Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.23.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 19 LISTOPADA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 12:30
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miasta dnia 26 listopada br.:
- 349/19 - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu
- 355/19 - opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
- 356/19 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020
- 357/19 - ustalenia na rok 2020 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usuniecia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.


Komisja w wyniku głosowania : za - 6, wstrzym.- 1 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 30  października br.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Miasta dnia 26 listopada br.:
- 349/19 - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu
- 355/19 - opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
- 356/19 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020
- 357/19 - ustalenia na rok 2020 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usuniecia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu


  • 349/19 - udzielenia z budżetu Miasta Szczecin pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Polickiemu, Dotacja celowa Policom

K. Bogusławska Dyrektor WZP- Powiat Policki zamierza zrealizować budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Mari Grzegorzewskiej w Policach przy ulicy Korczaka 53. Szacowany łączny koszt zadania wynosi ok.783 760,00 zł. Planowana inwestycja ma charakter ponadlokalny. W związku z możliwością zawarcia porozumienia z Powiatem Polickim w zakresie możliwości korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego przez mieszkańców Szczecina– szczególnie jego północnych dzielnic, zasadne uznaje się dofinansowanie tego przedsięwzięcia w formie dotacji kwotą 50 000,00 zł.

Komisja w wyniku głosowania : za – 9 jednogłośnie  pozytywnie projekt uchwały

  • 355/19 - opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych,

A.Małolepsza Kierownik ZDiTM-projekt ma na celu ujednolicenie i doprecyzowanie zapisów uchwały z NrVI/78/15 Rady Miasta Szczecin w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych wraz z uwzględnieniem dotychczasowo przyjętych do niej zmian. Dodatkowo wprowadzono stosowne zmiany w związku z nowymi regulacjami w ustawie Prawo oświatowe (likwidacja gimnazjów).

Przewodnicząca Komisji J. Balicka –zwróciła uwagę na fakt, iż nowy druk legitymacji nie zawiera adresu; czy osoby sprawdzające bilety mają uprawnienia do weryfikacji danych.

A.Małolepsza- ustawa o prawie oświatowym ujednoliciła druk legitymacji; legitymacja  nie posiada adresu zamieszkania ucznia, dlatego problem zamieszkania weryfikuje szczecińska karta aglomeracyjna.

Radny Ł. Kadłubowski- w Warszawie jest tzw. karta mieszkańca czy  w Szczecinie planowaliśmy takie rozwiązanie?

A.Małolepsza- tam istnieją  dwa uprawnienia karta warszawiaka ale jest druga grupa uczniów, która korzysta ze zwoleniami na podstawie specjalnego zaświadczenia

Komisja w wyniku głosowania : za – 8 jednogłośnie  pozytywnie projekt uchwały

  • projekt uchwały  356/19 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2020,

A. Ciszewska Zastępca WGKiOŚ-zgodnie z zapisami ustawowymi ustalenie opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych jest zadaniem własnym gminy;na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat. W porównaniu z rokiem ubiegłym stawki maksymalne uległy podwyższeniu we wszystkich kategoriach jednostek, średnio 2,8 zł za usunięcie jednostki 1,8 zł za jej przechowanie. W 2012 oraz 2013 roku Rada Miasta Szczecin uchwaliła maksymalne stawki opłat. Natomiast w latach 2014 -2019 stawki opłat utrzymane zostały na poziomie stawek maksymalnych z 2013 r., gdyż wobec braku usunięć, zadanie to nie generowało zwiększonych kosztów, które uzasadniałyby podniesienie stawek na maksymalne. Projekt uchwały przedstawia Radzie opłat na poziomie stawek maksymalnych obowiązujących w 2013r.

Komisja w wyniku głosowania : za – 9 jednogłośnie  pozytywnie projekt uchwały

  • 357/19 - ustalenia na rok 2020 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

A. Ciszewska- usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego jest zadaniem własnym powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych”. Uchwała Rady Miasta Szczecin realizację przedmiotowego zadania powierzono Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. Zgodnie z art. 130 ust. 6 oraz 6e ustawy z dnia 20 czerwca1997r.Prawo o ruchu drogowym Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość ww. opłat.

Radna D. Jackowski-  jak problematycznie jest ściąganie opłaty?

A. Ciszewska- są tacy co pojazdów nie odbierają, zawsze niestety pojawiąją się  trudności z egzekwowaniem należności.

Przedstawiciel ZDiTM-  w tym roku  usunieto 1268 pojazdów z tego  149 zostało nieodebranych.

Radny M. Ussarz – stawki pozostają na tym poziomie do kiedy zostaną utrzymane? Podniósł problem  różnicy opłat za  pojazdy usunięte z dróg ;UM szacuje na poziomie 500 zł ; prywatna firma 130-170 zł z czego wynika taka róznica?

A.Ciszewska- na ten moment opłata  pozostaje na poziomie  roku ubiegłego; nie mamy żadnych planów podwyżki. Niestety firma , która obsługuje miasta ma płacone za gotowość, pozostałe koszty  to parking na Hangarowej; całodobowa ochrona.

Radny L. Duklanowski- koszty przechowywania nie powinny być ujęte w kosztach odholowywania.

A.Ciszewska- w ofercie możemy rozdzielić holowanie  od kosztów parkingów.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- a jak jest problem rozwiązany w innych miastach?

A.Ciszewska- inne miasta mają problem z parkowaniem; dobrym pomysłem jest swój własny parking.

Radny M. Pawlicki- jaki jest stan lawet na stanie ZDiTM; czy jest w ciągłej naprawie i ile miesięcznie lawet jest przewidywanych do usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg na parkingach. Ponadto zapytał o zabezpieczenie samochodu odholowywanego; spotkał się z sygnałem, iż został on uszkodzony.

Przedstawiciel ZDiTM-  w posiadaniu ZDiTM była 1 laweta z 2011r ;  w roku  2018 roku uznano, iż koszty utrzymania przekraczały zyski w związku z tym od maja 2019 jest w dyspozycji prywatnego podmiotu na podstawie porozumienia. On ją użytkuje naprawia i wykonuje zlecenie.

A.Ciszewska– sprawdzi  ile przypadków uszkodzeń samochodów zostało zgłoszonych; ponadto dodała, iż każdy pojazd jest fotografowany.

Radny M. Ussarz– prosi o  zajęcie się przez komisję sposobem  organizacji ruchu na ul. Potulickiej i zmiennymi przepisami.

Komisja w wyniku głosowania :  za-10 (jednogłośnie) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Radny M. Ussarz– zapytał czy jest uregulowana prawne  zasada sprzedaży biletów w pojazdach komunikacji miejskiej w przypadku awarii biletomatów. Niestety motorniczy/kierowcy autobusów  nie chcą sprzedawać biletów jak automat jest zepsuty a pasażer obawia się mandatu.

A.Małolepsza- w trakcie awarii automatów kierowca ma obowiązek sprzedaży biletów. Pojazdy są okamerowane wiemy kiedy jest zepsuty biletomat i kiedy kierowca odmówił sprzedaży.

Radny M. Usarz –ta zasada winna być prawnie  wpisana w regulamin przewozów.

A.Małolepsza– niestety automaty są niszczone świadomie przez pasażerów. Przyjmują to jako informacje i postarają się przeanalizować ww. propozycję.

Komisja zapoznała się również z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej  w Szczecinie w sprawie odbioru odpadów - załącznik nr 3  do protokołu ( kopia przekazana mailem do WGKiOŚ nr 1009 w rejestrze BRM)

 
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/11/12, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2019/12/11 12:44:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2019/12/11 12:44:42 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/25 12:39:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/12 13:11:10 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/12 12:20:22 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/12 12:19:39 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/12 12:03:58 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/11/12 12:03:00 nowa pozycja