Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.27.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 4 GRUDNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opieka stomatologiczna w szkołach.
4. Opiniowanie projektów uchwał:
- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci
- w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
- w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 20.11.19 przyjęto w głosowaniu: za – jednomyślnie.


Ad. pkt. 3.
Opieka stomatologiczna w szkołach.


I.Potrykus – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

R. Łażewska – zapytała, czy szkoła może zawrzeć umowę z placówką w innej gminie? Np. w Policach?

I. Potrykus – powiedziała, że jeśli to ten sam NFZ to zapewne nie powinno być problemu.

B. Baran – przypomniał, że kiedyś każda szkoła miała gabinet stomatologiczny. Zapytał, w ilu szkołach zostały te pomieszczenia? Czy nie da się tego reaktywować?

I. Potrykus – wyjaśniła, że dzisiaj te wszystkie pomieszczenia zostały zagospodarowane. Trzeba te pamiętać, że przygotowanie i wyposażenie takiego gabinetu to ogromne koszty.

M. Żylik – powiedział, że do ub. roku u  niego w szkole był gabinet stomatologiczny. Lekarz przyjmował 2 dni w tygodniu. Dyrektor dokładał ze środków własnych lub z Rady Rodziców do lepszych materiałów i jego uczniowie mieli np. wypełnienia światłoutwardzalne. To jest najlepsze rozwiązanie. Gabinet poza szkołą może okazać się fikcją. Nie wszyscy rodzice wydają zgodę na taką opiekę w szkole.

S.  Biernat – powiedziała, że dobrze się stało, że dzieci zostaną objęte opieką stomatologiczną. Dobrze, że na początek choć przegląd zostanie wykonany obowiązkowo. Dobrze, że temat się zaczął: uzębienie dzieci jest w stanie katastrofalnym.

U. Pańka – powiedziała, że czasy PRL już nie wrócą i dziś mamy gabinety prywatne. Radna udostępniała w szkole gabinet do dyspozycji stomatologa, na prywatną działalność. W rozliczeniu p. doktor miała opiekować się, w ustalonych godzinach, dziećmi szkolnymi. To też jest propozycja do rozważenia. Radna zapytała tez o przelicznik (algorytm) na opiekę stomatologiczną na dziecko.

I. Potrykus – poinformowała, że nie ma takiej wiedzy. To jest kwestia rozliczeń miedzy NFZ a stomatologiem.

U. Pańka – uznała, że warto skierować takie zapytanie. Być może w dużych szkołach będzie się kalkulowało zatrudnienie na etat pielęgniarki lub lekarza.

P. Bartnik – powiedział, że problemem jest dziś edukacja. Edukacja uczniów i rodziców: „Trzeba korzystać z tego, co wam oferujemy. Macie za darmo przegląd i podstawowe leczenie. Tak funkcjonuje system stomatologiczny w Polsce”.


Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał:
- w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci
- w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
- w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat


Projekt uchwały Nr 408/19 w spr. zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinie z siedzibą przy ul. Pokoju 48, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie, w internat

I. Potrykus – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

B. Baran – zapytał, czy mamy orientację, jakie jest zapotrzebowanie na miejsca w internacie dla LO13?

I. Potrykus – poinformowała, że ok. 70% dzieci w internacie to uczniowie LO13. Pozostali to uczniowie innych szkół. Placówka jest w trakcie remontu i rozbudowy. Wystarcza tam miejsc dla dzieci z LO13 i zostają jeszcze dla uczniów innych szkół.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 409/19 w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Szczecin w celu wyliczenia zwrotu kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2019/2020

I. Potrykus – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały nr 410/19 w spr. określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

I. Potrykus – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/12/02, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2020/01/16 09:39:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2020/01/16 09:39:16 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/12/12 11:15:20 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/12/02 14:21:26 nowa pozycja