Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.1.6.2019
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I ROZWOJU
Z DNIA 22 STYCZNIA 2019 ROKU


Początek posiedzenia - 09:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Paweł Bartnik - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 272/18 w spr. budżetu Miasta na 2019 rok,
- 273/18 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,
- 2/19 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023
3. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 272/18 w spr. budżetu Miasta na 2019 rok,
- 273/18 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne,
- 2/19 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023


P. Bartnik – zapytał o rezerwę celową na projekty z budżetu obywatelskiego: z czego wynika zmniejszenie?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że projektując budżet nie wiadomo jeszcze jakie zadania wygrają. Po rozwiązaniu rezerwy zadania są wpisywane w budżety poszczególnych dysponentów.

J. Balicka – zapytała, czy są wskazane konkretne chodniki przeznaczone do remontu w ramach SBO 2019?

M Przepiera – powiedział, że tak. Dysponentem jest WGKiOŚ oraz ZDiTM.

S. Fritsch – ZDiTM – wymienił chodniki przewidziane do remontu w ramach tych środków. Poinformował, że koszty znacznie wzrosły, zadanie zostanie jednak wykonane.

P. Bartnik – zapytał o ciąg pieszo-rowerowy od ul. Arkońskiej do ul. Miodowej.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – powiedział, że 2 lata temu realizowaliśmy tam oświetlenie. Jesteśmy przed pracami projektowymi. Kwestię nawierzchni będziemy uzgadniać. Dyrektor ma wątpliwość, czy nawierzchnia powinna być bitumiczna.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o budowę zaplecza boiska Kijewo: boisko zostało wybudowane ze środków SBO jednak dostęp do niego został ograniczony do kilku godzin dziennie. Zapytała, czy budowa zaplecza spowoduje, że to boisko, zgodnie z zasadami SBO, będzie stale otwarte i dostępne dla mieszkańców?

M. Przepiera – potwierdził, że zaplecze umożliwi większe otwarcie boiska dla mieszkańców. Pojawi się tam także pracownik MOSRiR-u i będzie udostępniał ten obiekt. W jego ocenie boisko powinno być bardziej dostępne. Minusem zadania jest murawa. Naturalna trawa ma swoje ograniczenia, dlatego boisko nie może być użytkowane non stop. Dlatego też nie będzie możliwości użytkowania go od rana do wieczora. Oczywistym jest jednak, że będzie ono dostępne także dla mieszkańców, nie tylko dla klubu.

A. Ciszewska – WGKiOŚ – poinformowała, że Wydział pracuje nad zmianą regulaminu SBO. M. In. chce doprecyzować definicję ogólnodostępności.

P. Bartnik – zapytał o zmniejszenie kapitału w spółkach komunikacyjnych.

M. Przepiera – wyjaśnił, że to są tzw. rekompensaty. Jeżeli jest określona cena wozokilometra, to na koniec okresu rozliczeniowego, przy bilansowaniu spółek, następuje ostateczne rozliczenie tych kosztów. Z naszych wyliczeń wynika, że naszym spółkom powinniśmy dopłacić. Spółka policka powinna nam pieniądze oddać. Prezydent przypomniał, że naszym przewoźnikom zakupujemy tabor. „Bierzemy te zakupy na siebie, dlatego uznaliśmy, że z tymi podwyższeniami się wstrzymamy i usiądziemy ze spółkami do dyskusji”.

Ł. Kadłubowski – zapytał o budowę stadionu Arkonii.

M. Przepiera – wyjaśnił, że zadanie jest wpisane do budżetu, dysponentem jest Wydział Sportu. Zadanie przejął w tej chwili MOSRiR. Na ten rok wpisane w budżet 4,5 mln zł na ten cel.

J. Balicka – zapytała o ul. Cyfrową, pojawiła się w autopoprawce.

M. Przepiera – powiedział, że mamy kumulację inwestycji. Miasto chce wykonać tą ulicę, trzeba jednak zrobić najpierw skrzyżowanie z ul. Krasińskiego i ul. Orzeszkową oraz całą ul. Krasińskiego. Te projekty są przygotowane. Wcześniej trzeba też skończyć arkońską. W roku 2020 chcemy rozpocząć inwestycję na ul. Cyfrowej, bądź ul. Żupańskiego, która także czeka na swoją kolej.

J. Balicka – zapytała o kamienice na ul. Krasińskiego, które są przewidziane do wyburzenia.

M. Przepiera – przypomniał, że część z tych kamienic została uznana za wartościowe, zapadła decyzja o zachowaniu ich fasad. Pracuje nad tym Prezydent Wacinkiewicz.

M. M. Herczyńska – zapytała o ulicę z tyłu Seminarium, na przedłużeniu ul. Wszystkich Świętych: czy będzie w tym roku zrobiona?

M. Przepiera – poinformował, że tym roku zaczęto przebudowę Węzła Łekno. Za dwa lata przewiduje sie koniec inwestycji. Wtedy w planach są ulice na os. Arkońskim oraz ul. Wiosny ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Arkońskiej.

Ł. Kadłubowski – zapytał o 16 mln zł na dodatkowe zadania: Program budowy i przebudowy ulic, Program modernizacji ulic, Program Warszewo chodniki itp. Poprosił o rozwinięcie tych opisów.

S. Fritsch – wymienił zadania, których realizacja jest kontynuowana: ul. Zbójnicka (projekt), ul. Grota Roweckiego (przebudowa), ul. Smocza i ul. Krzemienna (dokumentacja projektowa), ul. Szczepowa (w trakcie realizacji), ul. Widuchowska (projekt), ul. Wiosenna (rozliczenie zakończonego etapu), przebudowa ul. Wiosny Ludów (dokumentacja i rozliczenie), modernizacja ulic wokół Cmentarza Dąbie, remont jezdni i chodników na ul. Libelta, ul. Kadłubka (dokumentacja projektowa), ul. Stołczyńska/ ul. Celulozowa/ ul. Orna (projekt), ul. Senna (dokumentacja), Strefa „30” na ul. Reymonta/ Grzegorza Sanoka, przebudowa ul. Małkowskiego.

E. Łongiewska – Wijas – zapytała o ogólne programy w budżecie i programy dedykowane poszczególnym dzielnicom: z czego wynika taka systematyka?

P. Adamczyk – wyjaśnił, że kilka lat temu zaproponowano wprowadzenie do budżetu programów po to, by umieszczać w nich pewne działania. W ramach programu można przesuwać pieniądze zarządzeniem Prezydenta. Tak się dzieje w przypadku, gdy pewne zadania np. przekraczają budżet, jaki na nie przewidziano. To przede wszystkim jest też diagnoza potrzeb dla poszczególnych osiedli.

P. Bartnik – wobec wyczerpania głosów w dyskusji poddał pod głosowanie projekty uchwał:

1/ projekt uchwały Nr 272/18 w spr. budżetu Miasta na rok 2019, z autopoprawką.

W głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

2/ projekt uchwały Nr 273/18 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2019 rok i lata następne, z autopoprawką

W głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

3/ projekt uchwały Nr 2/19 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2019-2023, z autopoprawką

W głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrzym. – 1 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Paweł Bartnik
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2019/01/15, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/03/05 11:48:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/03/05 11:48:19 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/01/15 14:49:21 nowa pozycja