Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.19.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 27 SIERPNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Wstęp do dyskusji nt. zmian do Uchwały Rady Miasta Nr XIV/320/11 w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025 r.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 02.07.19  przyjęto w głosowaniu:  za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Wstęp do dyskusji nt. zmian do Uchwały Rady Miasta Nr XIV/320/11 w spr. przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025 r.


D. Wacinkiewicz – Zastępca Prezydenta Miasta - przedstawił obowiązującą Strategię Miasta Szczecina. Powiedział, że z uwagi na zjawiska takie jak: migracja, rynek pracy, zmiany klimatyczne, brexit i okoliczności natury prawnej, finansowanie projektów unijnych, konsekwencje budżetowe wynikające ze zmiany systemu podatkowego itp., konieczne jest przystąpienie do sporządzenia nowej Strategii.  Podkreślił, że konieczna jest na początek ewaluacja - uzyskanie dobrej, pogłębionej diagnozy. W 2019 roku rozpoczną się nad tym prace. Równocześnie trwają prace nad Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju. Ten dokument będzie przygotowywany w procesie debaty adresowanej do mieszkańców. Konieczne jest też oszacowanie naszych realnych możliwości pozwalających na sfinansowanie planowanych inwestycji.

P. Bartnik – zapytał o rolę radnych w poszczególnych etapach tworzenia tego dokumentu?

D. Wacinkiewicz –powiedział, że dokumenty strategiczne Miasta powinny powstawać w drodze jak najszerszego konsensusu. „Chcemy zaprosić państwa do pracy przy tworzeniu tego dokumentu, chcemy też zaprosić do tego mieszkańców Miasta. Dokument powinien powstać w trójstronnym układzie: władzy uchwałodawczej, wykonawczej i mieszkańców”.

E. Łongiewska - Wijas – zauważyła, że w uchwale z 2011 roku pewne zagadnienia są ujęte w postaci macierzy. Hasło „Kultura” 70 razy występuje w tekście, co pokazuje wielowymiarowość spojrzenia i szerokie konteksty. Radna zapytała, czy nowy dokument, na etapie tworzenia, będzie „goszczony” na merytorycznych komisjach?

D. Wacinkiewicz – powiedział, że zdecydowanie tak.

S. Lipiński – Skarbnik Miasta – powiedział, że myśląc o Strategii myślimy o dalekosiężnych kierunkach rozwoju Miasta. Aktualna Strategia jeszcze niedawno nie wymagała aktualizacji. Sądziliśmy, że to, co w niej zawarliśmy (plany i możliwości ich realizacji) są spójne. Dziś jednak widać, że źródła finansowania będą dużo mniejsze. Różnice są wielkie i wynikają z sytuacji politycznej państwa. Ubytek dochodów z PIT-u, w aktualnej perspektywie unijnej, to będzie ok. pół miliarda złotych! Możemy oczywiście podnieść podatki i opłaty lokalne, ale nie chcemy podejmować takiej decyzji. Możemy też część majątku Miasta (aktywów) zamienić, tj. sprzedać je i kupić za to inne aktywa.

P. Bartnik – przypomniał, że są też inne ważne zmienne: jesteśmy coraz starsi. Demografię ratują nam emigranci, ale wywołują inne problemy np. mieszkaniowe czy edukacyjne.

E. Łongiewska – Wijas - ad. emigranci przypomniała, polityka rządu jest taka, że stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe zajmujące się pracą z nimi (np. nauką języka polskiego dla emigrantów), zostały pozbawione źródeł finansowania.

P. Bartnik – powiedział, że SOM to idea, która się wypełnia: bardzo poważne inwestycje, które zmienią miasto i cały obszar. Ważnym jego elementem jest transgraniczność. Poruszył także kwestię budowy mieszkań i dróg oraz kontaktów z miastami partnerskimi. Uznał, że rzeczywistość się zmieniła. Dokument będzie musiał być mocno przeredagowany.

D. Wacinkiewicz – powiedział, że także w gospodarce wiele się zmieniło. Praktycznie wszystko. Np. powierzchnie biurowe w mieście czy centra logistyczne wokół Szczecina, to nowe zmienne, o których trzeba pamiętać.

J. Balicka – zapytała o kwestię ekologii: wiemy, że w kolejnej perspektywie finansowej banki będą chętnie wspierać działania związane z ekologią. Czy zastanawiamy się, czy uda się to wpisać w Strategię. Jak te źródła się rozłożą?

D. Wacinkiewicz – powiedział, że nie sprowadzamy tego do szczegółu. Będziemy patrzeć w szerszym kontekście. Możemy skorzystać na finansowaniu priorytetów ekologicznych, czy inwestycji w energie odnawialne. Trudno tu się spodziewać wsparcia ze strony instytucji państwowych. Będziemy kierować się do partnerów prywatnych, szukać partnerstwa publiczno-prywatnego. Musimy założyć, że coraz więcej będzie od nas zależeć.  W związku z tym: optymalizować wydatki i szukać oszczędności.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/08/20, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/09/03 12:12:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/09/03 12:12:30 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/08/20 13:08:19 nowa pozycja