Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.3.46.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
Z DNIA 14 LIPCA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 11:00
Zakończenie posiedzenia - 13:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Władysław Dzikowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (23.06.2021).
3. Kwestia budowy placu zabaw i siłowni pod chmurką (ul. Grenadierów).
4. Rozpatrzenie wykazów:
- 8/2021 - WMiRSPN,
- 3/2021 - ZBiLK.
5. Rozpatrzenie korespondencji bieżącej.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Radna Edyta Łongiewska-Wijas - zaproponowała przeniesienie sprawy ul. Przygodnej z punktu "Korespondencja" i wpisanie jej jako odrębny (trzeci) punkt w porządku obrad.

Przewodniczący Władysław Dzikowski - poinformował, że ze względu na przyjęty model pracy Komisji Budownictwa nie ma możliwości przychylenia się do tego wniosku. Zapowiedział, że Komisja zajmie się tą sprawą i przeanalizuje ją w oparciu o otrzymane dokumenty. Na obecnym posiedzeniu Radni zapoznają się z pismem, a do sprawy Komisja wróci w stosownym czasie.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji (23.06.2021).


Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 0012.3.45.2021 z dn. 23.06.2021 r.

Za – 10, przeciw – 0, wstrzym. – 1.

Protokół został przyjęty.


Ad. pkt. 3.
Kwestia budowy placu zabaw i siłowni pod chmurką (ul. Grenadierów).


Przewodniczący Władysław Dzikowski – poinformował, że wystąpił do Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej z następującymi pytaniami:

- czy były prowadzone jakiekolwiek procedury administracyjne związane z działką nr 77/6 obr. 2043 na ul. Grenadierów? 

- czy była wydana jakakolwiek opinia na temat możliwości wykorzystania wskazanej nieruchomości do realizacji zadania w ramach SBO?

- kto z WUiAB występuje w komisji weryfikacyjnej zgłaszanych wniosków SBO i komu wydana została opinia?

Przedstawił odpowiedź udzieloną przez WUiAB. Poinformował, że w dniu 14.09.2020 r. do Urzędu wpłynęło zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, obejmujące zadanie w ramach SBO 2020 „Plac zabaw, siłownia pod chmurką – Zdrowe Bezrzecze” na działce nr 77/6 obr 2043. Zakres robót obejmował wykonanie siłowni typu fitness, elementów zabawowych dla dzieci oraz elementów wyposażenia terenu typu ławka, kosz na śmieci. Postanowieniem z dnia 30.09.2020 r. nałożono obowiązek usunięcia nieprawidłowości w złożonych dokumentach. Po uzupełnieniu dokumentów zgłoszenie ww. robót zostało przyjęte. Ponadto poinformowano, że WUiAB opiniował wniosek w dniu 18.09.2019r. w ramach SBO 2020. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Odnosząc się do pytania o opiniowanie wniosków SBO WUiAB poinformowało, że WUiAB opiniuje wnioski składane w ramach SBO jako wydział merytoryczny, głównie pod kątem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego. Uprawnienia do opiniowania SBO posiadają: zastępca dyrektora, kierownicy oraz wytypowane dodatkowe osoby z referatów ds. administracji budowlanej. 

Wyraził opinię, wedle której istnieje potrzeba zmian w zasadach weryfikowania projektów SBO, aby nie dochodziło w przyszłości do podobnych problemów.  

Jerzy Nowak – autor projektu SBO „Plac zabaw, siłownia pod chmurką – Zdrowe Bezrzecze” – przedstawił pierwotne przeznaczenie placu, który miał pełnić zadanie integracji społeczności lokalnej. Dzięki procedurze SBO mieszkańcy mogli wyrazić swoje zdanie co do zagospodarowania działki. Poinformował, że w odniesieniu do terenu został wykonana koncepcja urbanistyczna, następnie podział geodezyjny terenu oraz projekt zagospodarowania przestrzennego zgodny z funkcją założoną w koncepcji. W efekcie powstał zespół zabudowy, który dawał przestrzeń dla mieszkańców osiedla. Wyraził opinię, że wobec powyższego jedynym logicznym dalszym działaniem jest realizacja projektu SBO, który realizuje nie tylko wolę mieszkańców, ale także koncepcję zagospodarowania tego terenu.

Bogusław Czerny – pełnomocnik – przypomniał, że teren został wydzierżawiony w 2016 r. Zwrócił uwagę, że teren ten został uporządkowany i ogrodzony na koszt strony wydzierżawiającej. Od tego momentu teren ten przestał być wykorzystywany jako składowisko śmieci i przypadkowych przedmiotów. Przywołał zapisy prawne określające wymaganą odległość placu zabaw od zabudowań informując, że wymagania te w tym przypadku nie zostały spełnione. Powiedział, że teren nie spełnia wymogów formalno-prawnych oraz wymogów bezpieczeństwa do realizacji założonych w projekcie SBO celów, m.in. zwracając uwagę na zamiar komunikacyjnego wykorzystania terenu. Funkcja rekreacyjna na tej działce jest zatem niemożliwa do prowadzenia. Ponadto na stronie WUiAB brak jest informacji o zgłoszeniu robót budowlanych. Zwrócił także uwagę, że zlokalizowanie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej spowoduje stałe zakłócenie miru domowego na przyległej działce (gdzie odległość jest znacznie mniejsza niż 10 m). Zaapelował o wstrzymanie realizacji projektu do momentu otrzymania opinii powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Małgorzata Waszak – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – poinformowała, że w latach 2016-2019 zawarta była umowa dzierżawy dla przedmiotowego terenu. Wydano pozwolenie na postawienie ogrodzenia dla zachowania terenu w czystości. Pod koniec trwania umowy dzierżawy dzierżawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy, na co uzyskał negatywną odpowiedź z uwagi na to, że teren był objęty procedowaniem wniosku w ramach SBO. Dzierżawca poddał się rygorowi egzekucji, w związku z czym ZBiLK jest w posiadaniu kluczy. W razie realizacji ogrodzenie zostanie zlikwidowane i teren będzie dostępny.

Andrzej Loch – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – przypomniał, że zgłoszenie robót budowlanych jest czynnością formalno-prawną i nie ma stron postępowania (nie ma obowiązku informowania sąsiadów). Ponadto tego typu zgłoszenia nie znajdują się w rejestrze, o którym wspomniał Pan B. Czerny.

Wiesława Rabińska – Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej – odnosząc się do zarzutu niezachowania odległości zwróciła uwagę, że projekt zakłada zachowanie wymaganych odległości.

Radny Przemysław Słowik – potwierdził zachowanie wymaganych odległości przy projekcie. Zwrócił uwagę, że projekt już przeszedł weryfikację formalną i merytoryczną i powinien być jak najszybciej realizowany. Ponadto był też etap konsultacji, kiedy był czas na wypowiedzenie się.

Przewodniczący Władysław Dzikowski – wyraził opinię, że w świetle przedstawionych argumentów należy przystąpić do realizacji projektu jak najszybciej.

Radny Patryk Jaskulski – przypomniał, że projekty SBO podlegają skrupulatnej weryfikacji i opiniowaniu pod kątem zgodności z planami.Zauważył, że historia starań mieszkańców o zorganizowanie miejsca rekreacji na osiedlu jest długa, co dodatkowo potwierdza istotność tego projektu dla mieszkańców osiedla. Odnosząc się do obaw o funkcjonowanie obiektu przypomniał o możliwości wprowadzenia stosownych zapisów w regulaminie.

Radna Dominika Jackowski – zwróciła uwagę, że nie może dochodzić do sytuacji, w której jedna osoba blokuje realizację zadania, które zostało pozytywnie zweryfikowane.

Joanna Pieciukiewcz – RO Krzekowo-Bezrzecze – przedstawiła pozytywne stanowisko rady osiedla wobec omawianego projektu.

Radny Marcin Biskupski – przypomniał, że jest to sprawa, w której jeden człowiek występuje przeciwko 737 mieszkańcom, którzy chcą realizacji projektu.To głos tych kilkuset mieszkańców powinien się liczyć.

Radny Dariusz Matecki – przypomniał, że w przedmiotowej sprawie wystosował także interpelacje. Wyraził opinię, że nie ma powodu wstrzymywać projektu.

Radny Patryk Jaskulski - zgłosił wniosek formalny o wystosowanie do ZUK-u wniosku o pilne wszczęcie robót związanych z realizacją projektu SBO „Plac zabaw, siłownia pod chmurką – ZDROWE BEZRZECZE”.

Głosowanie nad wnioskiem formalnym:

Za – 12 (jednogłośnie)

Wniosek formalny został przyjęty.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie wykazów:
- 8/2021 - WMiRSPN,
- 3/2021 - ZBiLK.


- Wykaz nieruchomości: 8/2021 (znak: WMiRSPN-IV.7125.419.2019.IC) - załącznik nr 4 do protokołu

Wprowadzenia dokonała Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dąbrowski - zwrócił uwagę na brak mpzp dla tego terenu. Wyraził opinię, że sprawa ta została rozpoczęta zbyt wcześnie, ponieważ w przebudowie jest ulica Małkowskiego i być może po zakończeniu przebudowy lokal będzie więcej wart. Zgłosił wniosek formalny o odesłanie do wnioskodawcy w celu wykonania operatu po zakończeniu inwestycji wykonywanej przez Miasto.

Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zauważyła, że lokal i tak jest położony w atrakcyjnym miejscu, a operat szacunkowy jest aktualnym operatem obowiązującym na czerwiec 2021 r.

Głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Witolda Dąbrowskiego:

Za - 3, przeciw - 6, wstrzym. - 0

Wniosek formalny nie został przyjęty.

 

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 8/2021:

Za - 8, przeciw - 3, wstrzym. - 0

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.

 

Radny Łukasz Kadłubowski - poprosił o przekazanie przez Wydział informacji o tym, na jakim poziomie kształtuje się wykonanie planu sprzedaży nieruchomości.

Małgorzata Waszak - Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - zadeklarowała przekazanie takiej informacji przed kolejnym posiedzeniem Komisji.

 

- Wykaz nieruchomości: 3/2021/ZBiLK (znak: ZBiLK.DDG.4142.1146.2021.TŚ) - załącznik nr 5 do protokołu

Wprowadzenia dokonał Tomasz Sroka - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych - zgodnie ze złożonym wykazem.

Radny Witold Dabrowski - poprosił o podanie nadkładów na poszczególne etapy.

Tomasz Sroka - Dyrektor Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych - poinformował, że kwota łączna to ponad 15 mln. Harmonogram dołączony do wniosku wskazuje na działania, które będą podejmowane.

Wobec braku dalszych pytań ze strony Radnych Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie ww. wykaz nieruchomości.

Głosowanie nad pozytywnym zaopiniowaniem wykazu nieruchomości nr 3/2021/ZBiLK:

Za - 6, przeciw -1, wstrzym. - 1

Wykaz został zaopiniowany pozytywnie.


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie korespondencji bieżącej.


Radni zapoznali się z bieżącą korespondencją Komisji:

- pismem ws. zwrotu bonifikaty przy sprzedaży lokalu ul. Wawrzyniaka oraz odpowiedzią udzieloną przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (załącznik nr 6 do protokołu). Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

- pismem ws. wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Wszystkich Świętych (załącznik nr 7 do protokołu). Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

- pismem ws. wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - ul. Stołczyńska (załącznik nr 8 do protokołu). Komisja przyjęła pismo do wiadomości.

- pismem ws. protestu przeciw wycince drzew i obecnej lokalizacji przedszkola na ul. Przygodnej (załącznik nr 9 do protokołu). Komisja przyjęła pismo do wiadomości. Przewodniczący zapowiedział zorganizowanie posiedzenia Komisji, w którym sprawa ul. Przygodnej znajdzie się w odrębnym punkcie porządku obrad.

Helena Frejno - zwróciła uwagę na potrzebę szerokiej dyskusji na temat tego terenu, ponieważ na osiedlu brakuje zieleni i nie można dopuścić do realizowania planowanej inwestycji w tym kształcie.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Adam Kopciński-Galik - zawnioskował o zorganizowanie wspólnego wyjazdowego posiedzenia Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ws. ul. Przygodnej.

Radna Agnieszka Kurzawa - poruszyła sprawę prac budowlanych, które odbywają się przy ul. Sławomira i ul.Szarotki i prowadzone są w godzinach nocnych, co przeszkadza mieszkańcom. Mieszkańcy zgłaszają sprawę do Straży Miejskiej, jednak otrzymują informację, że jeśli wydane zostało pozwolenia na prace nocne, to mogą się one toczyć. Zapytała, czy faktycznie zostało wydane takie pozwolenie?

Andrzej Loch - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - poinformował, że zgodę taką wydaje Wydział Ochrony Środowiska.

Radna Edyta Łongiewska-Wijas - zwróciłą uwagę, że mieszkańcom udzielono możliwość aktywnego uczestnictwa w Komisji, po czym nie pozwolono im zabrać głosu ws. ul. Przygodnej.

Przewodniczący Władysław Dzikowski - przypomniał, że w Komisji został przyjęty konkretny sposób pracy, a mieszkańcy zostali poinformowani, że z tematem ul. Przygodnej Radni zostaną dopiero zapoznani w punkcie "bieżąca korespondencja", a ewentualna dyskusja obędzie się, gdy temat trafi do odrębnego punktu porzadku obrad.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Anna Musiał
Podinspektor BRM
 Władysław Dzikowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/07/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Anna Musiał, dnia: 2021/08/25 12:25:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Musiał 2021/08/25 12:25:21 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/07/22 12:54:49 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/07/08 11:04:41 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/07/06 14:33:47 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/07/06 14:25:22 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/07/06 13:28:59 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/07/06 12:54:33 modyfikacja wartości
Anna Musiał 2021/07/05 15:05:11 nowa pozycja