Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.38.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2021 - dochody i wydatki bieżące.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2021 - dochody i wydatki bieżące.


S. Lipiński – Skarbnik Miasta – przedstawił i omówił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

R. Stankiewicz – zapytał o środki przekazane od rządu dla samorządów.

S. Lipiński – powiedział, że zarówno Unia Metropolii Polskich, jaki Unia Miast Polskich są w ciągłym kontakcie z Ministrem Finansów. Informują, że dalszy ubytek dochodów z tytułu podatku PIT będzie skutkować kolejnym uszczerbkiem w ich budżetach. Minister Finansów stwierdzi, że niestety tak musi się stać i że samorządy muszą sobie same poradzić. Dodatkowo pojawiła się obietnica dla przedsiębiorców, że przez kolejne miesiące nie będą musieli płacić CIT-u. Zdaniem Skarbnika jedyna nadzieja to pomoc unijna.

R. Lewandowski – powiedział, że w projekcie budżetu nie widzi żadnych pomysłów na zwiększenie dochodów Miasta z tytułu podatku CIT.

S. Lipiński – powiedział, że wspomaganie przedsiębiorców daje efekty w długiej perspektywie czasowej. Nie da się tego zrobić w krótkiej perspektywie.

Ł. Kadłubowski – po raz kolejny zaapelował o wprowadzenie systemu zachęt do rozliczenia podatku PIT w Szczecinie. Zadeklarował przygotowanie projektu uchwały w tej sprawie na jedno z najbliższych posiedzeń Rady Miasta.

J. Balicka – zapytała, czy Ministerstwo Edukacji będzie zwiększać subwencje? Czy nastąpi wyrównanie luki między wysokością subwencji a faktycznymi wydatkami Miasta na edukację?

A. Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – poinformowała, że nie ma żadnych informacji na temat dodatkowych świadczeń do Miasta z tego tytułu.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o kwotę 93,5 mln zł (źródło finansowana programu inwestycyjnego od rządu); czy prawdą jest, że zostanie ona przekazana na budowę stadionu? Czemu akurat na to zadanie? Te środki mają być wydane do 2022 roku. Można je wydać np. na budowę Mediateki na Prawobrzeżu. Radna przypomniała, że przy głosowaniu nad stadionem, radni byli zapewniani, że ten budżet jest zamknięty i kwota wydatków na to zadanie pozostanie niezmienna. Zapytała też o przyczynę zwyżki dochodów z komunikacji miejskiej (110 mln zł). Radna uznała także, że planowane dochody ze Strefy Płatnego Parkowania, wyższe jak w latach poprzednich, wskazują na to, że w podjętej ostatnio uchwale dot. SPP nie chodzi o system zrównoważonego parkowania i komunikacji. Tak naprawdę chodzi o sfinansowanie deficytu budżetowego z kieszeni mieszkańców Szczecina.

P. Bartnik – zaproponował, by odpowiedzi na pytanie dot. stadionu, udzielono na kolejnym posiedzeniu Komisji, poświęconym omówieniu wydatków majątkowych Miasta.

S. Lipiński – przypomniał, że Szczecin ma jedne z najniższych opłat za Strefę, w dużych miastach. Wpływy z tego tytułu muszą pokryć choć koszty funkcjonowania SPP. Do tego dochodzą nowe inwestycje, takie jak np. zakup nowych parko matów. Podkreślił. Że dochody z SPP nie powinny być dedykowane jedynie Strefie.

Następnie A. Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – omówiła projekt budżetu bieżącego Wydziału. Poinformowała, że wszystkie podstawowe potrzeby bieżące szczecińskiej oświaty na rok 2021 zostały zabezpieczone.

P. Bartnik – przypomniał, że w tym roku nadal dokładamy z budżetu Miasta do pensji nauczycielskich.

A. Baran – powiedziała, że niestety ta tendencja się pogłębia. W 2020 roku 94-95% pensji nauczycieli jest finansowanych z budżetu centralnego. Wiele wskazuje na to, że w roku 2021 będzie podobnie. Subwencja nie wystarcza Nawe na pokrycie środków na pensje nauczycieli.

B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - omówiła projekt budżetu bieżącego Wydziału. Poinformowała, że w projekcie budżetu na 2021 nie ma zmniejszenia finansowana dotychczasowych zadań, a w niektórych obszarach minimalnie zwiększa  się środki na najważniejsze zadania. Poinformowała także, że znacząco rosną koszty utrzymania DPS-ów.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że dyr. Bugajska wielokrotnie podkreślała, jak wielką rolę w rozwoju Miasta mają więzi sąsiedzkie, jakie pojawiły się w trakcie pandemii. Radna zapytała, jakie pozycje w budżecie pozwolą na podtrzymanie tego efektu, który w tej chwili się pojawił?

B. Bugajska – powiedziała, że odpowiedź na to pytanie pojawi się przy opracowaniu budżetu na rok 2022. Omawiany dziś dokument powstawał już kilka miesięcy temu. W budżecie na rok 2021 skupiono się na utrzymaniu tego, co jest wartościowe oraz na wprowadzeniu nowych zadań, o których mówimy już od długiego czasu.

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że o „domach sąsiedzkich” mówiła już 2-3 miesiące od otrzymania mandatu. Perspektywa 2022 roku jest jej zdaniem zbyt odległa. Rozbudzone dziś siły społeczne powinny zostać wsparte przez Miasto.

J. Balicka – zapytała o „Program inicjatyw rodzinnych”.

B. Bugajska – wyjaśniła, że jest to program mający na celu wspieranie i inicjowanie działań na rzecz rodzin. Szczegóły przekaże w momencie przedstawiania radnym projektu uchwały w tej sprawie.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – nawiązując do wypowiedzi radnej E. Łongiewskiej – Wijas dot. Strefy Płatnego Parkowania powiedział, że nie można analizować tych danych w oderwaniu od pozostałych składowych tworzących system komunikacji miejskiej. Przypomniał, że zwiększane są nakłady na komunikację, Miasto zaproponowało rozmowę nt. zmniejszenia cen biletów okresowych. Wprowadza się podwyższenie kapitału Spółki NiOL z przeznaczeniem na modernizację i funkcjonowanie systemu Roweru Miejskiego. Stan faktyczny na dziś to zawłaszczanie przestrzeni Miasta (Centrum) przez pojazdy. Chcemy dać mieszkańcom możliwość wyboru. To jest cały kompleks działań. Podwyższenie opłat za SPP służyć ma także zmotywowaniu mieszkańców do dokonania wyboru alternatywnego, jak samochód.

E. Łongiewska – Wijas – doprecyzowała swoją wypowiedź: radna nie jest przeciwna ani podwyższeniu taryfy, ani poszerzaniu Strefy. Nie zgadza się jednak z modelem/ trybem wprowadzenia tych zmian. Najpierw powinna być infrastruktura, a dopiero potem, na końcu decyzja o podniesieniu cen i poszerzenie SPP. Radna nawiązała także do kwestii pandemii: podkreśliła, że w tej chwili korzystanie z prywatnego auta jest bezpieczniejsze, jak z komunikacji miejskiej.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/11/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/12/08 11:25:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/12/08 11:25:58 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2020/11/04 11:34:56 nowa pozycja