Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Protokół z posiedzeń komisji Rady Miasta

PROTOKÓŁ NR 0012.10.20.2021
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Z DNIA 18 STYCZNIA 2021 ROKU


Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Łukasz Kadłubowski - Przewodniczący Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący poinformował o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia 9.11.2020 roku
3. Rozpatrzenie petycji w sprawie upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmana poprzez nazwanie ulicy, skweru lub parku jego imieniem
4. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie udzielenia odpowiedzi na pisma skierowane do ZDiTM-u.
5. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wykonania uchwały nr XVIII/429/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta szczecin na lata 2016-2021.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie zgłoszono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia 9.11.2020 roku


Protokół z ww. posiedzenia został przyjęty w wyniku głosowania / 4-za/ jednogłośnie.


Ad. pkt. 3.
Rozpatrzenie petycji w sprawie upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmana poprzez nazwanie ulicy, skweru lub parku jego imieniem


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - poinformował, że jest po rozmowie z Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności RM, która jest właściwą merytorycznie komisją w zakresie nazewnictwa ulic. Przewodniczący Bazyli Baran zadeklarował, że Komisja pochyli się nad tą sprawą. W chwili obecnej Komisja przygotowuje pakiet rozwiązań i możliwości dot. dalszego sposobu ustalania nazewnictwa i uprządkowania całego dotychczasowego systemu. Inicjatywą jest tu stworzenie zespołu ds. nazewnictwa miejskiego poprzez podjęcie projekcie uchwały w sprawie nadawania i zmian nazw ulic, placów i parków w Szczecinie, który będzie procedowany na najbliższej sesji rady miasta.

Radny P. Jaskulski - należy trzymać się porządku ustalonego w pracy Rady Miasta. Skoro Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności RM jest komisją merytoryczną w zakresie opiniowania nazw ulic, to Komisja Skarg powinna przekierować przedmiotowy wniosek/petycję celem rozpatrzenia, aby nie było sytuacji, że daną nazwę ulicy zaopiniowała niewłaściwa Komisja, co miało już miejsce w przeszłości.  

Radny M. Żylik – poparł ww. stanowisko.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - poddał pod głosowanie stanowisko o przekazaniu przedmiotowej petycji wg kompetencji do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności RM celem rozpatrzenia.

Komisja w wyniku głosowania / 4-za/ jednogłośnie przyjęła ww. stanowisko.


Ad. pkt. 4.
Rozpatrzenie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie udzielenia odpowiedzi na pisma skierowane do ZDiTM-u.


P. K. Miller (Dyrektor ZDiTM)  -  poinformował, że w dniu 4.10.2020r. do Wydziału Inwestycji Miejskich UM wpłynął wniosek za pośrednictwem emaila, który został przesłany zgodnie z kompetencjami do ZDiTM-u dzień później.   Ta sama wiadomość w dniu 16.10.2020r. została wysłana już na adres ZDiTM, a dnia 22.10 ta sama treść została wysłana ponownie przez skarżącego dodatkowo epuapem. Przyznał, że sama odpowiedź faktycznie została udzielona z jednodniowym opóźnieniem, za co przeprosił  stronę skarżącą. Z pracownikiem odpowiedzialnym za tą sprawę została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca z uwagi na przekroczenie terminu udzielania odpowiedzi zgodnie z Kpa.

Skarżący -  potwierdził wypowiedz Dyrektora Millera. Przyznał, że przez 2 tygodnie był nieświadomy przekazania jego wiadomości z Wydziału Inwestycji Miejskich do ZDiTMU, dlatego wystosował ponaglenie. Jednak odpowiedź, jaką otrzymał w dniu 12.11.2020r. była bardzo wymijająca. Zwrócił uwagę, że z perspektywy mieszkańca nie wiadomo, jaki konkretnie wydział zajmuje się daną sprawą i co się z dalej dzieje z pismami składanymi przez  mieszkańca.

P. K. Miller (Dyrektor ZDiTM)  - przyznał że w dobie pandemii autoresponder wysyła z automatu informacje dla mieszkańców o nieobecności pracownika, do którego miała dotrzeć dana wiadomość i prosi o wysłane pisma za pośrednictwem epuapu. Z uwagi, że odpowiedź jaką otrzymał skarżący nie jest dla niego zadowalająca i wystosował ponowne zapytanie w dniu 26 grudnia 2020r.. to zapewnił, że  do dnia 26 stycznia br zostanie wystosowana odpowiedź, która  na pewno będzie satysfakcjonująca dla skarżącego. Jeszcze raz przeprosił za zaistniałą sytuację i zobowiązał się do dopilnowania tej sprawy osobiście.

Skarżący - podziękował za wyjaśnienie sprawy. Będzie wdzięczny za udostępnienie organizacji ruchu, na którą ZDiTM się powoływał we wcześniejszych swoich pismach.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - liczy, że zgodnie z zapowiedziami Dyrektora ZDiTM skarżący otrzyma pełną i satysfakcjonującą go odpowiedź. Rozwiązaniem jest dalsze polubowne rozwiązanie tej sprawy, dlatego proponuje, aby na tym etapie, po uzyskanych wyjaśnieniach Dyrektora ZDiTM skarżący rozważył wycofanie swojej skargi. Jeśli będzie potrzebna dalsza interwencja to Komisja się tym zajmie.

Skarżący - oświadczył, że na tym etapie wycofuje swoją skargę. Zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach zapytań mieszkańców lepsze będzie wykonanie telefonu i rozmowa wyjaśniająca, niż otrzymanie obszernej formalnej odpowiedzi, z której nic nie wynika. W sprawie, którą podejmował do ZDiTM-u chodzi, o to aby  zaniedbane chodniki w mieście nie ulegały dalszej degradacji.

P. K. Miller (Dyrektor ZDiTM)  - podziękował i zapewnił o dopilnowanie przedmiotowej  sprawy. 

  


Ad. pkt. 5.
Rozpatrzenie skargi na nienależyte wypełnianie obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie wykonania uchwały nr XVIII/429/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta szczecin na lata 2016-2021.


Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - poprosił o wprowadzenie do tematu ze strony przedstawicieli Urzędu Miasta

P. W. Kieszkowska (WOŚr) - jeśli chodzi o skargę, to z punktu widzenia Wydziału nie doszło do żadnego naruszenia realizacji celów wyznaczonych przez program przyjęty w uchwale nr XVIII/429/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta szczecin na lata 2016-2021. Program ochrony środowiska przed hałasem służy przede wszystkim obniżeniu, doprowadzeniu do przyjętej skali dopuszczalnej przekroczeń hałasu w tych miejscach, gdzie te przekroczenia są największe. Program taki sporządza się na podstawie mapy akustycznej i każdorazowo przed nowym programem na poszczególne lata sporządzana jest nowa mapa akustyczna, która wyznacza te rejony, w których ten hałas jest największy i tam, gdzie należy podjąć działania zmierzające do obniżenia tego hałasu. Zatem wszystkie cele, które zostały wyznaczone w tym programie zostały zrealizowane. Trudno jest się odnieść do wszystkich incydentalnych przekroczeń hałasu, które mają miejsce w mieście, ponieważ ku temu służy postępowanie administracyjne.  Wielokrotnie korespondowaliśmy ze skarżącym, który składał w tej sprawie pisma. Na dzień dzisiejszy sprawa jest w toku. W związku z tym, że Prezydent Miasta, występuje tu w podwójnej roli: jako organ, który zatwierdził organizację ruchu na ulicy Felczaka i jako organ ochrony środowiska, zwróciliśmy się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wskazanie, czy Prezydent będzie właściwy do prowadzenia w tej sprawie postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie, czy doszło tutaj do przekroczenia norm hałasu. Jeśli doszło do przekroczenia,  to do zobowiązania podmiotu do doporowadzenia tych poziomów hałasu do przyjętych norm przepisami prawa. Obecnie zostało wszczęte postepowanie, które ma na celu doprowadzenie do oceny tego hałasu. Zostało wysłane zawiadomienie do ZDiTM-u, jako administrującego tym terenem. Zostanie też na ZDiTM nałożony obowiązek dokonania przeglądu środowiskowego w zakresie hałasu. To wszystko wiąże się z pewnymi wytycznymi, określonymi w przepisach ochrony środowiska i regulacjami. To nie mogą być pomiary wykonane jakimkolwiek sprzętem do pomiaru, ale musi się to odbyć przy użyciu sprzętów akredytowanych i przez podmioty posiadające wymagane prawem certyfikaty. Jeśli raport z tego przeglądu wykaże przekroczenie hałasu to zostanie wszczęte postępowanie, które będzie miało na celu doprowadzenie do poziomu hałasu dopuszczalnego zgodnie z przepisami prawa.

Skarżący - nie zgodził się ze stwierdzeniami przedmówczyni. W programie ochrony środowiska przed hałasem jest zapisane zmniejszenie uciążliwości hałasu drogowego dla mieszkańców o 10% . Pan Prezydent miał zmniejszać hałas o 10%, a wprowadzając autobus, kursujący co 10 minut na tej ulicy zwiększył tylko dopuszczalny hałas. Nie trzeba tu wykonywać żadnych pomiarów, żeby to stwierdzić. W godzinach wieczornych nie można normalnie funkcjonować w swoich mieszkaniach, bo wszystko się trzęsie, kiedy autobus jedzie po brukowanej ulicy. W weekendy nie ma spokoju przez ten autobus, a rano od 5.30 już nie można spać. Przed wprowadzeniem nowej trasy dla tej linii autobusowej powinny być przeprowadzone konsultacje społeczne. Do dzisiaj nie wie, kto o tym zadecydował i kto to ustalał?  Od pół roku próbuje w tej sprawie uzyskać jakikolwiek informacje od Dyrektora WGK Pana P. Adamczyka, bez żadnego skutku. Nikogo w urzędzie nie obchodzi, jak ludzie żyją i jak pogorszono im warunki poprzez hałas autobusu 87.  Przed wprowadzeniem autobusu 87 na ulicę Felczaka i tak już był hałas na poziomie 70 dB i nikt się nie zastanawiał, że będzie większy po jego wprowadzeniu ? Wszystkich wprowadzono w błąd, że ten autobus będzie tylko na pół roku poruszał się po trasie zastępczej, czyli przez naszą ulicę Felczaka z uwagi na prowadzony remont na placu Szarych Szeregów. Nic się nie odzywaliśmy i cierpliwie czekaliśmy na jego zakończenie i powrót autobusu do starej trasy. Po 6 miesiącach remont zakończono, a my się dowiadujemy pokątnie, że ten autobus zostaje na tej trasie. Nikt nawet nie zrobił badań potoków pasażerskich, nawet na Komisji Dyrektorzy przyznali, że od 2018 roku potoki pasażerskie nie są liczone, a wprowadza się autobus twierdząc, że to dla dobra pasażerów. Osobiście policzył, ilu pasażerów korzysta z tej linii, jednak Dyrektor ZDiTM stwierdził, że te dane są nieobiektywne z uwagi na pandemię.  Przedstawił prowadzoną korespondencję z poszczególnymi wydziałami urzędu miasta. Rozumie potrzebę autobusu, skoro tak chcą mieszkańcy, ale niech będą zachowane normy dopuszczalnego hałasu w mieście.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - czy Komisja jest właściwa do rozpatrywania tej skargi, skoro prowadzone jest postepowanie administracyjne przez Prezydenta Miasta ?

P. J. Martyniuk-Placha (Radca Prawny) - postępowanie skargowe jest postępowaniem subsydiarnym, jest postepowaniem pomocniczym wtedy, kiedy skarżącym nie przysługują żadne inne środki prawne umożliwiające dochodzenie ich racji.  W tym przypadku zostało wszczęte postepowanie administracyjne w oparciu o przepisy prawa ochrony środowiska, zmierzające po pierwsze do zbadania poziomu hałasu na ulicy Felczaka, a jeżeli ten poziom faktycznie zostanie przekroczony to do tego, aby zobowiązać podmiot właściwy tj. ZDiTM do ograniczenia tego hałasu. W takich przypadkach Kpa nie dopuszcza przeprowadzenia postepowania skargowego odrębnie od postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej kpa) skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę. Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania strony. Zgodnie natomiast z art. 234 pkt 1 kpa w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu, zaś zgodnie z art. 234 pkt. 2 kpa skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu. Zgodnie z powyższym skarga ta powinna być przekazana do Prezydenta Miasta i powinna się znaleźć w aktach postepowania administracyjnego.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski - czy wiadomo, kiedy planowane pomiary zostaną wykonane na ulicy Felczaka?

P. K. Miller (Dyrektor ZDiTM) - podpisanie umowy na wykonanie pomiarów jest planowane na 20 stycznia br. a umowa zakłada wykonanie pomiarów w ciągu 30 dni od jej zawarcia.

Skarżący  - czy tak przeprowadzone badania będą obiektywne w dobie pandemii? Zwrócił uwagę, że reprezentuje mieszkańców bloków ulicy Felczaka, a nie siebie samego.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  - można podważać badania, ale musimy na czymś oprzeć opinię. Można jedynie poczekać na zakończenie pandemii, co jeszcze opóźni całą sprawę. Niczym się przecież nie różni ruch i hałas autobusu jadącego na ulicy Felczaka w czasie i po pandemii.  

Skarżący - chodzi tu o hałas dodatkowy.

Radny M. Żylik - należy się trzymać prawa i zgodnie z przedstawioną opinią prawną należy przekazać sprawę do Prezydenta Miasta w toku toczącego się postępowania administracyjnego.

Przewodniczący Komisji Ł. Kadłubowski  - poddał pod głosowanie stanowisko o odstąpieniu Komisji od rozpatrywania skargi i przekazanie jej do Prezydenta Miasta w toku toczącego się postępowania administracyjnego.

Komisja w wyniku głosowania /4-za/ jednogłośnie przyjęła ww. stanowisko.


Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.


Nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała Przewodniczący Komisji
 
Ewa Peryt
Główny Specjalista BRM
 Łukasz Kadłubowski
IV
udostępnił: BRM, wytworzono: 2021/01/11, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Ewa Peryt, dnia: 2021/03/08 13:56:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Peryt 2021/03/08 13:56:10 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/03/05 13:06:16 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/01/11 12:41:59 modyfikacja wartości
Ewa Peryt 2021/01/11 10:07:23 nowa pozycja