Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.5.3.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. KULTURY
Z DNIA 14 GRUDNIA 2018 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Edyta Łongiewska-Wijas - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 297/18 w spr. ustanowienia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Szczecin,
- Nr 298/18 w spr. ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.


Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28.11.18 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28.11.18 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 297/18 w spr. ustanowienia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Szczecin,
- Nr 298/18 w spr. ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina.


E. Łongiewska – Wijas –powiedziała, że uchwała w sprawie Nagrody Artystycznej jest uchwałą, która funkcjonuje od ponad 20 lat. W tym czasie przyjmowała różne formuły, a zmiany w jej treści stopniowo zmierzały do zmniejszenia udziału Komisji Kultury w procedowaniu nad tą nagrodą. Przedstawione w obu projektach uchwał zmiany zmierzają do utworzenia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Szczecina. Zmienia to całkowicie charakter tej nagrody. Nigdy nie miała to być nagroda Prezydenta Miasta, tylko Miasta Szczecin. To nagroda, którą mieszkańcy składali wyraz uznania najlepszym szczecińskim artystom. Radna uważa, że nadal powinna być to Nagroda Miasta Szczecina, a Komisja Kultury ma mandat do reprezentowania szerokiego grona odbiorców kultury. Złożone autopoprawki nie zmieniają istoty tej uchwały. Nadal Komisja Kultury traci znaczenie przy wyłanianiu nominowanych. Radna jest przekonana, że członkowie Komisji Kultury powinni uczestniczyć w wyborze nominowanych do Nagrody Artystycznej w pełnym gronie.

A. Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury – zapewniła, że regulamin wyłaniania nominowanych do Nagrody Artystycznej nie będzie odbiegał od tego, co było do tej pory. Ideą uchwały było ujednolicenie nazewnictwa nagród, które funkcjonują w mieście. Tryb zgłaszania kandydatów pozostaje taki sam: każdy mieszkaniec może przesłać takie zgłoszenie. Kapituła, składająca się z 3 przedstawicieli Komisji Kultury oraz 3 przedstawicieli Prezydenckiej Rady Kultury, będzie wybierać nominowanych do Nagrody. Dyrektor przypomniała, że w poprzednich latach wyboru dokonywano na otwartym posiedzeniu Komisji Kultury i nie zawsze można było wtedy prowadzić otwartą dyskusję. W tej chwili proces wyłaniania będzie bardzo podobny. Każdy z głosujących będzie miał 1 głos do oddania. Z tego powstanie lista maksymalnie 5 nazwisk, a ostatecznego wyboru będzie dokonywał Prezydent Miasta. Tak jest i w tej chwili.

M. Szyszko – uznał, że kształt uchwały przedstawiony przez projektodawcę może uprościć przebieg dyskusji i ułatwi osiągniecie konsensusu.

B. Baran – powiedział, że dla osób, które są honorowane, większe znaczenie ma nagroda Miasta Szczecin niż Prezydenta Miasta. To wyróżnienie porównywalne do Honorowego Obywatelstwa. To wyraz uznania całej społeczności Miasta.

E. Łongiewska – Wijas – powiedziała, że od 1996 r. do 2010 r. Komisja Kultury nie wybierała nominowanych. W tym czasie wybierała Laureata Nagrody. W kolejnych latach, od 2011 roku, wprowadzono zmianę polegającą na wyborze nominatów, spośród których Prezydent dokonywał wyboru Laureata. Proponowane dziś zmiany nie mają charakteru kosmetycznego. Tworzenie kapituły składającej się także z Wiceprezydenta oraz Dyrektora Wydziału Kultury sprawi, że będzie to nagroda urzędników. Radna chce, by była to nagroda mieszkańców. Takie rozwiązanie da nam pozostanie przy obowiązującej uchwale.

 

A. Stankiewicz – powiedziała, że odkąd pamięta Nominowani byli przedstawiani Prezydentowi, który podejmował ostateczną decyzję. Dyrektor uważa, że nic złego w tej propozycji nie ma. Po raz pierwszy zdarzyło jej się usłyszeć zastrzeżenia dot. braku zaufania ze strony radnych. Jeśli Prezydent podejmie decyzję o wycofaniu projektu z porządku obrad, nie ma żadnego problemu. Radni także mogą zaopiniować te projekty uchwał zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

 

J. Balicka – doprecyzowała, że rekomendacje przedstawiane Komisji Kultury zawsze były pełne, przekazywano wszystkie wnioski, jakie wpłynęły. Bez sugestii, że jedna propozycja jest lepsza czy gorsza. Zastrzeżenie, że decyzję podejmować będą urzędnicy, jest niewłaściwe. W składzie gremium będą także radni, przedstawiciele Prezydenckiej Rady Kultury oraz dotychczasowi Laureaci Nagrody.

 

U. Pańka – złożyła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał nr 297/18 i 298/18.

 

B. Baran – powiedział, że chce by była to nagroda Miasta Szczecina. Nad procedurą musimy się zastanowić.

 

M. Szyszko – stwierdził, że ujednolicenie, o którym mowa, podnosi rangę wydarzenia. „To my współdecydujemy o przyznaniu tej nagrody. Jednak to, że wręcza ją Prezydent sprawia, że jej ranga rośnie”.

 

E. Łongiewska – Wijas – przypomniała, że zawsze nagroda była wręczana przez Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta. Sama uroczystość to kwestia scenariusza. Najważniejsze, jaki status będzie miała ta nagroda. A za tym automatycznie musi pójść procedura wyboru. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek formalny radnej U. Pańki. 

W głosowaniu: za -2, przeciw - 4, wstrzym. – 0 Komisja opowiedziała się przeciwko zdjęciu z porządku obrad sesji Rady Miasta projektu uchwały Nr 297/18. 

W głosowaniu: za -2, przeciw - 4, wstrzym. – 0 Komisja opowiedziała się przeciwko zdjęciu z porządku obrad sesji Rady Miasta projektu uchwały Nr 298/18. 

J. Balicka – złożyła wniosek formalny o zaopiniowanie omawianych projektów uchwał, wraz z autopoprawkami.

W głosowaniu: za- 2, przeciw – 4, wstrzym. – 0, Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały Nr 297/18. 

W głosowaniu: za- 2, przeciw – 4, wstrzym. – 0, Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały Nr 298/18.


Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.


E. Łongiewska – Wijas – zapoznała radnych z treścią pisma w sprawie treści napisu na tabliczce Pomnika Ofiar nacjonalizmu ukraińskiego (załącznik nr 3 do protokołu).

 

D. Matecki - potwierdził, że duża część środków na budowę pomnika pochodziła ze zbiórki społecznej.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Edyta Łongiewska-Wijas
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2018/12/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2019/02/11 16:41:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2019/02/11 16:41:53 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2019/01/10 14:38:08 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2018/12/11 10:20:00 nowa pozycja