Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.9.7.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI REWIZYJNEJ
Z DNIA 21 LIPCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Jan Posłuszny - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przewóz towarów niebezpiecznych oraz ruch tranzytowy pojazdów wielkogabarytowych przez Miasto Szczecin.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.


Przyjęcie protokołu nr 0012.9.6.2020 z dn. 15.06.2020 r.

Za – 4 (jednogłośnie)


Ad. pkt. 3.
Przewóz towarów niebezpiecznych oraz ruch tranzytowy pojazdów wielkogabarytowych przez Miasto Szczecin.


Przewodniczący Jan Posłuszny  - dokonał wprowadzenia w tematykę posiedzenia. Sprawa ruchu tranzytowego pojazdów wielkogabarytowych przez centrum Szczecina jest nagląca, a problemy będą narastały. Kwestia ta jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego oraz komfortu mieszkańców. Ponadto Miasto prowadzi inwestycje drogowe oraz remonty dróg, a pojazdy wielkogabarytowe przyczyniają się do dewastacji infrastruktury drogowej. Pozostaje także kwestia przewozu towarów niebezpiecznych. Dzisiejsze posiedzenie w przedmiotowej sprawie jest próbą prewencji i przeciwdziałania możliwym zagrożeniom. Zwracając się do przedstawicieli Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego poprosił o przedstawienie aktualnej sytuacji związanej z transportem ciężkim i podejmowanych przez Miasto działań.

Krzysztof Miler – Dyrektor ZDiTM – poinformował, że w przedmiotowym zakresie ZDiTM współpracuje ściśle z Inspekcją Transportu Drogowego. Rola ZDiTM polega w tej współpracy na zbieraniu informacji i przekazywaniu ich do ITD. Do ZDiTM wpływają wnioski o wydanie zgody na przejazd pojazdu, jeśli transport odbywa się ze Szczecina, do Szczecina lub w granicach Szczecina. Kiedy ITD dostanie od ZDiTM informacje o przejeżdżających pojazdach, których waga przekraczać może dopuszczalne normy oraz numery rejestracyjne takich pojazdów, mogą oni zorganizować precyzyjną kontrolę w miejscu, które wyposażone jest w wagę do ważenia pojazdów. W Szczecinie funkcjonuje jedna taka waga. W przypadku nieprawidłowości IDT ma możliwość wystawiania mandatu. Pieniądze z mandatów trafiają do budżetu Miasta. Powiedział, że dobrym działaniem byłoby po konsultacji z IDT wpisanie do budżetu Miasta budowy parkingów, na których IDT mogłoby zainstalować swoje wagi. Kwestia ta jednak wymaga konsultacji z IDT, ponieważ w grę wchodzą tu ich siły i środki. Zapewnił o tym, że ZDiTM podejmuje wszelkie możliwe działania w celu ograniczania degradacja nawierzchni drogowych, jednak działania te są ograniczane prawnie i kompetencyjnie.

Radny Mariusz Bagiński – zapytał o to, ile miesięcznie samochodów jest wyłapywanych na drodze stargardzkiej?

Krzysztof Miler – Dyrektor ZDiTM – poinformował, że takie informacje przekazuje ITD. Zobowiązał się do przekazania Radnym konkretnych danych po zakończeniu posiedzenia.

Przewodniczący Jan Posłuszny  - zapytał o to, ile przeciążonych samochodów wjeżdża do Szczecina?

Krzysztof Miler – Dyrektor ZDiTM – poinformował, że w Szczecinie jest 5 wag preselekcyjnych. Średnio w miesiącu na jedną wagę przypada ok. 20 tys. przeciążonych pojazdów.

Radny Mariusz Bagiński – zapytał, czy są już rozważane jakieś konkretne lokalizacje dodatkowych wag?

Krzysztof Miler – Dyrektor ZDiTM – odpowiedział, że biorąc pod uwagę natężenie ruchu  oraz możliwości rozważane są m.in. okolice Basenu Górniczego i ul. Gdańskiej.

Radna Maria Magdalena Herczyńska – zaapelowała o wzmocnienie kontroli i wytyczenie konkretnych szlaków, którymi będą mogły się przemieszczać pojazdy wielkogabarytowe.

Krzysztof Miler – Dyrektor ZDiTM – powiedział, że kontroli może dokonywać Policja oraz ITD, jednak te formacje także mają ograniczone siły i środki, jakie mogą przeznaczyć do tego konkretnego zadania. Zadeklarował, że uwagi dotyczące oznaczeń i znaków zostaną przekazane do Wydziału Gospodarki Komunalnej, w którym jest referat ds. organizacji ruchu, jednak należy pamiętać, że ustalanie dopuszczalnego obciążenia na danej drodze uregulowane jest ustawowo.

Przewodniczący Jan Posłuszny  - zapytał o to, czy jako Miasto jesteśmy w stanie zmienić charakter (klasyfikację prawną) dróg w Szczecinie?

Sebastian Kmetyk – ZDiTM – odpowiedział, że nie można zmienić charakteru dróg, ponieważ droga o danym numerze nie biegnie tylko przez Miasto, ale także poza nim.

Radny Łukasz Tyszler – zapytał, czy nie można zatem zmienić przebiegu drogi o danym numerze w obrębie miasta, tak aby na obszarze miasta omijała ona newralgiczne punkty?

Krzysztof Miler – Dyrektor ZDiTM – powiedział, że takie rozmowy muszą się toczyć z GDDKiA.

Radny Łukasz Tyszler – zaproponował wystosowanie pisma do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczącego wzmocnienia działań kontrolnych i patrolowych na terenie Szczecina.

Radny Dariusz Matecki – zwrócił uwagę na to, że trudno jest o poprawę sytuacji, ponieważ na teranie Miasta powstają obecnie duże centra logistyczne.

Przewodniczący Jan Posłuszny – odnosząc się do wypowiedzi poprzednika zgodził się z tym, że centra logistyczne powinny znajdować się poza Miastem. Zauważył, że dostawy do punktów w Mieście powinny odbywać się po przeładunku mniejszymi pojazdami.

Krzysztof Miler – Dyrektor ZDiTM – zasugerował zaproszenie na kolejne posiedzenie poświęcone tej tematyce Zespołu Urzędu Miasta ds. Elektromobilności, ponieważ uczestniczą oni w rozmowach na ten temat.

Przewodniczący Jan Posłuszny – podsumował dotychczasową dyskusję, zapowiedział kolejne posiedzenie Komisji poświęcone tej tematyce, na której wśród zaproszonych gości będą m.in. przedstawiciele ZDiTM, GDDKiA oraz GITD.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Przewodniczący Jan Posłuszny poinformował o udzieleniu odpowiedzi na pisma przyjęte do wiadomości przez Komisję na poprzednim posiedzeniu.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Jan Posłuszny
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/07/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2020/09/24 09:42:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2020/09/24 09:42:49 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/22 11:51:41 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/14 16:11:13 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/14 15:59:37 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/14 15:54:41 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2020/07/14 15:53:25 nowa pozycja