprezentowała sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie wydziału.

Przewodniczący Komisji P. Bartnik- zapytał o stan realizacji SKM.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta - obecnie zajmują się projektem powstania 22 przystanków na trasie (projekt ma być opracowany do końca 22 września br); miasto realizuje  inwestycje na węzłach przesiadkowych.

głosowanie : komisja w wyniku głosowania a za-5, wstrzym.-1 przyjęła  sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/06/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/10/02 13:03:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/10/02 13:03:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/07/01 08:21:00 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/06/30 11:32:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/06/16 13:39:09 nowa pozycja