Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.35.2020
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 22 LIPCA 2020 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- 143/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Władysława Nehringa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/20 z obrębu 3054
- 144/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż części gruntu gminnego stanowiącego działkę nr 24/22 o powierzchni ca 305 m2 z obrębu ewidencyjnego nr 2049 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
- 145/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Uroczej, stanowiącej działkę numer 300/1 z obrębu ewidencyjnego numer 2015
4.  Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 23/2020; 24/2020; 25/2020; 26/2020; 27/2020; 28/2020; 29/2020 - WZiON.
5. Rozpatrzenie wykazu lokalu użytkowego: 1/2020 - WMiRSPN.
6. Rozpatrzenie wniosku lokalu użytkowego położonego przy Pl. Lotników 7 - WMiRSPN.
7. Rozpatrzenie wniosku nt. umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy Al. Wojska Polskiego 86 w Szczecinie - WMiRSPN.
8. Zapoznanie się z korespondencją.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu.


Protokół z posiedzenia w dniu 20 maja 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-11; przeciw-0; wstrzym.-0.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:


- 143/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ulicy Władysława Nehringa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/20 z obrębu 3054

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 143/20.

- 144/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż części gruntu gminnego stanowiącego działkę nr 24/22 o powierzchni ca 305 m2 z obrębu ewidencyjnego nr 2049 w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Radny Marcin Biskupski zapytał jaka jest różnica pomiędzy tym wnioskiem, który został złożony dziś a tym, który wcześniej zaopiniowano negatywnie.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski odpowiedział, że w pierwszej wersji nie było informacji, że przez teren, który zostaje wystawiony do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania przebiega rura wodna I90, dzisiaj jest podpisana umowa z wykonawcą, iż wykona zadanie do końca października.

Radny Mirosław Żylik powiedział, że był na wizji lokalnej tego terenu. Dodał, iż kolejna działka jest sprzedana po szerokości, czyli tak jak Miasto ma zamiar sprzedać tę, o której mowa. Droga od początku do końca będzie miała 10 m.

Marcin Biskupski zapytał czy w innych inwestycjach ZWiK-u jest też taka szybka reakcja. Zapytał również kto pokrywa koszty przeniesienia ZWiK czy inwestor.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski odpowiedział, że koszt inwestycji pokrywa ZWiK.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-1; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 144/20.

- 145/20 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Uroczej, stanowiącej działkę numer 300/1 z obrębu ewidencyjnego numer 2015

Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-0; pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały nr 145/20.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów nieruchomości: 23/2020; 24/2020; 25/2020; 26/2020; 27/2020; 28/2020; 29/2020 - WZiON.


Wykaz nieruchomości: 23/2020 (znak: WZiON-I.6840.203.2019.RS, UNP: 58256/WZiON/-XIV/19; WZiON-I.6840.265.2019.RS, UNP: 77308/WZiON/-XIV/19; WZiON-I.6840.266.2019.RS, UNP: 77461/WZiON/-XIV/19; WZiON-I.6840.267.2019.RS, UNP: 78297/WZiON/-XIV/19) - (zał. 3). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 24/2020 (znak: WZiON-I.6840.37.2018.SS, UNP: 18195/WZiON/-XIV/18) - (zał. 4). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 25/2020 (znak: WZiON-I.6840.173.2019.IŁ, UNP: 50514/WZiON/-XIV/19) - (zał. 5). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 26/2020 (znak: WZiON-I.6840.51.2018.RS, UNP: 23301/WZiON/-XIV/18) - (zał. 6). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Dominika Jackowski Wiceprzewodnicząca Komisji stwierdziła, iż na północy od działki, którą zamierza się zbyć, znajduje się teren Skarbu Państwa, który służy jako dojazd. Zapytała czy właściciel terenu wie, że próbuje się sprzedać fragment dojazdu. Czy droga dojazdowa prowadzi do tego samego właściciela czy innemu właścicielowi zabierze się dojazd do jego działki.

Radny Maciej Ussarz powiedział, że jest to przebudowa alternatywnej ulicy do Gdańskiej, która ma być wewnątrz portu. Dodał, że sprzedaż tej działki jest kluczowa w sprawie budowy drogi wewnętrznej.

Maria Latkowska odpowiedziała, że działka jest w użytkowaniu wieczystym Zarządu Portu Szczecin i Świnoujście.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-12, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 27/2020 (znak: WZiON-I.6841.18.2019.RS, UNP: 50949/WZiON/-XIV/19) - (zał. 7). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Radna Jolanta Balicka powiedziała, że w ubiegłym roku na obszarze drugiej działki, o którą wnioskuje Spółdzielnia Pod Dachem został wybudowany, ze środków miejskich skwer na rogu ulic Niemierzyńskiej i Krasickiego. To piękna, nowa inwestycja. RO Niebuszewo Bolinko pozytywnie zaopiniowała zbycie pierwszej działki – przy bloku. Zapytała czy wykaz – zgoda dotyczy jednej działki przy bloku czy dwóch. Dodała, że z dokumentów przedłożonych Komisji to nie wynika.

Dominika Jackowski wie, że Spółdzielnia nie może sobie zalegalizować obiektu, który wychodzi nie na swoje działki. Zaproponowała, aby sprzedać teren Spółdzielni po obrysie znajdującego się w tamtym miejscu budynku.

Radny Przemysław Słowik zapytał o fragment działki oznaczony w mpzp terenem elementarnym SB.30.45. W opisie mpzp jest zapis, że przeznaczenie terenu to droga publiczna. Dodał, że pod względem zagospodarowania przestrzennego nic tam nie może zostać postawione. Przychylił się do opinii radnej Jackowski do sprzedaży działki po obrysie budynku.

Maria Latkowska odpowiedziała radnej Balickiej, że Wydział zwrócił się o opinię dot. fragmentów dwóch działek: zarówno 16/2 jak i 14/18. Przypomniała, że ograniczono sprzedaż działki 14/18, aby nie było kolizji z urządzonym skwerem i parkingiem. W związku z propozycją radnej Jackowski, nie umie powiedzieć czy takie rozwiązanie jest możliwe, gdyż musi być fragment do racjonalnego korzystania. Stwierdziła, że propozycja jest do rozważenia, jednak konieczna będzie opinia Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej. Odpowiadając radnemu Słowikowi powiedziała, że na pewno nie wchodzi się w teren elementarny drogi. Teren ten jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Dodała, że linie planu nie pozwalają na tym terenie realizować żadnej zabudowy, i że teren elementarny związany jest z zabudową a nie drogą. Jeśli Miasto weszłoby w teren drogi, wówczas na rzecz Spółdzielni zapłaciłoby odszkodowanie.

Dominika Jackowski złożyła wniosek formalny, aby sprzedaż ograniczyć po obrysie budynku z uwzględnieniem wartości fundamentów.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zapytał wnioskodawcę czy wniosek przyjmie.

Maria Latkowska odpowiedziała, że rozumie intencję radnych. Boi się o restrykcje dot. sprzedaży po obrysie. Musi tę kwestię skonsultować z Wydziałem Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski podsumował, iż lepszym rozwiązaniem byłoby odesłanie wykazu do wnioskodawcy.

Dominika Jackowski zwróciła uwagę, iż budynek na tej działce jest samowolą budowlaną. Mpzp nie dopuszcza, aby Spółdzielnia tę samowolę zalegalizowała. Zgłosiła wniosek do WUiAB, aby zajął się sprawą samowoli budowlanej. Aby Spółdzielnia dokonała legalizacji, musi kupić teren oraz wystąpić z wnioskiem o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Radna Grażyna Zielińska stwierdziła, że Komisja musi mieć całościowy ogląd sytuacji dot. przedmiotowego terenu i może opiniować wykaz po uzyskaniu wyczerpujących informacji z PINB-u.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-0, wstrzym.-3 przyjęła wniosek o odstąpienia od zaopiniowała wykazu nieruchomości 27/20 (znak: WZiON-I.6841.18.2019.RS, UNP: 50949/WZiON/-XIV/19). Jednocześnie odsyła wykaz celem przygotowania zbycia terenu po obrysie budynku lub na zminimalizowanym obszarze oraz przedstawieniem informacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nt. podjętych działań dotyczących samowoli budowlanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Pod Dachem".

Wykaz nieruchomości: 28/2020 (znak: WZiON-I.6841.31.2020.RS, UNP: 11549/WZiON/-XIV/20) - (zał. 8). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-1 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.

Wykaz nieruchomości: 29/2020 (znak: WZiON-II.6823.63.2019.MM, UNP: 47608/WZiON/-XVI/19) - (zał. 9). Wprowadzenia dokonała Maria Latkowska zgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-13, przeciw-0, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie wykazu lokalu użytkowego: 1/2020 - WMiRSPN.


Wykaz lokali użytkowych: 1/2020 (znak: WMiRSPN-IV.7125.351.2019.IC) – (zał.10). Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomościzgodnie ze złożonym wykazem.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz.

Komisja w wyniku głosowania: za-10, przeciw-1, wstrzym.-0 pozytywnie zaopiniowała ww. wykaz.


Ad. pkt. 6.
Rozpatrzenie wniosku lokalu użytkowego położonego przy Pl. Lotników 7 - WMiRSPN.


Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wnioskiem (znak: WMiRSPN-III.7151.14.2020.US UNP: 29132/WMiRSPN/-VI/20) – zał.11.

Grażyna Zielińska zapytała dlaczego w zapisach umowy jest umowa zawarta na czas nieokreślony. Stwierdziła, iż taki zapis jest niekorzystny dla Miasta. Chciałaby uzyskać informację, w ilu przypadkach Miasto podpisuje umowy na czas nieokreślony oraz czy Miasto ma kontrolę nad takimi lokalami.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski powiedział, że w warunkach wypowiedzenia jest klauzula mówiąca o wypowiedzeniu umowy w ciągu 3 miesięcy. Dodał, że umowa na czas określony może spowodować wnioskowanie przez wynajmującego o zwrot poniesionych nakładów.

Lilla Sobczyk Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych odniosła się do umowy na czas nieokreślony. Powiedziała, że w tej nieruchomości funkcjonuje wiele instytucji i wszystkie oprócz firmy Orange mają umowy na czas nieokreślony. ZBiLK sporządzając umowę zabezpiecza się aktem notarialnym i poddaniu się egzekucji, a okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony byłby 3 miesięczny.

Przemysław Słowik zapytał jaki byłby tryb wypowiedzenia. Miesiąc czy trzy miesiące? Zapytał też czy wszystkie podmioty traktowane są równorzędnie.

Lilla Sobczyk odpowiedziała, że pozostałe podmioty jak Biblioteka Miejska, Bawialnia Madagaskar, sklepy spożywcze mają umowy na czas nieokreślony. Sklep Społem wypowiedział umowę ZBiLK-owi, uznał, że sklep jest nierentowny i pomimo tego, iż umowa mogła trwać zrezygnował z niej. Nie ma tu żadnego podmiotu, które jak spółka Orange miałyby umowę na czas określony. Dodała, że okres wypowiedzenia z reguły jest trzy miesięczny. Powiedziała też, że ZBiLK może negocjować z Orange warunki wypowiedzenia i skrócić termin wypowiedzenia umowy do jednego miesiąca.

Grażyna Zielińska zapytała jaka jest stawka czynszu za lokal.

Lilla Sobczyk odpowiedziała, że 34 zł netto/m2.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-11, przeciw-0, wstrzym.-2 pozytywnie zaopiniowała ww. wniosek.


Ad. pkt. 7.
Rozpatrzenie wniosku nt. umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej przy Al. Wojska Polskiego 86 w Szczecinie - WMiRSPN.


Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak zgodnie ze złożonym wnioskiem (znak: WMiRSPN-III.6845.48.2020.US; UNP: 27508/WMiRSPN/-VI/20) – zał.12.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski powiedział, że w ramach wsparcia dla szczecińskiego biznesu, wydzierżawiono na preferencyjnych warunkach Północnej Izbie Gospodarczej nieruchomość – 515,55 m2 za 2,78 zł/m2. Wypowiedział się w swoim imieniu. Jest zbulwersowany tą sytuacją. Jeśli PIG ma zbędne pomieszczenia to Miasto może w dobry sposób je zagospodarować. Będzie głosował przeciwko.

Radny Łukasz Kadłubowski podziela po części zdanie przedmówcy. Jest przeciwnikiem uniemożliwienia PIG zmiany zapisów umowy. Uważa, że winno się to wiązać ze zmianą stawek, gdyż aktualnie PIG ma bardzo preferencyjne stawki czynszu. Te stawki były związane z remontem, którego dokonali. Jeżeli jest możliwość takiej zmiany umowy, w której zostanie zawarty zapis, że w przypadku podnajęcia nieruchomości przez PIG zostanie zwiększona kwota za czynsz należny Miastu. Zysk PIG to pomniejszenie miesięcznego kosztu wynajmu, który pokrywany byłby przez inny podmiot. Ten inny podmiot nie miałby preferencyjnych warunków.

Grażyna Zielińska zgodziła się ze zdaniem Przewodniczącego. Dodała, że jeśli PIG nie potrzebuje takich powierzchni, niech odda je Miastu. Uważa, że radni muszą w pierwszej kolejności dbać o dochody Miasta. Będzie głosowała przeciw.

Dominika Jackowski zgodziła się z przedmówcami. Zapytała w oparciu o obowiązującą umowę czy PIG ma prawo pierwokupu tego budynku po upływie 9 latach. Izba poniosła nakłady na remont, ale już dziś może wystąpić o możliwość bezprzetargowego zakupu nieruchomości. Będzie głosowała przeciw.

Marcin Biskupski zgodził się z opiniami przedmówców. Jest przeciw, chyba że zostaną zmienione stawki za m2. Dodał, że jeśli Miasto nie zamierza podnieść stawek, to jest mnóstwo organizacji pozarządowych w Szczecinie, które szukają lokalu na prowadzenie własnej działaności. Będzie głosował przeciw.

Lilla Sobczyk uzupełniła informację. Powiedziała, iż jest propozycja, aby zmienić zapis w umowie o brzmieniu: „wydzierżawiający może uzależnić zgodę od podwyższenia wysokości czynszu. Dzierżawca każdorazowa składa pisemny wniosek o wydanie zgody na użyczenie, poddzierżawienie lub podnajęcie przedmiotu umowy wraz z podaniem powierzchni, podmiotu oraz kwotę jaką będzie pobierał z tego tytułu załączając kserokopię projektu umowy”. Gmina Miasto Szczecin miałaby wpływ na stawkę, komu zostanie nieruchomość podnajęta i na jakich zasadach.

Radny Mariusz Bagiński zapytał dlaczego dyrektor ZBiLK-u pisze umowę i wnioskuje za Północną Izbę Gospodarczą. Nie rozumie dlaczego w tak szybkim tempie dyrektor Sobczyk przedstawia takie rozwiązania. Zapytał czym to jest spowodowane.

Lilla Sobczyk odpowiedziała, że troską o interes Gminy. Dodała, że z prawnikami wypracowano zapisy umowy tak, aby zabezpieczyć interes Gminy.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zapytał z jakim wnioskiem PIG zwrócił się do Miasta.

Lilla Sobczyk odpowiedziała, że ze zmianą zapisu umowy par 3 ust. 2, który mówi o tym żeby zmienić zapis dotyczący podnajmu za zgodą GMS do 50% powierzchni na rzecz podmiotów trzecich – innych, dowolnych, komercyjnych. W obecnej umowie jest zapis, że tylko podmiotom, gdzie PIG jest organem założycielskim.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski zapytał z czego wynika wypowiedź dyr. Sobczyk, że jest już po rozmowie z prawnikami i ZBiLK proponuje jeszcze inne zapisy do tej umowy, wbrew woli wnioskodawcy.

Lilla Sobczyk powtórzyła, że dbając o interes GMS. Jeśli PIG zaakceptowałaby taki zapis, który dałby Miastu kontrolę i pozwalał na wzrost stawek za m2, wówczas ZBiLK wystąpiłby z wnioskiem do radnych o poparcie takiego rozwiązania.

Przewodniczący Komisji Władysław Dzikowski stwierdził, że obecnie dyskusja toczy się nad zmianą par. 3 ust.2, w treści przytoczonej przez dyrektor Sobczyk.

Łukasz Kadłubowski stwierdził, że w umowie w par. 1 ust. 4 jest zapis, że wydzierżawiający może uzależnić zgodę od zmiany wysokości czynszu dzierżawnego. Na podstawie tego paragrafu nie można rozpatrywać zmiany samej dzierżawy. ZBiLK powinien dbać o interes Miasta i zabezpieczyć stronę miejską, aby dochód był jak największy. Popiera działania ZBiLK-u. Uważa, że dzisiaj nie powinno się tworzyć tego zapisu, jednak powinno się powrócić do tego tematu na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Przemysław Słowik zgodził się z przedmówcą. Uważa, iż jeśli jest możliwość uzyskania większych zysków dla Miasta to powinno się ująć taki zapis. Przychyla się do stwierdzenia, aby powrócić do tego tematu, po wprowadzeniu stosownych zapisów. Aby nie było tak, że PIG na tym zarabia lub, że nieruchomość jest niewykorzystana.

Grażyna Zielińska stwierdziła, że teraz mamy ustosunkować się do wniosku PIG-u czy w umowie zawarty będzie zapis umożliwiający za zgodą wydzierżawiającego dalsze poddzierżawianie przez PIG nie więcej niż 50% powierzchni dzierżawionej nieruchomości.

Mariusz Bagiński złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji oraz wydanie opinie nt. wniosku, który Komisja otrzymała.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wniosek.

Komisja w wyniku głosowania: za-1, przeciw-10, wstrzym.-2 negatywnie zaopiniowała ww. wniosek.


Ad. pkt. 8.
Zapoznanie się z korespondencją.


Komisja zapoznała się z korespondencją w następujących sprawach – przyjęła do wiadomości:

  • Zał.13 informacją WUiAB nt. zabudowy wielorodzinnej z dnia 10.07.2020 r. – ul. Spiska 39
  • Zał.14 informacją WUiAB nt. stacji bazowych z dnia 22.06.2020 r.
  • Zał.15 informacją WUiAB nt. zabudowy wielorodzinnej z dnia 15.07.2020 r. – ul. Arkońska 37A


Ad. pkt. 9.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie wniesiono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Marta Czapiewska
Główny Specjalista BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2020/07/16, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Marta Czapiewska, dnia: 2020/09/18 13:55:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marta Czapiewska 2020/09/18 13:55:05 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/07/22 13:16:49 modyfikacja wartości
Marta Czapiewska 2020/07/16 10:10:48 nowa pozycja