Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.11.11.2019
Z POSIEDZENIA 
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Z DNIA 23 KWIETNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Urszula Pańka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
3. Rozpatrzenie protestów wyborczych w wyborach do Rad Osiedli.
4. Ustalenie harmonogramu konstytuowania Rad Osiedli.
5. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka - elekta Rady Osiedla.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.


Protokół z posiedzenia w dniu 11 marca 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 20 marca 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 26 marca 2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 7 kwietnia  2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 8 kwietnia  2019 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przecie-0, wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie protestów wyborczych w wyborach do Rad Osiedli.


Urszula Pańka Przewodnicząca Komisji powiedziała, że wpłynęło 10 protestów wyborczych.

1.      Protest wyborczy Pana Jana Tomczyka dot. wyborów do RO Kijewo (zał. 3). Mecenas Hanna Durka powiedział, że głównym zarzutem protestu był fakt przeniesienia lokalu wyborczego poza obręb osiedla Kijewo. Wyraziła opinię, żeww. zarzut nie miał wpływu na wynik wyborów. Stwierdziła również, że ani MKW ani Urząd nie ma wpływu na prywatne profile na portalach społecznościowych. Rafał Miszczuk Dyrektor Biura Rady Miasta dodał, że w Szkole Podstawowej Nr 59 przy ul. Dąbskiej 105 mieści się siedziba komisji dla wszystkich wyborów powszechnych. Dodał, iż nieprawdziwe jest stwierdzenie, iż osoby niepełnosprawne były wyłączone z głosowania. Miasto zapewniło bezpłatny transport dla osób niepełnosprawnych, a wspomniany lokal dostosowany jest dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Wobec powyższego w wyniku głosowania: 4-za; przeciw-0; wstrzym-0 Komisja przyjęła Uchwałę nr 7 (zał.4) uznając protest wyborczy za bezzasadny.

2.      Protest wyborczy Pana Waldemara Tomczyka dot. wyborów do RO Kijewo (zał. 5). Hanna Durka powiedział, że głównym zarzutem protestu był fakt ujęcia na listach wyborców osób nieuprawnionych. Dodała, że czynne prawo wyborcze posiada każdy mieszkaniec Miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i jest ujęty w rejestrze wyborców, prowadzonym przez Miasto na potrzeby wyborów przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, zamieszkałych na terenie Rady. A osobom, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca, może również, na jego pisemny wniosek zostać jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie okręgu głosowania na obszarze Miasta, właściwym ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Rafał Miszczuk dodał, że kwestia rozkładania ulotek w lokalu wyborczym nie została zgłoszona przez Osiedlową Komisję Wyborczą.

Wobec powyższego w wyniku głosowania: 4-za; przeciw-0; wstrzym-0 Komisja przyjęła Uchwałę nr 8 (zał.6) uznając protest wyborczy za bezzasadny.

3.      Protest wyborczy Pana Andrzeja Grodeckiego dot. wyborów do RO Pomorzany (zał. 7). Hanna Durka powiedział, że głównym zarzutem protestu były m.in. liczne uchybienia, który mogły mieć istotny wpływ na ostateczny wynik wyborczy: nagminnego, uporczywego naruszania ciszy wyborczej, tajności wyborów oraz prawdopodobieństwo kandydowania osób nieuprawnionych. Powiedziała, że prawo wybierania do Rady (czynne prawo wyborcze) posiada każdy mieszkaniec Miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i jest ujęty w rejestrze wyborców, prowadzonym przez Miasto na potrzeby wyborów przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, zamieszkałych na terenie Rady. A osobom, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. Wyborca, może również, na jego pisemny wniosek zostać jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie okręgu głosowania na obszarze Miasta, właściwym ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania. Pan Andrzej Grodecki omówił złożony protest. Rafał Miszczuk dodał, że przed rejestracją kandydatów skrupulatnie weryfikuje się ten fakt. Wobec czego zarzut, iż kilku kandydatów nie posiadało uprawnień wyborczych jest bezzasadny. Powiedział również, że lokal wyborczy przygotowany został w sposób właściwy, zapewniający wyborcy możliwość oddania głosu w sposób tajny. Do tego służyły przygotowane na stołach parawany wyborcze. Łukasz Tyszler Radny zauważył, że znana jest komisji treść protestu. Zastanowić się należy czy uchybienia te miały realny wpływ na wynik wyborów. Jednak sama forma nakłaniania do oddania głosu jest niewłaściwa. Hanna Durka stwierdziła, że ocena czy miały one wpływ na wynik wyborów należy do Państwa Radnych.

Wobec powyższego w wyniku głosowania: 1-za; przeciw-0; wstrzym-3 Komisja przyjęła Uchwałę nr 9 (zał.8) uznając protest wyborczy za zasadny.

4.      Protest wyborczy Pani Jolanty Stefanowicz dot. wyborów do RO Pomorzany (zał.9). Hanna Durka powiedziała, że zarzutem protestu były nieprawidłowości w lokalu wyborczym. Rafał Miszczuk powiedział, że lokal wyborczy przygotowany został w sposób właściwy, zapewniający wyborcy możliwość oddania głosu w sposób tajny. Do tego służyły przygotowane na stołach parawany wyborcze.

Wobec powyższego w wyniku głosowania: 0-za; przeciw-0; wstrzym-4 Komisja przyjęła Uchwałę nr 10 (zał.10) uznając protest wyborczy za bezzasadny.

5.      Protest wyborczy Pani Małgorzaty Wolanin dot. wyborów do RO Pomorzany (zał.11). Hanna Durka powiedziała, że jest to protest, w którym zarzucono naruszenie tajności głosowania i zakłócenie ciszy wyborczej. Jak powiedział wcześniej dyrektor Biura Rady Miasta lokal wyborczy przygotowany został w sposób właściwy, zapewniający wyborcy możliwość oddania głosu w sposób tajny. Do tego służyły przygotowane na stołach parawany wyborcze. Na załączonych zdjęciach do protestu widać poprawne przygotowanie lokalu wyborczego w stoły i parawany dla wyborców.

Wobec powyższego w wyniku głosowania: 3-za; przeciw-0; wstrzym-1 Komisja przyjęła Uchwałę nr 11 (zał.12) uznając protest wyborczy za bezzasadny.

6.      Protest wyborczy Pana Piotra Komsy dot. ważności wyboru Pana Michała Wilkockiego na członka RO Gumieńce (zał.13). Hanna Durka omówiła protest. Powiedziała, że Statut Rady Osiedla Miejskiego Gumieńce nie wprowadza definicji zawodu i wykształcenia oraz precyzyjnej instrukcji co należy wpisać w rubrykę zawód. Wobec tego nie ma podstaw prawnych do weryfikowania wpisów każdego z kilkuset kandydatów uznając je za podane w dobrej wierze.

Wobec powyższego w wyniku głosowania: 3-za; przeciw-0; wstrzym-0 Komisja przyjęła Uchwałę nr 12 (zał.14) uznając protest wyborczy za bezzasadny.

7.      Protest wyborczy Pana Andrzeja Śmielińskiego dot. wyborów do RO Pogodno (zał.15). Hanna Durka powiedziała, że w proteście przedstawiono zarzuty niewłaściwego zachowania podczas kampanii wyborczej, naruszenie ciszy wyborczej w dniu głosowania oraz braku tajności głosowania. Pan Andrzej Śmieliński omówił złożony protest. Powiedział również, że pojawiały się ulotki w lokalu wyborczym, o czym dowiedział się od przewodniczącej komisji wyborczej jednak sam tego nie stwierdził. Ulotki, wg opisu w proteście były w ramach możliwości usuwane przez członków komisji wyborczej. Rafał Miszczuk powiedział, że po uzyskaniu informacji o wywieszeniu materiałów wyborczych jednej z grup kandydatów w gablotach rady osiedla, natychmiast nakazano ich zdjęcie. Dodał, że lokal wyborczy przygotowany został w sposób właściwy, zapewniający wyborcy możliwość oddania głosu w sposób tajny. Do tego służyły przygotowane na stołach parawany wyborcze.

Wobec powyższego w wyniku głosowania: 3-za; przeciw-0; wstrzym-0 Komisja przyjęła Uchwałę nr 13 (zał.16) uznając protest wyborczy za bezzasadny.

8.      Protest wyborczy Pani Karoliny Słomskiej – Błajek dot. ponownego przeliczenia głosów na poszczególnych kandydatów w wyborach do RO Zawadzkiego – Klonowica (zał.17). Hanna Durka powiedziała, że zgodnie z §50 Uchwały Nr XXIX/778/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego – Klonowica ustalenie wyników głosowania w Osiedlu i podanie ich do wiadomości publicznej należy do zadań Osiedlowej Komisji Wyborczej. Wg mecenas podobieństwo nazwisk kandydatów nie powoduje ponownego przeliczenia głosów.

Wobec powyższego w wyniku głosowania: 3-za; przeciw-0; wstrzym-0 Komisja przyjęła Uchwałę nr 14 (zał.18) uznając protest wyborczy za bezzasadny.

9.      Protest wyborczy Pani Aliny Sukiennickiej dot. wyborów do RO Żelechowa (zał. 19). Hanna Durka powiedziała, że jest to protest wyborczy, w którym zarzucono prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów, który w opinii skarżącej miał wpływ na wynik głosowania. Alina Sukiennicka omówiła złożony protest. H. Durka dodała, że samo naruszenie ciszy wyborczej nie jest powodem do nieważnienia wyborów, należy wykazać, że miało to naruszenie wpływ na wynik wyborów. Wg mecenas postawienie auta w pobliżu kościoła, który nie znajduje się bezpośrednio przy siedzibie osiedlowej komisji wyborczej nie miało wpływu na wynik wyborów. Arkadiusz Lisiński mieszkaniec osiedla zauważył, że protest zawiera dokumentację video, z której jasno wynika, że o godz. 3.20, w trakcie trwania ciszy wyborczej, został podstawiony samochód z plakatami wyborczymi. 4 lata temu unieważniono wybory na Żelechowie ponieważ, na terenie lokalu wyborczego odbywała się agitacja wyborcza w postaci wywieszonych ulotek i plakatów. Ta agitacja mogła mieć wpływ na wynik wyborów. Teraz został podstawiony samochód z oklejonymi materiałami wyborczymi. Mieszkańcy wychodząc z kościoła, podchodzili do samochodu i zapoznawali się z tymi ulotkami. Uważa, że mogło to mieć wpływ na wynik wyborów.

Wobec powyższego w wyniku głosowania: 2-za; przeciw-0; wstrzym-1 Komisja przyjęła Uchwałę nr 15 (zał.20) uznając protest wyborczy za bezzasadny.

10.  Protest wyborczy Pana Mariusza Szycha dot. kandydata do RO Zawadzkiego Klonowica (zał.21). Hanna Durka powiedziała, że jest to protest wyborczy, w którym zarzucono iż Pan Jerzy Pawlik, kandydat do RO Zawadzkiego – Klonowica nie zamieszkuje na terenie osiedla. Zgodnie z §41 Uchwały Nr XXIX/778/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego – Klonowica prawo wybierania do Rady (czynne prawo wyborcze) posiada każdy mieszkaniec Miasta, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i jest ujęty w rejestrze wyborców, prowadzonym przez Miasto na potrzeby wyborów przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, zamieszkałych na terenie Rady. Pan Jerzy Pawlik jest ujęty w rejestrze wyborców Miasta Szczecin dla Osiedla Zawadzkiego – Klonowica.

 

Wobec powyższego w wyniku głosowania: 3-za; przeciw-0; wstrzym-0 Komisja przyjęła Uchwałę nr 16 (zał.22) uznając protest wyborczy za bezzasadny.


Ad. pkt. 4.
Ustalenie harmonogramu konstytuowania Rad Osiedli.


Harmonogram konstytuowania rad osiedli został przyjęty w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0. Harmonogram stanowi zał. nr 23.


Ad. pkt. 5.
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka - elekta Rady Osiedla.


Komisja przyjęła rezygnacją Pana Edwarda Łangowskiego radnego – elekta z pracy w RO Załom – Kasztanowe (zał. 24 do protokołu). W zawiązku z powyższym Komisja podjęła Uchwałę Nr 6 w wyniku głosowania: za-3, przeciw-0, wstrzym.-0 (zał. nr 25) oraz wystosowała pismo powołujące p. Piotra Wesołowskiego w skład rady.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Urszula Pańka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/04/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2019/09/09 09:07:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2019/09/09 09:07:21 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/04/23 11:04:42 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/04/17 13:34:44 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2019/04/16 14:01:56 nowa pozycja