Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.9.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 26.08.2019r.
3. Rozpatrzenie wniosku dot. zmiany Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych poprzez wprowadzenie panelu obywatelskiego
4. Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych w sprawie zniesienie odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Szczecinie
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 26.08.2019r.


Protokół z posiedzenia Komisji 26 sierpnia br. został przyjęty w wyniku głosowania /5-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie wniosku dot. zmiany Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych poprzez wprowadzenie panelu obywatelskiego


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – odczytał opinię prawną w sprawie przedmiotowego wniosku (stanowi załącznik nr 3 do protokołu). Zwrócił uwagę, że nie ma obecnego na posiedzeniu wnioskodawcy, aby wyjaśnił cel złożenia wniosku.  Zwrócił uwagę, że w innych miastach "panele obywatelskie" odbywają się także w ramach innych przepisów.

Radny Ł. Tyszler – zwrócił uwagę na ostatni akapit opinii prawnej, iż zapis § 7 ust. 1 załącznika do uchwały nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych, przewiduje "inne formy uzasadnionych potrzebami i celami konsultacji". Zapis ten pozwala na sięganie do każdej formy konsultacji społecznych.

Radca Prawny H. Durka -  wyjaśniła, że zapis o wprowadzeniu panelu obywatelskiego od strony formalnej jest zbędny. Taka możliwość istnieje w ramach już istniejącej uchwały, mimo że taki przepis nie jest zapisany wprost.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – zgłosił wniosek  o oddalenie i uznanie wniosku Pana Igora Podeszwika z dnia 23 września 2019 roku ze bezzasadny.

Komisja w wyniku głosowania /4-za jednogłośnie uznała przedmiotowy wniosek za bezzasadny.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych w sprawie zniesienie odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym w Szczecinie


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski – przypomniał, że Komisja zwróciła się w tej sprawie do Komisji Gospodarki  Komunalnej i Ochrony Środowiska RM w celu zasięgnięcia opinii do złożonej przez Stowarzyszenie petycji. W dniu 16 października br. Komisja KGiOŚ  wydała opinię negatywną do czasu opracowania przez Miasto docelowej koncepcji zwolnienia z opłat komunikacji miejskiej. Komisja zwróciła się w tej sprawie do ZDiTM-u z wnioskiem o określenie liczby grup osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie w stopniu  umiarkowanym. Przewodniczący  stwierdził, że w tej sprawie musi się odbyć dyskusja nt. stworzenia katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Szczecinie. Miasto przygotowuje się do stworzenia katalogu do listy wszystkich uprawnionych do bezpłatnego przejazdu.

Radny D. Matecki – zapowiedział, że jutro na sesji Rady Miasta zgłosi projekt uchwały w sprawie bezpłatnych przejazdów i każdy radny będzie mógł się pod tym podpisać.

Radny Ł. Tyszler – wszelkie projekty uchwał dot. dodawania kolejnych osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską powodują, że płacą za to szczecinianie. Jest za tym, aby nie dodawać pojedynczo takich uprawnień, dla poszczególnych podmiotów, ale stworzyć po dyskusji listę grupy uprawnionej.

Przewodniczący Komisji  - poprosił o opinię w tej sprawie przedstawiciela ZDiTM-u.

P. A. Małolepsza (ZDiTM)  - po otrzymaniu wniosku od Komisji Gospodarki  Komunalnej i Ochrony Środowiska RM niezwłocznie wystosowano pismo do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z podziałem na poszczególne grupy oraz zapytaniem ile jest takich osób w Szczecinie. Maksymalny koszt dla wszystkich opiewa na kwotę 525 tys. zł rocznie. Oczywiście to zawsze będzie mniej, bo nie wszyscy uprawnieni korzystają z komunikacji miejskiej.  Z naszych danych zidentyfikowanych wynika, że w tamtym roku zakupiono 257 sztuk biletów miesięcznych. Nie można jednak określić ilości zakupu biletów jednorazowych.  Prawdopodobnie jest to 45 osób rocznie.

Radny Ł. Tyszler – czy osoby, które są głuchonieme i z orzeczeniami o niepełnosprawności mogą  darmowo podróżować także z opiekunami ?

P. A. Małolepsza (ZDiTM) – takie uprawnienia posiadają osoby niepełnosprawne w znacznym stopniu lub pozbawione samodzielnej egzystencji.

Komisja w wyniku głosowania /4-za,2-wstrz./ postanowiła przedłużyć termin rozpatrzenia petycji do czasu uzyskania katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Szczecinie.   

 


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/10/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2020/01/09 10:19:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2020/01/09 10:19:02 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/10/21 11:07:24 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/10/15 09:56:33 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/10/11 12:07:40 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2019/10/11 11:57:43 nowa pozycja