Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.2.25.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Z DNIA 11 GRUDNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 18 grudnia br.
402/19 - wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Miasto Stargard z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Stargard realizacji zadań z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
403/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
404/19 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku
355/19 z autopoprawką - w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych
4. Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.


Komisja w wyniku głosowania :

  • za- 8, wstrzym.- 3 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu 19 listopada br.. 
  • za- 8, wstrzym.- 3 przyjęła protokół z posiedzenia komisji w dniu  20 listopada br..


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję w dniu 18 grudnia br.
402/19 - wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Miasto Stargard z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Stargard realizacji zadań z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych
403/19 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
404/19 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku
355/19 z autopoprawką - w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych


Projekt uchwały nr 402/19 w sprawie  wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Miasto Stargard z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Stargard realizacji zadań z zakresu zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów komunalnych

P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ-  wnoszą o zdjęcie  projektu uchwały z sesji nadal są prowadzone rozmowy z gminą Stargard.

Radny M. Ussarz-   ile odpadów tonażu trafia obecnie do spalarni.

P. Adamczyk- z gminy Stargard przyjmujemy 7,5 tysiąca odpadów, do tej pory my jako Szczecin kierowaliśmy odpady mieszane, po segregacji chcą uzupełnić frakcję  o odpady wielkogabarytowe ale po ich rozdrobnieniu; Zgodniez zapisamiumowywykonawczejz dnia18 marca2011 r.zawartejpomiędzyGminąMiastoSzczecina ZUO gminaMiastoSzczecinzobowiązanajestzagwarantowaćdostawęodpadówkomunalnychi odpadówpochodzącychz ichprzetworzeniadoZUOw celuichunieszkodliwienia,w ilości150 tys.rocznie.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka- podpisano porozumienia pomiędzy  ZUO a PUM na odbieranie odpadów  medycznych   prosi o dodatkowe informacje w tym zakresie. 

P. Adamczyk-  pojawiała się druga instalacja w Zakladzie Utylizacji odpadów;   jest to  odrębny  projekt.

Radny M. Ussarz- czy tylko odpady ze szpitali szczecińskich będą obsługiwane czy z regionu również?

A.Szotkowska- jest to nowy projekt  odrębny nie znają szczegółów. Przedstawi informacje poza komisją.

Projekt uchwały nr 403/19  zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

A. Kieszkowska Dyrektor Woś- przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały w wynikuprowadzeniaProgramuprzez1,5rokuzaobserwowano,żeśredniawielkośćprzyznanejdotacjinamodernizacjęsystemuogrzewaniawynosiok.10 tysięcy złotych napojedynczezadanie.PrzezcałyczasprogramcieszysięniesłabnącymzainteresowaniemmieszkańcówSzczecina,szczególnieosóbfizycznych.W prowadzenielimitu dotacji wwysokoścido55%poniesionychkosztówkwalifikowanychłączniewięcejniż10tysięcy napojedynczezadaniespowodujewiększądostępnośćdotacji(dotacjabędziedostępnadlawiększejliczbyodbiorców)itymsamymzwiększysięosiągnięcieefektuekologicznego(będziezlikwidowanawiększaliczbawęglowychźródełciepłaemitującychdośrodowiskasubstancjetakiejakpyły.

Radny M. Ussarz- prosi o informacje statystyczne , ile osób skorzystało z programu  w poprzednim roku, jak sytuacja wygląda obecnie itd

A. Kieszkowska- w roku 2018 wymieniono  54 żródła,  w tym roku już 189 (koszt zadania ponad 2 miliony) złożono ponad 60 wniosków na wymianę pieca.

M. Ussarz- program zakłada min. wymianę na kotły gazowe w domkach jednorodzinnych przy maksymalnym dofinansowaniu 10 tysięcy, ta wielkość nie wystarczy na realizację wymiany ogrzewania na  alternatywne  żródło  ciepła.

Szotkwoska- pytanie co chcemy osiągnąć  przy zaawansowaniu takich środkach, alternatywne nowoczesne rozwiązania są znacznie droższe, celem tego programu jest dotowanie przedsięwzięć polegających na modernizacji systemu ogrzewania tj. na trwałej likwidacji źródeł ciepła opalanych materiałem węglowym i montaż w to miejsce źródeł ciepła proekologicznych.

Radny M. Pawlicki- czy urząd marszałkowski  dofinansował ten program?

A.Kieszkowska- nie, bowiem urząd marszałkowski  ma inny projekt.

Przewodnicząca Komisja J. Balicka– program  cieszy się dużym zainteresowaniem , czy jest szansa na zwiększenie środków w roku 2020?

A.Szotkowska- jak pojawi się taka możliwość finansowa będą aplikować o dodatkowe środki.

Komisja w wyniku głosowania: za- 8 , wstrzym.- 3 ( 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

projekt uchwały nr 404/19w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2020 roku

projekt uchwały omówił D. Matejski Zatępca Dyrektora WGKiOŚ.

Komisja w wyniku głosowania: za- 11 jednogłośnie zgłosiła projekt uchwały

Radny M. Ussarz- zapytał o stan realizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt.

P. Adamczyk- w styczniu będzie rozstrzygnięcie przetargu na projekt, I-szy/II-gi  kwartał podpisanie umowy- w styczniu 2020 mogą radnym przedstawić założenia projektu budowy schronisko - czas realizacji rok 2021

  • 355/19 - opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin, określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad taryfowych autopoprawką.

 A. Małolepsza ZDiTM-  podczas sesji Rady Miasta w dniu 26 listopada 2019 r. projekt uchwały nr 355/19 został odesłany do projektodawcy celem wyjaśnienia kwestii związanych z zapisem regulującymprawo do bezpłatnych przejazdów dla uczniów. W związku z ustaleniami poczynionymi na spotkaniu z Z-cą Prezydenta Panią Anną Szotkowską oraz przedstawicielami ZDiTM i Wydziału Oświaty, ustalono  wprowadzenie zmiany do załącznika nr 4 pkt 21 poprzez wykreślenie stwierdzenia „ lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę, do której uczęszcza uczeń, z wpisem o adresie zamieszkania ucznia” w związku z tym przedłożona  w  autopoprawki do ww. projektu uchwały.

Radny P. Słowik-  a co  ze starymi legitymacjami?

A.Szotkwoska- stare legitymacje z adresem funkcjonują

Komisja w wyniku głosowania: za- 11 pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie korespondencji skierowanej do komisji.


Przewodnicząca Komisji J. Balickazapoznała zebranych z korespondencja skierowana do komisji:

  • zapytaniem o pogram „ Złap Deszcz”  (nr 1152 w rejestrze BRM) – załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja przyjęła ww. pismo do wiadomości nie zajmując stanowiska.

  • RO Wielgowo- Sławociesze w sprawie zagrożenia dla dzieci i młodzieży w drodze SP nr 13 w Szczecinie ( nr 1615 w rejestrze BRM )  załącznik nr 4 do protokołu.

A. Szotkowska – pismo dotarło do wydziału, była wizja lokalna,  jest to proces inwestycyjny do rozważenia na kolejne lata; na dzień dzisiejszy w trosce o dzieci i młodzież zmieniono organizacje ruchu – ustawiając dodatkowe oznakowanie.

  •  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wieniawskiego 22 ( nr 1293 w rejestrze BRM) - załącznik nr 5 do protokołu

Komisja przyjęła ww. pismo do wiadomości nie zajmując stanowiska. Sprawę rozpatrywała merytoryczna KBiM, która skierowała odpowiedź do zainteresowanych.

  • mieszkanki miasta  w sprawie nieprawidłowości występujących na rodzinnych ogrodach działkowych Skarbówek (nr 1618 w rejestrze BRM) - załącznik nr 6 do protokołu

Komisja  postanowiła skierować ww. pismo do Zastępcy Prezydenta m. Szczecina  o udzielenie informacji na jakim etapie jest proces legalizacji  zamieszkiwania na ww. ogrodach działkowych. A także przekazać je do WGKiOŚ z prośbą o zajęcie się sprawą,  oraz udzielenie odpowiedzi wnioskodawczyni a w odpisie komisji. 

  • mieszkanki miasta  w sprawie  rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską (nr 1273 w rejestrze BRM) -  załącznik nr 7 do protokołu

Komisja nie podjęła decyzji o rozszerzeniu katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.  


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Beata Tubacka
Główny Specjalista BRM
 Jolanta Balicka
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/12/04, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Tubacka, dnia: 2020/01/15 15:07:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Tubacka 2020/01/15 15:07:37 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/11 13:26:36 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/04 10:24:25 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/04 09:02:55 modyfikacja wartości
Beata Tubacka 2019/12/04 08:54:15 nowa pozycja