Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.4.42.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. EDUKACJI
Z DNIA 17 LUTEGO 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Agata Grenda - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektu uchwały Nr 30/21 w spr. likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6.
4. Szczepienia dla nauczycieli.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


 Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 20.01.21 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały Nr 30/21 w spr. likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15, w tym przedszkola i szkół wchodzących w jego skład oraz przeniesienia kształcenia w zawodach z Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 13 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie przy ul. Szpitalnej 15 do Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie przy ul. Grzymińskiej 6.


 L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.

M. Mazurczak – NSZZ Solidarność – zapytała o perspektywy zatrudnienia dla pracowników placówki.

L. Rogaś – powiedziała, że nie może w tej chwili udzielić wiążącej odpowiedzi. Poprosiła dyrektorki obu placówek, by zastanowiły się, czy znajdą te miejsca pracy. Na razie placówka funkcjonuje, więc nie możemy jej pracownikom złożyć żadnej propozycji. Zapewniła, że wydział dołoży starań, aby było to przeniesienie.

T. Mądry – ZNP – podziękowała za ustaloną zasadę nie mieszania klas. Zapytała też o tych nauczycieli, którzy wiedząc, że placówka będzie likwidowana, już wcześniej znaleźli sobie pracę, niekiedy jedynie na czas określony. |Czy będą mogli zostać zatrudnieni na czas nieokreślony?

L. Rogaś – powiedziała, że sprawa jest skomplikowana: musimy zatrudniać nauczycieli, zgodnie z potrzebami uczniów. Ponieważ wybór szkoły należy do rodzica, co roku zmienia się zapotrzebowanie na nauczycieli w danej placówce. Utrudnia to zatrudnianie ich na stałe. Zaproponowała, że przyjrzy się kwalifikacjom tych nauczycieli i spróbuje jakoś rozwiązać ten problem.

T. Mądry – zapytała o zabezpieczenie wyposażenia likwidowanej szkoły: czy placówka na ul. Grzymińskiej może zabezpieczyć ten sprzęt?

L. Rogaś – powiedziała, że mienie ruchome placówki z ul. Szpitalnej stanie się mieniem szkoły przy ul. Grzymińskiej.

T. Mądry – zapytała, w jakiej formie będzie to robione?

L. Rogaś – zapewniła, że stanie się to w czasie wakacji, z wykorzystaniem pracowników niepedagogicznych. Pracownicy pedagogiczni będą odpowiedzialni za urządzenie swoich gabinetów.

B. baran – zapytał, czy są uczniowie, którzy korzystali z internatu w tej szkole? Czy były tam mieszkania służbowe?

L. Rogaś – według jej wiedzy są tam mieszkania służbowe zamieszkałe przez emerytów. Te lokale przejdą pod zarząd ZBiLK-u. Ich mieszkańcy będą mieli wskazane inne mieszkania komunalne.

M. Mazurczak – zapytała o dalsze losy budynku przy ul. Szpitalnej.

L. Rogaś – wyjaśniła, że zostanie on wyłączony z zasobów oświatowych. W pierwszej kolejności zostanie zaproponowany jednostkom podległym gminie. Jeśli nie znajdzie się zainteresowany – ZbiLK zadecyduje o jego dalszych losach.

Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 30/21.\

W głosowaniu: za – jednogłośnie, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.


Ad. pkt. 4.
Szczepienia dla nauczycieli.


 L. Rogaś – przypomniała, że oficjalna informacja o szczepieniach pojawiła się w piątek. Dyrektorzy szkół otrzymali z Ministerstwa e-mail, w którym dano im 3 dni na rejestrację zainteresowanych szczepieniami. Rejestracja odbywała się poprzez System Informacji Oświatowej. Panel dotyczący szczepień dostępny był jedynie dla dyrektorów placówek. Urząd Miasta nie miał do niego dostępu. Założenie było takie, że w pierwszej kolejności szczepieni będą nauczyciele pracujący stacjonarnie. Wątpliwości budziło szczepienie pracowników oświaty. P. Ilnicka – Mądry zgłosiła ten problem i wskazała, że jeśli zaszczepimy tylko nauczycieli, to np. w przedszkolach nie będzie miało ono sensu. Tam pracownicy niepedagogiczni mają b. duży kontakt z dziećmi. Podobne uwagi zgłaszały inne miasta. Udało się doprowadzić do zaszczepienia woźnych oddziałowych i pomocy nauczycielskich, a także prowadzących zajęcia praktyczne w szkołach zawodowych. Na prośbę p. Ilnickiej – Mądry w Szczecinie szczepienia nauczycieli odbywają się nie tylko w szpitalach węzłowych. Kolejnym problemem jest wyłączenie ze szczepień nauczycieli, którzy w tym roku kończą 60 lat. W tej chwili stopniowo jest to przywracane. Dyr. Rogaś podkreśliła, że dysponuje danymi wyłącznie ze szkół publicznych. W pierwszej turze spośród 5168 uprawnionych zaszczepionych zostało 2922 (56% nauczycieli).

M. Mazurczak – powiedziała, że pracownicy obsługi szkół są zaniepokojeni. Co można im powiedzieć?

L. Rogaś – jej zdaniem powinni być zaszczepieni wszyscy pracownicy oświaty. Niestety jedyne, co udało się uzyskać to woźne oddziałowe i pomoce nauczycieli. Decyzja należy do Ministerstwa.

H. Sokołowska – ZNP – poinformowała, że w rekrutacji do szczepień nie zostały ujęte osoby na urlopach zdrowotnych i na długotrwałych zwolnieniach, oraz pracownicy oddelegowani. ZNP skierowano w tej sprawie pismo do Ministerstwa Zdrowia i czeka na decyzję.

R. Łażewska – zapytała, czy możemy oszacować, kiedy szczecińscy nauczyciele zostaną zaszczepieni i kiedy będą już bezpieczni?

L. Rogaś – powiedziała, że z uwagi na uruchomione dodatkowe punkty szczepień, proces szczepienia nauczycieli wmieście przeprowadzono b. sprawnie i szybko. Dyrektor ma nadzieje, że podobnie będzie w drugiej turze.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


 B. Baran – poprosił o komentarz do negatywnej opinii Kuratorium Oświaty w spr. zamiaru przekształcenia technikum Łączności w Zespół Szkół Łączności w Szczecinie z dniem 1 września 2021 r.

L. Rogaś – powiedziała, że sprawa jest oczywista. Nazwa placówki może być zmieniona decyzją Rady Pedagogicznej. Ta opinia nie jest dla nas utrudniająca.

M. Żylik – poprosił o komentarz do rozporządzenia Ministra Edukacji odnośnie konkursów.

L. Rogaś – powiedziała, że przygotowywaliśmy się do przeprowadzenia konkursów, które nie odbyły się w ubiegłym roku,. Wtedy można było przedłużyć kadencje, albo nawet powierzyć funkcję.  W tej chwili najpierw dostaliśmy pismo, że konkursy można odbyć i jest bezpiecznie, a potem otrzymaliśmy kolejne, z którego wynika, że można to zrobić w różnych konfiguracjach. Postanowiliśmy skorzystać z propozycji rządu i raczej będziemy szli w kierunku powierzeń, bez przeprowadzania konkursów. Każdorazowo w tej sprawie będzie konieczna pozytywna opinia Rady Pedagogicznej.

T. Mądry – powiedziała, że w tym rozporządzeniu jest możliwość powierzenia na rok, lub na 5 lat. Zapytała, w którym kierunku idzie tu Urząd Miasta?

L. Rogaś – powiedziała, że tam, gdzie będzie to możliwe, będziemy chcieli dokonać powierzenia na 5 lat.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Agata Grenda
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/02/10, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2021/04/21 14:48:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2021/04/21 14:48:13 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2021/02/10 09:53:22 nowa pozycja