Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.7.32.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I SAMORZĄDNOŚCI
Z DNIA 31 SIERPNIA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 11:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Witold Dąbrowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Rozpatrzenie wniosku OSP Szczecin- Śmierdnica w sprawie dofinansowania.
4. Nazewnictwo ulic.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.


Komisja w wyniku głosowania:

  •  za- 6 (jednomyślnie) przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 20 i 22 lipca br  bez  uwag
  •  za- 5, wstrzym.-1 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 19 sierpnia br bez uwag.

 

   


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wniosku OSP Szczecin- Śmierdnica w sprawie dofinansowania.


 

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wniosek OSP Szczecin- Śmierdnica w sprawie dofinansowania jednostki w wysokości 25.000,-  przeznaczonych na podstawową działalność  OSP w roku bieżącym – załącznik nr 3 do protokołu.

H. Jerzyk Prezes Zarządu Miejskiego OSP w Szczecinie- w imieniu wnioskodawców omówił wniosek. Wnosi o pozytywne rozpatrzenie a także skierowanie projektu uchwały na wrześniowa sesję.
istnieje obawa, iż w związku z panującą suszą będą lokalne podpalania i jednostka OSP będzie miała wzmożone wyjazdy do pożarów (obawia się, iż wniosek może być nieoszacowany).
Sz.Stempiński Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa- poinformował, iż  rozumiejąc sytuację będzie rekomendował wniosek,  po pozytywnym zaopiniowaniu go na komisji. 
Niestety do rozpatrzenia na sesji październikowej.

Radny W. Dzikowski- zapytał o procedurę akcji OSP. Czy prawdą jest, iż to PSP zleca gaszenie pożaru OSP? Przypomniał, iż dofinansowujemy wszystkie służby związane z bezpieczeństwem w mieście zarówno policję jak i straż pożarną, być może należy zwrócić się do PSP o pokrycie części kosztów funkcjonowania OSP.

H. Jerzyk Prezes Zarządu Miejskiego OSP w Szczecinie – potwierdził, iż OSP wyjeżdza na wezwanie PSP, jednakże wezwanie jest obliczane ze względu na odległość od zdarzenia. W związku tym,  te akcje są bardzo częste, bowiem  w ich rejonie nie ma jednostki PSP. Dodał, iż OSP nie ma żadnych dochodów, dodatkowo jako jedyna jednostka strazy w mieście jest kierowana do walki z insektami (mają sprzęt i przebadanych strażaków odpornych na ukąszenia owadów). Poruszył  problem funkcjonowania 21 letniego samochodu JELCZ, który jest w stanie użyczenia.

Komisja w wyniku głosowania : za – 6 (jednomyślnie) pozytywnie zaopiniowała wniosek  OSP Szczecin- Śmierdnica w sprawie dofinansowania jednostki w wysokości 25.000,-  przeznaczonych na podstawową działalność  OSP w roku bieżącym. W związku z powyższym komisja wnosi o realizację ww. wniosku w tegorocznych zmianach budżetu miasta Szczecina. 
Ad. pkt. 4.
Nazewnictwo ulic.


 

Przewodniczący Komisji W. Dąbrowski - przedstawił zebranym wnioski, które wpłynęły w sprawie nazewnictwa ulic

·         wniosek o  nadanie nazwy „rondo Polskich Żołnierzy Misji ONZ”   wystąpiło Stowarzyszenie Kombatantów  Misji Pokojowych ONZ  koło w Szczecinie – wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W. Wnuk Geodeta Miasta - opiniuje pozytywnie wniosek.

W związku z powyższym Komisja w wyniku głosowania: za- 6 (jednomyślnie) zaopiniowała pozytywnie wniosek i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie nadania nazwy „ rondo Polskich Żołnierzy Misji ONZ”. Komisja wystąpi do Komisji Kultury i Promocji  oraz MKZ a także RO celem wydania opinii w sprawie.

·         nadania nazwy ulicy "Diamentowa”– zgodnie z wnioskiem mieszkańców – komplet dokumentów wraz z opinią Geodety Miasta stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Przewodniczący Komisji W.  Dąbrowski – poinformował, iż nie rozpatrujemy wniosku bowiem nie spełnia wymogów formalnych,  zgodnych z Uchwałą NR XXXVII/699/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie (z poźniejszymi zmianami).

Komisja przyjęła tą propozycję przez aklamację,

·         nadania nazwy ulicy "Diamentowa”– zgodnie z wnioskiem współwłaścicieli  działki  drogowej - komplet dokumentów  wraz z opinią Geodety Miasta stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Przewodniczący Komisji W.  Dąbrowski – poinformował, iż nie rozpatrujemy wniosku bowiem  po uzupełnieniu przez wnioskodawcę nadal nie spełnia on wymogów formalnych,  zgodnych z Uchwałą NR XXXVII/699/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie (z poźniejszymi zmianami).

Komisja przyjęła tą propozycje przez aklamację, ponadto radni nadal podtrzymują opinię Geodety Miasta, który  wnosi  o zmianę  wniosku o nadanie nazwy „Diamentowa”, bowiem w Szczecinie ulice o nazwach zbliżonych znaczeniowo, tj. pochodzących od kamieni szlachetnych, usytuowane są w rejonie  Osiedla Kasztanowego (ulice– Jubilerska, Brylantowa, Platynowa, Ametystowa, Szmaragdowa, Bursztynowa, Grafitowa) oraz ul. Szosa Polska (ulice – Agatowa, Szafirowa, Perłowa, Kryształowa);  zwracając uwagę, iż ulica o nazwie „Diamentowa” znajduje się w sąsiadującej ze Szczecinem miejscowości Bezrzecze i posiada przypisany kod 71-232 (kod szczeciński), co może powodować problemy z dostarczaniem poczty. Rozważając nadanie nowej nazwy,  komisja sugeruje jej dopasowanie do nazw okolicznych, tak aby zachować nazewnictwo ulic na danym terenie.

Przewodniczący Komisji W.  Dąbrowski - poinformował o mailu ( załącznik nr 7 do protokołu) skierowanego w imieniu Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Szczecin, który wnosi o nadanie nazwy ulicy Czesława Miłosza dla drogi publicznej. Droga usytuowana jest w Szczecinie na działkach ewidencyjnych o numerach 56/5, 54/3, obręb 3065.

Komisja przyjęła tą propozycję – zajmie się wnioskiem po skierowaniu go oficjalnie przez Klub Radnych KO.


 


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Witold Dąbrowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/08/26, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/09/17 14:22:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/09/17 14:22:31 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/08/31 14:17:27 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/08/27 10:17:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/08/26 12:38:54 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/08/26 12:37:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2020/08/26 12:34:17 nowa pozycja